Bài giảng Luyện thư giãn

Chia sẻ: Luu Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
152
lượt xem
46
download

Bài giảng Luyện thư giãn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: Trình bày được sự quan trọng của quá trình hưng phấn và ức chế trong hoạt động của hệ thần kinh; Trình bày được những tác hại do vỏ não làm việc quá căng thẳng gây ra; Định nghĩa được thư giãn; Trình bày được kỹ thuật làm thư giãn; Trình bày được các chỉ định của thư giãn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luyện thư giãn

 1. Ñoái töôïng: BS YHCT Y4 ng: Thôøi gian: 2 tieát Phaïm huy Huøng ng 1
 2. MUÏC TIEÂU 1. Trình baøy ñöôïc söï quan troïng cuûa quaù trình höng ng phaán vaø öùc cheá trong hoaït ñoäng cuûa heä thaàn kinh. ng 2. Trình baøy ñöôïc nhöõng taùc haïi do voû naõo laøm vieäc quùa caêng thaúng gaây ra ng 3. Ñònh nghóa ñöôïc thö giaõn. 4. Trình baøy ñöôïc kyõ thuaät laøm thö giaõn. 5. Trình baøy ñöôïc caùc chæ ñònh cuûa thö giaõn. 2
 3. YEÂU CAÀU Ñeå coù theå ñaït ñöôïc muïc tieâu caùc baïn phaûi coù kieán thöùc tröôùc veà: - Sinh lyù heä thaàn kinh (quaù trình höng phaán vaø öùc cheá). ). - Beänh hoïc noäi khoa veà hoäi chöùng taâm theå, stress. nh ng Caùc baïn coù theå oân laïi caùc kieán thöùc treân taïi Sinh lyù hoïc y khoa, tröôøng Ñaïi hoïc y döôïc TP Hoà-Chí-Minh, ng 2002; Baøi giaûng beänh hoïc vaø ñieàu trò chuyeân khoa ng nh YHCT taäp 2, Boä moân y hoïc coå truyeàn, Ñaïi hoïc YD n, TP Hoà Chí Minh, 1998, trang 123-134. 3
 4. PHÖÔNG TIEÄN HOÃ TRÔÏ HOÏC TAÄP Ñeå coù theå ñaït TOÁT HÔN muïc tieâu baøi hoïc, baïn coù theå söû duïng giaùo trình ñieän töû: - Phöông phaùp döôõng sinh: baøi thö giaõn Baïn coù theå söû duïng giaùo trình ñieän töû treân taïi phoøng CAL - phoøng hoïc coù söï hoã trôï cuûa maùy vi tính khoa YHCT- Ñaïi hoïc y döôïc TP Hoà Chí Minh. 4
 5. NOÄI DUNG 1. Söï quan troïng cuûa quaù trình höng phaán vaø öùc cheá trong hoaït ñoäng cuûa heä thaàn kinh.(1) - Quaù trình höng phaán vaø öùc cheá chính laø phöông thöùc hoaït ñoäng cuûa heä thaàn kinh, qua ñoù heä thaàn kinh chæ huy vaø ñieàu hoøa taát caû caùc cô quan taïng phuû, caùc cô, caùc tuyeán vaø toaøn theå hoaït ñoäng cuûa cô theå; Nhöng hai quaù trình naøy phaûi caân baèng thì cô theå môùi khoûe maïnh. 5
 6. 1. Söï quan troïng cuûa quaù trình höng phaán vaø öùc cheá trong hoaït ñoäng cuûa heä thaàn kinh.(2) Thí duï heä thaàn kinh giao caûm chi phoái hoaït ñoäng cuûa caùc tuyeán noäi tieát, cô vaân, cô trôn, maïch maùu … Khi bò caêng thaúng thaàn kinh, bò stress heä thaàn kinh giao caûm seõ höng phaán, kích thích tuyû thöôïng thaän phoùng thích nhieàu adrenalin vaø nor adrenalin laøm co maïch, tim ñaäp nhanh, maïnh, huyeát aùp taêng; nhöng sau khi söï caêng thaúng ñaõ qua ñi, hoaëc ñaõ ñöôïc giaûi quyeát thì quaù trình öùc cheá heä thaàn kinh giao caûm seõ xaûy ra vaø laøm giaûm tieát adrenalin vaø nor adrenalin. 6
 7. 2. Söï laøm vieäc quùa caêng thaúng cuûa voû naõo coù theå gaây ra nhuõng taùc haïi gì ? - Beänh suy nhöôïc thaàn kinh, - Caùc hoäi chöùng taâm theå nhö hoäi chöùng vieâm loeùt daï daøy taù traøng, - Xuaát hieän côn hen suyeãn, - Taêng huyeát aùp, hysterie... - Thaäm chí coù theå xaûy ra nhöõng tai bieán tim maïch. 7
 8. 3. Ñònh nghóa Thö giaõn laø moät phöông phaùp nghæ ngôi chuû ñoäng, trong ñoù toaøn boä hoaït ñoäng cuûa heä thaàn kinh vaø cô baép giaûm ñeán möùc thaáp nhaát; noùi caùch khaùc laø luyeän quùa trình öùc cheá cuûa heä thaàân kinh. 8
 9. 4. Caùch laøm thö giaõn: Tö theá: Naèm laø toát nhaát vì taát caû caùc cô ñeàu coù theå giaõn ra deã daøng. Hoaëc ngoài döïa thoaûi maùi treân moät gheá döïa; hoaëc ngoài thaúng löng, hai tay buoâng thoûng … 9
 10. 10
 11. Sau ñoù ta thöïc hieän ba böôùc thö giaõn: Böôùc 1: Öùc cheá nguõ quan: • che maét, • taäp ôû nôi yeân tónh, • neáu trôøi noùng, maëc quaàn aùo moûng hoaëc ñeå quaït nheï; • trôøi laïnh, ñaép meàn moûng; • xa nôi ñang naáu aên… 11
 12. • Böôùc 2: • Töï nhuû thaàm • caùc cô meàm ra, giaõn ra NAÕO NGHÆ • töø töø, chaéc chaén, • tuøng nhoùm cô moät, töø treân xuoáng döôùi, • CÔ MEÀM • toaøn thaân caûm thaáy naëng vaø aám; 12
 13. • Böôùc 3: Taäp trung yù chí theo doõi hôi thôû • ra vaøo qua muõi tôùi phoåi, • khoaûng 10 hôi thôû, • coù theå ñi vaøo giaác nguû ngaén 15- 30 phuùt. • Luùc naøy treân voû naõo chæ coøn moät ñieåm höng phaán theo doõi hôi thôû, Giai ñoaïn taäp • coøn caùc vuøng khaùc cuûa heä thaàn trung theo doõi hôi kinh trung öông ñöôïc nghæ thôû ngôi, öùc cheá. 13
 14. VOÛ NAÕO Trung taâm ñieàu hoøa döôùi voû Nguõ quan Trung taâm giao caûm vaø ñoái giao caûm Cô Cô trôn vaân (maïch maùu, ruoät) MOÁI LIEÂN QUAN GIÖÕA GÍAC QUAN VAØ TRÖÔNG LÖÏC CÔ 14
 15. + Kieåm tra thö giaõn. - Neùt maët bình thaûn, giaûm nhieàu veát nhaên; - Caàm coå tay ngöôøi taäp nhaác nheï nhaøng leân roài thình lình thaû xuoáng, caúng tay seõ rôùt nhanh vaø naëng; neáu rôùt chaäm vaø göôïng thì thö giaõn chöa toát; - Coù theå ra leänh meàm cô vaøi laàn nöõa. Nhöõng laàn sau chaéc chaén seõ toát hôn. - Coù theå töï kieåm tra baèng caùch töï nhaác tay leân roài thaû xuoáng 15
 16. 5. Chæ ñònh cuûa thö giaõn. • - Caêng thaúng thaàn kinh vaø cô baép, caùc hoäi ng p, chöùng taâm theå, caùc beänh nhaân caàn nghæ ngôi, ng nh caùc vaän ñoäng vieân thi ñaáu ñænh cao; Maát nguû; ng Taâm lyù baát an (lo laéng, sôï haõi, buoàn giaän), meïât ng, n), moûi; nhöõng ngöôøi noùng tính … i; ng • - Hoäi chöùng taâm theå: taêng huyeát aùp nguyeân ng phaùt, suy nhöôïc thaàn kinh, hoäi chöùng vieâm loeùt t, ng daï daøy taù traøng … ng 16
 17. BAØI TAÄP 17
 18. 1. Moät doanh nhaân nam 36 tuoåi, sau moät ngaøy laøm vieäc meät nhoïc, chieàu veà nhaø, khi taäp thö giaõn, tö theá toát nhaát laø: a. Naèm thaúng, che maét. b. Naèm thaúng nhaém maét, tay traùi ñeå leân buïng, tay phaûi ñeå leân ngöïc. c. Naèm thaúng, che maét tay traùi ñeå leân buïng, tay phaûi ñeå leân ngöïc. d. Ngoài töïa löng che maét. e. Ngoài hay naèm mieãn coù che maét. 2. Moät beänh nhaân nöõ 20 tuoåi taäp thö giaõn ôû tö theá naèm, phaûi thöïc hieän maáy giai ñoaïn? a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 e. 6 18
 19. 3. Moät beänh nhaân nam 30 tuoåi taäp thö giaõn ôû giai ñoaïn hai, ñieàu chính cuûa giai ñoaïn naøy laø: a. Thôû ñeàu. b. Thaû loûng toaøn thaân. c. Taäp trung yù chí theo doõi hôi thôû.. d. Che maét, taäp ôû nôi yeân tónh e. Hít vaøo toái ña. 19
 20. 4. Moät beänh nhaân nöõ 50 tuoåi taäp thö giaõn ôû giai ñoaïn ba, ñieàu chính cuûa giai ñoaïn naøy laø: a. Thôû ñeàu. b. Thaû loûng toaøn thaân. c. Che maét, taäp ôû nôi yeân tónh. d. Taäp trung yù chí theo doõi hôi thôû. e. Hít vaøo toái ña. 20
Đồng bộ tài khoản