intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lịch sử 4 bài 9: Nhà Lí rời đô ra Thăng Long

Chia sẻ: Vương Quân | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:38

84
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Được tổng hợp từ nhiều bài giảng Nhà Lí rời đô ra Thăng Long sinh động, chi tiết từ quý thầy cô trên khắp cả nước đã giúp cho các em học sinh biết được nhiều kiến thức mới. Biết tiếp theo nhà Lê là nhà Lý. Lý Thái Tổ là ông vua của nhà Lý. Ông cũng là người đầu tiên xây dựng kinh thành Thăng Long (nay là Hà Nội). Sau đó, Lý Thánh Tông đặt tên nước là Đại Việt. Kinh đô Thăng Long thời Lý ngày càng phồn thịnh hơn dưới thời nhà Lý. Hy vọng qua bộ sưu tập này, giáo viên sẽ có thêm nhiều tư liệu tham khảo hay cho việc giảng dạy của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lịch sử 4 bài 9: Nhà Lí rời đô ra Thăng Long

 1. ́ ̣ ̀ CACH MANG MUA THU
 2. Th ứ hai, ngày 17 th¸ng 10n¨m 2011 LÞch s ö : KiÓm tra bµi cò: ThuËt l¹i c ué c khë i ng hÜa ng µy 12 th¸ng 9 n¨m 1930 ë Ng hÖ An?
 3. Th ứ hai, ngày 15 th¸ng 10n¨m 2011 LÞc h s ö : KiÓm tra bµi cò: Cué c biÓu t×nh ng µy 12 th¸ng 9 n¨m 1930 ®· c ho thÊy tinh thÇn ®Êu tranh c ña nh©n d©n Ng hÖ An- Hµ TÜnh nh- thÕ nµo ?
 4. Th ứ hai, ngày 17 th¸ng 10n¨m 2011 LÞch s ö : C¸c h m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬c¸ch m¹ng: Th¸ng 3 n¨m 1945 diÔn ra s ù kiÖn g ×? NhËt hÊt c ¼ng Ph¸p dµnh quyÒn ®« hé n-íc ta.
 5. Th ứ hai, ngày 17 th¸ng 10n¨m 2011 LÞch s ö : C¸c h m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬c¸ch m¹ng: Gi÷a th¸ng 8 n¨m 1945 diÔn ra s ù kiÖn g ×? Qu©n phiÖt NhËt ë ch©u ¸ ®Çu hµng qu©n §ång Minh kh«ng ®iÒu kiÖn.
 6. Th ứ hai, ngày 17 th¸ng 10n¨m 2011 LÞch s ö : C¸c h m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬c¸ch m¹ng: §¶ng ta x¸c ®Þnh ®©y lµ thê i c ¬ nh- thÕ nµo ? §©y lµ thêi c¬ ngµn n¨m c ã mé t vµ quyÕt ®Þnh ra lÖnh toµn d©n khë i nghÜa.
 7. Th ứ hai, ngày 17 th¸ng 10n¨m 2011 LÞch s ö : C¸c h m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬c¸ch m¹ng: The o e m v× s ao §¶ng ta l¹i x¸c ®Þnh ®©y lµ thê i c ¬ c ã mé t c ho c ¸c h m¹ng ViÖt Nam? V× th¸ng 8 n¨m 1945 qu©n NhËt ë Ch©u ¸ ®· ®Çu hµng qu©n §ång Minh kh«ng ®iÒu kiÖn, thÕ vµ lùc c ña chóng s uy gi¶m ®i rÊt nhiÒu.
 8. Th ứ hai, ngày 17 th¸ng 10n¨m 2011 LÞch s ö : C¸c h m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬c¸ch m¹ng:
 9. Th ứ hai, ngày 17 th¸ng 10n¨m 2011 LÞch s ö : C¸c h m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬c¸ch m¹ng: - Cuốinăm 1940, quân Nhật kéo vào xâm lược nước ta. - Tháng 3 – 1945, Nhật đảo chính Pháp, giành quyền đô hộ nước ta.
 10. Th ứ hai, ngày 17 th¸ng 10n¨m 2011 LÞch s ö : C¸c h m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬c¸ch m¹ng: - Giữa tháng 8 – 1945, Nhật đầu hàng § ồng minh, chớp thời cơ Đảng và Bác Hồ ra lệnh toàn dân khởi nghĩa.
 11. Th ứ hai, ngày 17 th¸ng 10n¨m 2011 LÞch s ö : C¸c h m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬c¸ch m¹ng: B¸c Hå Nãi: “Dï hi s inh tíi ®©u, dï ph¶i ®èt ch¸y c ¶ d·y Tr-êng S¬n c òng c-¬ng quyÕt giµnh cho ®-îc ®é c lËp ”
 12. Th ứ hai, ngày 17 th¸ng 10n¨m 2011 LÞch s ö : C¸c h m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945:
 13. Th ứ hai, ngày 17 th¸ng 10n¨m 2011 LÞch s ö : C¸c h m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: Th¶o luËn nhãm
 14. Th ứ hai, ngày 17 th¸ng 10n¨m 2011 LÞch s ö : C¸c h m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: Th¶o luËn nhãm 1- Ngµy 18/8/1945 khÝ thÕ ë Hµ Néi nh­ thÕ nµo? 2- Ngµy 19/8/1945 cuéc khëi nghÜa ë Hµ Néi diÔn ra nh­ thÕ nµo? 3- QuÇn chóng c¸ch m¹ng ® x«ng vµo chiÕm nh÷ c¬ · ng quan ® n·o nµo cña kÎ thï? Çu 4- Nªu kÕt qu¶ cña cuéc khêi nghÜa ngµy 19/8/1945?
 15. Th ứ hai ngày 17 th¸ng 10n¨m 2011 LÞch s ö : C¸c h m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 1- Ngµy 18/8/1945 khÝ thÕ ë Hµ Néi nh­ thÕ nµo? Ng µy 18-8-1945, c ¶ Hµ Né i xuÊt hiÖn c ê ®á s ao vµng , trµn ng Ëp khÝ thÕ c ¸c h m¹ng .
 16. Th ứ hai, ngày 17 th¸ng 10n¨m 2011 LÞch s ö : C¸c h m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 2- Ngµy 19/8/1945 cuéc khëi nghÜa ë Hµ Néi diÔn ra nh­ thÕ nµo? S ¸ng ng µy 19-8-1945, hµng c hô c v¹n nh©n d©n Hµ Né i xuè ng ®-ê ng biÓu d-¬ng lùc l-îng . §Õn tr-a, ®¹i diÖn uû ban khë i ng hÜa ®äc lê i kªu g äi khë i ng hÜa g iµnh c hÝnh quyÒn. Ng ay s au ®ã, c ué c mÝt tinh biÕn thµnh c ué c biÓu t×nh vò trang c -íp c hÝnh quyÒn. QuÇn c hó ng víi s ù hç trî c ña c ¸c ®é i tù vÖ c hiÕn ®Êu ®· x«ng vµo c hiÕm c ¸c c ¬ quan ®Çu n·o c ña kÎ thï.
 17. Th ứ hai ngày 17 th¸ng 10n¨m 2011 LÞch s ö : C¸c h m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 3- QuÇn chóng c¸ch m¹ng ® x«ng vµo chiÕm nh÷ c¬ · ng quan ® n·o nµo cña kÎ thï? Çu Phñ Kh©m s ai, S ë mËt th¸m, S ë c ¶nh s ¸t, Tr¹i B¶o an binh….
 18. Th ứ hai, ngày 17 th¸ng 10n¨m 2011 LÞch s ö : C¸c h m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: Phñ Kh© sai m
 19. Th ứ hai, ngày 17 th¸ng 10n¨m 2011 LÞch s ö : C¸c h m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 4- Nªu kÕt qu¶ cña cuéc khêi nghÜa ngµy 19/8/1945? - ChiÒu 19/8/1945, c ué c khë i ng hÜa g iµnh c hÝnh quyÒn ë Hµ Né i to µn th¾ng .
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2