intTypePromotion=1

Bài giảng Lâm nghiệp xã hội

Chia sẻ: Pham Ngoc Van | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:79

0
263
lượt xem
85
download

Bài giảng Lâm nghiệp xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyền sở hữu đất đai và rừng thuộc về các nhà tư sản nước ngoài, các chủ đồn điền. Một phần đất đai thuộc về quyền tự quản của các cộng đồng. Hoạt động chủ yếu của lâm nghiệp là khai thác gỗ phục vụ nội địa Lâm nghiệp nhà nước chiếm vị trí chủ đạo Hoạt động LN chủ yếu vẫn dựa vào khai thác gỗ nhưng tập trung nhiều cho phát triển.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lâm nghiệp xã hội

 1. CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ LÂM NGHIỆP XÃ HỘI 1 September 21, 2010
 2. 1. SỰ RA ĐỜI CỦA LNXH 2 HOANG THI MINH HUE - NLKH September 21, 2010
 3. 1.1. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA LNXH  Giai đoạn công nghiệp hoá ngành LN  Giaiđoạn lâm nghiệp cho phát triển cộng đồng địa phương từ 1970 đến 1990  Giaiđoạn lâm nghiệp cho phát triển bền vững từ những năm 1990 trở lại đây 3 HOANG THI MINH HUE - NLKH September 21, 2010
 4.  GIAI ĐOẠN CÔNG NGHIỆP HOÁ NGÀNH LN • Quyền sở hữu đất đai và rừng thuộc về các nhà tư sản nước ngoài, các chủ đồn điền. • Một phần đất đai thuộc về quyền tự quản của các cộng đồng. • Hoạt động chủ yếu của lâm nghiệp là khai thác gỗ phục vụ nội địa • Lâm nghiệp nhà nước chiếm vị trí chủ đạo • Hoạt động LN chủ yếu vẫn dựa vào khai thác gỗ nhưng tập trung nhiều cho phát triển • Tài nguyên rừng ở hầu hết các nước bị tàn phá nghiêm trọng, tỷ lệ che phủ giảm sút nhanh chóng 4 HOANG THI MINH HUE - NLKH September 21, 2010
 5.  GIAI ĐOẠN TỪ NHỮNG NĂM 1970 ĐẾN 1990  Chính phủ huy động nhân dân địa phương vào bảo vệ và phát triển rừng  Một phần rừng và đất rừng được giao cho các HGĐ quản lý  Các nước giảm dần việc khai thác gỗ  Hoạt động LN đã hướng vào khai thác lợi dụng tổng hợp theo hình thức NLKH, phát triển nhiều loại sản phẩm khác nhau, chuyển từ đơn canh sang đa canh 5 HOANG THI MINH HUE - NLKH September 21, 2010
 6.   I IĐO ẠN     H O   G A  LN C PTB V  Ừ  T 1990s  Ở  ẠI TR L   ĐÂ Y  Phân cấp quản lý theo hướng phi tập trung hoá, gia tăng quyền hạn tự quản cho chính quyền địa phương  Một phần rừng và đất rừng được giao cho các cộng đồng địa phương theo hướng LN cộng đồng  Xu hướng cộng quản giữa Chính phủ và các cộng đồng tăng lên  Phát triển tổng hợp theo hướng đa ngành đã trở thành phương thức hoạt động phổ biến của ngành LN 6 HOANG THI MINH HUE - NLKH September 21, 2010
 7. 1.2. Nguyên nhân ra đời và xu thế phát triển của LNXH 7 HOANG THI MINH HUE - NLKH September 21, 2010
 8. 1.2.1. NGUYÊN NHÂN RA ĐỜI CỦA LNXH  Chính Phủ các nước thất bại trong quản lý TNR  Quản lý kém hiệu quả của lâm nghiệp dựa trên nền tảng CNR và sản phẩm gỗ.  Xu thế phi tập trung hoá và dân chủ hoá trong việc quản lý các nguồn TNTN  Nhu cầu cơ bản của các cộng đồng dân cư về lương thực và lâm sản không được đáp ứng  Có sự mâu thuẫn về lợi ích giữa Nhà nước và cộng đồng địa phương đối với các sản phẩm rừng 8 HOANG THI MINH HUE - NLKH September 21, 2010
 9. 1.2.2. XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA LN VÀ LNXH 9 HOANG THI MINH HUE - NLKH September 21, 2010
 10. XU THẾ THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LN  Phi tập trung hoá: phân cấp trong quản lý TNR, nhiều thành phần kinh tế tham gia vào quản lý TN  Chuyển từ khai thác lợi dụng gỗ là chủ yếu sang sử dụng tổng hợp các sản phẩm từ rừng  Phát triển từ LN mang tính đơn ngành sang đa ngành theo hướng PTNT tổng hợp  Quốc tế hoá trong việc phối hợp, liên kết các hoạt động LN trong các nước khu vực và quốc tế 10 HOANG THI MINH HUE - NLKH September 21, 2010
 11. XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA LNXH  Vai trò của người dân thay đổi từ người cung cấp sức LĐ đến tự chủ tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau  LN từ chỗ chỉ là các hđ của Chính phủ trở thành các phong trào XH mang tính chất dân chủ  LNXH trở thành một quá trình tiếp cận xuyên suốt các hoạt động LN  LNXH phát triển theo hướng cộng đồng hoá  LNXH phát triển rộng khắp mang tính châu lục và toàn cầu 11 HOANG THI MINH HUE - NLKH September 21, 2010
 12. 1.2.3. NHỮNG THAY ĐỔI TRONG LUẬT PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN LNXH Chuyển từ Nhà nước sở hữu duy nhất đối với rừng và đất rừng  phân cấp, phân quyền sở hữu và sử dụng Quyền khai thác, sử dụng các sản phẩm từ rừng  quy định trách nhiệm sử dụng có hiệu quả TNR Chính sách khuyến khích phát triển LNXH chuyển từ hỗ trợ kĩ thuật  hỗ trợ phát triển nguồn lực và dịch vụ 12 HOANG THI MINH HUE - NLKH September 21, 2010
 13. 1.2. BỐI CẢNH RA ĐỜI CỦA LNXH Ở VIỆT NAM  Đời sống nông thôn miền núi gặp nhiều khó khăn, sự phụ thuộc của các cộng đồng vào rừng ngày càng tăng đòi hỏi phải có phương thức quản lý rừng thích hợp  Ảnh hưởng của đổi mới chính sách phát triển kinh tế (HTX nông nghiệp năm 60-80; chính sách khoán, luật Đất đai)  Những hạn chế trong quản lý tài nguyên rừng của LNQD cần được thay thế bằng các hình thức quản lý phù hợp với thời kì mới  Trào lưu một loại hình LN mới: LNXH, LNCĐ xuất hiện  Các chương trình hỗ trợ của các tổ chức QT & phi chính phủ đóng góp tích cực vào PTLNXH ở VN 13 HOANG THI MINH HUE - NLKH September 21, 2010
 14. Bài 2: KHÁI NIỆM VỀ LÂM NGHIỆP XÃ HỘI 14 HOANG THI MINH HUE - NLKH September 21, 2010
 15. 1. CÁC HÌNH THỨC TIẾP CẬN TRONG PHÁT TRIỂN LN Có 3 hình thức tiếp cận trong lâm nghiệp 1. Tiếp cận cổ điển 2. Tiếp cận cổ điển có điều chỉnh 3. Tiếp cận có người dân tham gia 15 HOANG THI MINH HUE - NLKH September 21, 2010
 16. 2. ĐỊNH NGHĨA VỀ LÂM NGHIỆP XÃ HỘI 16 HOANG THI MINH HUE - NLKH September 21, 2010
 17. Các tác giả cho rằng:…. LNXH là những hoạt động mà trong đó nhân dân nông thôn đảm đương một phần trách nhiệm quản lý TNR, đáp ứng nhu cầu liên quan đến rừng của các nhóm dân cư thiệt thòi về quyền lợi thông qua những cố gắng của chính họ 17 HOANG THI MINH HUE - NLKH September 21, 2010
 18. Nói ngắn gọn:….. LNXH là những hoạt động liên quan đến sử dụng và quản lý TNTN có sự tham gia của người dân và cộng đồng và hướng tới nhu cầu của người dân và cộng đồng. 18 HOANG THI MINH HUE - NLKH September 21, 2010
 19. Phân biệt LNXH và LN truyền thống 19 HOANG THI MINH HUE - NLKH September 21, 2010
 20. Đặc trưng LNTT LNXH Đáp ứng mục tiêu kinh tế, sinh Đáp ứng nhu cầu của người Mục tiêu thái, môi trường dân và cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái Cơ chế quản lý Người quản lý có nhiều quền Người tư vấn, đồng quản lý lực cùng người dân Quy mô Sản xuất với quy mô lớn Sản xuất với quy mô nhỏ Chủ yếu là gỗ Đa dạng các sản phẩm gỗ và Sản phẩm ngoài gỗ Kỹ thuật áp dụng - Trồng, khai tác thuần tuý - NLKH - Đơn ngành - Đa dạng Cơ chế quản lý Quản lý tập trung lấy lâm Quản lý phi tập trung lấy lâm nghiệp Nhà nước là chủ đạo nghiệp hộ gia đình và cộng đồng làm chủ đạo Vai trò của cán bộ Chỉ đạo hướng dẫn Hỗ trợ thúc đẩy lâm nghiệp Vai trò của người Là người thực hiện Là người cùng ra quyết định 20 HOANG THI MINH HUE - NLKH September 21, 2010 dân và cộng đồng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản