intTypePromotion=1

Bài giảng kết cấu gỗ part 2

Chia sẻ: Asd Avfssdg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
307
lượt xem
113
download

Bài giảng kết cấu gỗ part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng kết cấu gỗ part 2', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng kết cấu gỗ part 2

  1. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------- c. EÏïp màût xiãn thåï: - Cæåìng âäü phuû thuäüc goïc α giæîa phæång cuía læûc vaì thåï gäù: Rem Rem (α ) = (1.10) ⎛R ⎞ 1 + ⎜ em − 1⎟ sin 3 α ⎜R 0 ⎟ ⎝ em (90 ) ⎠ Rem: Cæåìng âäü eïp màût doüc thåï Rem(900): Cæåìng âäü eïp màût ngang thåï 3.6 Sæû laìm viãûc cuía gäù chëu træåüt: 1. Khaïi niãûm: Khi læûc træåüt nàòm trong màût phàóng tiãúp xuïc 2 cáúu kiãûn seî gáy træåüt. T ≤ Rtbtr ÆÏng suáút træåüt taûi màût træåüt: τ tb = (1.11) Ftr T: Læûc træåüt Ftr: Diãûn têch màût træåüt - Tuyì theo vë trê læûc càõt âäúi våïi thåï gäù, coï 04 træåìng håüp chëu træåüt cuía gäù nhæ sau: + Càõt âæït thåï. + Træåüt doüc thåï + Træåüt ngang thåï + Træåüt xiãn thåï. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 11
  2. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Cæåìng âäü chëu træåüt: α Rtr Rtbtr = (1.12) l 1 + β tr e ltr : Chiãöu daìi màût træåüt e: Caïnh tay âoìn cuía càûp læûc træåüt - Rtbtr tuyì thuäüc vaìo sæû phán bäø æïng suáút nãn chëu aính hæåíng båíi caïc yãúu täú: , + Loaûi træåüt: 1 phêa hay 2 phêa. Træåüt 2 phêa thç cæåìng âäü trung bçnh cao hån vç æïng ⎧ β = 0,25 : 1 phia suáút âãöu hån. ⎨ ⎩ β = 0,125 : 2 phia + Tyí säú ltr/e, cao nháút khi ltr/e = 3 ÷ 4 (nãúu quaï låïn thç æïng suáút phán bäú khäng âãöu. Nãúu quaï nhoí aính hæåíng näüi læûc boïc ngang thåï gäù). + Coï læûc eïp vuäng goïc hay khäng: Læûc eïp laìm tàng khaí nàng chëu træåüt (vç giaím näüi læûc boïc). a. Càõt âæït thåï: Khaí nàng chäúng càõt âæït thåï cuía gäù ráút låïn nãn háöu nhæ khäng thãø xaíy ra vç nãúu coï gäù seî bë phaï hoaûi båíi eïp màût hay uäún træåïc. b. Træåüt doüc thåï: Våïi máùu thæí tiãu chuáøn, æïng suáút træåüt doüc thåï vaìo khoaíng 70 ÷100 2 kG/cm , låïn nháút so våïi caïc træåìng håüp khaïc. c. Træåüt ngang thåï: Våïi máùu thæí tiãu chuáøn, æïng suáút træåüt ngang thåï vaìo khoaíng 35÷50 kG/cm2 , ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 12
  3. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------- d. Træåüt xiãn thåï: (êt xaíy ra) Rtr Rtr (α ) = (1.13) ⎛R ⎞ 1 + ⎜ tr − 1⎟ sin 3 α ⎜R ⎟ ⎝ tr 90 ⎠ Rtr Rαtr = Vç Rtr90 = 0,5 Rtr nãn: (1.14) 1 + sin 3 α 3.7. Caïc nhán täú aính hæåíng âãún tênh cháút cå hoüc cuía gäù: G1 − G2 W= (1.15) 1. Âäü áøm: 100% G2 G1: Troüng læåüng gäù áøm G2: Troüng læåüng gäù sau khi sáúy khä - Âäü áøm cuía gäù thay âäøi theo mäi træåìng xung quanh vaì aính hæåíng roî rãût âãún cæåìng âäü cuía gäù. Khi âäü áøm tàng tæì W = 0 âãún Wmax = 30% (âäü áøm baîo hoaì thåï ) thç tênh cháút cå lyï cuía gäù giaím. Âäü áøm thay âäøi 1% thç chè tiãu cå lyï thay âäøi 3 ÷ 5%. Khi W > Wmax thç khäng coìn aính hæåíng âãún cæåìng âäü cuía gäù. - ÅÍ næåïc ta âäü áøm thàng bàòng cuía gäù laì 17 ÷ 20% nãn âäü áøm tiãu chuáøn âæåüc qui âënh laì 18% vaì cæåìng âäü cuía gäù âæåüc quy âäøi vãö cæåìng âäü tæång æïng: σ 18 = σ w [1 + α (W − 18)] (1.16) σ18: Cæåìng âäü åí âäü áøm tiãu chuáøn 18% α: Hãû säú âiãöu chènh áøm âäü tuyì thuäüc loaûi gäù α = 0,05: neïn doüc thåï;α = 0,04: uäún;α = 0,035: neïn ngang thåï; α = 0,03: træåüt; α = 0,015: keïo doüc thåï - Khi tênh toaïn caïc kãút cáúu laìm viãûc trong âiãöu kiãûn chëu nhiãöu mæa gioï thç ta láúy W% låïn hån theo qui phaûm âäöng thåìi E phaíi nhán våïi hãû säú âiãöu kiãûn laìm viãûc: + Våïi kãút cáúu âæåüc che mæa nhæng åí vë trê khäng thoaïng thç láúy W = 20% + Våïi kãút cáúu khäng âæåüc che mæa nàõng thç láúy W = 25% 2. Nhiãût âäü: - Khi nhiãût âäü tàng duì åí W naìo thç cæåìng âäü cuía gäù giaím, mäâun âaìn häöi giaím nhiãöu vaì âäü voîng tàng. Màût khaïc, nhiãût âäü tàng, gäù giaín nåí gáy näüi æïng suáút cuûc bäü låïn, nãúu coï màõt coï thãø càõt âæït thåï. Kãút cáúu chëu nhiãût âäü > 500C khäng duìng váût liãûu gäù. - Khi tênh toaïn quy âäøi vãö cæåìng âäü åí nhiãût âäü tiãu chuáøn âæåüc choün laì 200C. σ 20 = σ T + β (t − 20) [MN/m2] (1.17) β: hãû säú âiãöu chènh nhiãût âäü tuyì thuäüc vaìo traûng thaïi æïng suáút β = 3,5: neïn doüc; β = 4,5: uäún; β = 4,0: keïo doüc; β = 0,4: træåüt doüc ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 13
  4. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Khäúi læåüng riãng: - Noïi chung khi γ caìng låïn thç cæåìng âäü caìng cao vaì caìng khoï mäúi, moüt, muûc, chaïy. 4. Caïc bãûnh táût: - Màõt cáy: Chäù gäúc cuía caình âám tæì thán ra, caïc thåï bë læåün veûo, máút tênh cháút liãn tuûc (caïc thåï khäng truìng phæång cuía læûc taïc duûng) gáy nãn hiãûn tæåüng táûp trung æïng suáút laìm giaím khaí nàng chëu læûc, gáy khoï khàn trong chãú taûo. Âàûc biãût aính hæåíng âãún cáúu kiãûn chëu keïo hay cáúu kiãûn chëu uäún coï màõt nàòm trong vuìng keïo. Gäù loaûi A: Khäng cho pheïp coï màõt Gäù loaûi B: Khäng cho pheïp quaï 1 màõt trãn 1m daìi - Thåï nghiãng: Khäng nàòm truìng phæång truûc doüc thåï gäù, laìm giaím cæåìng âäü cuía gäù ráút nhiãöu, nháút laì âäúi våïi caïc æïng suáút taïc duûng doüc thanh. - Khe næït (thæåìng do co ngoït): Laìm máút tênh nguyãn veûn nãn khaí nàng chëu læûc cuía gäù giaím; Êt aính hæåíng âãún cæåìng âäü neïn doüc thåï; chuí yãúu aính hæåíng âãún cæåìng âäü neïn ngang thåï vaì træåüt; Vãút næït vuäng goïc æïng suáút phaïp laì nguy hiãøm nháút. Taûo khe âæûng håi næåïc laìm gäù áøm, gáy muûc bãn trong aính hæåíng cháút læåüng gäù. - Mäúi: Mäúi àn gäù ráút nhanh, khoï phaït hiãûn. - Muûc: Do náúm, gäù bë biãún maìu, cáúu truïc bë phaï hoaûi, mãöm, xãúp, vuûn naït R giaím. - Moüt: Do sáu âuûc, màût gäù coï läù ≈ 3mm laìm R giaím vaì gáy báøn. Täúc âäü phaï hoaûi cháûm hån mäúi. 3.8 Váún âãö baío quaín gäù: - Váût liãûu gäù tæû nhiãn noïi chung khäng coï khaí nàng tæû baío vãû chäúng laûi sæû phaï hoaûi cuía coìn truìng, náúm vaì choïng hæ haûi. Vç váûy âãø tàng tuäøi thoü cäng trçnh chuïng ta cáön baío quaín gäù. Nghë âënh 10CP quy âënh moüi loaûi gäù tæì nhoïm VI tråí xuäúng phaíi âæåüc xæí lyï træåïc khi sæí duûng. Näüi dung baío quaín bao gäöm viãûc xæí lyï bàòng hoaï cháút cuîng nhæ duìng caïc biãûn phaïp kyî thuáût khaïc. 1. Phoìng mäúi: Phaï hoaûi nhanh, khoï phaït hiãûn. Biãûn phaïp phoìng mäúi: Ngàn khäng cho mäúi thám nháûp vaìo gäù, táøm thuäúc vaìo chán cäüt chän trong âáút. Phaït hiãûn vaì diãût caí täø mäúi bàòng hoaï cháút. Khäng âãø mäúi láy lan tæì khu væûc naìy sang khu væûc khaïc. 2. Phoìng moüt: Sáu âuûc gäù, âaìo hang, gáy báøn vaì giaím khaí nàng chëu læûc cuía gäù. Biãûn phaïp phoìng træì: Loaûi træì âiãöu kiãûn sinh træåíng: Ngám næåïc cho bäüt gäù träi âi, sån kên màût gäù. 3. Phoìng haì: Thæåìng gàûp khi kãút cáúu laìm viãûc trong vuìng næåïc màûn, næåïc låü. Biãûn phaïp phoìng træì: Thiu gäù âënh kyì laìm gäù chaïy seïm thaình låïp than moíng bãn ngoaìi; duìng gäù cæïng ( thiãút mäüc), deío ( tãúch); gäù coï nhæûa ( baûch âaìn); âãø nguyãn låïp voí cáy; boüc kãút cáúu bàòng kim loaûi, äúng saình , amiàng; Duìng hoaï cháút Creozot, CuSO4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 14
  5. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TÊNH TOAÏN CÁÚU KIÃÛN CÅ BAÍN CHÆÅNG II: §1 CAÏC PHÆÅNG PHAÏP TÊNH TOAÏN KCG 1.1 Phæång phaïp tênh theo æïng suáút cho pheïp: σ σ ≤ [ σ ]= gh (2.1) max k σ max: ÆÏng suáút låïn nháút trong cáúu kiãûn do taíi troüng tiãu chuáøn sinh ra . [ σ ]: ÆÏng suáút cho phãúp cuía váût liãûu. σ gh : Cæåìng âäü giåïi haûn cuía váût liãûu. k: Hãû säú an toaìn xeït âãún aính hæåíng taíi troüng taïc duûng láu daìi, khuyãút táût vaì caïc yãúu täú khaïc. - Phæång phaïp naìy chè duìng 1 hãû säú an toaìn âãø xeït âãún moüi yãúu täú khaïc, boí qua tênh deío cuía váût liãûu, chæa kãø âãún âiãöu kiãûn laìm viãûc thæûc tãú cuía kãút cáúu. 1.2 Phæång phaïp tênh theo traûng thaïi giåïi haûn: 1.Khaïi niãûm: Traûng thaïi giåïi haûn (TTGH ) laì traûng thaïi luïc kãút cáúu bàõt âáöu khäng thãø tiãúp tuûc sæí duûng âæåüc næîa. a. Traûng thaïi giåïi haûn I (Vãö cæåìng âäü vaì äøn âënh): N ≤ S. - Âiãöu kiãûn: (2.2) N: Näüi læûc gáy ra båíi taíi troüng tênh toaïn trong cáúu kiãûn: N = ∑ Pi c .N i .ni .γ n .n c i i Pi c .N i : Näüi læûc do taíi troüng tiãu chuáøn PIc gáy ra trong âiãöu kiãûn báút låüi nháút.. ni, γni, nci: Hãû säú væåüt taíi; hãû säú an toaìn; hãû säú täø håüp. S: Khaí nàng chëu læûc, laì näüi læûc giåïi haûn maì cáúu kiãûn coï thãø chëu âæåüc, phuû thuäüc vaìo caïc âàûc træng hçnh hoüc cuía tiãút diãûn vaì caïc âàûc træng cå hoüc cuía váût liãûu: S = γ. R. A γ: Hãû säú âiãöu kiãûn laìm viãûc. R: Cæåìng âäü tênh toaïn cuía gäù R=k.Rtc Rtc: Cæåìng âäü tiãu chuáøn cuía gäù k: Hãû säú âäöng nháút; k=k1.k2 A: Âàûc træng hçnh hoüc cuía tiãút diãûn ( F,J,W,S...). b. Traûng thaïi giåïi haûn II ( Vãö biãún daûng): ∆ ≤ [∆ ] - Âiãöu kiãûn: (2.3) ∆: Biãún daûng do caïc taíi troüng tiãu chuáøn gáy ra trong træåìng håüp báút låüi nháút: ∆ = ∑ Pi c .γ n .n c .δ i i i δi: Biãún daûng gáy båíi taíi troüng âåün vë. [∆]: Biãún daûng cho pheïp, âæåüc qui âënh trong tiãu chuáøn thiãút kãú KCG TCXD 44-70. Trang 15
  6. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Phæång phaïp naìy duìng caïc hãû säú riãng biãût (hãû säú væåüt taíi, hãû säú âäöng cháút, hãû säú âiãöu kiãûn laìm viãûc) cuû thãø vaì coï càn cæï khoa hoüc âãø xeït mäùi traûng thaïi nguy hiãøm cuía kãút cáúu. Vç váûy, phaín aïnh âáöy âuí tçnh hçnh laìm viãûc thæûc tãú cuía kãút cáúu, táûn duûng âæåüc khaí nàng chëu læûc, tiãút kiãûm váût liãûu. Do âoï, phæång phaïp tênh toaïn theo traûng thaïi giåïi haûn âang âæåüc aïp duûng ngaìy caìng räüng raîi. §2 CÁÚÚU KIÃÛN CHËU KEÏO ÂUÏNG TÁM 2.1 Khaïi niãûm: Cáúu kiãûn chëu keïo âuïng tám khi læûc keïo nàòm doüc theo truûc cáúu kiãûn vaì caïc chäù giaím yãúu (nãúu coï) âäúi xæïng qua truûc cáúu kiãûn. N σ= ≤ 2.2 Cäng thæïc tênh: (2.4) m k Rk Fth Fth= Fng- Fgy: Diãûn têch tiãút diãûn thu heûp cuía tiãút diãûn. Fgy : Täøng diãûn têch giaím yãúu trãn caïc tiãút diãûn trong khoaíng daìi 20cm hay moüi giaím yãúu trong phaûm vi 20cm kãø trãn 1 tiãút diãûn âãø traïnh phaï hoaûi trãn âæåìng gaîy khuïc Fgy< 0,5Fng: Giaím yãúu âäúi xæïng Fgy< 0,4Fng: Giaím yãúu khäng âäúi xæïng mk: Hãû säú âiãöu kiãûn laìm viãûc kãø âãún aính hæåíng cuía sæû táûp trung æïng suáút do giaím yãúu laìm giaím cæåìng âäü chëu keïo cuía gäù: mk= 0,8: khi coï giaím yãúu tiãút diãûn. mk= 1: khi khäng coï giaím yãúu tiãút diãûn. Rk: Cæåìng âäü chëu keïo doüc thåï cuía gäù λ ≤ [λ]: - Ngoaìi ra, qui phaûm coìn qui âënh: (2.5) [λ]= 150: cáúu kiãûn chênh chëu keïo. [λ]= 200: cáúu kiãûn giàòng liãn kãút. Trang 16
  7. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------- §3. CÁÚU KIÃÛN CHËU NEÏN ÂUÏNG TÁM 3.1 Khaïi niãûm: Cáúu kiãûn chëu neïn âuïng tám khi læûc keïo nàòm doüc theo truûc cáúu kiãûn vaì caïc chäù giaím yãúu (nãúu coï) âäúi xæïng qua truûc cáúu kiãûn. Thæåìng gàûp åí cäüt, thanh chäúng... 3.2 Cäng thæïc tênh toaïn: 1. Âiãöu kiãûn cæåìng âäü: N σ= ≤ m n Rn (2.6) Fth Fth: Diãûn têch tiãút diãûn thu heûp, tênh nhæ cáúu kiãûn chëu keïo. mn= 1: Do gäù coï tênh deío khi chëu neïn nãn khäng cáön xeït aính hæåíng cuía æïng suáút táûp trung åí tiãút diãûn giaím yãúu. 2. Âiãöu kiãûn äøn âënh: N σ= ≤ m n Rn (2.7) ϕFtt - Ftt: Diãûn têch tênh toaïn tiãút diãûn. + Giaím yãúu åí giæîa vaì âäúi xæïng: Khi Fgy ≤ 25% Fng Ftt= Fng: Ftt= 4/3Fth: Khi Fgy > 25% Fng + Khi giaím yãúu åí biãn vaì âäúi xæïng: Ftt=Fth + Khi chäù giaím yãúu åí biãn vaì khäng âäúi xæïng thç phaíi tênh theo neïn lãûch tám σ th ϕ= - ϕ: Hãû säú uäún doüc: (2.8) σ bn + σbn: Giåïi haûn bãön khi neïn doüc thåï + σth: ÆÏng suáút tåïi haûn. σ th π 2 EJ min 1 π 2E ϕ= = = λ2σ bn σ bn l o2 Fng σ b n J min Âàût rmin = : Baïn kênh quaïn tênh nhoí nháút cuía tiãút diãûn (2.9) Fng lo λ= : Âäü maính tiãút diãûn (2.10) rmin lo= µ.l: Chiãöu daìi tênh toaïn cuía thanh neïn π 2E E Trong giai âoaûn âaìn häöi: Khi σth= 2 ≤ σtl ⇔ λ≥ π ≈ 75; kãút cáúu gäù, σ tl λ Trang 17
  8. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3100 E khi λ > 75 ϕ= ta coï: = 312 nãn: (2.11) σ λ2 gh n Ngoaìi giai âoaûn âaìn häöi: Cäng thæïc thæûc nghiãûm cuía Â.A Cäsãcäúp: ϕ= 1- 0,8(λ/100)2 khi λ≤ 75 (2.12) Caïc trë säú coï khaïc so våïi lo theo lyï thuyãút vç thæûc tãú khäng thãø ngaìm chàût âæåüc âáöu gäù, chäù ngaìm seî bë neïn maì biãún daûng âi 3. Âiãöu kiãûn âäü maính: λ ≤ [λ ] (2.13) [λ]: Láúy theo qui phaûm: + Cäng trçnh nhaì cæía: [λ] = 120 cho kãút cáúu chëu neïn chênh. [λ] = 150 cho kãút cáúu phuû. [λ] = 200 cho kãút cáúu giàòng. + Cäng trçnh cáöu: [λ]= 100 cho kãút cáúu chëu neïn chênh. [λ]= 150 cho kãút cáúu giàòng. 3.3. Baìi toaïn thæûc haình choün tiãút diãûn cáön thiãút F: Choün træåïc hçnh daûng tiãút diãûn (chæî nháût, troìn) vaì âäü maính (>75 hay 75: ≤ m n Rn ϕFtt Nλ 2 N ⇒ Ftt ≥ = (2.14) ϕRn 3100 Rn a. Tiãút diãûn chæî nháût: J/F = k = h/b; F = bh = kb2; rmin= 2 2 12kl o2 12l l b / 12 ; λ2 = = = o o 2 2 F r b l kN Thay vaìo (2.14) F ≥ o (2.15) 16 Rn 4πl o2 πd 2 πd 4 l o2 d2 J F ⇒ i2 = ⇒ λ2 = = = = b. Tiãút diãûn troìn: F= ; J= 4π i2 4 64 16 F F lo N Thay vaìo (2.14) F ≥ (2.16) 15,75 Rn Trang 18
  9. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Cáúu kiãûn chëu læûc ngàõn vaì khoeí: Giaí thiãút λ≤ 75: N = ϕRnF= [1- 0,8(λ/100)2]RnF= [F- 0,00008λ2F]Rn. N + 0,00008λ2F. Hay: F= (3.13) Rn a. Tiãút diãûn chæî nháût: N + 0,001k l o2 . Thay vaìo (3.13) ta âæåüc: F= (3.14) Rn b. Tiãút diãûn troìn: N + 0,001 l o2 . Thay vaìo (3.13) ta âæåüc: F= (3.15) Rn §4. CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN: 4.1. Khaïi niãûm: - Tuyì theo phæång cuía taíi troüng, cáúu kiãûn chëu uäún âæåüc chia ra thaình 02 loaûi: +Uäún phàóng: Taíi troüng nàòm trong màût phàóng chæïa mäüt truûc quaïn tênh chênh cuía tiãút diãûn. +Uäún xiãn: Taíi troüng khäng nàòm trong màût phàóng chæïa truûc quaïn tênh chênh naìo. - Caïc kãút cáúu chëu uäún phäø biãún: vaïn saìn, dáöm saìn, dáöm maïi, xaì gäù, dáöm cáöu ... - Khi tênh toaïn ta giaí thiãút: + Gäù laìm viãûc trong giai âoaûn âaìn häöi. + ÆÏng suáút phaïp phán bäú âãöu trãn chiãöu cao tiãút diãûn theo âæåìng thàóng. + Mäâun âaìn häöi åí khu væûc chëu neïn vaì chëu keïo bàòng nhau. 4.2. Tênh toaïn cáúu kiãûn chëu uäún phàóng: 1. Âiãöu kiãûn cæåìng âäü: M σ= ≤ mu Ru (3.16) W M: Mämen uäún tênh toaïn. Wth: Mämen chäúng uäún cuía tiãút diãûn thu heûp. M vaì Wth láúy trãn 1 tiãút diãûn nåi coï Mmax hay giaím yãúu låïn nháút mu: Hãû säú âiãöu kiãûn laìm viãûc, phuû thuäüc hçnh daûng vaì kêch thæåïc cuía tiãút diãûn: mu= 1,2: Tiãút diãûn troìn khäng coï khe, raînh mu= 1,15: Tiãút diãûn coï b≥ 15cm vaì h/b≤ 3,5. mu= 1,0: Tiãút diãûn coï b≤ 15cm. Ru: Cæåìng âäü chëu uäún tênh toaïn cuía gäù. - Ngoaìi ra, cáön kiãøm tra æïng suáút tiãúp trong caïc træåìng håüp sau: + Dáöm ngàõn: l/h≤ 5 ( l: chiãöu daìi dáöm, h: chiãöu cao dáöm). + Dáöm gäù tiãút diãûn chæî I. + Dáöm coï læûc táûp trung åí gáön gäúi. Trang 19
  10. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Q max S ng τ= ≤ mtr Rtr (3.17) J ng b Sng, Jng: Mämen ténh vaì mämen quaïn tênh cuía tiãút diãûn nguyãn. b: Bãö räüng tiãút diãûn åí màût træåüt. mtr: Hãû säú âiãöu kiãûn laìm viãûc. Rtr: Cæåìng âäü træåüt doüc thåï cuía gäù khi uäún. 2. Âiãöu kiãûn biãún daûng: ⎡f⎤ f ≤⎢⎥ (3.18) ⎣l ⎦ l f: Âäü voîng låïn nháút do taíi troüng tiãu chuáøn gáy ra (boí qua caïc giaím yãúu cuûc bäü). k .M tc .l 2 f= ; 2 EJ k=0,208: Dáöm âån, taíi phán bäú âãöu. k=0,167: Dáöm âån giaín taíi táûp trung åí giæîa nhëp l: Nhëp cuía cáúu kiãûn, [f/l]: Âäü voîng tæång âäúi cho pheïp theo quy phaûm [f/l]=1/250: Vaïn saìn; [f/l]=1/200: Saìn maïi, xaì gäö, vç keìo; [f/l]=1/150: Cáöu phong, vaïn maïi; 4.3. Tênh toaïn cáúu kiãûn chëu uäún xiãn: - Phán taíi troüng taïc duûng thaình caïc thaình pháön theo phæång caïc truûc chênh x, y: + Theo phæång x: qx= qcosα ⇒ Mx + Theo phæång y: qy= qsinα ⇒ My 1. Âiãöu kiãûn cæåìng âäü: - Kiãøm tra æïng suáút låïn nháút theo: Mx My σ= + ≤ Ru (3.19) Wx W y ⎛ ⎞ M Mx ⎜1 + y W x ⎟ ≤ Ru (3.20) σ= ⎜ M x Wy ⎟ Wx ⎝ ⎠ + Tiãút diãûn chæî nháût b.h; lx= ly= l: My Wx h = tgα . = = k; Wy b Mx Mx Thay vaìo (3.20), ta âæåüc: Wx≥ (1+ ktgα) (3.21) Ru Âãø cáúu kiãûn laìm viãûc håüp lyï: 1 Mx My W M h σx= σy⇔ ⇔ x = x ⇔ = k= = cotgα ⇔ k= cotgα. = tgα Wx Wy Wy M y b Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản