intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công: Bài 14 - GV. Đặng Văn Thanh

Chia sẻ: Hi Hi Ha Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

40
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng 14: Tối đa hóa lợi nhuận và cung cạnh tranh. Bài này gồm có những nội dung chính sau: Đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo; đường cầu, tổng doanh thu và doanh thu biên; tối đa hóa lợi nhuận và tối thiểu hoá lo; đường cung ngắn hạn của doanh nghiệp; đường cung ngắn hạn của ngành (thị trường); tối đa hoá lợi nhuận trong dài hạn; đường cung dài hạn của ngành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công: Bài 14 - GV. Đặng Văn Thanh

 1. Baøi giaûng 14 Toái ña hoùa lôïi nhuaän vaø cung caïnh tranh 5. 11. 2015 Ñaëng Vaên Thanh 1
 2. Caùc chuû ñeà thaûo luaän  Ñaëc ñieåm cuûa thò tröôøng caïnh tranh hoaøn haûo  Ñöôøng caàu, toång doanh thu vaø doanh thu bieân  Toái ña hoùa lôïi nhuaän vaø toái thieåu hoaù loã  Ñöôøng cung ngaén haïn cuûa doanh nghieäp  Ñöôøng cung ngaén haïn cuûa ngaønh (thò tröôøng)  Toái ña hoaù lôïi nhuaän trong daøi haïn  Ñöôøng cung daøi haïn cuûa ngaønh 5. 11. 2015 Ñaëng Vaên Thanh 2
 3. Ñaëc ñieåm cuûa thò tröôøng caïnh tranh hoaøn haûo 1) Saûn phaåm ñoàng nhaát 2) Raát nhieàu ngöôøi tham gia (caû beân mua vaø baùn) 3) Thoâng tin hoaøn haûo 4) Töï do gia nhaäp vaø rôøi khoûi ngaønh 5. 11. 2015 Ñaëng Vaên Thanh 3
 4. Ñöôøng caàu tröôùc doanh nghieäp Doanh nghieäp Toaøn ngaønh (Thò tröôøng) P P S d, MR, AR P P t , P : const ? q, P : const ? D q Q Q 5. 11. 2015 Ñaëng Vaên Thanh 4
 5. Ñöôøng toång doanh thu TR = P. q TR maø q, P : const neân ñöôøng bieåu dieãn TR TR laø moät ñöôøng thaúng vaø ñoä doác chính laø P P = MR q 5. 11. 2015 Ñaëng Vaên Thanh 5
 6. Doanh thu bieân  Doanh thu bieân laø cheânh leäch trong toång doanh thu khi doanh nghieäp baùn theâm moät ñôn vò saûn phaåm.  MR = DTR/DQ = dTR/dQ  Doanh nghieäp caïnh tranh hoaøn haûo: MR = P  Ñöôøng MR, d vaø AR truøng nhau 5. 11. 2015 Ñaëng Vaên Thanh 6
 7. Toái ña hoùa lôïi nhuaän q : TR  TC  Daáu hieäu: hay P  AC min  Nguyeân taéc: SX taïi q*: MC = MR = P 5. 11. 2015 Ñaëng Vaên Thanh 7
 8. Toái ña hoùa lôïi nhuaän (tt) MC 60 ($/q) 50 D A 40 AR=MR=P AC C B 30 AVC Taïi q*: MC = MR=P 20 vaø P > AC   (P - AC) x q* 10 hay ABCD o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 q q0 q* 5. 11. 2015 Ñaëng Vaên Thanh 8
 9. Toái thieåu hoaù loã q : TR  TC  Daáu hieäu: hay P  AC min  Löïa choïn:  1) Tieáp tuïc saûn xuaát  2) Ñoùng cöûa (ngöøng saûn xuaát) 5. 11. 2015 Ñaëng Vaên Thanh 9
 10. Toái thieåu hoaù loã (tt) 1) Tieáp tuïc saûn xuaát  Daáu hieäu: q : TR  TVC hay P  AVC min  Nguyeân taéc: SX taïi q*: MC = MR = P  Loã ≤ TFC 5. 11. 2015 Ñaëng Vaên Thanh 10
 11. Toái thieåu hoaù loã (tt) MC AC ($/q) B C D P = MR A AVC F Taïi q*: MC = MR =P E vaø P < AC Loã= (P -AC) x q* hay ABCD o q* q 5. 11. 2015 Ñaëng Vaên Thanh 11
 12. Toái thieåu hoaù loã (tt) 2) Ñoùng cöûa doanh nghieäp  Daáu hieäu: q : TR  TVC hay P  AVC min  Loã = TFC 5. 11. 2015 Ñaëng Vaên Thanh 12
 13. Tröôøng hôïp hoaø voán  Daáu hieäu: q  q0 : TR  TC hay P  AC min  Nguyeân taéc: SX taïi q* = q0 : MC = MR = P 5. 11. 2015 Ñaëng Vaên Thanh 13
 14. Tröôøng hôïp hoaø voán (tt) MC AC ($/q) B P = MR Taïi q*= q0 : MC = MR=P vaø P = AC Lôïi nhuaän = 0 AVC o q* = q0 q 5. 11. 2015 Ñaëng Vaên Thanh 14
 15. Löïa choïn saûn löôïng trong ngaén haïn  Toùm taét caùc quyeát ñònh saûn xuaát  Lôïi nhuaän ñaït toái ña (loã toái thieåu) khi MC = MR = P  Neáu P > ACmin : doanh nghieäp coù lời.  Neáu P = ACmin : doanh nghieäp hoaø voán.  Neáu AVCmin < P < Acmin: doanh nghieäp tieáp tuïc hoaït ñoäng duø bò loã.  Neáu P < AVCmin < AC :doanh nghieäp ñoùng cöûa. 5. 11. 2015 Ñaëng Vaên Thanh 15
 16. Ñöôøng cung ngaén haïn cuûa doanh nghieäp ($/q) s = MC naèm treân AVC MC P1 AC P2 AVC P3=ACmin P4 P5=AVCmin P6 q1 q q5 q4 q3 q2 5. 11. 2015 Ñaëng Vaên Thanh 16
 17. Ñöôøng cung thò tröôøng trong ngaén haïn Ñöôøng cung thò tröôøng trong ngaén haïn cho bieát toång saûn löôïng maø caùc doanh nghieäp trong ngaønh saün loøng cung öùng trong ngaén haïn töông öùng vôùi caùc möùc giaù khaùc nhau cuûa saûn phaåm. 5. 11. 2015 Ñaëng Vaên Thanh 17
 18. Ñöôøng cung thò tröôøng trong ngaén haïn s1 s2 s3 $/Q S P3 P2 Ñöôøng cung cuûa ngaønh trong P1 ngaén haïn laø ñöôøng toång hôïp theo chieàu ngang cuûa nhöõng ñöôøng cung cuûa töøng doanh nghieäp. 0 2 6 10 11 15 19 31 Q 5. 11. 2015 Ñaëng Vaên Thanh 18
 19. Toái ña hoaù lôïi nhuaän trong daøi haïn LMC ($/q) LAC SMC SAC D A E P = MR C B G F q1 q0 q3 q 5. 11. 2015 Ñaëng Vaên Thanh 19
 20. Toái ña hoaù lôïi nhuaän trong daøi haïn LMC ($/q) LAC D E P P = MR G F P= LAC min q0 q3 q 5. 11. 2015 Ñaëng Vaên Thanh 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2