intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Marketing - Ths.Ngô Minh Cách

Chia sẻ: Nguyen Oanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:192

109
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Marketing do Ths.Ngô Minh Cách biên soạn, có kết cấu nội dung gồm 3 phần: Phần 1 Những hiểu biết căn bản về lý thuyết Marketing, phần 2 Thị trường và nghiên cứu thị trường, phần 3 Hệ thống chính sách Marketing. Bài giảng này cũng nhằm mục đích trang bị kiến thức kinh doanh trong kinh tế thị trường, xây dựng chiến lược và quản trị chiến lược marketing, xây dựng chiến lược và giải pháp cạnh tranh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing - Ths.Ngô Minh Cách

 1. Học Viện Tài Chính Marketing G.V Th.sỹ : Ngô Minh Cách (Trưởng bộ môn Marketing) Hà Nội 2008 1
 2. GIỚI THIỆU MÔN HỌC MARKETING ✯ Môc §Ých:  Trang bÞ kiÕn thøc kinh doanh trong kinh tÕ thÞ tr­êng  X© dùng chiÕn l­îc vµ qu¶n trÞ chiÕn l­îc Marketing y  X© d­ng chiÕn l­îc vµ gi¶i ph¸p c¹nh tranh y ✯Yªu CÇu:  N¾m v÷ ng kiÕn thøc kinh tÕ häc  Liªn hÖ chÆt chÏ víi thùc tiÔn kinh doanh  kh¶ n¨ng ph© tÝch vµ ph¶n øng linh ho¹t víi thÞ tr­êng n 2
 3. GIỚI THIỆU MÔN HỌC MARKETING ✯ Đối tượng giảng dạy: SV các chuyên nghành: Kế Toán, Tài Chính, ngân hàng… ✯ Số đơn vị học trình :03(45 tiết) ✯ Kết Cấu chương trình  Phần 1: Những hiểu biết căn bản về lý thuyêt Marketing  Phần 2: Thị trường và nghiên cứu thị trường  Phần 3: Hệ thống chính sách Marketing 3
 4. Chương 1: Đại cương về marketing 1.1 Sự ra đời và phát triển của Marketing • Marketing cổ điển • Marketing hiện đại 1.2 Cỏc khỏi niệm cơ bản của marketing 1.3 Phõn loại marketing 1.4 Chức năng và vai trũ của marketing 1.5 Đối tượng, nội dung và phương phỏp nghiờn cứu mụn học 4
 5. MARKETING LÀ GÌ?  Quảng Cáo?  Khuyến Mại?  Nghệ Thuật bán hàng?  Dịch vụ khách hàng?  Tiếp Thị? 5
 6. LÝ THUYẾT MARKETING CỔ ĐIỂN  Thời gian ra đời Từ đầu thế kỷ XX đến giưã thế kỷ XX  Hoàn cảnh ra đời  Xã hội :Tương đối ổn định  Thị trường: Thị trường của người bán  Nội dung hoạt động  Tìm kiếm thị trường để bán hàng hoá  Các giải pháp kích thích tiêu thụ 6
 7. LÝ THUYẾT MARKETING CỔ ĐIỂN Tư tưởng kinh doanh “Bán cái doanh nghiệp có”  Mang tính chất áp đặt  ít quan tâm đến nhu cầu thị trường  Thiếu giải pháp đáp ứng nhu cầu Phạm vi : Phổ biến ở Mỹ Lĩnh vực ứng dụng : Kinh doanh 7
 8. LÝ THUYẾT MARKETING HIỆN ĐẠI  Thời gian ra đời : Giữa thế kỷ XX đến nay  Hoàn cảnh ra đời  Xã hội: Mâu thuẫn và Khủng hoảng  Thị trường :Thị trường của người mua  Đặc điểm bao trùm  Là cuộc cách mạng trong lĩnh vực kinh doanh 8
 9. LÝ THUYẾT MARKETING HIỆN ĐẠI  Nội dung hoạt động  Bắt đầu từ hoạt động nghiên cứu thị trường  Thiết kế và sản xuất sản phẩm  Tiêu thụ sản phẩm  Dịch vụ sau bán hàng  Vấn đề căn bản  Sản xuất cái gì?  Tiêu thụ như thế nào? 9
 10. LÝ THUYẾT MARKETING HIỆN ĐẠI  Tư tưởng KD: “Chỉ SX và bán cái thị trường cần”  Đáp ứng nhu cầu thị trường là vấn đề cơ bản nhất của Marketing  Coi trọng nghiên cứu nắm bắt nhu cầu  Xây dựng các giải pháp thoả mãn nhu cầu  Phương châm kinh doanh Thoả mãn tốt nhất nhu cầu của thi trường 10
 11. LÝ THUYẾT MARKETING HIỆN ĐẠI  Triết lý quan hệ trong kinh doanh “Khách hàng luôn luôn đúng”  Khách hàng là nhân vật trung tâm của hoạt động kinh doanh  Chăm sóc khách hàng là công viêc quan trọng nhất trong kinh doanh  Luôn đặt mình vào địa vị khách hàng và suy nghĩ theo lối suy nghĩ của họ 11
 12. LÝ THUYẾT MARKETING HIỆN ĐẠI  Triết lý quan hệ kinh doanh “Khách hàng luôn luôn đúng”  Đa dạng hoá các giải pháp kinh doanh thoả mãn nhu cầu đa dạng của khách hàng  Coi trọng các hoạt động nghiên cứu khách hàng  Thiết lập hệ thống giải pháp chăm sóc và phục vụ khách hàng tốt nhất  Phạm vi ứng dụng : Mọi quốc gia đi theo kinh tế thị trường  Lĩnh vực ứng dụng : Rộng rãi 12
 13. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN  NHU CẦU(NEEDS) CẢM GIÁC THIẾU HỤT MỘT CÁI GÌ ĐÓ MÀ CON NGƯỜI CẢM NHẬN ĐƯỢC  MONG MUỐN(WANTS) MONG MUỐN LÀ CÁCH THỨC BIỂU HIỆN NHU CẦU TỰ NHIÊN TƯƠNG ỨNG VỚI TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA VÀ CÁ TÍNH CỦA CON NGƯỜI 13
 14. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN  YÊU CẦU TIÊU DÙNG(DEMANDS) YÊU CẦU TIÊU DÙNG LÀ MONG MUỐN ĐƯỢC ĐẢM BẢO BẰNG KHẢ NĂNG THANH TOÁN  HÀNG HOÁ HÀNG HÓA LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ CÓ THỂ THỎA MÃN ĐƯỢC MONG MUỐN HAY YÊU CẦU VÀ ĐƯỢC CUNG ỨNG CHO THỊ TRRƯỜNG NHẰM MỤC ĐÍCH THU HÚT SỰ CHÚ Ý , MUA VÀ SỬ DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG 14
 15. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN  TRAO ĐỔI TRAO ĐỔI LÀ HÀNH ĐỘNG MÀ CON NGƯỜI NHẬN TỪ NGƯỜI KHÁC MÔT THỨ MÌNH MONG MUỐN VÀ ĐƯA LẠI CHO HỌ MỘT THỨ GÌ ĐÓ  ĐIỀU KIỆN CỦA TRAO ĐỔI TỰ NGUYỆN :: 1. ÍT NHẤT PHẢI CÓ HAI BÊN 2. MỖI BÊN PHẢI CÓ MỘT THỨ GÌ ĐÓ CÓ GIÁ TRỊ VỚI BÊN KIA 3. MỖI BÊN ĐỀU CÓ KHẢ NĂNG GIAO DỊCH VÀ CHUYỂN GIAO THỨ MÌNH CÓ 4. MỖI BÊN ĐỀU CÓ QUYỀN TỰ DO CHẤP NHẬN HAY TỪ CHỐI ĐỀ NGHỊ CỦA PHÍA BÊN KIA 5. MỖI BÊN ĐỀU PHẢI NHẬN THẤY SỰ CẦN THIÊT PHẢI 15
 16. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN  GIAO DỊCH GIAO DỊCH LÀ MỘT CUỘC TRAO ĐỔI MANG TÍNH CHẤT THƯƠNG MẠI NHỮNG VẬT CÓ GIÁ TRỊ GIỮA HAI BÊN  ĐIỀU KIỆN CỦA GIAO DỊCH : 1. ÍT NHẤT PHẢI CÓ HAI VẬT CÓ GIÁ TRỊ 2. NHỮNG ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIAO DỊCH ĐÃ ĐƯỢC THỎA THUẬN 3. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN ĐÃ ĐƯỢC THỎA THUẬN 16
 17. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN  THỊ TRƯỜNG : THỊ TRƯỜNG BAO GỒM TẤT CẢ CÁC KHÁCH HÀNG HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI CÓ CÙNG MỘT NHU CẦU VÀ MONG MUỐN CỤ THỂ , CÓ KHẢ NĂNG THAM GIA VÀO TRAO ĐỔI VÀ GIAO DỊCH ĐỂ THỎA MÃN NHU CẦU VÀ MONG MUỐN CỦA MÌNH  MARKETING : MARKETING LÀ MÔT DẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI NHẰM THỎA MÃN NHỮNG NHU CẦU VÀ MONG MUỐN 17
 18. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN Marketing : ( viện nghiên cứu Marketing Anh ) Marketing là chức năng quản lý công ty về mặt tổ chức quản lý toàn bộ các hoạt động kinh doanh , từ việc phát hiện ra và biến sức mua của người tiêu dùng thành nhu cầu thực sự của một mặt hàng cụ thể, đến việc đưa hàng hóa đó tới người tiêu dùng cuối cùng nhằm đam bảo cho công ty thu được lợi nhuận như dự kiến                             18
 19. PHÂN LOẠI MARKETING  Căn cứ vào lĩnh vực ứng dụng  Marketing kinh doanh  Marketing phi kinh doanh  Căn cứ vào phạm vi ứng dụng  Marketing doanh nghiệp và tổ chức  Marketing ngành kinh tế  Marketing quốc tế ... 19
 20. PHÂN LOẠI MARKETING  Marketing kinh doanh  Marketing công nghiệp  Marketing thương mại  Marketing dịch vụ.  Marketing phi kinh doanh  Marketing chính trị  Marketing ngoại giao  Marketing thể thao , văn hoá  Marketing xã hội 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2