intTypePromotion=1

Bài giảng Mỹ Thuật 5 bài 29: Tập nặn tạo dáng: Đề tài Ngày hội

Chia sẻ: Hoàng Thị My | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

0
117
lượt xem
4
download

Bài giảng Mỹ Thuật 5 bài 29: Tập nặn tạo dáng: Đề tài Ngày hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Mỹ Thuật 5 bài 29: Tập nặn tạo dáng: Đề tài Ngày hội thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Mỹ Thuật 5 bài 29: Tập nặn tạo dáng: Đề tài Ngày hội trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mỹ Thuật 5 bài 29: Tập nặn tạo dáng: Đề tài Ngày hội

 1. Vở tập vẽ Đất nặn Bảng con
 2. * Giíi thiÖu bµi : Hoc sinh quan sát tranh: - Các bức tranh vẽ về nội dung gì? 1 2 3 4
 3. Bµi 29 : tËp nÆn t¹o d¸ng
 4. 1.Tìm và chon nôi dung đề tài ̣ ̣
 5. Thảo * Ho ¹t ®é ng 1: T×m c hän né i dung ®Ò tµi: luận - C¸c e m võ a quan s ¸t c ¸c tranh h·y c ho nhóm biÕt : ? Ngày hội truyền thống thường diễn ra vào những tháng nào trong năm? ? Lễ hội thường diễn ra ở đâu? ? Trong lễ hội thường có các hoạt động gì? ? Màu sắc trong ngày lễ hội như thế nào? ? Ở quê hương chúng ta có những lễ hội gì?
 6. - Ngày hội truyền thống thường diễn ra vào tháng giêng (âm lịch) - Lễ hội thường diễn ra ở các đình, chùa, miếu, các di tích văn hoá… - Trong ngày hội, thường có các hoạt động như: đấu vật, chọi gà, chọi trâu, kéo co, múa rồng, đua thuyền… -Màu sắc rất phong phú của áo quần, cờ hiệu... - Ở quê hương chúng ta thường có các lễ hội: + Đua thuyền, đánh đu, chọi gà…
 7. Một số hoạt động lễ hội Hé i lµng ( ¶nh ) B¬i c h¶i ( ¶nh )
 8. §Êu v Ët ( ¶nh ) Chäi tr©u ( ¶nh ) Chäi g µ ( ¶nh ) §i thuy Òn ( ¶nh )
 9. • . Lễ hôi thường có Tế lê, rước rông, múa lân,choi ̣ ̃ ̀ ̣ trâu, choi gà... ̣ • - Phân lê: Có rước tượng, cúng tê, dâng hương ̀ ̃ ́ hoa, qua… ̉ • Phân hôi: có những trò chơi dân gian như hát ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ quan ho, đua thuyên, choi gà, đâu vât, đánh đu…́ ̣ • . Không khí cua lễ hôi rât tưng bừng náo nhiêt, cờ ̉ ̣ ́ ̣ hoa săc sỡ, vui tươi, nhôn nhip... ́ ̣ ̣ • . Môt số lễ hôi Choi gà, choi trâu, đâu vât... ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̣
 10. * Ho ¹t ®é ng 2: C¸c h nÆn d¸ng ng -ê i. Để nặn tạo dáng chúng ta tiến hành qua bao nhiêu bước? Để nặn tạo dáng chúng ta tiến hành qua 5 bước? B1: Chọn và chuẩn bị đất nặn. B2: Nặn các bộ phận chính của con người trước, các vật dụng mang theo trong ngày hội sau. B3: Nặn các chi tiết (mắt, mũi, miệng, áo quần, cờ hiệu, trống…) B4: Gắn các bộ phận lại với nhau.
 11. * H×nh g îi ý: C¸c h nÆn d¸ng ng -ê i.
 12. * Bµi nÆn c ña c ¸c b¹n HS :
 13.                             * Gîi ý c ho HS : - LÊy ®Êt võ a víi tõng bé phËn. - So s ¸nh tØ lÖ, c¾t gät, n¾n s öa h×nh. - T¹o d¸ng nh©n vËt : cÇn ph¶i dïng que , d©y thÐp lµm cè t cho v÷ng.
 14.               * Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ . - NhËn xÐt vÒ : - TØ lÖ d¸ng ng -ê i. - D¸ng ho ¹t ®é ng . - C¸c h s ¾p s Õp the o ®Ò tµi.
 15. T×m tõ hµng däc * * B-íc nÆnii®Çu,cm×nh,gc××mÜ tay c hóphËn?thµnh g × ? * Ho ¹tecm-ê nÆneña lµm häc c®ång¸c × c? ng ®Êt dÎolµ H×nh ®é c Çn c m liÖu gh©n, cnÆn ho ta C¸c khi c ¸c c ®ó c m Khi uè 4 ho bé * Tr-ícng ng ®-îchÊtbµi ph¶i lµm g äi lµ g × g äi ? ¸c e b»ng ®Ó thuËt h×nh ng -ê i? * Tõ hµng däc : §©y lµ tªn bµi häc h«m nay, g åm 2 tõ ? 1 t ­ î n g 2 n h Ë n x Ð t 3 b é pg h Ë n 4 n h µ o ® Ê t 5 ® Ê t n Æ n 6 g ¾ n d Ý n h
 16. Cung cô: Lễ hôi là môt phân quan trong trong đời sông ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ tinh thân cua người Viêt, là môt nét đep trong kho ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ tàng văn hoc cua nhân loai. Chúng ta nên giữ gìn, bao ̣ ̉ ̣ ̉ tôn và phát huy những truyên thông tôt đep ây; đÓ nã ̀ ̀ ́ ́ ̣ ́ lu«n ph¸t triÓn ë tÇm cao míi, xøng ® víi những ¸ng gì mµ cha «ng ta ® s¸ng lËp vµ gìn giữ cho ® · Õn ngµy nay. Là người con cua dân tôc Viêt Nam, chúng ta h·y ̉ ̣ ̣ ® ãng gãp søc lùc nhá bÐ cña minh vµo sù nghiÖp chung trong c«ng cuéc b¶o tån vµ ph¸t huy nÒn Văn ho¸ truyÒn thèng cña ® n­íc. X© Êt y dùng nÒn văn ho¸ ViÖt Nam “Tiªn tiÕn ® ® Ëm µ b¶n s¾c d© téc” ngang tÇm trong khu vùc vµ n thÕ giíi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2