intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - Phạm Đăng Hải

Chia sẻ: Luong My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:113

350
lượt xem
84
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Tổng quan về hệ điều hành thuộc bài giảng hệ điều hành, có cấu trúc nội dung được chia làm 7 phần sau: Khái niệm hệ điều hành, lịch sử phát triển hệ điều hành, các khái niệm trong hệ điều hành, định nghĩa và phân loại hệ điều hành, tính chất cơ bản của hệ điều hành, cấu trúc hệ điều hành, vấn đề xây dựng hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung kiến thức cụ thể.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - Phạm Đăng Hải

 1. H đi u hành H ĐI U HÀNH Ph m Đăng H i haipd@soict.hut.edu.vn B môn Khoa h c Máy tính Vi n Công ngh Thông tin & Truy n Thông Ngày 15 tháng 1 năm 2013 1 / 96
 2. Chương 1: T ng quan v H Đi u Hành Chương 1 T ng quan v H Đi u Hành 2 / 96
 3. Chương 1: T ng quan v H Đi u Hành 1 Khái ni m H đi u hành 2 L ch s phát tri n H đi u hành 3 Các khái ni m trong h đi u hành 4 Đ nh nghĩa và phân lo i H đi u hành 5 Tính ch t cơ b n c a H đi u hành 6 C u trúc h đi u hành 7 V n đ xây d ng H đi u hành 3 / 96
 4. Chương 1: T ng quan v H Đi u Hành 1. Khái ni m H đi u hành 1 Khái ni m H đi u hành 2 L ch s phát tri n H đi u hành 3 Các khái ni m trong h đi u hành 4 Đ nh nghĩa và phân lo i H đi u hành 5 Tính ch t cơ b n c a H đi u hành 6 C u trúc h đi u hành 7 V n đ xây d ng H đi u hành 4 / 96
 5. Chương 1: T ng quan v H Đi u Hành 1. Khái ni m H đi u hành 1.1 C u trúc phân l p c a h th ng 1 Khái ni m H đi u hành C u trúc phân l p c a h th ng Ch c năng H đi u hành 5 / 96
 6. Chương 1: T ng quan v H Đi u Hành 1. Khái ni m H đi u hành 1.1 C u trúc phân l p c a h th ng Ki n trúc c a m t h th ng máy tính M t/ nhi u CPUs, các thi t b đi u khi n đư c liên k t b ng m t h th ng bus chung đ truy nh p t i b nh phân chia Các thi t b đi u khi n và CPU th c hi n đ ng th i, c nh tranh v i nhau 6 / 96
 7. Chương 1: T ng quan v H Đi u Hành 1. Khái ni m H đi u hành 1.1 C u trúc phân l p c a h th ng Các thành ph n c a m t h th ng máy tính(Silberschatz 2002) 7 / 96
 8. Chương 1: T ng quan v H Đi u Hành 1. Khái ni m H đi u hành 1.1 C u trúc phân l p c a h th ng Các thành ph n c a m t h th ng máy tính (Tanenbaum 2001) 8 / 96
 9. Chương 1: T ng quan v H Đi u Hành 1. Khái ni m H đi u hành 1.1 C u trúc phân l p c a h th ng Các thành ph n c a m t h th ng máy tính Ph n c ng (Hardware) Cung c p các tài nguyên tính toán cơ b n (CPU, b nh , thi t b vào ra) 9 / 96
 10. Chương 1: T ng quan v H Đi u Hành 1. Khái ni m H đi u hành 1.1 C u trúc phân l p c a h th ng Các thành ph n c a m t h th ng máy tính Ph n c ng (Hardware) Cung c p các tài nguyên tính toán cơ b n (CPU, b nh , thi t b vào ra) H đi u hành (Operating system) đi u khi n và ph i h p vi c s d ng ph n c ng cho nh ng ng d ng khác nhau c a nhi u ngư i s d ng khác nhau 9 / 96
 11. Chương 1: T ng quan v H Đi u Hành 1. Khái ni m H đi u hành 1.1 C u trúc phân l p c a h th ng Các thành ph n c a m t h th ng máy tính Ph n c ng (Hardware) Cung c p các tài nguyên tính toán cơ b n (CPU, b nh , thi t b vào ra) H đi u hành (Operating system) đi u khi n và ph i h p vi c s d ng ph n c ng cho nh ng ng d ng khác nhau c a nhi u ngư i s d ng khác nhau Chương trình ng d ng(Application programs) (chương trình d ch, h cơ s d li u, game,...) s d ng tài nguyên c a máy tính đ gi i quy t các yêu c u c a ngư i s d ng 9 / 96
 12. Chương 1: T ng quan v H Đi u Hành 1. Khái ni m H đi u hành 1.1 C u trúc phân l p c a h th ng Các thành ph n c a m t h th ng máy tính Ph n c ng (Hardware) Cung c p các tài nguyên tính toán cơ b n (CPU, b nh , thi t b vào ra) H đi u hành (Operating system) đi u khi n và ph i h p vi c s d ng ph n c ng cho nh ng ng d ng khác nhau c a nhi u ngư i s d ng khác nhau Chương trình ng d ng(Application programs) (chương trình d ch, h cơ s d li u, game,...) s d ng tài nguyên c a máy tính đ gi i quy t các yêu c u c a ngư i s d ng Ngư i dùng (Users) Ngư i s d ng, máy móc hay máy tính khác 9 / 96
 13. Chương 1: T ng quan v H Đi u Hành 1. Khái ni m H đi u hành 1.1 C u trúc phân l p c a h th ng M c tiêu H đi u hành n m gi a ph n c ng c a h th ng và các chương trình ng d ng 10 / 96
 14. Chương 1: T ng quan v H Đi u Hành 1. Khái ni m H đi u hành 1.1 C u trúc phân l p c a h th ng M c tiêu H đi u hành n m gi a ph n c ng c a h th ng và các chương trình ng d ng M c tiêu: Cung c p m t môi trư ng đ ngư i s d ng có th th c hi n các chương trình ng d ng và làm cho máy tính d s d ng hơn, thu n l i hơn và hi u qu hơn. Chu n hóa giao di n ngư i dùng đ i v i các h th ng ph n c ng khác nhau S d ng hi u qu tài nguyên ph n c ng và khai thác t i đa hi u su t c a ph n c ng 10 / 96
 15. Chương 1: T ng quan v H Đi u Hành 1. Khái ni m H đi u hành 1.2 Ch c năng H đi u hành 1 Khái ni m H đi u hành C u trúc phân l p c a h th ng Ch c năng H đi u hành 11 / 96
 16. Chương 1: T ng quan v H Đi u Hành 1. Khái ni m H đi u hành 1.2 Ch c năng H đi u hành Ch c năng H đi u hành 1 Gi l p m t máy tính o 2 Qu n lý tài nguyên c a h th ng 12 / 96
 17. Chương 1: T ng quan v H Đi u Hành 1. Khái ni m H đi u hành 1.2 Ch c năng H đi u hành Gi l p m t máy tính o Giúp n d u chi ti t ph i th c hi n và khai thác các ch c năng c a ph n c ng máy tính d dàng và hi u qu hơn. Đơn gi n hóa v n đ l p trình Không ph i làm vi c v i các dãy nh phân M i ti n trình nghĩ nó s h u toàn b b nh , th i gian CPU, thi t b ... Giúp giao ti p v i thi t b d dàng hơn so v i ph n c ng thu n túy. Ethernet card: Trao đ i tin c y, theo th t (TCP/IP) M r ng h th ng →h th ng dư ng như có nh ng đ c trưng mong mu n (b nh o, máy in o..) Các ti n trình không nh hư ng tr c ti p đ n ti n trình khác → l i m t ti n trình không làm h ng toàn b h th ng H u ích cho phát tri n h đi u hành N u HĐH th nghi m b l i, ch gi i h n trong máy o Tr giúp k m tra các chương trình trên các HĐH khác 13 / 96
 18. Chương 1: T ng quan v H Đi u Hành 1. Khái ni m H đi u hành 1.2 Ch c năng H đi u hành Gi l p m t máy tính o 14 / 96
 19. Chương 1: T ng quan v H Đi u Hành 1. Khái ni m H đi u hành 1.2 Ch c năng H đi u hành Qu n lý tài nguyên c a h th ng Tài nguyên h th ng (Vi x lý, b nh , thi t b vào ra, file...) đư c chương trình s d ng đ th c hi n công vi c xác đ nh Các chương trình đòi h i tài nguyên v m t th i gian (s d ng ) và không gian (nh ) H đi u hành ph i qu n lý tài nguyên đ ho t đ ng c a máy tính là hi u qu nh t Phân ph i các tài nguyên cho các chương trình khi c n thi t Gi i quy t tranh ch p Quy t đ nh th t c p phát tài nguyên cho nh ng yêu c u Ví d : qu n lý tài nguyên b nh (h u h n) Nhi u chương trình cùng có th đư c th c hi n Tránh truy c p b t h p l Ph i đ m b o toàn v n d li u (dùng chung vùng nh : file) 15 / 96
 20. Chương 1: T ng quan v H Đi u Hành 1. Khái ni m H đi u hành 1.2 Ch c năng H đi u hành Qu n lý tài nguyên c a h th ng Tài nguyên h th ng (Vi x lý, b nh , thi t b vào ra, file...) đư c chương trình s d ng đ th c hi n công vi c xác đ nh Các chương trình đòi h i tài nguyên v m t th i gian (s d ng ) và không gian (nh ) H đi u hành ph i qu n lý tài nguyên đ ho t đ ng c a máy tính là hi u qu nh t Phân ph i các tài nguyên cho các chương trình khi c n thi t Gi i quy t tranh ch p Quy t đ nh th t c p phát tài nguyên cho nh ng yêu c u Ví d : qu n lý tài nguyên b nh (h u h n) Nhi u chương trình cùng có th đư c th c hi n Tránh truy c p b t h p l Ph i đ m b o toàn v n d li u (dùng chung vùng nh : file) § ¤ Ch c năng chính : Qu n lý tài nguyên c a h th ng ¦ ¥ 15 / 96
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2