intTypePromotion=3

Bài giảng môn học: TÁCH BIỆT MÃ NGUỒN XỬ LÝ & NỘI DUNG

Chia sẻ: Vo Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
47
lượt xem
9
download

Bài giảng môn học: TÁCH BIỆT MÃ NGUỒN XỬ LÝ & NỘI DUNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các thành viên trong nhóm có thể làm việc độc lập trên phần công riêng Lập trình viên có thể làm việc trên môi trường quen thuộc Tái sử dụng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học: TÁCH BIỆT MÃ NGUỒN XỬ LÝ & NỘI DUNG

 1. Bài giảng môn học TÁCH BIỆT MÃ NGUỒN XỬ LÝ & NỘI DUNG MÃ Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thiết kế & Lập trình WEB 2
 2. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Tách biệt Mã nguồn xử lý và Nội dung Tách biệt Code & Content Các thành viên trong nhóm có thể làm việc độc lập trên phần công riêng Lập trình viên có thể làm việc trên môi trường quen thuộc Tái sử dụng © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 3. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Tách biệt Mã nguồn xử lý và Nội dung 3 cách Tách biệt Code & Content 1. Code-Behind 2. Web User Control 3. Component © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 4. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Tách biệt Mã nguồn xử lý và Nội dung 1. Code-behind © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 5. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Tách biệt Mã nguồn xử lý và Nội dung 2. Web User Control Là các trang ASP.NET được sử dụng như là server control Có thể tự định nghĩa các thuộc tính & phương thức riêng Có khả năng tái sử dụng cho nhiều trang © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 6. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Tách biệt Mã nguồn xử lý và Nội dung Tạo Web User Control © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 7. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Tách biệt Mã nguồn xử lý và Nội dung Tạo Web User Control (tt) © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 8. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Tách biệt Mã nguồn xử lý và Nội dung Tạo Thuộc tính cho Web User Control public string Username { get { return txtUsername.Text; } set { txtUsername.Text = value; } } © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 9. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Tách biệt Mã nguồn xử lý và Nội dung Sử dụng Web User Control © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 10. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Tách biệt Mã nguồn xử lý và Nội dung 3. Component 1 Component cơ bản bao gồm 1 hoặc nhiều Class Được sử dụng như các lớp thư viện tự tạo Hỗ trợ đa ngôn ngữ Được biên dịch thành tập tin .DLL Có khả năng tái sử dụng cao trong nhiều ứng dụng khác nhau © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 11. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Tách biệt Mã nguồn xử lý và Nội dung Tạo & Sử dụng Component – Cách 1 Add new item > Class © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 12. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Tách biệt Mã nguồn xử lý và Nội dung Tạo & Sử dụng Component – Cách 1 (tt) © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 13. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Tách biệt Mã nguồn xử lý và Nội dung Tạo & Sử dụng Component – Cách 1 (tt) using MyLibrary; public partial class _Default : System.Web.UI.Page { protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { MyClass x = new MyClass(); } } © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 14. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Tách biệt Mã nguồn xử lý và Nội dung Tạo & Sử dụng Component – Cách 2 Add new project > Class Library © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 15. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Tách biệt Mã nguồn xử lý và Nội dung Tạo & Sử dụng Component – Cách 2 (tt) © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 16. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Tách biệt Mã nguồn xử lý và Nội dung Tạo & Sử dụng Component – Cách 2 (tt) MyClassLibrary.DLL Add references > Projects using MyClassLibrary; public partial class _Default : System.Web.UI.Page { protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { MyClass x = new MyClass(); } } © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 17. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Tách biệt Mã nguồn xử lý và Nội dung Sử dụng 2 component có class trùng tên using MyLibrary; public partial class _Default : System.Web.UI.Page { protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { MyClass x = new MyClass(); MyClassLibrary.MyClass y = new MyClassLibrary.MyClass(); } } © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản