Bài giảng Microstation

Chia sẻ: Zhang Zhang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

7
4.043
lượt xem
1.455
download

Bài giảng Microstation

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MicroStation là một phần mềm trợ giúp thiết kế (CAD) và là môi trường đồ họa rất mạnh cho phép xây dựng, quản lý các đối tượng đồ họa thể hiện các yếu tố bản đồ. MicroStation còn được sử dụng để làm nền cho các ứng dụng khác như Geovec, Irasb, MSFC, Mrfclean, Mrfflag. Các công cụ của MicroStation được sử dụng để số hóa các đối tượng trên nền ảnh, sửa chữa, biên tập dữ liệu và trình bày bản đồ. MicroStation còn cung cấp các công cụ nhập, xuất dữ liệu đồ họa từ các phần mềm khác thông...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Microstation

 1. -------- Bài giảng Microstation
 2. Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt Ch−¬ng I Qui tr×nh sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å sè ------------------------------------ 1. S¬ ®å tæng qu¸t Môc ®Ých thµnh lËp 1. T¹o file design ThiÕt kÕ chung 2. T¹o b¶ng ph©n líp ®èi t−îng 3. T¹o ký hiÖu 4. QuÐt b¶n ®å 1. T¹o l−íi Km N¾n b¶n ®å 2. N¾n b¶n ®å 1. VÏ c¸c ®èi t−îng d¹ng ®−êng. 2. VÏ ®èi t−îng ®−êng bao vïng. Vect¬ ho¸ 3. VÏ ®èi t−îng d¹ng ®iÓm. 4. VÏ ®èi t−îng d¹ng ch÷ viÕt. 1. KiÓm tra vµ söa lçi vÒ ph©n líp §T 2. Söa lçi vµ lµm ®Ñp d÷ liÖu Hoµn thiÖn d÷ liÖu d¹ng ®−êng vµ ®−êng bao vïng. 3. Söa lçi ®èi víi d÷ liÖu d¹ng ®iÓm. 4. Söa lçi ®èi víi d÷ liÖu d¹ng text. Biªn tËp vµ tr×nh bµy 1. T¹o vïng, t« mµu vµ tr¶i ký hiÖu. b¶n ®å 2. Biªn tËp ký hiÖu d¹ng ®−êng. L−u tr÷ d÷ liÖu vµ in 1. Tæ chøc th− môc chøa b¶n ®å file. b¶n ®å b»ng Iplot. 2. In 2. Môc ®Ých, yªu cÇu cña tõng b−íc. 2.1. ThiÕt kÕ chung. §Ó ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt hÖ thèng cho tÊt c¶ c¸c b¶n ®å trong khèi c«ng viÖc, c¸c c«ng t¸c chuÈn bÞ cho qu¸ tr×nh sè ho¸ vµ biªn tËp b¶n ®å sau nµy sÏ ®−îc thùc hiÖn vµ sö dông chung. C«ng t¸c bao gåm: 1 Bµi gi¶ng Microstation
 3. Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt §Þnh nghÜa file chuÈn (Seed file). Kh¸i niÖm seed file trong viÖc t¹o c¸c b¶n ®å. Seed file thùc chÊt lµ mét Design file tr¾ng (kh«ng chøa d÷ liÖu) nh−ng nã chøa ®Çy ®ñ c¸c th«ng sè quy ®Þnh chÕ ®é lµm viÖc víi MicroStation. §Æc biÖt víi c¸c file b¶n ®å, ®Ó ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vÒ c¬ së to¸n häc gi÷a c¸c file d÷ liÖu, ph¶i t¹o c¸c file chøa c¸c tham sè vÒ hÖ to¹ ®é, phÐp chiÕu, ®¬n vÞ ®o.... Sau ®ã c¸c file b¶n ®å cã cïng c¬ së to¸n häc sÏ ®−îc t¹o dùa trªn nÒn seed file nµy. Mçi mét c¬ së to¸n häc cña b¶n ®å sÏ cã mét seed file nµy riªng. (trong hÖ thèng MGE cña Intergraph, modul MGE Nucleus cho phÐp ®Þnh nghÜa file chuÈn nµy). VÝ dô: Seed file ®Þnh nghÜa cho c¸c b¶n ®å Gauss kruger n»m ë mói 48 cã c¸c th«ng sè sau: HÖ to¹ ®é chÝnh (Primary Coordinate system): - System: Transfer Mecator + Long of origin: 105:00:00 + Latitute of origin: 0:00:00 - Geodetic datum: User Define - Ellipsoid: Krasovski. HÖ ®¬n vÞ ®o (Working Unit). - §¬n vÞ ®o chÝnh (Master Unit): m - §¬n vÞ ®o phô (Sub Unit) : cm - §é ph©n gi¶i (Resolution) : 1000 Chó ý: Seed file nµy chØ sö dông cho c¸c b¶n ®å Gauss n»m trªn mói 49, th«ng sè kinh tuyÕn gèc (Longtitude of orgin) ph¶i ®æi thµnh 111:00:00. T¹o Desing file. C¸c file b¶n ®å dgn ®−îc t¹o trong MicroStation dùa trªn Seed file cÇn thµnh lËp. Tªn file th−êng ®−îc ®Æt theo danh ph¸p cña tê b¶n ®å. Ph©n líp ®èi t−îng. C¸c ®èi t−îng b¶n ®å khi tån t¹i d−íi d¹ng sè ®−îc thÓ hiÖn vµ l−u tr÷ trªn c¸c líp th«ng tin kh¸c nhau. V× vËy tr−íc khi tiÕn hµnh sè ho¸, thµnh lËp b¶n ®å sè c¸c ®èi t−îng cÇn ®−îc thÓ hiÖn trªn b¶n ®å ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh tr−íc sÏ ®−îc l−u tr÷ trªn líp th«ng tin nµo. VÝ dô: c¸c ®èi t−îng lµ s«ng, hå sÏ ®−îc l−u tr÷ trong líp th«ng tin thø nhÊt, 2 Bµi gi¶ng Microstation
 4. Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt c¸c ®èi t−îng lµ ®−êng b×nh ®é cã b¶n sÏ ®−îc l−u trªn líp th«ng tin thø hai,... Sè líp th«ng tin nhiÒu nhÊt trªn mét file b¶n ®å (*.dgn) lµ 63 líp. V× vËy c¸c ®èi t−îng trªn mét file b¶n ®å nªn ®−îc ph©n nhiÒu nhÊt lµ 63 líp th«ng tin kh¸c nhau. Mçi mét líp ®èi t−îng sÏ ®−îc ®¸nh sè tõ 1-63. T¹o file Feature table. Môc tiªu cña file feature table dïng ®Ó qu¶n lÝ vµ ®¶m b¶o tÝnh nhÊt qu¸n cho c¸c ®èi t−îng trong qu¸ tr×nh sè ho¸ còng nh− söa ®æi d÷ liÖu sau khi sè ho¸. File feature ®−îc t¹o dùa trªn b¶ng thiÕt kÕ ph©n líp. File feature table chøa toµn bé c¸c th«ng sè ®å ho¹ cña tÊt c¶ c¸c ®èi t−îng (feature) cã trong b¶n ®å cÇn thµnh lËp vÝ dô: Sè líp (lever), mµu s¾c (color), kiÓu ®−êng (linestyle), lùc nÐt (weight), kiÓu ch÷ (font), kÝch th−íc ch÷... File feature table (*.tbl) ®−îc t¹o b»ng c«ng cô Feature Table Editor cña MSFC. T¹o kÝ hiÖu. Theo c¸ch ph©n lo¹i d÷ liÖu kh«ng gian, c¸c kÝ hiÖu trªn b¶n ®å ®−îc chia thµnh 4 lo¹i. - KÝ hiÖu d¹ng ®iÓm. - KÝ hiÖu d¹ng ®−êng. - KÝ hiÖu d¹ng pattern (c¸c kÝ hiÖu ®−îc tr¶i ®Òu trªn diÖn tÝch mét vïng nµo ®ã). - KÝ hiÖu d¹ng ch÷ chó thÝch. C¸c kÝ hiÖu d¹ng ®iÓm vµ pattern ®−îc thiÕt kÕ thµnh c¸c cell. C¸c cell nµy ®−îc sö dông mét c¸ch th−êng xuyªn, lÆp ®i lÆp l¹i nhiÒu lÇn trong qu¸ tr×nh sè ho¸ còng nh− biªn tËp b¶n ®å. Mçi cell ®−îc ®Þnh nghÜa bëi mét th− viÖn ch÷a cell vµ tªn cell. VÝ dô: C¸c cell kÝ hiÖu dïng cho b¶n ®å ®Þa h×nh 1:50.000 ®−îc l−u ch÷ trong th− viÖn cell Dh-50.cell. Trong th− viÖn nµy kÝ hiÖu nhµ ®éc lËp phi tû lÖ cã tªn lµ C.NHA. C¸c kÝ d¹ng ®−êng ®−îc thiÕt kÕ d−íi d¹ng lµ c¸c kiÓu ®−êng custom. C¸c kiÓu ®−êng dïng ®Ó biÓu thÞ c¸c ®èi t−îng d¹ng ®−êng cña b¶n ®å ®−îc chøa trong th− viÖn kiÓu ®−êng (Line style Library) hay cßn gäi lµ file resource b¾t buéc ph¶i ®−îc l−u trong th− môc. \\win32app\Ustation\wsmod\default\symbol\*.rsc QuÐt b¶n ®å. 3 Bµi gi¶ng Microstation
 5. Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt Môc ®Ých cña qu¸ tr×nh nµy lµ chuyÓn c¸c b¶n ®å ®−îc l−u tr÷ trªn giÊy, phim, diamat thµnh c¸c file d÷ liÖu sè d−íi d¹ng raster. Sau ®ã c¸c file nµy sÏ ®−îc chuyÓn ®æi vÒ c¸c ®Þnh d¹ng cña Intergraph (*.rle hoÆc *.tif) ®Ó sö lÝ ¶nh tiÕp b»ng phÇn mÒm IRASB. Tuú theo tõng lo¹i b¶n ®å vµ môc ®Ých sö dông sau nµy mµ ng−êi ta sö dông c¸c m¸y quÐt cïng c¸c phÇn mÒm chuyªn dông kh¸c nhau. §é ph©n gi¶i quy ®Þnh trong mçi b¶n ®å khi quÐt phô thuéc vµo chÊt l−îng cña tµi liÖu gèc vµ môc ®Ých sö dông. Th«ng th−êng, ®é ph©n gi¶i cµng cao, sÏ cho chÊt l−îng d÷ liÖu raster tèt h¬n cho qu¸ tr×nh sè ho¸ sau nµy, nh−ng nã còng lµm cho ®é lín cña file t¨ng lªn. 2.2. N¾n b¶n ®å. Môc ®Ých: ChuyÓn ®æi c¸c ¶nh quÐt ®ang ë to¹ ®é hµng cét cña c¸c pixel vÒ to¹ ®é tr¾c ®Þa (to¹ ®é thùc - hÖ to¹ ®é ®Þa lý hoÆc to¹ ®é ph¼ng). §©y lµ b−íc quan träng nhÊt trong quy tr×nh thµnh lËp b¶n ®å sè v× nã ¶nh h−ëng tíi toµn bé ®é chÝnh x¸c cña b¶n ®å sau khi ®−îc sè ho¸ dùa trªn nÒn ¶nh. T¹o l−íi Km L−íi km vµ l−íi kinh vÜ ®é ®−îc t¹o dùa vµo to¹ ®é cña c¸c gãc khung vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c m¾t l−íi. L−íi Km ®−îc sö dông lµm c¬ së cho viÖc chän c¸c ®iÓm khèng chÕ khi n¾n b¶n ®å. Víi c¸c l−íi Km cña b¶n ®å tû lÖ lín ta cã thÓ t¹o b»ng c¸c c«ng cô cña Microstation nh−ng víi l−íi Km vµ kinh vÜ ®é cña b¶n ®å tû lÖ nhá th× b¾t buéc ph¶i t¹o b»ng c«ng cô Gird Generation cña MGE ®Ó ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c. N¾n b¶n ®å. §Ó n¾n c¸c file ¶nh ®· chuyÓn ®Þnh d¹ng thµnh (.rle) cña Itergraph ta sö dông c«ng cô Warp cña irasb. Qu¸ tr×nh n¾n nµy ®−îc dùa trªn to¹ ®é cña c¸c ®iÓm khèng chÕ trªn ¶nh, to¹ ®é cña c¸c diÓm khèng chÕ t−¬ng øng trªn file dgn vµ m« h×nh ®−îc chän ®Ó n¾n (c¸c m« h×nh n¾n ®· ®−îc viÕt s½n trong phÇn mÒm irasb). Trong qu¸ tr×nh n¾n ¶nh, ng−êi sö dông ph¶i ®Æc biÖt quan t©m ®Õn c¸c sai sè chuÈn vµ sai sè gi÷a kho¶ng c¸ch thËt gi÷a ®iÓm chuyÓn ®æi vµ ®iÓm ®o ng−êi dïng thu thËp. 2.3. VÐct¬ ho¸ ®èi t−îng. Môc ®Ých: lµ qu¸ tr×nh biÕn ®æi d÷ liÖu raster thµnh d÷ liÖu vect¬. Qu¸ tr×nh nµy ®−îc thùc hiÖn dùa trªn c¸c phÇn mÒm sau: MSFC, MicroStation, Irasb, Geovec. Sau khi cã file ¶nh raster ®· n¾n lµm nÒn b»ng phÇn mÒm Irasb, file b¶ng ®èi t−îng (.tbl) ®−îc t¹o trong MSFC víi ®Çy ®ñ c¸c líp th«ng tin trªn ¶nh cÇn sè ho¸. Ng−êi thùc hiÖn ®· cã thÓ s½n sµng sè ho¸ trªn ¶nh ®Ó t¹o d÷ liÖu vect¬ trong file DGN. §èi víi mçi kiÓu d÷ liÖu kh¸c nhau ng−êi thùc hiÖn nªn chän c¸c c«ng cô thÝch hîp trªn MicroStation hoÆc trªn Geovec ®Ó sè ho¸. 4 Bµi gi¶ng Microstation
 6. Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt 2.4. Hoµn thiÖn vµ chuÈn ho¸ d÷ liÖu Sau qu¸ tr×nh sè ho¸ , d÷ liÖu nhËn ®−îc ch−a ph¶i ®· hoµn thiÖn vµ sö dông ®−îc. C¸c d÷ liÖu nµy th−êng ®−îc gäi lµ c¸c d÷ liÖu th«, cÇn ph¶i qua mét qu¸ tr×nh kiÓm tra, chØnh söa vµ hîp lÖ c¸c d÷ liÖu. Qu¸ tr×nh nµy bao gåm c¸c c«ng ®o¹n: - KiÓm tra vµ söa ch÷a c¸c lçi vÒ thuéc tÝnh ®å ho¹ (sai líp, sai kiÓu ®−êng, mµu s¾c, lùc nÐt...). - Söa c¸c lçi riªng cña d÷ liÖu d¹ng ®−êng: Läc bá ®iÓm thõa (filter), lµm tr¬n ®−êng (smooth), lo¹i bá c¸c ®èi t−îng trïng nhau, söa c¸c ®iÓm cuèi tù do, t¹o c¸c ®iÓm giao. - Söa c¸c lçi riªng cña d÷ liÖu d¹ng ®iÓm vµ ch÷ viÕt . 2.5. Biªn tËp vµ tr×nh bµy b¶n ®å. C¸c ®èi t−îng b¶n ®å khi ®−îc thÓ hiÖn b»ng mµu s¾c vµ kÝ hiÖu ph¶i ®¶m b¶o ®−îc tÝnh t−¬ng quan vÒ vÞ trÝ ®Þa lý còng nh− tÝnh thÈm mü cña b¶n ®å. T¹o vïng, t« mµu, tr¶i kÝ hiÖu. C¸c ®èi t−îng d¹ng vïng cÇn t« mµu hoÆc tr¶i kÝ hiÖu, c¸c ®èi t−îng ®ã ph¶i tån t¹i d−íi d¹ng shape hoÆc complex shape. V× vËy cÇn ph¶i qua mét b−íc t¹o vïng tõ nh÷ng ®−êng bao ®ãng kÝn. Biªn tËp c¸c ký hiÖu d¹ng ®−êng. §èi víi c¸c ®èi t−îng d¹ng ®−êng khi tån t¹i ë d¹ng d÷ liÖu th× nã ph¶i gÆp nhau t¹i c¸c ®iÓm nót vµ nã lµ mét ®èi t−îng ®−êng duy nhÊt. Nh−ng ®Ó thÓ hiÖn nã d−íi d¹ng kÝ hiÖu b¶n ®å th× cã thÓ ph¶i thÓ hiÖn nã b»ng hai hoÆc ba kiÓu ®−êng. 2.6. L−u tr÷ d÷ liÖu vµ in b¶n ®å. KÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh sè ho¸ vµ biªn tËp b¶n ®å cã thÓ ®−îc l−u tr÷ d−íi hai d¹ng: L−u tr÷ trªn ®Üa vµ in ra giÊy. Khi l−u tr÷ d÷ liÖu b¹n nªn tæ chøc d÷ liÖu d−íi d¹ng c¸c th− môc mét c¸ch khoa häc vµ nªn l−u tr÷ c¶ c¸c file phô trî ®i kÌm vÝ dô nh− file (.tbl), (.cel), (.rsc), (.ctb)... 5 Bµi gi¶ng Microstation
 7. Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt Ch−¬ng II Giíi thiÖu hÖ thèng phÇn mÒm Microstation vµ mapping ofice ------------------------------------ Mapping ofice lµ mét hÖ phÇn mÒm míi nhÊt cña tËp ®oµn Intergraph bao gåm c¸c phÇn mÒm c«ng cô phôc vô cho viÖc x©y dùng vµ duy tr× toµn bé c¸c ®èi t−îng ®Þa lý d−íi d¹ng ®å ho¹ bao gåm: IRASC, IRASB, MSFC, GEOVEC. C¸c file d÷ liÖu d¹ng nµy ®−îc sö dông lµm ®Çu vµo cho c¸c hÖ th«ng tin ®Þa lý hoÆc c¸c hÖ qu¶n trÞ d÷ liÖu b¶n ®å. C¸c phÇn mÒm øng dông cña Mapping office ®−îc thÝch hîp trong mét m«i tr−êng ®å ho¹ thèng nhÊt MicroStation ®Ó t¹o nªn mét bé c¸c c«ng cô m¹nh vµ linh ho¹t phôc vô cho viÖc thu nhËp vµ sö lý c¸c ®èi t−îng ®å ho¹. §Æc biÖt trong lÜnh vùc biªn tËp vµ tr×nh bµy b¶n ®å, dùa vµo rÊt nhiÒu c¸c tÝnh n¨ng më cña MicroStation cho phÐp ng−êi sö dông tù thiÕt kÕ c¸c kÝ hiÖu d¹ng ®iÓm, d¹ng ®−êng, d¹ng pattern mµ rÊt nhiÒu c¸c ph−¬ng ph¸p tr×nh bµy b¶n ®å ®−îc coi lµ rÊt khã sö dông ®èi víi mét sè phÇn mÒm kh¸c (Mappinfo, AutoCAD, Coreldraw, Freehand...), l¹i ®−îc gi¶i quyÕt mét c¸ch dÔ dµng trong MicroStation. Ngoµi ra c¸c file d÷ liÖu cña c¸c b¶n ®å cïng lo¹i ®−îc t¹o dùa trªn nÒn mét file chuÈn (seed file) ®−îc ®Þnh nghÜa ®Çy ®ñ c¸c th«ng sè to¸n häc b¶n ®å, hÖ ®¬n vÞ ®o ®−îc tÝnh theo gi¸ trÞ thËt ngoµi thùc ®Þa lµm t¨ng gi¸ trÞ chÝnh x¸c vµ thèng nhÊt gi÷a c¸c file b¶n ®å. Trong viÖc sè ho¸ vµ biªn tËp c¸c ®èi t−îng b¶n ®å dùa trªn c¬ së c¸c b¶n ®å ®· ®−îc thµnh lËp tr−íc ®©y (trªn giÊy, diamat...), c¸c phÇn mÒm ®−îc sö dông chñ yÕu bao gåm: MicroStation, I/GEOVEC, MSFC, MRFCLEAN, MRFFLAG, IPLOT. Sau ®©y sÏ lµ c¸c kh¸i niÖm vµ c¸c øng dông cô thÓ cña tõng phÇn mÒm trong c¸c c«ng ®o¹n sè ho¸ vµ biªn tËp b¶n ®å. 1. MicroStation. MicroStation lµ mét phÇn mÒm trî gióp thiÕt kÕ (CAD) vµ lµ m«i tr−êng ®å ho¹ rÊt m¹nh cho phÐp x©y dùng, qu¶n lý c¸c ®èi t−îng ®å ho¹ thÓ hiÖn c¸c yÕu tè b¶n ®å. MicroStationconf ®−îc sö dông ®Ó lµm nÒn cho c¸c øng dông kh¸c nh− Geovec, Irasb, MSFC, Mrfclean, Mrfflag ch¹y trªn ®ã. C¸c c«ng cô cña MicroStation ®−îc sö dông ®Ó sè ho¸ c¸c ®èi t−îng trªn nÒn ¶nh (Raster), söa ch÷a, biªn tËp d÷ liÖu vµ tr×nh bµy b¶n ®å. MicroStation cßn cung cÊp c«ng cô nhËp, xuÊt (import, export) d÷ liÖu ®å häa tõ c¸c phÇn mÒm kh¸c qua c¸c file (.dxf) hoÆc (.dwg). 2. Irasb Irasb lµ phÇn mÒm hiÓn thÞ vµ biªn tËp d÷ liÖu raster d−íi d¹ng c¸c ¶nh ®en 6 Bµi gi¶ng Microstation
 8. Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt tr¾ng (black and white image) vµ ®−îc ch¹y trªn nÒn cña MicroStation. MÆc dï d÷ liÖu cña Irasbvµ MicroStation ®−îc thÓ hiÖn trªn cïng mµn h×nh nh−ng nã hoµn toµn ®éc lËp víi nhau. NghÜa lµ viÖc thay ®æi d÷ liÖu phÇn nµy kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn d÷ liÖu phÇn kia. Ngoµi viÖc sö dông Irasb ®Ó hiÓn thÞ c¸c file ¶nh b¶n ®å phôc vô cho qu¸ tr×nh sè ho¸ trªn ¶nh, c«ng cô warp cña Irasb ®−îc sö dông ®Ó n¾n c¸c file ¶nh raster tõ to¹ ®é hµng cét cña c¸c pixcel vÒ täa ®é thùc cña b¶n ®å. 3. Geovec Geovec lµ mét phÇn mÒm ch¹y trªn nÒn cña MicroStation cung cÊp c¸c c«ng cô sè ho¸ b¸n tù ®éng c¸c ®èi t−îng trªn nÒn ¶nh ®en tr¾ng (binary) víi ®Þnh d¹ng cña Intergraph. Mçi mét ®èi t−îng sè ho¸ b»ng Geovec ph¶i ®−îc ®Þnh nghÜa tr−íc c¸c th«ng sè ®å ho¹ vÒ mµu s¾c, líp th«ng tin, khi ®ã ®èi t−îng nµy ®−îc gäi lµ mét feature. Mçi mét feature cã mét tªn gäi vµ m· sè riªng. Trong qu¸ tr×nh sè ho¸ c¸c ®èi t−îng b¶n ®å, Geovec ®−îc dïng nhiÒu trong viÖc sè ho¸ c¸c ®èi t−îng d¹ng ®−êng. 1. MSFC MSFC (MicroStation Feature Collection) Modul cho phÐp ng−êi dïng khai b¸o vµ ®Æt c¸c ®Æc tÝnh ®å ho¹ cho c¸c líp th«ng tin kh¸c nhau cña b¶n ®å phôc vô cho qu¸ tr×nh sè ho¸, ®Æc biÖt lµ sè ho¸ trong Geovec. Ngoµi ra, MSFC cßn cung cÊp mét lo¹t c¸c c«ng cô sè ho¸ b¶n ®å trªn nÒn MicroStation. MSFC ®−îc sö dông: - §Ó t¹o b¶ng ph©n líp vµ ®Þnh nghÜa c¸c thuéc tÝnh ®å ho¹ cho ®èi t−îng. - Qu¶n lý c¸c ®èi t−îng cho qu¸ tr×nh sè ho¸. Läc ®iÓm vµ lµm tr¬n ®−êng víi c¸c ®èi t−îng ®−êng riªng lÎ. 2. MRFCLEAN MRFclean®−îc viÕt b»ng MDL (MicroStation Development Language) vµ ch¹y trªn nÒn cña MicroStation. MRFclean dïng ®Ó: - Xo¸ nh÷ng ®−êng, nh÷ng ®iÓm trïng nhau. - C¾t ®−êng: t¸ch mét ®−êng thµnh hai ®−êng t¹i ®iÓm giao víi ®−êng kh¸c. - Tù ®éng lo¹i c¸c ®o¹n thõa cã ®é dµi nhá h¬n Dangle-factor nh©n víi tolerence. 3. MRFFLAG MRFflag ®−îc thiÕt kÕ t−¬ng hîp víi MRFclean, dïng ®Ó tù ®éng hiÓn thÞ lªn mµn h×nh lÇn l−ît c¸c vÞ trÝ cã lçi mµ MRFclean ®· ®¸nh dÊu tr−íc ®ã vµ ng−êi sÏ sö dông c¸c c«ng cô cña MicroStation ®Ó söa. 7 Bµi gi¶ng Microstation
 9. Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt 4. IPLOT OT gåm cã Iplot Client vµ Iplot Server ®−îc thiÕt kÕ riªng cho viÖc in Ên c¸c tÖp tin .dgn cña MicroStation. Iplot Client nhËn c¸c yÒu in trùc tiÕp t¹i c¸c tr¹m lµm viÖc, cßn Iplot Server nhËn c¸c yªu cÇu in qua m¹ng. Do vËy trªn m¸y tÝnh cña b¹n Ýt nhÊt ph¶i cµi ®Æt Iplot Client. Iplot cho phÐp ®Æt c¸c th«ng sè in nh− lùc nÐt, thø tù in c¸c ®èi t−îng ... th«ng qua tÖp tin ®iÒu khiÓn lµ pen-table 8 Bµi gi¶ng Microstation
 10. Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt Ch−¬ng III C¨n b¶n vÒ phÇn mÒm MicroStation ------------------------------------ Ch−¬ng nµy cung cÊp mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ file cÊu tróc mét file d÷ liÖu trong MicroStation vµ h−íng dÉn c¸c b¹n thùc hµnh mét sè thao t¸c c¬ b¶n khi lµm viÖc víi MicroStation, bao gåm: - Lµm viÖc víi c¸c design file. - CÊu tróc cña mét design file. - §èi t−îng ®å ho¹. - Thao t¸c ®iÒu khiÓn mµn h×nh. - C¸ch sö dông c¸c phÝm chuét. - C¸c chÕ ®é b¾t ®iÓm. - Sö dông c¸c c«ng cô trong MicroStation. 1. Lµm viÖc víi c¸c design file File d÷ liÖu cña MicroStation gäi lµ design file. MicroStation chØ cho phÐp ng−êi sö dông më vµ lµm viÖc víi mét design file t¹i mét thêi ®iÓm. File nµy gäi lµ Active Design file. NÕu b¹n më mét design file khi b¹n ®· cã mét Design file kh¸c ®ang më s½n, MicroStation sÏ tù ®éng ®ãng file ®Çu tiªn l¹i. Tuy nhiªn b¹n cã thÓ xem (tham kh¶o) néi dung cña c¸c design file kh¸c b»ng c¸c t¸c ®éng ®Õn c¸c file d−íi d¹ng c¸c file tham kh¶o (Reference File). Mét design file trong MicroStation ®−îc t¹o b»ng c¸ch copy mét file chuÈn gäi lµ Seed File. C¸ch t¹o Design File 1. Khëi ®éng MicroStation → xuÊt hiÖn hép tho¹i MicroStation Manager. 2. Tõ file → chän New→ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Create Design file. 3. §¸nh tªn file vµo hép text Files: vÝ dô Study.dgn. 4. Chän Seed file b»ng c¸ch bÊm vµo nót select... → xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Select seed file. 5. Chän ®−êng dÉn ®Õn tªn th− môc vµ tªn seed file cho b¶n ®å cña m×nh. VÝ dô file gauss-108.dgn sÏ lµ seed file ®−îc chän cho b¶n ®å Study.dgn. 9 Bµi gi¶ng Microstation
 11. Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt 6. BÊm phÝm OK ®Ó xo¸ hép héi tho¹i Select seed file. 7. Chän th− môc chøa file b»ng c¸ch nhÊp ®«i vµo c¸c hép th− môc bªn hép danh s¸ch c¸c th− môc. 8. BÊm phÝm OK ®Ó xo¸ hép héi tho¹i Create Design file C¸ch thø hai ®Ó t¹o mét file míi khi ®ang lµm viÖc víi mét design file b»ng c¸ch tõ file menu cña cöa sæ lÖnh chän New→ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Create Design File. TiÕp tôc lµm tõ b−íc 3 trë ®i. C¸ch më mét Design file d−íi d¹ng Active design File C¸ch 1: Chän th− môc chøa file vµ tªn file tõ hép héi tho¹i MicroStation Manager → bÊm OK. C¸ch 2: 1. Tõ thanh Menu chän File → chän Open → xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Open 10 Bµi gi¶ng Microstation
 12. Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt design File. 2. Tõ List file of Type chän (*.dgn) nÕu ch−a cã s½n. KhÝ ®ã tÊt c¶ c¸c file cã ®u«i (.dgn) sÏ xuÊt hiÖn trªn hép danh s¸ch tªn file. 3. Chän th− môc chøa file b»ng c¸ch nhÊp ®«i vµo c¸c hép th− môc bªn hép danh s¸ch c¸c th− môc. 4. Chän tªn File. 5. BÊm nót OK. C¸ch më mét Design file d−íi d¹ng mét Reference File. 1. Tõ thanh Menu chän File → chän Reference→ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Reference Files. 2. Tõ thanh menu cña hép héi tho¹i Reference file chän Tools→ chän Attach... → xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Attach Reference File. 3. Chän th− môc chøa file b»ng c¸ch nhÊp ®«i vµo c¸c hép th− môc bªn hép danh s¸ch c¸c th− môc. 4. Chän tªn file. 5. BÊm phÝm OK ®Ó xo¸ hép héi tho¹i Attach Reference files. Khi ®ã chän hép héi tho¹i Reference Files sÏ xuÊt hiÖn tªn file võa chän. 6. PhÝm Display ®−îc ®¸nh dÊu khi muèn hiÓn thÞ file. 7. PhÝm Snap ®−îc ®¸nh dÊu khi muèn sö dông chÕ ®é b¾t ®iÓm ®èi víi Reference file. 8. PhÝm Locate ®−îc ®¸nh dÊu khi muèn xem th«ng tin cña ®èi t−îng hoÆc copy ®èi t−îng trong Reference file. C¸ch ®ãng mét Reference file Trong hép héi tho¹i Reference file chän tªn file cÇn ®ãng chän Tools → chän Detach. 11 Bµi gi¶ng Microstation
 13. Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt C¸ch nÐn file (Compress Design file) Khi xo¸ ®èi t−îng trong Dessign file, ®èi t−îng ®ã kh«ng bÞ xo¸ h¼n mµ chØ ®−îc ®¸nh dÊu lµ ®· xo¸ ®èi t−îng. ChØ sau khi nÐn file th× c¸c ®èi t−îng ®−îc xo¸ míi ®−îc lo¹i bá h¼n khái bé nhí. Qu¸ tr×nh nÐn file sÏ lµm cho bé nhí cña file bÞ gi¶m xuèng. Tõ thanh menu cña MicroStation chän File→ chän Compress Design. C¸ch l−u tr÷ d−íi d¹ng mét file dù phßng (save as, back up). MicroStation tù ®éng ghi l¹i d÷ liÖu sau mçi lÇn thay ®æi file active. V× vËy ng−êi sö dông kh«ng cÇn ghi l¹i d÷ liÖu sau mçi lÇn ®ãng file active hoÆc tho¸t khái MicroStation. Tuy nhiªn ®Ó ®Ò phßng c¸c tr−êng hîp bÊt tr¾c, ng−êi sö dông nªn ghi l¹i file d÷ liÖu ®ã d−íi d¹ng mét File dù phßng b»ng c¸ch thay ®æi tªn file hoÆc phÇn më réng cña file. C¸ch 1: Tõ thanh Menu cña MicroStation chän File → chän Save as. 1. Ghi l¹i file ®ã b»ng c¸ch thay ®æi tªn file nh−ng gi÷ nguyªn phÇn më réng lµ DGN. 2. Chän th− môc chøa file (cã thÓ cÊt trong th− môc cò) b»ng c¸ch nhÊp ®«i vµo c¸c hép th− môc bªn hép danh s¸ch c¸c th− môc. C¸ch 2: Tõ cöa sæ lÖnh cña MicroStation ®¸nh lÖnh Backup sau ®ã bÊm Enter trªn bµn phÝm. MicroStation sÏ ghi l¹i file active ®ã thµnh mét file cã phÇn më réng lµ (.bak), Tªn file vµ th− môc chøa file gi÷ nguyªn. 2. CÊu tróc file (.dgn), kh¸i niÖm Level D÷ liÖu trong file DGN ®−îc t¸ch riªng thµnh tõng líp d÷ liÖu. Mçi mét líp d÷ liÖu ®−îc gäi lµ mét level. Mét file DGN nhiÒu nhÊt cã 63 level. C¸c level nµy ®−îc qu¶n lý theo m· sè tõ 1÷63 hoÆc theo tªn cña level do ng−êi sö dông ®Æt. C¸c level d÷ liÖu cã thÓ hiÓn thÞ (bËt) hoÆc kh«ng hiÓn thÞ (t¾t) trªn mµn h×nh. Khi tÊt c¶ c¸c level chøa d÷ liÖu ®−îc bËt mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ ®Çy ®ñ néi dung cña b¶n vÏ. Ta còng cã thÓ t¾t tÊt c¶ c¸c level trõ level ®ang ho¹t ®éng gäi lµ Active level. Active level lµ level c¸c ®èi t−îng sÏ ®−îc vÏ trªn ®ã. C¸ch ®Æt tªn level. 1. Tõ thanh menu cña MicroStation chän Settings → chän Level → chän Name → xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Level Names. 2. BÊm vµo nót Add → xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Level name. 3. Number: m· sè level 4. Name: tªn level (nhá h¬n hoÆc b»ng 6 ký tù) 12 Bµi gi¶ng Microstation
 14. Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt 5. Comment: gi¶i thÝch thªm vÒ tªn, cã thÓ cã hoÆc kh«ng (nhá h¬n hoÆc b»ng 32 ký tù). 6. BÊm nót OK. C¸ch ®Æt tªn level thµnh active level C¸ch 1: Tõ cöa sæ lÖnh cña MicroStation ®¸nh lÖnh lv = sau ®ã bÊm phÝm ENTER trªn bµn phÝm. C¸ch 2: Chän m· sè level tõ phÝm level trªn thanh Primary. Tõ thanh Menu cña MicroStation chän Tools → chän Primery → xuÊt hiÖn thanh Primary. BÊm vµo phÝm Active level (phÝm thø hai tõ tr¸i sang ph¶i) → xuÊt hiÖn b¶ng 63 level → kÐo chuét ®Õn m· sè level cÇn chän. C¸ch bËt, t¾t level. C¸ch 1: Tõ cöa sæ lÖnh cña MicroStation ®¸nh lÖnh on= sau ®ã bÊm phÝm ENTER trªn bµn phÝm ®Ó bËt level cÇn hiÓn thÞ. Trong tr−êng hîp muèn bËt nhiÒu level mét lóc th× m· sè hoÆc tªn cña level c¸ch nhau mét dÊu ",". Muèn t¾t c¸c level thay "on" b»ng "of". C¸ch 2: Tõ bµn phÝm bÊm liÒn hai phÝm < Ctrl_E → xuÊt hiÖn hép View levels C¸c level bËt lµ c¸c « vu«ng ®−îc b«i ®en, c¸c level t¾t lµ c¸c « vu«ng cã mµu x¸m. Mçi lÇn bÊm con trá vµo mét « vu«ng nµo ®ã, « vu«ng ®ã sÏ ®æi chÕ ®é tõ x¸m sang ®en hoÆc tõ ®en sang x¸m. Sau khi ®· chän xong level cÇn t¾t, bËt → bÊm phÝm Apply. 3. §èi t−îng ®å ho¹ (Element) Kh¸i niÖm ®èi t−îng (element) Mçi mét ®èi t−îng ®å ho¹ x©y dùng lªn Design file ®−îc gäi lµ mét element. Element cã thÓ lµ mét ®iÓm, ®−êng, vïng hoÆc mét ch÷ chó thÝch. Mçi mét element ®−îc ®Þnh nghÜa bëi c¸c thuéc tÝnh ®å ho¹ sau: + Level: (1-63) + Color: (1-255) + Line Weight: (1-31) + Line Style: (0-7, custom style) + Fill color: (cho c¸c ®èi t−îng ®ãng vïng t« mµu). 13 Bµi gi¶ng Microstation
 15. Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt C¸c kiÓu ®èi t−îng (element type) sö dông cho c¸c b¶n ®å sè. 1. KiÓu Element thÓ hiÖn c¸c ®èi t−îng d¹ng ®iÓm: - Lµ 1 Point = Line (®o¹n th¼ng) cã ®é dµi b»ng 0. - Lµ 1 cell (mét kÝ hiÖu nhá) ®−îc vÏ trong MicroStation. Mçi mét cell ®−îc ®Þnh nghÜa bëi mét tªn riªng vµ ®−îc l−u tr÷ trong mét th− viÖn cell (Cell library). 2. KiÓu Element thÓ hiÖn c¸c ®èi t−îng d¹ng ®−êng: - Line: ®o¹n th¼ng nèi gi÷a hai ®iÓm. - LineString: ®−êng gåm mét chuçi c¸c ®o¹n th¼ng nèi liÒn víi nhau. (sè ®o¹n th¼ng < 100) - Chain: lµ mét ®−êng t¹o bëi 100 ®o¹n th¼ng nèi liÒn nhau. - Complex String: sè ®o¹n th¼ng t¹o nªn ®−êng > 100. Chó ý: c¸c element cã kiÓu lµ Chain vµ Complex String, MicroStation kh«ng cho phÐp chÌn thªm ®iÓm vµo ®−êng. 3. KiÓu Element thÓ hiÖn c¸c ®èi t−îng d¹ng vïng: - Shape: lµ mét vïng cã sè ®o¹n th¼ng t¹o lªn ®−êng bao cña vïng lín nhÊt b»ng 100. - Complex Shape: lµ mét vïng cã sè ®o¹n th¼ng t¹o nªn ®−êng bao cña vïng lín h¬n 100 hoÆc lµ mét vïng ®−îc t¹o tõ nh÷ng line hoÆc linestring rêi nhau. 4. KiÓu Element thÓ hiÖn c¸c ®èi t−îng d¹ng ch÷ viÕt: - Text: ®èi t−îng ®å ho¹ d¹ng ch÷ viÕt. - Text Node: nhiÒu ®èi t−îng text ®−îc nhãm l¹i thµnh mét Element. 4. C¸c thao t¸c ®iÒu khiÓn mµn h×nh C¸c c«ng cô sö dông ®Ó phãng to, thu nhá hoÆc dÞch chuyÓn mµn h×nh ®−îc bè trÝ ë gãc d−íi bªn tr¸i cña mçi mét cöa sæ (window). Uplate: vÏ l¹i néi dung cña cöa sæ mµn h×nh ®ã. 1. Zoom in: phãng to néi dung. 2. Zoom out: thu nhá néi dung. 3. Window area: phãng to néi dung trong mét vïng. 4. Fit view: thu toµn bé néi dung cña b¶n vÏ vµo trong mµn h×nh. 14 Bµi gi¶ng Microstation
 16. Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt 5. Pan: dÞch chuyÓn néi dung theo mét h−íng nhÊt ®Þnh. 6. View previous: quay l¹i chÕ ®é mµn h×nh lóc tr−íc. 7. View next: quay l¹i chÕ ®é mµn h×nh lóc tr−íc khi sö dông lÖnh View previous. Chó ý: Sö dông c¸c lÖnh ®iÒu khiÓn mµn h×nh kh«ng lµm d¸n ®o¹n c¸c lÖnh ®ang sö dông tr−íc ®ã. 5. C¸ch sö dông c¸c phÝm chuét Khi sö dông chuét ®Ó sè ho¸ trªn mµn h×nh ta sÏ ph¶i sö dông th−êng xuyªn mét trong ba phÝm chuét sau: Data, Reset, Tentative. PhÝm Data ®−îc yªu cÇu sö dông trong c¸c tr−êng hîp sau: - X¸c ®Þnh mét ®iÓm trªn file DGN (vÝ dô: khi vÏ ®èi t−îng hoÆc chän ®èi t−îng). - X¸c ®Þnh cöa sæ mµn h×nh nµo ®· ®−îc chän (vÝ dô khi sö dông lÖnh fit view hoÆc update mµn h×nh). - ChÊp nhËn mét thao t¸c nµo ®ã (vÝ dô nh− xo¸ ®èi t−îng). PhÝm Reset ®−îc yªu cÇu sö dông trong c¸c tr−êng hîp sau: - Bá dë hoÆc kÕt thóc mét lÖnh hoÆc mét thao t¸c nµo ®ã. - Trë l¹i b−íc tr−íc ®ã trong nh÷ng lÖnh hoÆc nh÷ng ch−¬ng tr×nh cã nhiÒu thao t¸c. - Khi ®ang thùc hiÖn dë mét thao t¸c vµ thùc hiÖn kÕt hîp víi thao t¸c ®iÒu khiÓn mµn h×nh, th× mét hoÆc hai lÇn bÊm phÝm Reset sÏ kÕt thóc thao t¸c ®iÒu khiÓn mµn h×nh vµ quay trë l¹i thao t¸c ®ang thùc hiÖn dë ban ®Çu. PhÝm Tentative ®−îc yªu cÇu sö dông trong tr−êng hîp b¾t ®iÓm (snap). C¸ch ®Æt quy ®Þnh cho c¸c phÝm chuét. Tõ thanh menu cña MicroStation ta chän Workspace → chän Button assignments → xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Button Assignments. 15 Bµi gi¶ng Microstation
 17. Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt 1. Chän mét phÝm chøc n¨ng (vÝ dô chän phÝm Data). 2. DÞch chuyÓn con trá xuèng phÇn Button Definition area. 3. BÊm phÝm chuét (vÝ dô phÝm tr¸i) muèn sö dông lµm phÝm ®· chän (data). NÕu chuét chØ cã hai phÝm th× mét trong ba phÝm chøc n¨ng (th−êng lµ phÝm Tentative) sÏ ph¶i dïng cïng lóc hai phÝm chuét. 4. BÊm nót OK. 6. C¸c chÕ ®é b¾t ®iÓm (snap mode) §Ó t¨ng ®é chÝnh x¸c cho qu¸ tr×nh sè ho¸ trong nh÷ng tr−êng hîp muèn ®Æt ®iÓm Data vµo ®óng vÞ trÝ cÇn chän, phÝm Tentative sÏ ®−îc dïng ®Ó ®−a con trá vµo ®óng vÞ trÝ tr−íc. Thao t¸c ®ã ®−îc gäi lµ b¾t ®iÓm (Snap to Element). C¸c chÕ ®é chän lùa cho thao t¸c b¾t ®iÓm gåm: Nearest: con trá sÏ b¾t vµo vÞ trÝ gÇn nhÊt trªn element. Keypoint: con trá sÏ b¾t vµo ®iÓm nót gÇn nhÊt element. Midpoin: con trá sÏ b¾t vµo ®iÓm gi÷a cña element. Center: con trá sÏ b¾t vµo t©m ®iÓm cña ®èi t−îng. Origin: con trá sÏ b¾t vµo ®iÓm gèc cña cell. Intersection: con trá sÏ b¾t vµo ®iÓm c¾t nhau gi÷a hai ®−êng giao nhau. C¸ch b¾t ®iÓm Chän Snap mode b»ng mét trong hai c¸ch sau: 1. Tõ thanh menu cña MicroStation chän Settings → chän Snap → chän mét trong nh÷ng chÕ ®é ë trªn. 2. Tõ thanh menu cña MicroStation chän Settings → chän Snap → chän Button Bar → xuÊt hiÖn thanh Snap Mode → chän mét trong nh÷ng biÓu t−îng t−¬ng øng víi c¸c chÕ ®é chän ë trªn. 16 Bµi gi¶ng Microstation
 18. Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt 7. Sö dông c¸c c«ng cô cña MicroStation Thanh c«ng cô. §Ó dÔ dµng, thuËn tiÖn trong thao t¸c, MicroStation cung cÊp rÊt nhiÒu c¸c c«ng cô (drawing tools) t−¬ng ®−¬ng nh− c¸c lÖnh. C¸c c«ng cô nµy thÓ hiÖn trªn mµn h×nh d−íi d¹ng c¸c biÓu t−îng vÏ (icon) vµ ®−îc nhãm theo c¸c chøc n¨ng cã liªn quan thµnh nh÷ng thanh c«ng cô (tool box), c¸c thanh c«ng cô th−êng dïng nhÊt trong MicroStation ®−îc ®Æt trong mét thanh c«ng cô chÝnh (Main tool box) vµ ®−îc rót gän ë d¹ng c¸c biÓu t−îng. Thanh c«ng cô chÝnh ®−îc tù ®éng më mçi khi ta bËt MicroStation vµ ta cã thÓ thÊy tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng cña MicroStation trong ®ã. Ta cã thÓ dïng chuét kÐo c¸c thanh c«ng cô con ra thµnh mét Tool box hoµn chØnh, hoÆc chän tõng icon trong tool ®ã ®Ó thao t¸c. Khi ta sö dông mét c«ng cô nµo ®ã th× tool sö dông sÏ lµ hiÖn thêi vµ chuyÓn mÇu thµnh mµu sÉm. Ngoµi ra ®i kÌm víi mçi c«ng cô ®−îc chän lµ hép Tool setting, hép nµy hiÓn thÞ tªn cña c«ng cô vµ c¸c phÇn ®Æt th«ng sè ®i kÌm (nÕu cã). Thanh c«ng cô vÏ ®èi t−îng d¹ng ®−êng, tuyÕn (Linear Element Tools). Thanh c«ng cô vÏ ®èi t−îng d¹ng ®iÓm Thanh c«ng cô vÏ ®èi t−îng d¹ng vïng (polygons Tools) Thanh c«ng cô vÏ ®−êng trßn, ellipses. Thanh c«ng cô vÏ vµ söa c¸c ®èi t−îng d¹ng ch÷. Thanh c«ng cô vÏ c¸c ký hiÖu d¹ng cell. 17 Bµi gi¶ng Microstation
 19. Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt Thanh c«ng cô tr¸i kÝ hiÖu cho c¸c ®èi t−îng d¹ng vïng. Thanh c«ng cô dïng ®Ó copy, dÞch chuyÓn t¨ng tû lÖ hoÆc quay ®èi t−îng. Thanh c«ng cô söa ch÷a ®èi t−îng. Thanh c«ng cô dïng ®Ó liªn kÕt c¸c ®èi t−îng riªng lÎ thµnh mét ®èi t−îng hoÆc ph¸ bá liªn kÕt ®ã. Thanh c«ng cô tÝnh to¸n c¸c gi¸ trÞ vÒ kho¶ng c¸ch hoÆc ®é lín cña ®èi t−îng. Thanh c«ng cô chän ®èi t−îng. C«ng cô xo¸ ®èi t−îng 18 Bµi gi¶ng Microstation
 20. Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt Ch−¬ng IV thiÕt kÕ chung ---------------------- Ch−¬ng nµy h−íng dÉn c¸c b¹n thùc hiÖn mét c¸ch cô thÓ c¸c b−íc c«ng viÖc chuÈn bÞ chung cho mét hoÆc nhiÒu c¸c b¶n ®å cïng thÓ lo¹i tr−íc khi tiÕn hµnh vecto ho¸. Bao gåm: • T¹o file b¶n ®å Design. (xem ch−¬ng 3) • ThiÕt kÕ b¶ng ph©n líp. • T¹o file b¶ng ®èi t−îng (Feature table). • ThiÕt kÕ ký hiÖu d¹ng ®iÓm vµ pattern. • ThiÕt kÕ ký hiÖu d¹ng ®−êng. • ChÌn c¸c font ch÷ tiÕng viÖt vµo MicroStation. • ThiÕt kÕ b¶ng mµu míi cho tõng lo¹i b¶n ®å 1. ThiÕt kÕ b¶ng ph©n líp §Ó ®¶m b¶oqu¸ tr×nh sè ho¸ c¸c ®èi t−îng ®Þa lý tõ c¸c b¶n ®å giÊy vµ qu¸ tr×nh sö lý d÷ liÖu sau khi sè ho¸ mét c¸ch dÔ dµng, dùa vµo c¸c kh¶ n¨ng cho phÐp nhËn d¹ng vµ chän lùa ®èi t−îng cña phÇn mÒm MicroStation, tÊt c¶ c¸c ®èi t−îng ®Þa lý thÓ hiÖn trªn mét m¶nh b¶n ®å sÏ ®−îc gép nhãm thµnh tõng nhãm ®èi t−îng vµ sè ho¸, l−u tr÷ trªn mét file hoÆc nhiÒu file DGN kh¸c nhau. Nguyªn t¾c chung khi ph©n líp ®èi t−îng lµ c¸c ®èi t−îng cã cïng tÝnh chÊt chuyªn ®Ò cã thÓ ®−îc gép thµnh mét nhãm. Trong mét nhãm c¸c ®èi t−îng cã cïng mét kiÓu d÷ liÖu thÓ hiÖn cã thÓ xÕp trªn cïng mét líp d÷ liÖu. V× thÕ trong b¶ng ph©n líp ®èi t−îng, mçi mét ®èi t−îng b¶n ®å ph¶i ®−îc ®Þnh nghÜa bëi: tªn nhãm ®èi t−îng, tªn ®èi t−îng, m· ®èi t−îng (duy nhÊt), kiÓu d÷ liÖu, sè líp (1-63 trong 1 file dgn), mµu s¾c (0-255), kiÓu ®−êng, lùc nÐt, kiÓu ch÷, kÝch th−íc ch÷, tªn ký hiÖu. (®©y còng lµ danh s¸ch c¸c cét trong b¶ng ®èi t−îng). Tr−íc khi t¹o file b¶ng ®èi t−îng, b¹n ph¶i liÖt kª ®Çy ®ñ c¸c ®èi t−îng cÇn thÓ hiÖn vµ x¸c ®Þnh ®Çy ®ñ c¸c th«ng sè cho ®èi t−îng theo b¶ng trªn. 2. T¹o file b¶ng ®èi t−îng (feature table) MSFC gióp c¸c b¹n qu¶n lý ®èi t−îng b¶n ®å cÇn sè ho¸ th«ng qua file Feature table (.tbl). Trong file nµy c¸c b¹n sÏ qu¶n lý c¸c nhãm ®èi t−îng theo c¸c Category. Tªn cña Category lµ tªn cña nhãm ®èi t−îng. C¸c ®èi t−îng cïng nhãm ®−îc ®Þnh nghÜa cô thÓ b»ng: m· ®èi t−îng (Feature code), tªn ®èi t−îng (feature name), sè líp 19 Bµi gi¶ng Microstation

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản