intTypePromotion=3

Bài giảng Mã nguồn mở: Chương 5

Chia sẻ: Nguyễn Minh | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:53

0
54
lượt xem
10
download

Bài giảng Mã nguồn mở: Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 5 Ngôn ngữ kịch bản PHP nâng cao thuộc bài giảng Mã nguồn mở. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: cookie, session, xử lý form, gửi mail, xử lý file, chuyển hướng website với .htaccess, bắt lỗi chương trình, hướng đối tượng trong PHP.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mã nguồn mở: Chương 5

 1. Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 1 Chương 5 : Ngôn ngữ kịch bản php nâng cao Giảng viên : ThS. Nguyễn Minh Thành Email : thanhnm@itc.edu.vn
 2. Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 2 Nội Dung 1. Cookie 2. Session 3. Xử lý Form 4. Gửi mail 5. Xử lý File 6. Chuyển hướng website với .htaccess 7. Bắt lỗi chương trình 8. Hướng đối tượng trong PHP
 3. Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 3 Cookie a- Cookie là mẫu tin nhỏ, có cấu trúc, dạng text lưu ở máy client khi truy cập một website (nếu kịch bản trong trang đó có ch ức năng thi ết lập cookie).Cookie được lưu ở thư mục : C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies Ví dụ đây là một mẫu cookie khi viếng trang www.ibm.com UnicaNIODID 4yZ3oOSlqrO-WrSL3kV ibm.com/ 1600 1465922944 30475811 543399952 30113713 *
 4. Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 4 Cookie (tt) b- Thiết lập cookie Cú pháp: setcookie(name, value, expire[, path, domain]); Trong PHP, câu lệnh setcookie phải đặt trước thẻ Ví dụ : Trang CreateCookie.php
 5. Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 5 Cookie (tt) d- Đọc cookie Tệp ReadCookie.php
 6. Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 6 Session a- Session là một phiên làm việc kể từ khi client truy c ập vào website cho đến khi đóng trình duyệt hay abandon(kết thúc) phiên. PHP đưa ra biến toàn cục $_SESSION[] để lưu trữ thông tin, và bi ến này có thể truy cập từ mọi trang PHP trong phiên. b- Khai báo và thiết lập Session session_start(); // hàm session_start() phải đặt trước thẻ $_SESSION['username']=“NguyenMinhThanh"; Ví dụ : Trang Save_Session.php
 7. Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 7 Session (tt) c- Truy cập biến Session Trang : Read_Session.php
 8. Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 8 Session (tt) Tóm tắt: Thiết lập session_start(); $_SESSION[‘tên’]=giá_trị; Truy cập: session_start(); $biến = $_SESSION[‘tên’]; Xóa giá trị đã thiết lập : unset($_SESSION[‘tên’]); Hủy bỏ toàn bộ biến $_SESSION[]: session_destroy(); Session có rất nhiều ứng dụng, ví dụ như lưu trữ thông tin về giỏ hàng trong E-commerce
 9. Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 9 Form – truyền nhận thông tin Giả sử method của Form là POST => server sẽ nhận được thông qua biến toàn cục $_POST[‘tên’], với ‘tên’ là giá trị của thuộc tính name của phần tử trong form. Cú pháp Form Biệt lệ : Các checkbox cùng tên - Phải đặt cùng tên như là một phần tử của mảng động, ví dụ box[] - Khi truy cập ở server chỉ lấy phần tên, ví dụ $_POST[‘box’], và trả về là một mảng gồm các value được chọn. - Các trường hợp khác $_POST là một chuổi. - Có thể dùng $_REQUEST thay cho $_POST và $_GET. - Lưu ý: w3schools.com gọi chúng là Function, có lẽ không đúng!
 10. Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 10 Ví dụ: Tệp DangKy.htm Họ tên: Đăng ký:Java C Pattern Trí tuệ nhân tạo Tệp XuLy.php
 11. Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 11 Xây dựng form Login “tự gọi” Một trang PHP tự gọi lại chính nó là một phong cách nhiều LTV PHP ưa thích. Dựa trên các kỹ thuật: Chỗ nào cần đưa các giá trị php chỉ cần - - Biến toàn cục lưu tên trang hiện thời : $_SERVER[‘PHP_SELF’] - Câu lệnh if .. else .. endif của PHP để điều khiển luồng HTML Từ những kiến thức trên ta xây dựng một form đăng nhập.
 12. Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 12 Trang Login.php You are'nt login!
 13. Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 13 Gửi mail Cú pháp: mail(to,subject,message,headers,parameters) Ý nghĩa các tham số: - to, subject, message : như ý nghĩa các text box khi soạn mail - headers :tùy chọn, có thể sử dụng Bcc, Cc - parameter: tùy chọn, các thông số về trình soạn, gởi mail Trong phần message: sử dụng ký hiệu \n để xuống dòng.
 14. Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 14 Ví dụ : Tệp Send_mail.php Lưu ý: - người gởi phải có một đia chỉ mail. Theo dõi các kỹ thuật ch ống spam của mỗi trình gởi, nhận mail của người nhận! - Phối hợp với form để soạn thảo một trình gởi mail - Có thể lập trình để gởi mail đến danh sách các địa ch ỉ đã lưu trong CSDL
 15. Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 15 Xử Lý File 1. Mở file $file=fopen("welcome.txt","r") or exit("Unable to open file!");
 16. Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 16 Xử Lý File 2- Đóng file fclose($file); Cách khác: Sử dụng hàm file(path) mở đọc file và đóng file luôn Ví dụ : $myfile = 'vanban.txt'; $lines = file($myfile); // trả về mảng các dòng văn bản echo("Số dòng: ".count($lines).""); // cũng có thể dùng foreach($lines as $key=>$value) foreach($lines as $line) { echo($line."");} 3- Kiểm tra EOF if (feof($file)) echo "End of file";
 17. Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 17 Xử Lý File 4- Đọc từng dòng trong file 5- Đọc từng ký tự trong file
 18. Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 18 Xử Lý File 6-Upload file Filename:
 19. Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 19 Xử Lý File 6-Upload file Upload_file.php
 20. Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 20 Cơ bản về .htaccess 1. Định nghĩa htaccess: Apache cung cấp khả năng cấu hình thông qua những files truy cập siêu văn bản . Những files này cho phép thay đổi tinh chỉnh của Apache (httpd.conf) . Theo mặc định file này có tên .htaccess. .htaccess có tác dụng trên thư mục hiện hành (nơi chưa nó) và tất cả các thư mục con. Vì vậy, muốn sử dụng .htacess để quản lí truy cập vào website của mình, đơn giản bạn chỉ việc soạn thảo một file .htaccess, và lưu nó vào thư mục root của website.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản