Bài giảng Marketing căn bản_Chương 1: Tổng quan về marketing

Chia sẻ: Dương Thành Đạt | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:45

0
1.527
lượt xem
619
download

Bài giảng Marketing căn bản_Chương 1: Tổng quan về marketing

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung trình bày: Sự ra đời và phát triển của Marketing; Vai trò và chức năng của Marketing trong thực tiễn kinh doanh; Thành phần của Marketing hỗn hợp; Nội dung cơ bản của hoạt động Marketing và hệ thống Marketing.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing căn bản_Chương 1: Tổng quan về marketing

 1. VÕ HỒNG PHƯỢNG Email: vhphuong@ctu.edu.vn http://my.opera.com/vhphuong/blog/ 1
 2. NỘI DUNG 1 TỔNG QUAN VỀ MARKETING NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG & 2 PHÂN TÍCH HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG 3 CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM 4 CHIẾN LƯỢC GIÁ 5 CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI 6 CHIẾN LƯỢC CHIÊU THỊ 2
 3. TÀI LIỆU THAM KHẢO Marketing ứng dụng – TS. Lưu Thanh Đức Hải Marketing căn bản – PGS-TS. Hồ Đức Hùng Những nguyên lý tiếp thị – Philip Kotler 3
 4. Hình thức thi K i m  r   ữa  ỳ:4  i m ể ta gi k   đ ể Thicuốikỳ:6  i m  Bán r c  ệm )       để ( tắ nghi 4
 5. 5
 6. NỘI DUNG 1. Sự a  ivà   rển  ủa  ar i r đờ   phátti c M ketng 2. Vaitò  chức  ăng  ủa  ar i tong hực i n  nh   r và  n c M ketng r t tễ ki doanh 3. Thành  ần  ủa  ar i hỗn  ợp ph c M ketng  h 4. N ộidung  ơ  ản  ủa  ạtđộng  ar i và  ệ hống    c b c ho   M ketng  h t M ar i ketng 6
 7. Sự ra đời và phát triển của Marketing Nguôn gôc ra đời ̀ ́ Do tiên bộ KHKT  cung câu hàng hóa ngày càng phát triên ́ ̀ ̉ mạnh và phức tạp Cung: cạnh tranh gay găt giữa những nhà sản xuât ́ ́ Câu: khách hàng có quyên chọn lựa hàng hóa theo nhu câu, ̀ ̀ ̀ thị hiếu của minh ̀  “Thị trường người bán trở thành thị trường người mua” Khách hàng là “thượng đê”  Marketing ra đời ???? ́ Giúp doanh nghiệp SX, tiêu thụ, cạnh tranh tôt hơn ́ Giúp khách hàng năm được thông tin về thị trường và sản ́ phẩm để chọn lựa 7 7
 8. Quá trình phát triển  Năm 1650, lân đâu tiên ông Mitsui – thương gia Nhật có ̀ ̀ sáng kiên liên quan đên Marketing, nghệ thuật bán hàng và ́ ́ dịch vụ hậu mãi.  Năm 1902, thuật ngữ Marketing chính thức được sử dụng ở Đại học Michigan  Sau đó mở rộng sang các quôc gia nói tiêng Anh và được ́ ́ quôc tế hóa rât nhanh vào giữa và cuôi thế kỷ 20. ́ ́ ́ 8 8
 9. Hai quan niệm cơ bản về Marketing Quan niệm truyên thông (thụ động) ̀ ́  Gôm các hoạt động SXKD có liên quan đên ̀ ́ việc hướng dòng sản phâm từ nhà SX đên ̉ ́ người tiêu dùng một cách tôi ưu. ́  Coi trọng khâu tiêu thu.̣  Chỉ cung câp “cái mình có”. ́  Marketing có sau quá trình sản xuât. ́  Thị trường là thị trường của người bán. 9 9
 10. Quan niệm hiện đại (năng động)   Phải biêt “thượng đê” đang cân gi: What, How much, ́ ́ ̀ ̀ Where, When?  Là tập hợp các hoạt động nhằm: Tim kiêm nhu câu chưa được thỏa mãn của KH ̀ ́ ̀ Tổ chức SX các sản phâm và dịch vụ để thỏa mãn ̉ Chính sách giá, phân phôi, chiêu thị phù hợp để có thể kiêm ́ ́ lời như dự kiên ́ ̉ ́ Điêm côt lõi: Khách hàng là mục tiêu trọng tâm “Chỉ bán cái mà khách hàng cân, không chỉ bán cái minh có” ̀ ̀ Biêt hướng dân khách hàng theo nhu câu xã hội ́ ̃ ̀ Marketing phải có trước quá trình sản xuât ́ Thị trường là thị trường của người mua 10 10
 11. Marketing là gì ???? Marketing = tiêp cận thị trường ́ Tìm kiêm, xác định nhu câu, thị hiêu ́ ̀ ́ chưa được thỏa mãn Tổ chức sản xuât, cung ứng thỏa mãn ́ ́ ̀ tôi đa nhu câu khách hàng 12 12
 12. N Ệ TRU Y ỀN   ỐN G Q U A N   I M   TH Sản xuất SP Marketing Tiêu thụ SP N Ệ H Ệ ĐẠ Q U A N   I M   I N   I Hoạch Tổ chức Tổ chức Dịch vụ định chiến sản xuất tiêu thụ hậu mãi lược Điều chỉnh Thăm dò phản ứng chiến lược khách hàng 13
 13. SO   Q Đ Ể BÁN   ÀN G   M AR KETI G SÁN H   UAN   I M   H &  N Điểm xuất Tiêu điểm Biện pháp Mục đích phát Nhà máy   Sản phẩm Bán hàng & LN qua khối khuyến mãi lượng tiêu thụ 1. Quan điểm bán hàng Thị trường Nhu cầu Marketing LN thông qua sự muc tiêu KH hỗn hợp thoả mãn của KH 2. Quan điểm Marketing Mồi câu phù hợp với khẩu vị của cá, không phải phù hợp với khẩu vị của người đi câu 14
 14. Định nghĩa của Philip Kotler “Marketing là quá trình quản lý xã hôi thông qua sự sáng tao ̣ ̣ của cá nhân và tâp thể thay đôi sự tiêu thu. Là tự do giao dich ̣ ̉ ̣ ̣ trao đôi sản phâm và các giá trị khác, để từ đó biêt được nhu câu ̉ ̉ ́ ̀ xã hội” Marketing là một hoạt động mang tinh sáng tạo ́ Marketing là hoạt động trao đôi tự nguyện ̉ Marketing là hoạt động nhằm thỏa mãn nhu câu con người ̀ Marketing là một quá trình quản lý Marketing là môi dây liên kêt giữa xã hội và công ty, xí nghiệp ́ ́ 15 15
 15. Định nghĩa theo quan niệm mới Marketing là quá trình hoach định và quản lý thực hiên ̣ ̣ việc định giá, chiêu thị và phân phôi cac ý tưởng, hàng hóa, ́ ́ dịch vụ, nhăm muc đich tao ra các giao dịch để thỏa mãn ̀ ̣ ́ ̣ những muc tiêu của cá nhân, của tổ chức, và của xã hội ̣ Vai trò của internet trong marketing  hinh thành khái ̀ niệm về thị trường ảo và thương mại điện tử 16 16
 16. KẾT LUẬN Kinh doanh trở nên phức tạp; sản phâm, dịch vụ phong phú ̉ hơn; thu nhâp cá nhân cao; thị hiêu đa dạng; cạnh tranh trở ̣ ́ nên gay gắt và quyêt liệt hơn. ́  Để thành công nhà tiêp thị phải!!!! ́ 1) Phân tich thật kỹ thị trường để hiêu rõ các nhu câu ́ ̉ ̀ 2) Lựa chọn những nhóm khách hàng mục tiêu, những người mà nhu câu của họ gân với khả năng đáp ứng của ̀ ̀ công ty 3) Thiêt kế sản phâm, chào bán nhăm thỏa mãn nhu câu ́ ̉ ̀ ̀ khách hàng và mục tiêu công ty  Bí quyêt kinh doanh thành công là phải “am hiêu KH” ́ ̉ 17 17
 17. Vai trò và chức năng của Marketing Sự cân thiêt của hoạt động Marketing ̀ ́  Giảm bớt sự cach biêt giữa sản xuât và tiêu dùng ́ ̣ ́ Khác biệt về không gian Khác biệt về thời gian Khác biệt về thông tin Khác biệt về cách đánh giá hàng hóa trong SX và tiêu dùng Khác biệt về số lượng hàng hóa mua và bán Khác biệt về mặt hàng cung ứng và tiêu dùng 18 18
 18. Vai trò của Marketing Hướng dẫn, chỉ đạo và phôi hợp các hoạt động sản xuât kinh doanh. ́ ́ SX SX TC SX TC TC Mar Mar LĐ Mar LĐ LĐ SX TC Mar SX TC C C Mar LĐ LĐ 19 19
 19. Chức năng của Marketing Khảo sát thị trường, phân tích nhu câu, dự đoán triên ̀ ̉ vọng thị trường trong tương lai Kích thích cải tiên SX  thich nghi với các biên động ́ ́ ́ thường xuyên của thị trường và khách hàng Thỏa mãn ngày càng cao nhu câu khách hàng ̀ Tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh 20 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản