Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 2 - PGS.TS. Trần Lộc Hùng

Chia sẻ: Nguyễn Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:109

0
204
lượt xem
60
download

Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 2 - PGS.TS. Trần Lộc Hùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học - Chương 2: Các công thức xác suất cơ bản trình bày về xác suất có điều kiện; công thức nhân xác suất; công thức cộng xác suất; công thức xác suất đầy đủ; công thức Bayes và các biến cố độc lập. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 2 - PGS.TS. Trần Lộc Hùng

 1. Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c PGS.TS. Tr n L c Hùng Tp. H Chí Minh, 2/ 2014 Ngày 17 tháng 2 năm 2014 PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 1 / 47
 2. TRƯ NG Đ I H C TÀI CHÍNH-MARKETING KHOA CƠ B N, B MÔN TOÁN-TH NG KÊ PGS. TS. TR N L C HÙNG LÝ THUY T XÁC SU T VÀ TH NG KÊ TOÁN H C Tp. H Chí Minh, 2/2014 PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 2 / 47
 3. Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c PGS.TS. Tr n L c Hùng Tp. H Chí Minh, 2/ 2014 Ngày 17 tháng 2 năm 2014 2 PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 3 / 47
 4. T khóa Xác su t có đi u ki n PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 4 / 47
 5. T khóa Xác su t có đi u ki n Công th đ y đ (toàn ph n) PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 4 / 47
 6. T khóa Xác su t có đi u ki n Công th đ y đ (toàn ph n) Xác su t tiên nghi m PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 4 / 47
 7. T khóa Xác su t có đi u ki n Công th đ y đ (toàn ph n) Xác su t tiên nghi m Xác su t h u nghi m PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 4 / 47
 8. T khóa Xác su t có đi u ki n Công th đ y đ (toàn ph n) Xác su t tiên nghi m Xác su t h u nghi m Dãy Bernoulli PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 4 / 47
 9. T khóa Xác su t có đi u ki n Công th đ y đ (toàn ph n) Xác su t tiên nghi m Xác su t h u nghi m Dãy Bernoulli Các bi n c ng u nhiên đ c l p PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 4 / 47
 10. T khóa Xác su t có đi u ki n Công th đ y đ (toàn ph n) Xác su t tiên nghi m Xác su t h u nghi m Dãy Bernoulli Các bi n c ng u nhiên đ c l p Công th c Bernoulli PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 4 / 47
 11. Chương 2. Các công th c xác su t cơ b n 1 Xác su t có đi u ki n PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 5 / 47
 12. Chương 2. Các công th c xác su t cơ b n 1 Xác su t có đi u ki n 2 Công th c nhân xác su t PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 5 / 47
 13. Chương 2. Các công th c xác su t cơ b n 1 Xác su t có đi u ki n 2 Công th c nhân xác su t 3 Công th c c ng xác su t PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 5 / 47
 14. Chương 2. Các công th c xác su t cơ b n 1 Xác su t có đi u ki n 2 Công th c nhân xác su t 3 Công th c c ng xác su t 4 Công th c xác su t đ y đ PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 5 / 47
 15. Chương 2. Các công th c xác su t cơ b n 1 Xác su t có đi u ki n 2 Công th c nhân xác su t 3 Công th c c ng xác su t 4 Công th c xác su t đ y đ 5 Công th c Bayes PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 5 / 47
 16. Chương 2. Các công th c xác su t cơ b n 1 Xác su t có đi u ki n 2 Công th c nhân xác su t 3 Công th c c ng xác su t 4 Công th c xác su t đ y đ 5 Công th c Bayes 6 Các bi n c đ c l p PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 5 / 47
 17. Chương 2. Các công th c xác su t cơ b n 1 Xác su t có đi u ki n 2 Công th c nhân xác su t 3 Công th c c ng xác su t 4 Công th c xác su t đ y đ 5 Công th c Bayes 6 Các bi n c đ c l p 7 Công th c Bernoulli PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 5 / 47
 18. Chương 2. Các công th c xác su t cơ b n 1 Xác su t có đi u ki n 2 Công th c nhân xác su t 3 Công th c c ng xác su t 4 Công th c xác su t đ y đ 5 Công th c Bayes 6 Các bi n c đ c l p 7 Công th c Bernoulli 8 Bài t p PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 5 / 47
 19. Xác su t có đi u ki n Ví d 1. Trong m t h p kín có 5 qu c u gi ng h t nhau v hình d ng và kích thư c, trong s đó có 3 qu c u tr ng và 2 qu c u đen. L y l n lư t ra 2 qu c u t h p đó. PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 6 / 47
 20. Xác su t có đi u ki n Ví d 1. Trong m t h p kín có 5 qu c u gi ng h t nhau v hình d ng và kích thư c, trong s đó có 3 qu c u tr ng và 2 qu c u đen. L y l n lư t ra 2 qu c u t h p đó. Khi đó, n u PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 6 / 47

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản