intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh diều năm học 2021-2022 - Bài 38: Kể chuyện Chú thỏ thông minh (Trường Tiểu học Ái Mộ B)

Chia sẻ: Chu Thảo Minh | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:16

39
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh diều năm học 2021-2022 - Bài 38: Kể chuyện Chú thỏ thông minh (Trường Tiểu học Ái Mộ B) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh lắng nghe và hiểu được câu chuyện Chú thỏ thông minh, trả lời được các câu hỏi liên quan và rút ra được ý nghĩa nội dung câu chuyện;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh diều năm học 2021-2022 - Bài 38: Kể chuyện Chú thỏ thông minh (Trường Tiểu học Ái Mộ B)

 1. MÔN TIẾNG VIỆT – PHÂN MÔN KỂ CHUYỆN 1 BÀI: CHÚ THỎ THÔNG MINH
 2. Khởi động
 3. TRÒ CHƠI HỘP QUÀ BÍ MẬT Gift box secret game
 4. Trước khi đi, ®i dª mẹ dặn c¸c con điều gì? MÑ ®i v¾ng c¸c con ®ãng cöa cho cÈn thËn, kh«ng ph¶i mÑ vÒ nÕu cã ai gäi cöa c¸c con kh«ng ®­îc gäi cña nhÐ. You are  GO HO M E given 3  candies 
 5. Mét l¸t sau, dª mÑ vÒ võa gäi cöa, võa h¸t nh­ thÕ nµo ? C¸c con ngoan ngo·n Mau më cöa ra MÑ ®· vÒ nhµ Cho c¸c con bó You are  GO HO M E given 5  candies 
 6. Sãi lµm gì khi dª mÑ ra khái nhµ ? Sãi rãn rÐn võa gâ cöa võa h¸t C¸c con ngoan ngo·n Mau më cöa ra MÑ ®· vÒ nhµ Cho c¸c con bó You are  given 7  candies  GO HO ME
 7. Vì sao dª con kh«ng më cöa, ®ång thanh ®uæi sãi ®i ? Vì mÑ cña dªn con h¸t hay, kh«ng åm åm nh­ giäng sãi ®©u, chóng ta kh«ng më cöa ®©u, kh«ng më cöa ®©u  You are  GO HO M E given 2  candies 
 8. Sãi ®· lµm gì khi dª con kh«ng më cöa ? Đîi mét lóc, sãi gâ cöa thªm lÇn nữa nh­ng còng kh«ng ăn thua gì, ®µnh côp ®u«i lñi mÊt You are  GO HO M E given 8  candies 
 9. Dª mÑ vÒ khen c¸c con nh­ thÕ nµo ? C¸c con nghe lêi mÑ c¸c con ®óng lµ những ®øa trÎ ngoan You are  GO HO M E given 6  candies 
 10. Kể chuyện
 11. 1. Nghe kể chuyện
 12. 1. Nghe kể chuyện
 13. 2. Trả lời c©u hỏi
 14. Nghe kể lại
 15. 2. Trả lời c©u hỏi
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2