intTypePromotion=3

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

0
39
lượt xem
5
download

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 1" cung cấp cho người học các kiến thức: Kinh tế lượng là gì, thống kê toán học là gì, so sánh thống kê kinh tế và kinh tế lượng, các thành phần của số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1

 1. Kinh tế lượng là gì ? Là khoa học sử dụng công cụ của Thống kê toán để  khám phá các quy luật trong Kinh tế  Thống kê toán          Thống kê  CHÚ Ý:   Kinh tế lượng           Thống kê kinh tế   ­ Thống kê toán trong Kinh tế = Kinh tế lượng (Kinh trắc)     ­ Thống kê toán trong Sinh học = Sinh trắc   ­  Thống kê toán trong Y học = Dịch tễ học  ­ Thống kê toán trong Xã hội học  = Dân số học (Nhân trắc)      
 2. Thống kê Toán học là gì ? Khoa học khám phá quy luật của đám đông Tìm bằng chứng số đông để trả lời câu hỏi:  Có gì khác không ?  Khác bao nhiêu ?  Khác ở đâu ?  Khác lúc nào ?  Cái gì gây ra sự khác nhau ? …     
 3. Thống kê Toán học là gì ? Khoa học khám phá quy luật của đám đông Đám đông ­ Quần thể (population): Tổng thể  các đối tượng cần nghiên cứu   Toàn bộ dân cư của một nước  Toàn bộ các doanh nghiệp trong một khu vực  Các hộ gia đình trong một thành phố  Sản phẩm của một nhà máy, …     
 4. Tổng thể nghiên cứu (hệ thống): Tập hợp các đối  tượng liên quan trực tiếp đến mục tiêu nghiên cứu   Thí dụ: Thị hiếu sử dụng mỹ phẩm / dịch vụ làm đẹp     
 5.   Mẫu  (sample) Khi kh«ng thÓrµ so¸t cÆ n kÏ tõng ®èi t­ î ng cña quÇn thÓ, ng­ êi ta ph¶i tiÕn hµnh nghiªn cøu h¹n chÕtrªn mét nhãm t­ ¬ng ®èi nhá c¸c ®èi t­ î ng cña quÇn thÓ. Nhãm mét sè c¸c ® èi t­ î ng ®­ î c chän mét c¸ch thÝch hî p cho môc tiªu nghiªn cøu ® ­ î c gäi lµ “mÉu”.      
 6. Chọn mẫu Mẫu Quần thể (hệ thống) ứơc lượng QUY LUẬT Kiểm định
 7. Sè liÖu thèng kª  (Data):   Th«ng tin thu thËp ®­î c trªn c¸c ®èi t­ î ng cña mÉu rót ra tõ tæng thÓnghiªn cøu.   Ph©n tÝch Sè liÖu (Data Analysis):   Dï ng c¸c ph­ ¬ng ph¸p kh¸c nhau (th­ êng lµ c¸c ph­ ¬ng ph¸p thèng kª to¸n häc) ®Ótæng hî p rót ra tõ c¸c th«ng tin thu ® ­ î c trªn mÉu nh÷ng kÕt luËn “hî p lÝnhÊt” vÒ quÇn thÓcÇn nghiªn cøu.      
 8. Mô hình kinh tế    (MÔ HÌNH HỘP ĐEN)  Tác động 1          .  H é p   .  Hiệu quả KT1              Tác động 2  .  ® e n   .  Hiệu quả KT2  Hiệu quả KT3                            Tác động 3   Mục tiêu nghiên cứu của kinh tế lượng: - Ước lượng các mối quan hệ kinh tế:  QH cung ­ cầu của sản phẩm, dịch vụ;  QH giữa quảng cáo và doanh thu, lợi nhuận; QH giữa đầu tư cho phúc lợi xã  hội, an toàn lao động và năng suất lao động, v.v. - Kiểm định tính phù hợp với thực tế của các quy luật phát hiện được qua  ước lượng -  Đưa ra các giả thuyết kinh tế để định hướng các hoạt động trong tương  lai    
 9. Quy trình nghiên cứu Kinh tế lượng Đặt bài toán (nêu giả thuyế   t Kinh tế)     Thiết kế (lập mô hình)            Thu thập số liệu        Ước lượng tham số của mô hình         Kiểm định giả thuyế   t      Diễn giải k   ết quả        Dự báo          Ra quyết định và đề xuất chính sách         
 10. So sánh TKê KTế và Kinh tế lượng TKê KTế KTế lượng Mục tiêu Mô tả Khám phá quy luật Đối tượng Toàn bộ các đơn vị,  Các đơn vị, cá thể  cá thể trong hệ thống được chọn vào mẫu Số liệu Số liệu báo cáo từ các  Số liệu thu thập, điều  đơn vị tra từ mẫu Công cụ PT Các chỉ số mô tả Các PP phân tích  Thống kê toán học Kết quả Hình ảnh của hệ  Các quy luật, có thể  thống trong quá khứ,  suy rộng cho các hệ  không suy rộng thống tương tự hoặc  dự báo cho tương lai    
 11. 1.C¸ c thµnh phÇn cña sè liÖu.  a) BiÕn sè: c¸c gi¸ trÞ®­î c ghi nhËn cña: - C¸ c tÝnh chÊt  (giới tính, quốc tịch, loại hình kinh doanh, v.v.)        ­   PhÐp ®o (chiÒu cao, c© n nÆng, tuæi, thu nhËp hµng th¸ng, doanh thu, lãi, v.v.)      ­   C©u tr¶ lêi   (së thÝch cá nhân; quan ®iÓm riêng về một chính sách kinh tế, v.v.)   ­   Tr¹ ng th¸ i, h×nh thøc  (h× nh thøc c¸ thÓ, tËp thÓ, quèc doanh cña mét tæ chøc kinh tÕ; phương thức kinh doanh, v.v.) b) Quan s¸ t:     (c¸  thÓ, mÉu, ®¬n vÞ)   gi¸ trÞcña tÊt c¶ c¸c biÕn thÓhiÖn ë mçi ®èi t­ î ng, cá thể hay mét ®¬n vÞmÉu, v.v.     c) T©p c¸ c gi¸  trÞ cña biÕn:  TËp hî p tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞcã kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn      
 12. ThÝdô: C¸ c biÕn Tª n, Tuæi, Gií i tÝnh, ChiÒu cao, C©n nÆng, Xem TV, Nhµ cöa  TGT(Tª n) = {A ,. . . , Ba , . . . , TiÕn , . . . , Y ªn , . . . , Xu© n, . . . }, TGT(Tuæi) = { 1 , 2 , . . . , 100 , . . . } , TGT(Gií i tÝnh) = { Nam , N÷} , TGT(ChiÒu cao) = [ 0.6 m , 2.30 m ] , TGT(C©n nÆng) = [ 2 Kg , 150 Kg ] , TGT(Xem TV) ={Kh«ng xem bao giê, Ýt xem, xem th­ êng xuyªn} , TGT(Nhµ cöa) = {Kh«ng cã, cã nhµ l¸, nhµ gç, nhµ x© y, . . . } .    
 13. 2. C¸ c lo¹ i biÕn   a) BiÕn ®Þnh l­ î ng:   (Th­ êng c¸c sè ®o)  ­ BiÕn thùc liª n tôc.  ThÝdô: C© n nÆ ng, chiÒu cao, nång ®é cña mét chÊt trong n­ í c, … ­ BiÕn thùc rêi r¹ c. ThÝdô: Møc l­ ¬ng, Gi¸ vÐtµu, ...  ­ BiÕn nhËn c¸c gi¸  trÞ nguyª n ThÝdô: Tuæi, Sè con, v.v.  b) BiÕn ®Þnh tÝnh:   x¸c ®Þnh mét tÝnh chÊt nµo ®ã cña ®èi t­ î ng nghiªn cøu, th­ êng gi¸ trÞkh«ng ph¶i lµ c¸c sè.   ThÝdô: Gií i tÝnh, Lý do vay m­ î n, § Þa ®iÓm c­ tró, Quan ®iÓm vÒn¹o thai, § i ®Õn bÖnh viÖn b»ng ph­ ¬ng tiÖn g× , v.v.     ­ BiÕn ®Þnh tÝnh cã thø tù:   C¸c gi¸ trÞcã thÓcña biÕn cã kh¶ n¨ng s¾ p xÕp theo mét thø tù nµo ®ã, biÓu thÞmøc ®é quan träng kh¸c nhau cña chóng.   ThÝdô: Nhµ cöa, Nguån n­ í c sö dông, Ph­ ¬ng tiÖn ®i l¹i, v.v.     ­ BiÕn ®Þnh tÝnh kh«ng cã thø tù:  Gi¸ trÞcña biÕn kh«ng cã thø tù h¬n kÐm. ThÝdô: D© n téc, T«n gi¸o, Lý do vay m­ î n, v.v.      
 14. c)  BiÕn ®éc lËp: (biÕn m« t¶) - c¸c ®Æc tr­ ng mang tÝnh chÊt nguyª n nh©n, t¸ c ®éng vµo qu¸ tr× nh ® ang ® ­ î c nghiªn cøu.. d)  BiÕn phô thuéc: (biÕn ®­ î c m« t¶) ­ thÓhiÖn kÕt qu¶ cña hiÖn t­ î ng  Y1 f1 X1 , X 2 ,..., X k  ,  Y2 f 2 X1 , X 2 ,..., X k ,  . . . . .    Ym f m X1 , X 2 ,..., X k .  Biến độc lập 1 Biến phụ thuộc 1  Biến độc lập 2  .  H é p   . Biến độc lập 3 .  ® e n   .  Biến phụ thuộc 2   Biến phụ thuộc 3     ThÝ dô: - KÕt qu¶ kiÓm tra c¸c m«n häc lµ c¸c biÕn phô thuéc (ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng tiÕp thu). - Tuæi, gií i tÝnh cña häc viªn, ph­ ¬ng ph¸p d¹y, tr× nh ®é häc vÊn cña gi¸o viªn   lµ c¸c biÕn ®éc lËp  
 15. b) Kü thuËt m∙  hãa.  i) M∙  hãa biÕn ®Þnh l­ î ng: Gi¸ trÞcña c¸c biÕn ®Þnh l­ î ng th­ êng lµ c¸c sè ®o lÊy c¸c sè ®o lµm m· cña biÕn. ii) M∙  hãa biÕn ®Þnh tÝnh: ­ BiÕn ®Þnh tÝnh cã thø tù: cho t­ ¬ng øng c¸c møc thÊp – cao cña biÕn ví i mét sè c¸c sè nguyªn. ­ BiÕn ®Þnh tÝnh kh«ng cã thø tù: + C¸ch 1 : M∙  hãa nh­  ®èi ví i biÕn ®Þnh tÝnh cã thø tù, cho t­ ¬ng øng c¸c gi¸ trÞcña biÕn ví i d· y mét sè c¸c sè nguyªn, + C¸ch 2 : T¸ ch biÕn nµy thµnh mét lo¹ t nh÷ng biÕn “dÉn xuÊt“ ví i m· nhÞnguyªn (0­1)    
 16. ThÝ dô: a) M· hãa biÕn ®Þnh tÝnh cã thø tù  “Ph­ ¬ng tiÖn ®i l¹ i”   ~ § i bé   0  ~ § i b»ng xe ®¹p  1 ~ § i b»ng xe m¸y  2 “Ý kiến về việc thu thuế nhà“          ~  Ph¶n ®èi                       ­1                             ~  Kh«ng cã ý kiÕn g×   0                             ~  T¸ n thµnh          1 “Së h÷u nhµ cöa”      ~  Kh«ng cã nhµ                               0                     ~  Cã nhµ l¸                                    1                     ~  Nhµ gç lî p ngãi          3                    ~  Nhµ x©y g¹ ch lî p ngãi                5                     ~  Nhµ x©y lî p ngãi, cã t­ êng bao   6     
 17. b) BiÕn ®Þnh tÝnh kh«ng thø tù   “Lý do vay m­ î n: “S¶n xuÊt, Mua s¾ m, Ch÷a bÖnh, Häc hµnh, HiÕu hØ   C¸ch 1 :     ~  S¶n xuÊt                     1                                   ~  Mua s¾m                    2                                   ~  Ch÷a bÖnh                  3                                   ~  Häc hµnh                    4                                   ~  HiÕu hØ                         5  C¸ch 2 : T¸ch thµnh 5 biÕn dÉn xuÊt nhÞnguyªn Gi¸ trÞcña BiÕn 1 BiÕn 2 BiÕn 3 BiÕn 4 BiÕn 5 biÕn chÝnh “S¶n xuÊt“ “Mua s¾ m” “Ch÷a bÖnh” “Häc hµnh“ “HiÕu hØ”      S¶n xuÊt  1  0 0 0 0   Mua s¾m  0  1  0  0  0    Ch÷a bÖnh  0  0  1  0  0      Häc hµnh  0  0  0  1  0    HiÕu hØ  0  0  0  0  1     
 18. c) T¸ i m∙  hãa sè liÖu.  i) ChuyÓn c¸ c biÕn cã gi¸  trÞ chuçi kÝ tù thµnh biÕn cã gi¸  trÞ sè:   Trong c¸c sè liÖu ®iÒu tra cã thÓgi¸ trÞcña biÕn lµ c¸c chuçi ch÷c¸i mµ mét sè kü thuËt PTSL l¹i ® ßi hái biÕn ph¶i cã gi¸ trÞsè ChuyÓn gi¸ trÞcña biÕn tõ c¸c chuçi ch÷c¸i thµnh c¸c sè. ThÝdô: BiÕn “Häc vÊn” cã thÓmang c¸c gi¸ trÞ“MUCHU”, “CAP1”, “CAP2”, “CAP3”, “TRUNGCAP” vµ “DAIHOC”. § Ócã thÓtiÕn hµnh mét sè kü thuËt PTSL cÇn m· l¹i thµnh biÕn “V¨n hãa” ví i c¸c gi¸ trÞt­ ¬ng øng lµ 0, 1, 2, 3, 4 vµ 5.    
 19. ii) § æi mét biÕn ®Þnh l­ î ng thµnh  biÕn ®Þnh tÝnh:   ­ Ph©n lí p c¸ c quan s¸ t qua gi¸  trÞ “ng­ ì ng” cña mét biÕn ®Þnh l­ î ng:   Thí dụ: “Thu nhập bình quân đầu người” của hộ gia đình là  một biến định lượng, được dùng để xếp hạng gia đình vào  diện “Nghèo” nếu có thu nhập 
 20. 4. Tæ chøc sè liÖu.  Ma trËn sè liÖu:           C¸c cét t­ ¬ng øng ví i c¸c biÕn, ­ C¸c hµng t­ ¬ng øng ví i c¸c quan s¸t. ThÝ dô: Sè liÖu ®iÒu tra x· héi: Tªn Tuæi Gií i Thu nhËp ChiÒu cao C© n nÆ ng Xem TV Nhµ cöa tÝnh C¸ thÓ1 V©n  27  N÷  650000  1m55  55Kg  NhiÒu  Thuª   C¸ thÓ2 B­ êng  46  Nam  980000  1m68  67Kg  Ýt xem  Nhµ x©y  ... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  C¸ thÓ40 ViÖt  31  Nam  775000  1m73  58Kg  NhiÒu  Nhµ gç  C¸ thÓ41 Canh  77  N÷  325000  1m49  46Kg  Kh«ng  Nhµ l¸   1 VAN 27 2 650 1.55 55 2 0 2 BUONG 46 1 980 1.68 67 1 5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40 VIET 31 1 775 1.73 58 2 3 41 CANH 77 2 325 1.49 46 0 1    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản