intTypePromotion=3

Bài giảng kết cấu gỗ part 5

Chia sẻ: Asd Avfssdg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
171
lượt xem
82
download

Bài giảng kết cấu gỗ part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng kết cấu gỗ part 5', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng kết cấu gỗ part 5

  1. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CHÆÅNG VΙ: CÁÚU KIÃÛN TÄØ HÅÜP ξ1. KHAÏI NIÃÛM CHUNG VÃÖ CÁÚU KIÃÛN TÄØ HÅÜP 1.1 Khaïi niãûm cáúu kiãûn täø håüp (CKTH) - Cáúu kiãûn täø håüp laì cáúu kiãûn do nhæîng thanh gäù nguyãn gheïp laûi våïi nhau (bàòng liãn kãút chãm , chäút , keo daïn ..) âãø coï tiãút diãûn låïn, khàõc phuûc kêch thæåïc thiãn nhiãn haûn chãú. - Âæåüc duìng räüng raîi trong xáy dæûng: Cáúu kiãûn chëu uäún (dáöm ), chëu neïn (caïc thanh daìn ), chëu neïn-uäún (cäüt chëu neïn lãûch tám , voìm ,caïc thanh caïnh daìn chëu taíi cuûc bäü ). 1.2. Sæû laìm viãûc: 1. Cáúu kiãûn täø håüp chëu uäún: - Khaío saït dáöm täø håüp tæì hai thanh gäù häüp coï cuìng chiãöu daìi, cuìng tiãút diãûn ngang vaì cuìng chëu taíi troüng nhæ nhau: - Dáöm liãn kãút cæïng (liãn kãút daïn):Laìm viãûc nhæ dáöm tiãút diãûn nguyãn, chiãöu cao gáúp âäi. - Dáöm khäng liãn kãút:Laìm viãûc nhæ 2 dáöm âäüc láûp, coï sæû træåüt tæång âäúi giæîa 2 dáöm. - Dáöm liãn kãút mãöm (liãn kãút chäút, chãm,...): Laìm viãûc trung gian giæîa hai loaûi trãn. - Nháûn xeït: + f = fc< fm< fo. + maxσ = maxσc< maxσm< maxσo. + J= Jc> Jm> Jo. + W= Wc> Wm> Wo. c, m, o laì caïc chè säú biãøu thë tênh cháút caïc dáöm liãn kãút cæïng, liãn kãút mãöm vaì khäng liãn kãút. Do âoï, khi tênh cáúu kiãûn täø håüp liãn kãút mãöm phaíi nhán thãm hãû säú âiãöu chènh: + Jm= (fc/fm)Jc= kjJc= kjJ. (4.1) + Wm= (maxσc/ maxσm)Wc= kWWc= kWW. (4.2) kj, kw (
  2. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Cáúu kiãûn täø håüp chëu neïn vaì neïn uäún: - Khi chëu neïn hay neïn uäún, cáúu kiãûn täø håüp liãn kãút mãöm cuîng coï khaí nàng laìm viãûc trung gian giæîa cáúu kiãûn khäng liãn kãút vaì cáúu kiãûn nguyãn (cáúu kiãûn liãn kãút cæïng). Vaì khi tênh toaïn, ta cuîng duìng caïc hãû säú ki vaì kw âãø âäøi sang caïc cáúu kiãûn nguyãn. - Âäü maính λm cuía cáúu kiãûn täø håüp âæåüc suy ra tæì âäü maính λc cuía cáúu kiãûn nguyãn: lo lo 1 λm= λtâ= λc = = (4.3) Jm Jm ki ki F F - Nháûn xeït : + Cáúu kiãûn täø håüp liãn kãút daïn laìm viãûc nhæ cáúu kiãûn nguyãn laì CKTH liãn kãút cæïng + Cáúu kiãûn täø håüp liãn kãút chãm hay chäút laìm viãûc yãúu hån vç liãn kãút coï biãún daûng vaì goüi laì CKTH liãn kãút mãöm + Khi tênh cáúu kiãûn täø håüp liãn kãút mãöm thç tênh nhæ cáúu kiãûn nguyãn nhæng phaíi nhán thãm våïi caïc hãû säú âiãöu chènh ( Kãø âãún tênh mãöm cuía liãn kãút ) - Træåìng håüp thanh täø håüp liãn kãút mãöm chëu neïn vaì neïn uäún ta cuîng duìng caïc hãû säú Kj ,Kw âãø âäøi ra tdiãûn cáúu kiãûn nguyãn .Âäü maính λ cuîng âäøi ra âäü maính tæång âæång λtâ ξ2. TÊNH TOAÏN CÁÚU KIÃÛN TÄØ HÅÜP CHËU UÄÚN. 2.1. Theo cæåìng âäü: M M σ= = ≤ m u Ru (4.4) Wm kW W kw : Hãû säú âiãöu chènh phuû thuäüc loaûi liãn kãút , säú låïp gheïp vaì chiãöu daìi nhëp → tra baíng 2.1 2.2. Theo âäü cæïng: f ⎡f⎤ ≤ (4.5) l ⎢l ⎥ ⎣⎦ Khi tênh f láúy Jm= kjJ våïi kj âæåüc tra baíng. 2.3. Tênh säú váût liãn kãút: - Säú læåüng váût liãn kãút trãn mäùi maûch gheïp phuû thuäüc vaìo læûc træåüt trãn maûch gheïp khi dáöm bë uäún. Læûc træåüt âoï trãn mäùi âån vë chiãöu daìi cuía maûch gheïp laì: QS ng T1 = (4.6) J ng Q: Læûc càõt ngang åí tiãút diãûn dáöm cáön xeït. Sng, Jng:Mämen ténh vaì mämen quaïn tênh cuía pháön tiãút diãûn nguyãn âäúi våïi truûc trung hoaì - Täøng säú læûc træåüt trãn mäùi dáöm: l/2 QS ng ∫ Tl/2= (4.7) dx J ng 0 Dáöm âån giaín, tiãút diãûn khäng âäøi, chëu taíi troüng phán bäú âãöu hoàûc caïc taíi troüng âäúi xæïng khaïc: Trang 42
  3. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- l/2 S ng S ng M max S ng ∫ Qdx = l/2 = Tl/2= (4.8) M 0 J ng J ng J ng 0 Goüi [T] laì khaí nàng chëu læûc cuía mäüt váût liãn kãút. Ta coï: - Bäú trê sao cho caïc váût liãn kãút chëu læûc âãöu nhau vaì do âoï khoaíng caïch giæîa chuïng laì khoaíng caïch troüng tám pháön diãûn têch bàòng nhau cuía biãøu âäö læûc træåüt. - Säú váût liãn kãút trãn mäùi maûch gheïp cuía næía dáöm laì: Tl / 2 n≥ (4.9) [T ] Tuy nhiãn âãø âån giaín cho viãûc cáúu taûo, ta tçm caïch bäú trê sao cho caïc váût liãn kãút caïch âãöu nhau. Nãúu láúy säú váût liãn kãút n tênh âæåüc åí (4.9) bäú trê caïch âãöu nhau, caïc váût liãn kãút åí gäúi tæûa seî chëu taíi quaï låïn. Ta tçm cäng thæïc khaïc (4.9): Dáöm âån giaín chëu taíi troüng phán bäú âãöu: biãøu âäö læûc træåüt laì hçnh chæî nháût ADEC coï S(ADEC)= S(ABC)= Tl/2. (AB=2AD). Nhæng do tênh mãöm cuía liãn kãút, biãøu âäö læûc træåüc coï daûng âæåìng cosin HC våïi AH> AD. Do âoï, âãø caïc váût liãn kãút åí gäúi khäng bë væåüt taíi nhiãöu thç säú læåüng váût liãn kãút âæåüc tênh tæång æïng våïi diãûn têch hçnh chæî nháût AHGC trong âoï AH bàòng l AH × 2 ≈ 1,5: nãn säú váût liãn kãút cáön thiãút laì: tung âäü âæåìng cosin: Do S(AHGC) / S(AHC)= l AH × π M max S ng n ≥ 1,5 (4.10) J ng T Våïi bäï trê naìy dãù chãú taûo, duìng nhiãöu trong kãút cáúu nhaì cæía. Træåìng håüp dáöm chëu taíi troüng nàûng nhæ dáöm cáöu coï caïch bäú trê khaïc. Trang 43
  4. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.4. Âäü väöng cáúu taûo: lδ n g fo= , cm. (4.11) 2ho l: nhëp dáöm, cm. ho: khoaíng caïch truûc hai thanh ngoaìi cuìng cuía dáöm täø håüp, cm. ng: säú maûch gheïp. δ: âäü xã dëch tênh toaïn åí maûch gheïp: Caïc loaûi chäút: δ= 0,2 cm; Caïc loaûi caïc loaûi chãm khäng coï khe håí giæîa caïc thanh gheïp: δ= 0,3 cm. Caïc loaûi caïc loaûi chãm coï khe håí giæîa caïc thanh gheïp: δ= 0,4 cm. §3 TÊNH TOAÏN CÁÚU KIÃÛN TÄØ HÅÜP CHËU NEÏN ÂUÏNG TÁM CKTH chëu neïn âuïng tám thæåìng gäöm: - Thanh coï tiãút diãûn boï (h.a) - Thanh coï nhæîng miãúng âãûm ngàõn (h.b) - Thanh coï nhæîng miãúng âãûm daìi (h.c,d) Trang 44
  5. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1 Thanh coï tiãút diãûn boï : Cáúu kiãûn gäöm nhiãöu thanh daìi bàòng nhau, gheïp saït laûi vaì cuìng tham gia chëu læûc. 1. Theo phæång x-x: (vuäng goïc våïi maûch gheïp) - Laìm viãûc nhæ cáúu kiãûn nguyãn. N σ= ≤ Rn - Cäng thæïc kiãøm tra: (4.12) ϕ x Ftt 2. Theo phæång y-y: (song song våïi maûch gheïp) - Sæû laìm viãûc chëu aính hæåíng cuía tênh mãöm cuía liãn kãút. N σ= ≤ Rn - Cäng thæïc kiãøm tra: (4.13) ϕ y Ftt ϕy âæåüc xaïc âënh theo âäü maính tênh âäøi λtâ: (µ λ y ) 2 + λ1 ≤ lo λtâ= 2 (4.14) y ΣJ 1, ng Fng Âäü maính tênh âäøi cuía thanh täø håüp khäng låïn hån âäü maính bçnh quán cuía caïc nhaïnh ΣJ1,ng: Täøng mämen quaïn tênh cuía tiãút diãûn nguyãn cuía caïc nhaïnh â/v truûc baín thán song song våïi y-y (truûc 1-1). Fng: Diãûn têch tiãút diãûn nguyãn cuía thanh täø håüp. lo λy= : Âäü maính cuía thanh täø håüp våïi truûc y-y khäng xeït âãún tênh mãöm cuía liãn kãút. bh 3 / 12 bh λ1: Âäü maính cuía riãng tæìng nhaïnh våïi truûc baín thán 1-1 (song song våïi maûch gheïp), tênh theo l1 chiãöu daìi tênh toaïn l1: λ1= . Khi l1< 7c: láúy λ1= 0. bc 3 / 12 bc - µY: Hãû säú âäü maính tênh âäøi cuía thanh täø håüp coï xeït âãún tênh mãöm cuía liãn kãút: bhn g µ y = 1+ k 2 (4.15) l o nc k: hãû säú xeït âãún tênh mãöm cuía liãn kãút, phuû thuäüc âæåìng kênh âinh hoàûc chäút. ng: säú maûch gheïp tênh toaïn trong thanh täø håüp. nc: säú màût càõt tênh toaïn cuía caïc váût liãn kãút trong mäùi maûch gheïp trãn chiãöu daìi 1m cuía thanh täø håüp. - Nãúu coï caïc maûch gheïp coï säú màût càõt khäng giäúng nhau thç láúy trë säú bçnh quán. - Nãúu trãn maûch gheïp duìng hai loaûi váût liãn kãút khaïc nhau thç säú màût càõt tênh toaïn cuía váût liãn kãút åí maûch gheïp âæåüc tênh theo: nc= nc’+ nc’’k’/k”. (nc’; k’) vaì (nc’’; k’’) láön læåüt laì säú màût càõt vaì hãû säú cho loaûi váût liãn kãút thæï nháút vaì thæï hai. 3.2. Thanh coï nhæîng miãúng âãûm ngàõn: - Gäöm 2 hay nhiãöu nhaïnh caïch nhau bàòng nhæîng miãúng âãûm ngàõn, chè laìm mämen quaïn tênh toaìn tiãút diãûn thanh tàng (do âæa váût liãûu ra xa TTH) chæï khäng tham gia chëu læûc. Trang 45
  6. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Theo phæång x-x: (vuäng goïc våïi maûch gheïp) - Tênh nhæ thanh nguyãn, khäng kãø caïc miãúng âãûm. 2. Theo phæång y-y: (song song våïi maûch gheïp) - Tênh toaïn tæång tæû nhæ â/v thanh coï tiãút diãûn boï. Trong âoï: - Khi tênh âäü maính tênh âäøi λtâ, mämen quaïn tênh vaì diãûn têch tiãút diãûn âãø tênh λy ,khäng xeït âãún tiãút diãûn caïc miãúng âãûm. - Chiãöu daìi tênh toaïn l1 phaíi choün sao cho âäü maính cuía nhaïnh nhoí hån âäü maính cuía toaìn bäü thanh täø håüp: λ1= l1/i1≤ µyλy⇒ l1≤ µyλyi1 . 3.2. Thanh coï nhæîng thanh âãûm daìi toaìn khäúi: - Nhæîng thanh âãûm naìy coï thãø âàût bãn trong hoàûc äúp bãn trong . Nhæîng thanh âãûm naìy chè laìm tàng âäü cæïng toaìn thanh, khäng træûc tiãúp chëu læûc neïn nhæng tham gia chëu læûc uäún doüc khi thanh ngang äøn âënh. 1. Theo phæång x-x: (vuäng goïc våïi maûch gheïp) - Do tênh mãöm cuía liãn kãút nãn caïc miãúng âãûm khäng hoaìn toaìn tham gia chëu læûc. - Jx âæåüc tênh theo cäng thæïc gáön âuïng sau: Jx= Jct+ 0,5Jo (4.16) Jct vaì Jo laì mämen quaïn tênh cuía tiãút diãûn cuía caïc nhaïnh træûc tiãúp chëu læûc vaì cuía caïc miãúng âãûm. Jx - Baïn kênh quaïn tênh våïi truûc x-x: rx= Fcl Fcl laì diãûn têch tiãút diãûn caïc nhaïnh træûc tiãúp chëu læûc. 2. Theo phæång y-y: (song song våïi maûch gheïp) - Âäü maính tênh âäøi váùn tênh nhæ thanh coï tiãút diãûn boï nghéa nhæng chuï yï: Khi tênh mämen quaïn tênh thç kãø caí miãúng âãûm nhæng khi tênh diãûn têch tiãút diãûn thç chè kãø caïc nhaïnh træûc tiãúp chëu læûc. §4 TÊNH TOAÏN CKTH CHËU NEÏN - UÄÚN 4.1 Trong màût phàóng uäún: - Tênh nhæ thanh nguyãn chëu neïn- uäún: M Rn N σ= + ≤ Rn (4.17) Fth ξWth Ru Xeït âãún tênh mãöm cuía liãn kãút, ta âæa hãû säú kw vaìo mämenchäúng uäún - Âäúi våïi thanh täø håüp coï nhæîng miãúng âãûm ngàõn, khi chiãöu daìi tênh toaïn cuía nhaïnh låïn hån 7 láön bãö daìy c cuía noï, ta phaíi kiãøm tra thãm âäü äøn âënh cuía nhaïnh coï æïng suáút låïn nháút (tæïc nhaïnh ngoaìi cuìng) theo cäng thæïc: N M σ= ≤ ϕ 1 Rn + (4.18) Fng ξW ng ϕ1: Hãû säú uäún doüc cuía riãng nhaïnh ngoaìi cuìng. Fng, Wng: Diãûn têch vaì mämen chäúng uäún cuía tiãút diãûn nguyãn cuía thanh täø håüp. Trang 46
  7. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Säú váût liãn kãút n åí maûch gheïp trãn næía chiãöu daìi tênh toaïn cuía thanh chëu neïn- uäún phaíi chëu âæåüc læûc træåüt do mämen uäún cuía ngoaûi læûc vaì do mämen uäún phuû cuía læûc doüc truûc sinh ra vaì âæåïc xaïc âënh theo cäng thæïc: MS ng n ≥ 1,5 (4.19) ξJ ng T T: khaí nàng chëu læûc tênh toaïn cuía mäùi liãn kãút . - Khi M/Wng≤ 10%N/Fng: tênh nhæ thanh chëu neïn âuïng tám, khäng cáön xeït âãún mämen uäún. 4.2 Ngoaìi màût phàóng uäún: - Tênh nhæ thanh chëu neïn âuïng tám ( boí qua mämen uäún ). Trang 47
  8. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KÃÚT CÁÚU GÄÙ CHËU LÆÛC CHÆÅNG V: ξ1. ÂAÛI CÆÅNG VÃÖ KÃÚT CÁÚU GÄÙ CHËU LÆÛC 1.1 Caïc så âäö kãút cáúu gäù chëu læûc: - Kãút cáúu chëu læûc bàòng gäù laì loaûi kãút cáúu âæåüc taûo thaình tæì nhæîng thanh gäù cå baín (vaïn, gäù häüp, gäù troìn) gheïp laûi våïi nhau bàòng caïc loaûi liãn kãút. - Theo hçnh thæïc kãút cáúu coï : + Kãút cáúu phàóng: Laìm viãûc trong màût phàóng cuía noï. + Kãút cáúu khäng gian: Laìm viãûc theo phæång báút kyì. Trang 48
  9. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Theo så âäö tênh, kãút cáúu phàóng âæåüc chia ra: + Dáöm: Dáöm vaïn gheïp; Dáöìm daïn keo; Dáöm gäù daïn, nhëp thäng thæåìng 6 ÷12 m, coï thãø âãún 15m. + Voìm: Kãút cáúu coï læûc xä ngang, 2 khåïp, 3 khåïp (loaûi 1 khåïp vaì khäng khåïp khäng nãn duìng vç khoï thæûc hiãûn ngàòm cæïng åí chán voìm).Voìm coï daûng tam giaïc hoàûc voìng cung, nhëp 12 ÷ 24m. + Daìn: Kãút cáúu gäù nhëp låïn phäø biãún vaì laì loaûi kãút cáúu räùng coï nhiãöu daûng khaïc nhau. Nhëp låïn nháút tåïi 24 m. Dáöm, voìm, daìn chè chëu taíi troüng âæïng. + Khung: Kãút cáúu gäöm coï keìo láùn cäüt, chëu moüi taíi troüng lãn nhaì, âaím baío âäü cæïng ngang cuía nhaì. 1.2. Læûa choün så âäö kãút cáúu: 1. Yãu cáöu sæí duûng: - Gäöm caïc váún âãö: Khäng gian nhaì, âäü cæïng cáön thiãút cuía nhaì xæåíng, khaí nàng chëu læûc cuía kãút cáúu, nhiãût âäü vaì âäü áøm cuía khäng khê, håi hoaï hoüc àn moìn kim loaûi (thäng giäú, chiãúu saïng) âãø taûo âiãöu kiãûn sæí duûng täút. Âãø kinh tãú nhëp nhaì nãn choün: L ≤ 10 m: dáöm; L ≤ 20m: daìn; L > 20m : voìm räùng hay khung räùng. 2. Yãu cáöu kiãún truïc: - Hçnh daïng kãút cáúu phaíi thêch håüp våïi váût liãûu låüp, phuì håüp våïi kiãún truïc, âiãöu kiãûn thäng gioï chiãúu saïng, kãút cáúu âãø läü hoàûc che kên. 3. Âiãöu kiãûn chãú taûo vaì nguyãn váût liãûu: - Nãúu chãú taûo trong nhaì maïy thç nãn aïp duûng caïc loaûi kãút cáúu hiãûn âaûi, kãút cáúu häùn håüp theïp gäù, kãút cáúu gäù daïn. - Nãúu chãú taûo åí hiãûn træåìng thç nãn choün hçnh thæïc kãút cáúu âån giaín laìm bàòng gäù häüp, gäù vaïn våïi kãút mäüng, chãm, chäút thäng thæåìng. Nãúu coï theïp thç coï thãø laìm kãút cáúu häùn håüp theïp, gäù, trong âoï caïc cáúu kiãûn chëu keïo laìm bàòng theïp. Âãø choün giaíi phaïp kãút cáúu håüp lyï phaíi thiãút kãú nhiãöu phæång aïn räöi choün phæång aïn thoaí maîn âæåüc caïc yãu cáöu maì coï giaï thaình reí nháút. 1.3. Xaïc âënh troüng læåüng baín thán cuía kãút cáúu Cáön phaíi xaïc âënh træåïc troüng læåüng baín thán cuía kãút cáúu chëu læûc âãø: - Tênh læûc taïc duûng - So saïnh troüng læåüng Troüng læåüng baín thán cuía kãút cáúu âæåüc xaïc âënh så bäü theo cäng thæïc kinh nghiãûm: 1000.gbt Kbt= (6.1) l ( p + g + gbt ) p,g: Hoaût taíi vaì ténh taíi taïc duûng lãn kãút cáúu tênh trãn 1m2 diãûn têch nhaì hay trãn 1m daìi cuía nhëp (N/m2, N/m) Trang 49
  10. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- gbt: Troüng læåüng baín thán kãút cáúu ( N/m2 hay N/m) l: Nhëp kãút cáúu (m) 1000: Hãû säú quy æåïc âãø cho kbt coï trë säú nguyãn. Kbt: hãû säú biãøu thë säú læåüng âån vë váût liãûu gäù duìng cho kãút cáúu tênh våïi mäüt âån vë taíi troüng vaì trãn mäüt âån vë diãûn têch hay mäüt âån vë chiãöu daìi nhëp p+g g bt = (6.2) 1000 −1 K bt .l Sau khi thiãút kãú, tênh troüng læåüng baín thán thæûc tãú cuía kãút cáúu, nãúu gbt sai khaïc 30% thç phaíi tênh toaïn laûi kãút cáúu. ξ 2. DÁÖM GÄÙ TIÃÚN DIÃÛN NGUYÃN Nhëp täúi âa L = 5 ÷ 6 m Så âäö thæåìng gàûp: - Dáöm âån giaín - Dáöm liãn tuûc âãø tàng khaí nàng chëu læûc hoàûc giaím - Dáöm coï âoìn âåî âäü voîng 2.1. Dáöm âån giaín: 1. Cáúu taûo vaì tênh toaïn: - Tiãút diãûn dáöm: Chæî nháût, troìn âæåüc choün theo qui caïch gäù. - Kiãøm tra dáöm: Vãö âäü bãön vaì âäü voîng nhæ cáúu kiãûn chëu uäún thäng thæåìng. - Gäúi dáöm: + ÅÍ bãn trãn gäúi tæûa trung gian (cäüt, dáöm chênh), hai nhëp dáöm âæåüc kã saït âáöu vaìo nhau (h.a) hay chäöng 2 âáöu vaït cheïo lãn nhau (h.b) vaì duìng chäút âãø cäú âënh dáöm. + Chäù âáöu dáöm gäúi vaìo tæåìng gaûch phaíi coï biãûn phaïp baío vãû cho gäù khoíi bë muûc. + Khi âàût dáöm phuû lãn dáöm chênh: âãø giaím chiãöu cao kiãún truïc cuía hãû dáöm coï thãø càõt khaïc åí bãn dæåïi âáöu dáöm (h.d). Âãø traïnh æïng suáút cuûc bäü låïn coï thãø laìm gäù bë taïch ngang thåï, A qua thæûc nghiãûm ngæåìi ta qui âënh chäù càõt khäúc tuyì theo trë säú æïng suáút càõt trong bçnh : b.h Trang 50

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản