intTypePromotion=3

Bài giảng kết cấu gỗ part 7

Chia sẻ: Asd Avfssdg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
152
lượt xem
71
download

Bài giảng kết cấu gỗ part 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng kết cấu gỗ part 7', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng kết cấu gỗ part 7

  1. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nãúu khoaíng caïch giæîa hai dáöm phuû ≤ 25a (a: bãö daìy mäüt thanh vaïn) thç khäng cáön thæí äøn âënh caïch trãn. N näi n= - Näúi caïnh dæåïi: Våïi säú chäút: (6.26) ∑T ∑ T: Khaí nàng chëu læûc cuía mäüt chäút 4 màût càõt. Nnäúi: Læûc keïo trong thanh caïnh dæåïi åí chäù näúi. Sau khi bäú trê chäút, cáön kiãøm tra laûi tiãút diãûn thu heûp cuía caïnh. 2. Tênh liãn kãút giæîa caïnh vaì buûng: - Âinh duìng âãø chëu læûc træåüt giæîa caïnh vaì buûng phaït sinh khi uäún. - Læûc træåüt giæîa caïnh vaì buûng trãn mäüt âån vë chiãöu daìi caïnh. Q.S T' = (6.27) J - Âäúi våïi dáöm coï caïnh song song: h0 Q.FC . 2 =Q T '= (6.28) 2 h0 h FC . 0 2 - Âäúi våïi dáöm coï caïnh trãn âäúc: Q ∆Q T '= ± (6.29) h0 h0 Trang 61
  2. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M QM ∆Q = N .tgα = tgα ⇒ T ' = ± 2 tgα (6.30) h0 h0 h0 ( -) duìng cho dáöm 2 maïi däúc; Dáöm mäüt maïi däúc : (-) duìng cho khoaíng tæì âáöu dáöm coï chiãöu cao nhoí âãún tiãút diãûn coï Q = 0 (+) duìng cho khoaíng coìn laûi. - Näüi læûc ± D cuía vaïn buûng:Cán bàòng näüi læûc giæîa caïnh vaì vaïn buûng ta coï: T '.b T '.b T '.b 2 D cos β = ⇒ ±D = = (6.31) sin β 2 sin β . cos β sin 2 β - Thaình pháön âæïng cuía näüi læûc ± D trãn mäüt âån vë daìi caíu caïnh sin β T ' b b T '.b = D.sin β : .sin β = tgβ = V’ = V : (6.31) sin β sin β 2 sin β cos β b 2 - Säú âinh trãn mäüt âån vë chiãöu daìi caïnh: T' n≥ (6.32) 0,8[T1 min + T2 min ] T1min, T2min: Khaí nàng chëu læûc cuía màût càõt thæï nháút vaì thæï hai láúy trë säú nhoí nháút trong caïc trë säú tênh theo eïp màût lãn a, a1, c vaì tênh theo uäún. - Qui âënh: + Chia thaình nhæîng vuìng âoïng âinh 1,2 vaì 3. Trong mäùi vuìng cäú âënh bäú trê nhæ nhau vaì tênh theo læûc càõt åí âiãøm giæîa mäùi vuìng. Riãng vuìng thæï 3 thç láúy læûc càõt åí âiãøm giæîa khoaíng thæï 3. + Âinh bäú trê åí caïnh trãn vaì dæåïi nhæ nhau, khoaíng caïch ngang doüc âuïng qui âënh. - Træåìng håüp dáöm låïn, coï caïnh laì thanh gäù häüp + Âinh âoïng mäüt låïp vaïn læng vaìo thanh caïnh seî tênh våïi læûc T’/2, âinh coï mäüt màût càõt vaì tênh theo eïp màût lãn bãö daìy cuía mäüt låïp vaïn buûng. + Hai næía dáöm gheïp vaìo nhau bàòng caïc âinh bäú trê doüc thep meïp trong cuía caïnh, âoïng T' tgβ xiãn tæì buûng bãn naìy âãún caïnh bãn kia. Âinh tênh theo læûc: V ' = (6.33) 2 + Khi tênh thanh vaïn buûng chëu keïo phaíi kãø thãm mämen lãûch tám M = D.e e : khoaíng caïch tæì meïp ngoaìi cuía vuìng åí caïnh âãún troüng tám cuía vuìng âinh âoïng xiãn. Trang 62
  3. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Kiãøm tra äøn âënh cuía thanh vaïn buûng - Kiãøm tra äøn âënh ngoaìi màût phàóng dáöm cuía thanh vaïn åí giæîa khoang thæï nháút theo T '.b D= læûc neïn: (6.34) sin β D ≤ Rn (6.35) ϕ .F F: Diãûn têch thanh vaïn buûng âang kiãøm tra. ϕ: Hãû säú uäún doüc xaïc âënh theo chiãöu daìi tæû do cuía vaïn bàòng khoaíng caïch giæîa 2 âinh âoïng vaìo vaïn buûng. - Âinh âoïng theo cáúu taûo thæåìng: Khi δ vaïn buûng = 19mm, âinh choün 2,5 x 60 mm 22 mm, 3 x 70 mm 25mm, 3 x 80 mm 4. Âäü voîng: Tênh nhæ dáöm nguyãn nhæng mämen quaïn tênh coï kãø âãún sæû täø håüp cuía tiãút diãûn: 2 h0 J= 0,7F. (6.36) 2 h0 : Khoaíng caïch giæîa truûc caïnh trãn vaì caïnh dæåïi åí Tiãút diãûn giæîa nhëp cuía dáöm caïnh song song vaì dáöm mäüt maïi däúc. Tiãút diãûn åí 1/4 nhëp åí dáöm 2 maïi däúc. ξ 5. DÁÖM GÄÙ DAÏN 5.1 Âàûc âiãøm: Coï 2 loaûi: - Dáöm gäù daïn keo: do caïc táúm vaïn daïn chäöng lãn nhau. - Dáöm gäù daïn moíng: laìm bàòng táúm gäù daïn moíng. - Æu âiãøm: Âáy laì loaûi dáöm tiãn tiãún nháút âæåüc chãú taûo cäng nghiãûp hoaï vaì coï ráút nhiãöu æu âiãøm: + Coï hçnh daûng tiãút diãûn tuyì yï nhæ chæî I, hçnh häüp. + Laìm viãûc nhæ cáúu kiãûn nguyãn khäúi vaì mäúi daïn coï cæåìng âäü cao. + Sæí duûng gäù håüp lyï: gäù täút åí ngoaìi chëu æïng suáút låïn, gäù xáúu åí nhæîng bäü pháûn coï æïng suáút nhoí, táûn duûng gäù xeí coï kêch thæåïc nhoí. - Nhæåüc âiãøm: + Âoìi hoíi thiãút bë âàûc biãût + Giaï thaình tæång âäúi cao vç quaï trçnh chãú taûo phæïc taûp. Phaûm vi sæí duûng: Vaûn nàng, nhëp coï thãø tåïi 15 m, âæåüc duìng laìm dáöm saìn nhaì, dáöm maïi nhaì, dáöm cuía khung, dáöm chênh vaì dáöm phuû cuía cáöu. Tuy nhiãn, åí næåïc ta dáöm gäù daïn chæa âæåüc aïp duûng vç cäng nghiãûp chãú taûo chæa phaït triãøn. Trang 63
  4. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.2 Dáöm daïn keo: 1. Dáöm nhëp nhoí: l = 3 ÷ 7 m duìng cho saìn nhaì. - Thæåìng coï tiãút diãûn chæî I hay hçnh ray, buûng laì 1 hay 2 vaïn âàût âæïng. Hçnh V. Dáöm daïn keo 2. Dáöm nhëp låïn: l = 12 ÷ 16 m duìng cho maïi - Thæåìng coï tiãút diãûn chæî I hay chæî nháût, caïnh song song, hoàûc hai maïi däúc, do mäüt chäöng caïc låïp vaïn daïn lãn nhau. ⎛1 1⎞ - Chiãöu cao h giæîa nhëp ≥ ⎜ ÷ ⎟L ⎝ 10 12 ⎠ - Bãö räüng cuía buûng chæî I: ⎧≥ 8cm ⎪ b1 ⎨ b ⎪≥ 2 ⎩ - Tyí säú h/b ≤ 6: âãø âaím baío äøn dënh täøng thãø. - Chäù näúi: + Caïc låïp vaïn chëu keïo nhiãöu nháút (khoaíng 0,1h bãn dæåïi) thç laìm mäúi näúi theo kiãøu vaït cheïo hay ràng cæa. + Caïc låïp coìn laûi thç näúi thàóng. + Chäù näúi cuía 2 låïp vaïn lãn cáûn phaíi sole nhau vaì caïch nhau êt nháút 20 δ - Tênh toaïn: Tênh toaïn nhæ dáöm nguyãn nhæng chuï yï: + Nhán thãm hãû säú âiãöu kiãûn laìm viãûc vaìo W âãø kãø âãún aính hæåíng cuía kêch thæåïc vaì hçnh daûng tiãút diãûn âãún cæåìng âäü. Trang 64

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản