intTypePromotion=1

Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 4 - TS. Nguyễn Nam Hà

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:88

0
106
lượt xem
19
download

Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 4 - TS. Nguyễn Nam Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học "Quản trị văn phòng - Chương 4: Quản trị hội họp" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức các cuộc hội họp, phân loại hội họp, chuẩn bị hội nghị, điều khiển hội nghị, lập chương trình, kế hoạch. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 4 - TS. Nguyễn Nam Hà

 1. PERIODS FOR LECTURE: 3 HOME STUDY: 6 January 16, 2017 1
 2. SỐ TIẾT GIẢNG: 3 TỰ HỌC: 6 January 16, 2017 2
 3. CONTENT OF THE LECTURE ■ Organizing meetings ■ Classification of meeting ■ Conference preparation ■ Control conference ■ Up the program, planning January 16, 2017 3
 4. NỘI DUNG BÀI GIẢNG ■ Tổ chức các cuộc hội họp ■ Phân loại hội họp ■ Chuẩn bị hội nghị ■ Điều khiển hội nghị ■ Lập chương trình, kế hoạch January 16, 2017 4
 5. 1. ORGANIZE OF MEETINGS 1.1. CONCEPT OF MEETING ■ Meeting is a collection of many of a period of time under the control of a person (Chaired or Presidency), aims to: ● Discuss one / problems ● Find the best solution to solve these problems. January 16, 2017 5
 6. 1. TỔ CHỨC HỘI HỌP 1.1. KHÁI NIỆM HỘI HỌP ■ Hội họp là sự tập hợp nhiều người  trong một thời gian nhất định đặt dưới  sự điều khiển của một người (chủ trì,  chủ tịch đoàn), nhằm mục đích: ● Bàn luận về một / nhiều vấn đề ● Tìm giải pháp tối ưu để giải quyết  những vấn đề đó. January 16, 2017 6
 7. 1.2. MEANING OF MEETING ■ Create unity of perception, perspective. ■ Creating coordination in the work ■ Share knowledge and experience ■ Stimulate debate in order to find the  optimal solution ■ Popular policy, planning, work ■ Remove difficulties ■ Fix errors in the implementation process. January 16, 2017 7
 8. 1.2. Ý NGHĨA CỦA HỘI HỌP ■ Tạo sự thống nhất về nhận thức, quan  điểm. ■ Tạo sự phối hợp trong công việc ■ Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm ■ Kích thích tranh luận để tìm giải pháp tối  ưu ■ Phổ biến chính sách, kế hoạch, công việc ■ Tháo gỡ khó khăn ■ Khắc phục sai sót trong quá trình thực  ­ hiện January 16, 2017 8
 9. MEETING SITUATION IN VIETNAM ■ Per day there were 3000 meeting, a  budget of 1.5 billion / day. (Source: Report on the situation of Meeting of the Hanoi People's  Committee) ■ Only 50% of the current meeting is  real quality. (Dr. Thang Van Phuc Former Deputy Minister of the Interior) January 16, 2017 9
 10. THỰC TRẠNG HỘI HỌP TẠI VN Trung bình VN có 3.000 cuộc họp, ngân  sách chi 1,5 tỷ đồng/ngày. (Nguồn: Báo cáo về tình hình hội họp của UBND TP Hà Nội) Chỉ 50% số cuộc họp hiện nay là có  chất lượng thực sự. (TS. Thang Văn Phúc Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ) January 16, 2017 10
 11. 1.3. CLASSIFICATION OF MEETING Internal Meeting  Formal Informal Conference 1 2 January 16, 2017 11
 12. 1.3. PHÂN LOẠI HỘI HỌP Họp nội bộ Hội nghị không nghi thức theo nghi thức 1 2 January 16, 2017 12
 13. 1.3.1. INTERNAL MEETINGS INFORMAL ■ Meeting to resolve the work of  leadership, departmental functions ... ■ No opening ceremony, closing ceremony ■ Secretary records the minutes of the  meeting. Regular  Irregular January 16, 2017 13
 14. 1.3.1. HỌP NỘI BỘ KHÔNG NGHI THỨC ■ Họp giải quyết công việc của ban lãnh  đạo, phòng ban chức năng … ■ Không nghi thức khai mạc, bế mạc ■ Có thư ký ghi biên bản. Thường  Ñ o ä t  x u a á t xuye ân January 16, 2017 14
 15. 1.3.2. CONFERENCE 1 Command Conference 2 Conference Briefings  Exploration Conference  3 (Seminar, Workshop) 4 Decision Conference  January 16, 2017 15
 16. 1.3.2. HOÄI NGHÒ THEO NGHI THÖÙC 1 Hội nghị chỉ huy 2 Hội nghị giao ban 3 Hội nghị thăm dò (Hội thảo) 4 Hội nghị quyết nghị (quyết  January 16, 2017 định) 16
 17. 1 COMMAND CONFERENCE ■ Purposes:   To communicate the decision, the  Purpose solution adopted, assign tasks to subordinates. Characteristics ● Hosted the conference leader ● Conference nature monologue, the decision of  the meeting have been identified before. ● Participants: Heads, deputy heads of departments  & units. ● Participants do not need to speak. ● No need secretary to record the minutes of the  conference. January 16, 2017 17
 18. 1 HỘP NGHỊ CHỈ HUY ■ Mục đích:        ● Truyền đạt quyết định, kế  Mục đích hoạch, giao nhiệm vụ cho cấp dưới ■ Đặc điểm:m ● Chủ trì là lãnh đạo ● Hội nghị mang tính độc thoại, quyết định  của hội nghị đã được xác định trước. ● Tham dự: Trưởng, phó phòng ban, bộ phận,  đơn vị trực thuộc. ● Người tham dự không cần phát biểu. ● Không cần thư ký ghi biên bản. January 16, 2017 18
 19. January 16, 2017 19
 20. January 16, 2017 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2