Bài giảng Kênh nhĩ thất

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

1
310
lượt xem
94
download

Bài giảng Kênh nhĩ thất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Phôi thai học - Giải phẫu bệnh - Lâm sàng - Cận lâm sàng: ECG, X quang, Siêu âm tim - Điều trị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kênh nhĩ thất

 1. KEÂNH NHÓ THAÁT PGS. TS PHAÏM NGUYEÃN VINH ° Phoâi thai hoïc ° Giaûi phaãu beänh ° Laâm saøng ° Caän laâm saøng : ECG , X quang , sieâu aâm tim ° Ñieàu trò Keânh nhó thaát : - Atrioventricular canal - Atrioventricular septal defects - Endocardial cushion defects 1
 2. KEÂNH NHÓ THAÁT PHOÂI THAI HOÏC 2
 3. KEÂNH NHÓ THAÁT GIAÛI PHAÃU HOÏC 3
 4. KEÂNH NHÓ THAÁT GIAÛI PHAÃU HOÏC ° Toån thöông cuûa Keânh Nhó Thaát ° Vaùch lieân nhó ° Vaùch lieân thaát ° Van nhó thaát ° Thoâng lieân nhó loã tieân phaùt hoaëc taâm nhó ñoäc nhaát ° TLT buoàng nhaän ° Keõ van nhó thaát 4
 5. KEÂNH NHÓ THAÁT PHAÙT TRIEÅN PHOÂI THAI BAÁT THUÔØNG CUÛA VAN NHÓ THAÁT / KEÂNH NHÓ THAÁT 5
 6. KEÂNH NHÓ THAÁT GIAÛI PHAÃU HOÏC ° Keânh nhó thaát baùn phaàn : ° Thoâng lieân nhó o.p. ° Baát thöôøng van hai laù ° Hai loã van nhó thaát ° Khoâng TLT hoaëc TLT ñaõ bò bít ° Van nhó thaát gaén vaøo VLT ° Keânh nhó thaát toaøn phaàn : ° TLN + TLT (loã thoâng thöông chung NT) ° Moät loã van NT ° Baát thöôøng van 2 laù ° Van NT khoâng gaén vaøo VLT 6
 7. KEÂNH NHÓ THAÁT KNT TOAØN PHAÀN 7
 8. KEÂNH NHÓ THAÁT KNT TOAØN PHAÀN INTERATRIAL SEPTUM RIGHT ATRIUM LEFT ATRIUM TRICUSPID MITRAL VALVE VALVE RIGHT VENTRICLE LEFT VENTRICLE INTERVENTRICULAR SEPTUM 8
 9. KEÂNH NHÓ THAÁT GIAÛI PHAÃU BEÄNH : TOÅN THÖÔNG PHOÁI HÔÏP Toån thöông phoái hôïp bao goàm : ° Ñoäng maïch chuû ngang vaø eo ñoäng maïch chuû keùm phaùt trieån ° Nuùt nhó-thaát, boù His vaø nhaùnh traùi naèm leäch nhieàu veà phía sau ° Töù chöùng Fallot ° Thaát phaûi hai ñöôøng ra ° Hoäi chöùng heïp eo ñoäng maïch chuû ° Thoâng lieân thaát phaàn cô : 10% ° Heïp van ñoäng maïch phoåi 9
 10. KEÂNH NHÓ THAÁT KNT THEÅ TOAØN PHAÀN : T/C CÔ NAÊNG VAØ T/C THÖÏC THEÅ (1) • 20% tröôøng hôïp keânh nhó thaát Trieäu chöùng cô naêng : ° Bieåu hieän raát sôùm, trong naêm ñaàu sau sinh ° Trieäu chöùng do taêng tuaàn hoaøn phoåi vaø taêng aùp löïc ÑMP : khoù nuoâi aên, khoâng lôùn ñöôïc, nhieãm truøng ñöôøng hoâ haáp taùi phaùt, khoù thôû thöôøng xuyeân 10
 11. KEÂNH NHÓ THAÁT KNT THEÅ TOAØN PHAÀN : T/C CÔ NAÊNG VAØ T/C THÖÏC THEÅ (2) Trieäu chöùng thöïc theå : ° Em beù keùm phaùt trieån ° Loàng ngöïc bieán daïng ° Thôû nhanh, daáu khoù thôû, hôi tím ° Gan lôùn ° AÂm thoåi taâm thu ôû bôø traùi xöông öùc ° AÂm thoåi toaøn taâm thu ôû moûm ° Rung miu taâm tröông ôû oå 3 laù ° T2 taùch ñoâi vôùi P2 maïnh ° Khi ñaõ coù bieán chöùng taêng aùp ÑMP cô hoïc, seõ khoâng coøn nghe aâm thoåi taâm thu ôû bôø traùi xöông öùc. 11
 12. KEÂNH NHÓ THAÁT KNT THEÅ TOAØN PHAÀN : X-QUANG NGÖÏC VAØ ECG X quang : ° Boùng tim lôùn do daõn taát caû caùc buoàng tim ° Nhó phaûi raát daõn, cho hình aûnh “guø löng” (aspect en bossu) ° Taêng tuaàn hoaøn phoåi chuû ñoäng ECG : ñaëc hieäu ° Bloác nhó thaát I ° Truïc QRS leäch traùi - 90o ( + 30o ) ° Bloác nhaùnh phaûi khoâng hoaøn toaøn ° Daáu taêng gaùnh taâm tröông hai thaát, troäi hôn ôû thaát phaûi 12
 13. KEÂNH NHÓ THAÁT KNT THEÅ TOAØN PHAÀN : ECG 13
 14. KEÂNH NHÓ THAÁT KNT THEÅ TOAØN PHAÀN : X-QUANG NGÖÏC 14
 15. KEÂNH NHÓ THAÁT KEÂNH NT BAÙN PHAÀN (1) • Bao goàm : – thoâng lieân nhó loã thöù nhaát – taâm nhó ñoäc nhaát • a. Thoâng lieân nhó loã thöù nhaát : 70% caùc tröôøng hôïp keânh nhó thaát ° Trieäu chöùng cô naêng : tuøy thuoäc vaøo luoàng maùu qua loã thoâng lieân nhó, thöôøng khoâng trieäu chöùng. ° Trieäu chöùng thöïc theå : gioáng caùc theå thoâng lieân nhó khaùc, ngoaïi tröø thöôøng coù theâm aâm thoåi toaøn taâm thu do hôû 2 laù ôû moûm. X quang : coù hay khoâng coù taêng tuaàn hoaøn phoåi chuû ñoäng (tuøy löôïng maùu qua shunt) ECG : - Bloác nhó thaát ñoä I - Truïc QRS leäch traùi - Bloác nhaùnh phaûi khoâng hoaøn toaøn : beänh nhaân caøng treû thì caøng thöôøng gaëp daáu hieäu naøy. 15
 16. KEÂNH NHÓ THAÁT KEÂNH NT BAÙN PHAÀN (2) • b. Taâm nhó ñoäc nhaát : 5-10 % caùc tröôøng hôïp keânh nhó thaát. ° Daáu hieäu laâm saøng, ECG vaø X quang töông töï thoâng lieân nhó loã thöù nhaát, nhöng thöôøng coù theâm tím nheï, nhieàu hôn khi gaéng söùc ° Thöôøng coù keøm ñoå veà baát thöôøng tónh maïch heä thoáng vaø baát thöôøng vò trí caùc caáu truùc tim (dextrocardie, situs inversus, situs ambigus) 16
 17. KEÂNH NHÓ THAÁT SIEÂU AÂM TIM : MUÏC TIEÂU ° Xaùc ñònh vaø moâ taû toån thöông TLN ° Xaùc ñònh vaø moâ taû toån thöông TLT : coù TLT phaàn cô beø ° Tình traïng van nhó thaát : coù hôû, nôi gaén, kieåu hôû ° Khaûo saùt doøng chaåy thoâng ° AÙp löïc ÑMP ° Chöùc naêng thaát traùi vaø kích thöôùc 2 buoàng thaát ° Toån thöông phoái hôïp 17
 18. KEÂNH NHÓ THAÁT SIEÂU AÂM TIM 18
 19. KEÂNH NHÓ THAÁT SIEÂU AÂM TIM 19
 20. KEÂNH NHÓ THAÁT SIEÂU AÂM TIM 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản