Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - Phạm Đăng Hải

Chia sẻ: Luong My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:464

0
132
lượt xem
57
download

Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - Phạm Đăng Hải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 Quản lý tiến trình thuộc bài giảng hệ điều hành, có cấu trúc nội dung cần tìm hiểu sau: Tiến trình, luồng (Thread), điều phối CPU, tài nguyên găng và điều độ tiến trình, bế tắc và xử lý bế tắc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung kiến thức trong chương học này và vận dụng vào học tập thật tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - Phạm Đăng Hải

 1. H đi u hành H ĐI U HÀNH Ph m Đăng H i haipd-fit@mail.hut.edu.vn B môn Khoa h c Máy tính Vi n Công ngh Thông tin & Truy n Thông Ngày 13 tháng 3 năm 2012 1 / 217
 2. Chương 2: Qu n lý ti n trình Chương 2 Qu n lý ti n trình 2 / 217
 3. Chương 2: Qu n lý ti n trình Gi i thi u Khi chương trình đang th c hi n Đư c cung c p tài nguyên (CPU, b nh , thi t b vào/ra. . .) đ hoàn thành công vi c Tài nguyên đư c c p khi b t đ u chương trình hay trong khi chương trình đang th c hi n G i là ti n trình (process) H th ng bao g m t p các ti n trình th c hi n đ ng th i Ti n trình h đi u hành Th c hi n mã l nh h th ng Ti n trình ngư i dùng Th c hi n mã l nh ngư i dùng Ti n trình có th ch a m t ho c nhi u lu ng đi u khi n Trách nhi m c a H đi u hành: Đ m b o h at đ ng c a ti n trình và ti u trình (lu ng ) T o/xóa ti n trình (ngư i dùng, h th ng) Đi u ph i ti n trình Cung c p cơ ch đ ng b , truy n thông và ngăn ng a tình tr ng b t c gi a các ti n trình 3 / 217
 4. Chương 2: Qu n lý ti n trình N i dung chính 1 Ti n trình 2 Lu ng (Thread) 3 Đi u ph i CPU 4 Tài nguyên găng và đi u đ ti n trình 5 B t c và x lý b t c 4 / 217
 5. Chương 2: Qu n lý ti n trình 1. Ti n trình N i dung chính 1 Ti n trình 2 Lu ng (Thread) 3 Đi u ph i CPU 4 Tài nguyên găng và đi u đ ti n trình 5 B t c và x lý b t c 5 / 217
 6. Chương 2: Qu n lý ti n trình 1. Ti n trình 1.1 Khái ni m ti n trình 1 Ti n trình Khái ni m ti n trình Đi u ph i ti n trình (Process Scheduling) Thao tác trên ti n trình H p tác ti n trình Truy n thông liên ti n trình 6 / 217
 7. Chương 2: Qu n lý ti n trình 1. Ti n trình 1.1 Khái ni m ti n trình Ti n trình Tr ng thái h th ng Vi x lý: Giá tr các thanh ghi B nh : N i dung các ô nh Thi t b ngo i vi: Tr ng thái thi t b 7 / 217
 8. Chương 2: Qu n lý ti n trình 1. Ti n trình 1.1 Khái ni m ti n trình Ti n trình Tr ng thái h th ng Vi x lý: Giá tr các thanh ghi B nh : N i dung các ô nh Thi t b ngo i vi: Tr ng thái thi t b Th c hi n chương trình ⇒Tr ng thái h th ng thay đ i Thay đ i r i r c, theo t ng câu l nh đư c th c hi n q0 q1 q2 qn ... 7 / 217
 9. Chương 2: Qu n lý ti n trình 1. Ti n trình 1.1 Khái ni m ti n trình Ti n trình Tr ng thái h th ng Vi x lý: Giá tr các thanh ghi B nh : N i dung các ô nh Thi t b ngo i vi: Tr ng thái thi t b Th c hi n chương trình ⇒Tr ng thái h th ng thay đ i Thay đ i r i r c, theo t ng câu l nh đư c th c hi n q0 q1 q2 qn ... Ti n trình là m t dãy thay đ i tr ng thái c a h th ng Chuy n t tr ng thái này sang tr ng thái khác đư c th c hi n theo yêu c u n m trong chương trình c a ngư i s d ng Xu t phát t m t tr ng thái ban đ u 7 / 217
 10. Chương 2: Qu n lý ti n trình 1. Ti n trình 1.1 Khái ni m ti n trình Ti n trình Tr ng thái h th ng Vi x lý: Giá tr các thanh ghi B nh : N i dung các ô nh Thi t b ngo i vi: Tr ng thái thi t b Th c hi n chương trình ⇒Tr ng thái h th ng thay đ i Thay đ i r i r c, theo t ng câu l nh đư c th c hi n q0 q1 q2 qn ... Ti n trình là m t dãy thay đ i tr ng thái c a h th ng Chuy n t tr ng thái này sang tr ng thái khác đư c th c hi n theo yêu c u n m trong chương trình c a ngư i s d ng Xu t phát t m t tr ng thái ban đ u § ¤ Ti n trình là s th c hi n chương trình ¦ ¥ 7 / 217
 11. Chương 2: Qu n lý ti n trình 1. Ti n trình 1.1 Khái ni m ti n trình Ti n trình >< chương trình 8 / 217
 12. Chương 2: Qu n lý ti n trình 1. Ti n trình 1.1 Khái ni m ti n trình Ti n trình >< chương trình Chương trình: th c th th đ ng (n i dung file trên đĩa) Mã chương trình: L nh máy (CD2190EA...) D li u: Bi n đư c lưu tr và s d ng trong b nh Bi n toàn c c Bi n đư c cung c p đ ng (malloc, new,..) Bi n stack (tham s hàm, bi n c c b ) Thư vi n liên k t đ ng (DLL) Không đư c d ch & liên k t cùng v i chương trình Khi chương trình đang th c hi n, tài nguyên t i thi u c n có B nh cho mã chương trình và d li u Các thanh ghi c a VXL ph c v cho quá trình th c hi n 8 / 217
 13. Chương 2: Qu n lý ti n trình 1. Ti n trình 1.1 Khái ni m ti n trình Ti n trình >< chương trình Chương trình: th c th th đ ng (n i dung file trên đĩa) Mã chương trình: L nh máy (CD2190EA...) D li u: Bi n đư c lưu tr và s d ng trong b nh Bi n toàn c c Bi n đư c cung c p đ ng (malloc, new,..) Bi n stack (tham s hàm, bi n c c b ) Thư vi n liên k t đ ng (DLL) Không đư c d ch & liên k t cùng v i chương trình Khi chương trình đang th c hi n, tài nguyên t i thi u c n có B nh cho mã chương trình và d li u Các thanh ghi c a VXL ph c v cho quá trình th c hi n Ti n trình: th c th ch đ ng (b đ m l nh, t p tài nguyên) 8 / 217
 14. Chương 2: Qu n lý ti n trình 1. Ti n trình 1.1 Khái ni m ti n trình Ti n trình >< chương trình Chương trình: th c th th đ ng (n i dung file trên đĩa) Mã chương trình: L nh máy (CD2190EA...) D li u: Bi n đư c lưu tr và s d ng trong b nh Bi n toàn c c Bi n đư c cung c p đ ng (malloc, new,..) Bi n stack (tham s hàm, bi n c c b ) Thư vi n liên k t đ ng (DLL) Không đư c d ch & liên k t cùng v i chương trình Khi chương trình đang th c hi n, tài nguyên t i thi u c n có B nh cho mã chương trình và d li u Các thanh ghi c a VXL ph c v cho quá trình th c hi n Ti n trình: th c th ch đ ng (b đ m l nh, t p tài nguyên) M t chương trình có th Ch là m t ph n c a tr ng thái ti n trình M t chương trình, nhi u ti n trình( b d li u khác nhau) gcc hello.c gcc baitap.c G i t i nhi u ti n trình 8 / 217
 15. Chương 2: Qu n lý ti n trình 1. Ti n trình 1.1 Khái ni m ti n trình D ch và th c hiên m t chương trình 9 / 217
 16. Chương 2: Qu n lý ti n trình 1. Ti n trình 1.1 Khái ni m ti n trình Th c hi n m t chương trình 10 / 217
 17. Chương 2: Qu n lý ti n trình 1. Ti n trình 1.1 Khái ni m ti n trình Th c hi n m t chương trình H đi u hành t o m t ti n trình và phân ph i vùng nh cho nó 10 / 217
 18. Chương 2: Qu n lý ti n trình 1. Ti n trình 1.1 Khái ni m ti n trình Th c hi n m t chương trình H đi u hành t o m t ti n trình và phân ph i vùng nh cho nó B th c hi n (loader/exec) Đ c và d ch (interprets) file th c thi (header file) Thi t l p không gian đ a ch cho ti n trình đ ch a mã l nh và d li u t file th c thi Đ t các tham s dòng l nh, bi n môi trư ng (argc, argv, envp) vào stack Thi t l p các thanh ghi c a VXL t i các giá tr thích h p và g i hàm "_start()" (hàm c a h đi u hành) 10 / 217
 19. Chương 2: Qu n lý ti n trình 1. Ti n trình 1.1 Khái ni m ti n trình Th c hi n m t chương trình H đi u hành t o m t ti n trình và phân ph i vùng nh cho nó B th c hi n (loader/exec) Đ c và d ch (interprets) file th c thi (header file) Thi t l p không gian đ a ch cho ti n trình đ ch a mã l nh và d li u t file th c thi Đ t các tham s dòng l nh, bi n môi trư ng (argc, argv, envp) vào stack Thi t l p các thanh ghi c a VXL t i các giá tr thích h p và g i hàm "_start()" (hàm c a h đi u hành) Chương trình b t đ u th c hi n t i "_start()". Hàm này g i t i hàm main()(hàm c a chương trình) ⇒"Ti n trình" đang th c hi n, không còn đ c p đ n "chương trình" n a 10 / 217
 20. Chương 2: Qu n lý ti n trình 1. Ti n trình 1.1 Khái ni m ti n trình Th c hi n m t chương trình H đi u hành t o m t ti n trình và phân ph i vùng nh cho nó B th c hi n (loader/exec) Đ c và d ch (interprets) file th c thi (header file) Thi t l p không gian đ a ch cho ti n trình đ ch a mã l nh và d li u t file th c thi Đ t các tham s dòng l nh, bi n môi trư ng (argc, argv, envp) vào stack Thi t l p các thanh ghi c a VXL t i các giá tr thích h p và g i hàm "_start()" (hàm c a h đi u hành) Chương trình b t đ u th c hi n t i "_start()". Hàm này g i t i hàm main()(hàm c a chương trình) ⇒"Ti n trình" đang th c hi n, không còn đ c p đ n "chương trình" n a Khi hàm main() k t thúc, OS g i t i hàm "_exit()" đ h y b ti n trình và thu h i tài nguyên 10 / 217
Đồng bộ tài khoản