Bài giảng Giới thiệu về chương trình Excel -ThS. Nguyễn Kim Nam

Chia sẻ: Cvcxbv Cvcxbv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
50
lượt xem
7
download

Bài giảng Giới thiệu về chương trình Excel -ThS. Nguyễn Kim Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Giới thiệu về chương trình Excel nhằm trình bày về các dạng dữ liệu, các phép tính và một số hàm thông dụng. Hiện nay đa số các máy tính đang sử dụng Microsoft Excel phiên bản 2007 và 2010.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giới thiệu về chương trình Excel -ThS. Nguyễn Kim Nam

  1. 10/21/2012 TIN H C NG D NG TRONG KINH DOANH ThS. ThS. Nguy n Kim Nam N i dung http//:www.namqtkd.come.vn Gi i thi u CHƯƠNG I: Các d ng d li u Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam GI I THI U V CHƯƠNG TRÌNH EXCEL Các phép tính M t s hàm thông d ng ThS. Nguy n Kim Nam-Tr ng b môn Lý thuy t cơ s - Khoa QTKD 1 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 2 1- Gi i thi u 1- Gi i thi u B n tính Excel: Hi n nay (2012) a s các máy tính ang s d ng Microsoft Excel phiên b n 2007 và Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 2010. Các ví d minh h a trong tài li u này ư c minh h a b ng Microsoft Excel 2007. có y các tính năng c a Microsoft Excel, khi cài t c n chú ý ch n ch cài t Custom Install. Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 3 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 4 1- Gi i thi u 1- Gi i thi u M t file b ng tính c a Excel g i là m t Ví d : ô B2 là giao c a c t B dòng th 2 workbook. ch n nhi u ô không li n nhau, nh n gi Trong m t workbook có nhi u worksheet.M i phím Ctrl và ng th i b m chu t trái vào ô c n Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam worksheet g i là m i trang c a b ng tính. ch n Trong m t workbook ta d dàng thêm ho c xóa a ch tương i có d ng c t - dòng ví d A3, b t m t worksheet nào ó. t c c t A dòng 3. M t công th c có ch a a ch Trong m i worksheet có r t nhi u ô (cell). Ô là tương i khi copy n v trí m i a ch s t giao gi a c t và dòng. Dòng ư c ánh s t 1 ng bi n i. n 1.048.576 và c t ư c ánh t A n XFD. a ch tuy t i có d ng $c t$dòng. Ví d Các a ch trong b ng tính thư ng ư c dùng $B$4. M t công th c có ch a a ch tuy t i theo d ng C T-DÒNG. khi copy n v trí m i a ch không thay i. Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 5 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 6 1
  2. 10/21/2012 2- D ng d li u 1- Gi i thi u D ng d li u s nh hư ng n vi c tính toán a ch h n h p là d ng k t h p c a c a ch Vào Format cells nh d ng d li u trư c khi tính tương i và a ch tuy t i theo d ng $c t toán. Bao g m: General - D li u t ng quát (ng m nh) dòng (ví d $A3) hay c t $dòng (ví d B$5). Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Number - D li u s Khi copy m t công th c có ch a a ch h n Currency - D li u ki u ti n t h p, thành ph n tuy t i không bi n i, thành Accounting - D li u ki u k toán ph n tương i bi n i. Date - Ki u ngày tháng chuy n i gi a a ch tuy t i –tương i Time - Ki u th i gian dùng phím F4. Percentage - Ki u ph n trăm Fraction - Ki u phân s Text - Ki u ký t Scientific - Ki u rút g n Special - Ki u c bi t Custom - Ki u do ngư i dùng nh nghĩa Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 7 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 8 3- Các phép tính 4- M t s hàm thông d ng Tóm t t các ký hi u tính toán nh p hàm vào b ng tính có th nh p tr c ti p t b ng tính c a Excel b t u b ng d u = ho c d u + ho c vào function ( n bi u tư ng fx) Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam • M c select a category ch n nhóm hàm nh m thu h p ph m vi tìm ki m hàm. Bao g m như nhóm hàm tài chính (finacial), nhóm hàm ngày tháng và th i gian (date & time), nhóm hàm toán h c và lư ng giác (math & trig),nhóm hàm th ng kê (statistical)… Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 9 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 10 4- M t s hàm thông d ng 4- M t s hàm thông d ng Lưu ý: Cú pháp ◦ Tên hàm không phân bi t ch hoa ho c ch thư ng, ph i vi t úng theo cú pháp Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam = Tên hàm(Danh sách is ) ◦ Tên hàm: S d ng theo quy ư c c a Excel ◦ N u hàm có nhi u i s thì các i s ph i t cách nhau b i phân cách(d u ph y ho c d u ch m ph y. ◦ Danh sách i s : là nh ng giá tr truy n vào cho N u s d ng d u ph y (,) làm d u ph y trong hàm th c hi n m t công vi c nào ó. is c a excel thì khi ngăn cách ph i dùng d u ch m ph y(;)) hàm có th là h ng s , chu i, a ch ô, a ch vùng, ◦ Hàm không có i s cũng ph i có d u “( )”. VD: nh ng hàm khác hàm Now() ◦ VD: Hàm Now(), Int(B3)…. ◦ Các hàm có th l ng nhau nhưng ph i m b o cú pháp c a hàm Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 11 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 12 2
  3. 10/21/2012 HÀM TOÁN H C VÀ LƯ NG GIÁC Hàm MOD HàmABS ◦ Cú pháp : =MOD(Number,divisor) ◦ Cú pháp : =ABS(Number) ◦ Công d ng: tr v giá tr ph n dư c a Number chia Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam ◦ Công d ng : tr v tr tuy t i c a (Number). cho s b chia divisor. ◦ Ví d : ABS(-7) tr v giá tr 7. ◦ Ví d : mod(20,3) tr v giá tr 2. Hàm INT Hàm SQRT() ◦ Cú pháp : =INT(Number) ◦ Cú pháp : =SQRT(Number) ◦ Công d ng : tr v ph n nguyên c a (Number). ◦ Công d ng : tr v căn b c hai c a Number. ◦ Ví d : INT(17,8) tr v giá tr 17. ◦ Ví d : =SQRT(25) tr v giá tr 5. Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 13 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 14 Hàm POWER Hàm SUM ◦ Cú pháp : = POWER(number,power) ◦ Cú pháp :=SUM(number1,[number2],[number3],…) ◦ Công d ng : tr v k t qu c a lũy th a number mũ Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam power. ◦ Công d ng :Hàm tính t ng c a dãy s ◦ Ví d : =POWER(2,4) → 16 ◦ Ví d :=SUM(2,3,4,5) → 14 Hàm PRODUCT ◦ Cú pháp : =PRODUCT(Number1, Number2, Number3…) ◦ Công d ng : tr v giá tr c a phép nhân các s Number1, Number2,… ◦ Ví d : = PRODUCT (1,2,3,4) tr v giá tr 24. Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 15 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 16 Hàm SUMIF Hàm SUMIF ◦ Ví d : Tính s ngư i có tên tèo ◦ Cú pháp: =SUMIF (range,criteria,[sum_range]) = Sumif(A2:A6,”tèo”,B2:B6) 12 ◦ Công d ng: Hàm tính t ng các ô th a mãn i u Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam ki n. Chú ý range: Vùng i u ki n không có criteria: i u ki n tính t ng, có th là s , ch kho ng tr ng ho c bi u th c trong ch tèo sum_range: Vùng tính t ng ◦ Hàm SUMIF ch tính t ng theo 1 i u ki n. Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 17 3
  4. 10/21/2012 Hàm ROUND Hàm ROUNDUP ◦ Cú pháp: =ROUND(number, num_digits) ◦ Tương t hàm Round nhưng làm tròn lên Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam ◦ Công d ng: Hàm làm tròn number v i chính ◦ VD: =roundup(9.23,1) = 9.3 xác n con s num_digits. Hàm ROUNDDOWN N u num_digits > 0 hàm làm tròn ph n th p phân, ◦ Tương t hàm Round nhưng làm tròn xu ng N u num_digits = 0 hàm l y ph n nguyên, N u num_digits < 0 hàm làm tròn ph n nguyên. ◦ VD: =rounddown(9.27,1) = 9.2 ◦ Ví d : =ROUND(123.456789,3) → 123.457 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 19 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 20 Các hàm logic (logical) VD: tính sin 90 Hàm SIN =sin(90*PI()/180) Hàm AND ◦ Cú pháp =SIN(number) ◦ Cú pháp : =AND(logical1, logical2,...) Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam ◦ Công d ng: Tr v sin c a m t góc ◦ Công d ng: dùng liên l t i u ki n ki m Hàm COS tra ng b , trong ó: logical1, logical1, ... là nh ng bi u th c logic. ◦ Cú pháp =COS(number) K t qu c a hàm là True ( úng) n u t t c các ◦ Công d ng: Tr v cos c a m t góc i s là True, các trư ng h p còn l i cho giá tr Hàm TAN False (sai) ◦ Cú pháp =TAN(number) ◦ Ví d : =AND(35) cho giá tr False. ◦ Công d ng: Tr v tan c a m t góc =AND(3>2,55) cho giá tr False. =OR(3>2,5
  5. 10/21/2012 Các hàm logic (logical) Các hàm logic (logical) B ng t ng h p hàm AND, OR, NOT Hàm IF ◦ Cú pháp: = IF(logical_test,[value_if_true],[value_if_false]) A B AND(A,B) OR(A,B) NOT(A) Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam ◦ Công d ng: Tr l i giá tr ghi trong value_if_true(giá tr khi TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE úng) n u logical_test (bi u th c logic) là TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE Ngư c l i tr v giá tr ghi trong value_if_false(giá tr khi FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE sai) n u logical_test (bi u th c logic) là FALSE Hàm IF có th l ng nhau n 7 c p. FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE ◦ Ví d : N u ô B5 có giá tr >=5 thì ô t i v trí chèn hàm IF nh n giá tr t, n u < 5 thì H ng. Gõ công th c cho ô c n tính như sau: = IF(B5>=5," t“,"H ng") Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 26 Các hàm logic (logical) Các hàm th ng kê (statistical) Hàm FALSE và TRUE: Hàm AVERAGE ◦ Cú pháp: FALSE() và TRUE ◦ Cú pháp: = AVERAGE(number1, number2, Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam ◦ Công d ng: Hàm FALSE() cho giá tr FALSE; ...) ho c = AVERAGE(range) Hàm TRUE() cho giá tr TRUE. ◦ Công d ng : tr v giá tr trung bình c ng c a danh sách i s ho c c a vùng. ◦ Ví d : =AVERAGE(7,8,5,4) tr v giá tr 6. Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 27 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 28 Các hàm th ng kê (statistical) Các hàm th ng kê (statistical) Hàm MAX Hàm MIN ◦ Cú pháp: = MAX(number1, number2, ...) ◦ Cú pháp: = MIN(number1, number2,...) Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam = MAX(range) = MIN(range) ◦ Công d ng : tr v giá tr l n nh t trong danh ◦ Công d ng : tr v giá tr nh nh t trong danh sách i s ho c trong vùng. sách i s ho c trong vùng. ◦ Ví d : =MAX(4,2,16,0) tr v giá tr 16 ◦ Ví d : =MIN(4,2,16,0) tr v giá tr 0 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 29 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 30 5
  6. 10/21/2012 Các hàm th ng kê (statistical) Các hàm th ng kê (statistical) Hàm COUNT Hàm COUNTA ◦ Cú pháp: = COUNT(value1, value2…) ◦ Cú pháp: = COUNTA(value1, value2…) Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam = COUNT(range) = COUNTA(range) ◦ Công d ng : m s lư ng ô có ch a d li u ◦ Công d ng : m s lư ng ô có ch a d li u ki u s trong vùng ho c ư c li t kê trong (không phân bi t ki u s hay ki u chu i) ngo c(không m ô chu i và ô r ng). trong vùng ho c ư c li t kê trong ngo c ◦ Ví d : = COUNT(2,ab,5,4) tr v giá tr (không m ô r ng). là 3 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 31 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 32 Các hàm th ng kê (statistical) Các hàm th ng kê (statistical) Hàm COUNTIF Hàm COUNTBLANK ◦ Cú pháp: = COUNTIF( range,criteria) ◦ Cú pháp: = COUNTBLANK (range) Công d ng : m s lư ng ô trong vùng range th a Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam ◦ ◦ Công d ng : m s lư ng ô r ng trong mãn i u ki n criteria vùng ◦ Ví d : Cho b ng tính như sau, yêu c u m s tên có s lư ng >=6. COUNTIF(B2:B6;">=6") k t qu =3 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 33 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 34 Các hàm th ng kê (statistical) Các hàm x lý ký t (text) Hàm RANK Hàm LEFT ◦ Cú pháp: = RANK(number,ref,order) ◦ Cú pháp: =LEFT(Text,[num_chars]) Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam ◦ Công d ng :S p x p v th c a s number trong ◦ Công d ng : tr v m t chu i con g m vùng tham chi u ref, d a vào cách s p x p order num_chars ký t bên trái c a text. N u order =0, ho c b tr ng, Excel s s p x p ◦ Ví d : =LEFT(“VIETHAN”,4) tr v chu i theo th t gi m d n (giá tr l n nh t s v trí “VIET” 1) N u order khác 0, Excel s s p x p theo th t tăng d n (giá tr nh nh t s v trí 1) Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 35 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 36 6
  7. 10/21/2012 Các hàm x lý ký t (text) Các hàm x lý ký t (text) Hàm RIGHT Hàm MID ◦ Cú pháp: =RIGHT(Text,[num_chars]) ◦ Cú pháp: =MID(Text,start_num,num_chars) Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam ◦ Công d ng : tr v m t chu i con g m ◦ Công d ng : tr v num_char ký t c a text b t num_chars ký t bên ph i c a text. u t v trí numstart. ◦ Ví d : =Right(“VIETHAN”,3) tr v chu i ◦ Ví d : =MID(“VIETHANIT”,5,3) tr v chu i “HAN” “HAN” Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 37 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 38 Các hàm x lý ký t (text) Các hàm x lý ký t (text) Hàm UPPER ◦ Cú pháp : =UPPER(Text) Hàm PROPER ◦ Công d ng : tr v chu i Text ã ư c i sang ◦ Cú pháp : =PROPER(Text) Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam d ng ch in. ◦ Công d ng : tr v chu i Text, trong ó kí t u ◦ Ví d : =UPPER(“VieTHaN”) tr v chu i “VIETHAN” tiên m i t ã ư c i sang d ng ch in. Hàm LOWER() ◦ Ví d : =Proper(“NGUY N văn AN”) tr v ◦ Cú pháp : =LOWER(Text) chu i “Nguy n Văn An” ◦ Công d ng : tr v chu i Text ã ư c i sang d ng ch thư ng. ◦ Ví d : =Lower(“VieTHaN”,4) tr v chu i “viethan” Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 39 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 40 Các hàm x lý ký t (text) Các hàm x lý ký t (text) Hàm TRIM Hàm LEN ◦ Cú pháp : =TRIM(Text) ◦ Cú pháp : =LEN(Text) Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam ◦ Công d ng : tr v chu i Text, trong ó kí t ◦ Công d ng : Tr v dài c a chu i ã cho. tr ng u và cu i chu i ã ư c c t b . ng ◦ Ví d : =LEN(“H CHÍ MINH”) tr v s 11 th i lo i b i nh ng kho ng tr ng th a gi a các t (kho ng cách gi hai t nhi u hơn m t kí t tr ng) ◦ Ví d : =Trim(“ H CHÍ MINH ”) tr v chu i “H CHÍ MINH” Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 41 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 42 7
  8. 10/21/2012 Các hàm x lý ký t (text) Các hàm ngày và gi (date & time) Hàm VALUE Hàm DAY ◦ Cú pháp : =VALUE(text) ◦ Cú pháp : =DAY(serial_number ). Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam ◦ Công d ng : Chuy n chu i text sang d li u ki u ◦ Công d ng : tr v giá tr là ngày trong chu i s serial_number. ◦ Ví d : =value(“2006”) tr v giá tr s 2006. Ngày ư c tr v là s nguyên t 1->31 ◦ Ví d : =DAY(“01/04/2005”) --> k t qu là 1 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 43 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 44 Các hàm ngày và gi (date & time) Các hàm ngày và gi (date & time) Hàm MONTH Hàm YEAR ◦ Cú pháp : =MONTH(serial_number ). ◦ Cú pháp : =YEAR(serial_number ). Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam ◦ Công d ng : tr v giá tr là tháng trong chu i ◦ Công d ng : tr v giá tr là năm trong chu i serial_number. serial_number. Tháng ư c tr v là s nguyên t 1->12 ◦ Ví d : =Month(“01/04/2005”) --> k t qu là ◦ Ví d : =Month(“01/04/2005”) --> k t qu là 4 2005 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 45 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 46 Các hàm ngày và gi (date & time) Các hàm ngày và gi (date & time) Hàm WEEKDAY Hàm DATE ◦ Cú pháp: = ◦ Cú pháp : = DATE(year,month,day) WEEKDAY(serial_number,[return_type]) Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam ◦ Công d ng:Tr v s th t c a ngày ◦ Công d ng : Hi n th các is d li u ki u serial_number trong tu n. ngày. N u Return_type là: ◦ Ví d : =DATE(11,9,29) → 29/9/2011 1 ho c b tr ng: S 1(Ch Nh t) cho n s 7(Th 7). 2 : S 1(Th 2) cho n s 7(Ch Nh t). 3 : S 0 (Th 2) cho n s 6(Ch Nh t). Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 47 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 48 8
  9. 10/21/2012 Các hàm ngày và gi (date & time) Các hàm ngày và gi (date & time) Hàm TODAY Hàm HOUR, MINUTE, SECOND: ◦ Cú pháp: = TODAY() ◦ Cú pháp chung: Tênhàm(serial_number): Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam ◦ Công d ng: Tr v ngày hi n hành c a H ◦ Công d ng: Hàm tách gi , phút ho c giây t th ng. chu i d li u th i gian c a serial_number. ◦ Ví d : =TODAY() → “01/01/2011” ◦ Ví d : Hàm NOW ◦ Cú pháp: =NOW() = HOUR(“11:59:30”) → 11 ◦ Công d ng: Tr v ngày và gi hi n hành c a = MINUTE(“11:59:30”) → 59 H th ng. = SECOND(“11:59:30”) → 30 ◦ Ví d : =NOW() → “01/01/2011 8:50” Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 49 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 50 Lưu ý: s d ng m t s l nh trong excel cho ph n sau, b n c n Add - ins vào m t s tính Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam năng như: Analysis toolpak, Solver add ins. Click chu t vào bi u tư ng office phía trên cùng bên trái b ng tính ch n excel options Add –ins ch n Analysis toolpak go ánh d u vào Analysis toolpak, Solver add ins ok Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 51 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản