intTypePromotion=1

Bài giảng Mỹ thuật Lớp 8: Bài 2 - Thường thức mỹ thuật - Nguyễn Thị Kim Chi

Chia sẻ: Nguyễn Thị Kim Ghi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:38

0
247
lượt xem
7
download

Bài giảng Mỹ thuật Lớp 8: Bài 2 - Thường thức mỹ thuật - Nguyễn Thị Kim Chi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Mỹ thuật Lớp 8: Bài 2 - Thường thức mỹ thuật của Nguyễn Thị Kim Chi giới thiệu tới các em về sơ lược mỹ thuật thời Lê (từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVIII). Với những hình ảnh minh họa kèm theo chú thích cụ thể bài giảng sẽ giúp các bạn nắm bắt tốt hơn kiến thức về lĩnh vực này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mỹ thuật Lớp 8: Bài 2 - Thường thức mỹ thuật - Nguyễn Thị Kim Chi

 1. Giaùo vieân thöïc hieân: Nguyeãn Thò Kim  Ghi Naêm hoïc: 2015­ 2016
 2. KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu cách trang trí quạt giấy? 1) Taïo daùng: - Veõ 2 nöõa ñöôøng troøn ñoàng taâm, coù baùn kính khaùc nhau. - Taïo daùng vaø veõ nan quaït. 2) Trang trí: - Tìm boá cuïc. - Tìm hoïa tieát trang trí. - Tìm vaø veõ maøu vaøo hoïa tieát vaø neàn.
 3. Baøi 2: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT  THÔØI LE  I)  Vài nét v ề boái caûnh lòch söû ( Töø theá kæ XV ñeán ñaàu theá kæ XVIII ) -II) S Ai ơ  lượlaäp ñaõ c về mĩ thu ật thờñaïi neân trieàu i Lê Lê nhaø Lợi.Leâ ? III) Đ c điểñaõ - LeâặLôïi m củ a mĩ thu cuøng ật thờ quaân i  daân khaùng chieán Lê. choáng quaân Minh 10 nămtrong thôøi gian bao laâu? - Sau khi đánh tan giặc Minh, nhà Lê đã tập trung khôi Khôi phục phục gì? sản xuất nông nghiệp, đắp đê và xây dựng những công trình thủy lợi lớn.  Nhà Lê là triều đại phong kiến tồn tại lâu nhất và có nhiều  biến động trong lịch sử xã hội Việt Nam. Cuoái trieàu Leâ – Trònh – Nguyeãn phaân tranh, nhieàu cuoäc khôûi nghóa noâng daân ñaõ noå ra. + Thời kì này tuy có bị ảnh hưởng tư tưởng Nho giáo và văn hóa  Trung Hoa, nhưng mĩ thuật Việt Nam vẫn đạt những đỉnh cao,  mang đậm đà bản sắc dân tộc.
 4. Baøi 2: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT  THÔØI LE  I)  Vài nét v ề boái caûnh lòch söû ( Töø theá kæ XV ñeán ñaàu theá kæ XVIII ) II) Sơ lược về mĩ thuật thời Lê Mó thuaät thôøi Leâ goàm nhöõng loaïi hình ngheâïthuật Nghệ thuaät kiếnaøo n trúc, ?nghệ thuật ñieâu khaéc vaø chaïm khaéc trang trí, nghệ thuật gốm. NHÓM 1 NHÓM 2 NHÓM 3 1. Kiến trúc thôøi 1. Đặc điểm của điêu  1. Gốm thời Lê có  Leâ goàm nhöõng khắc và chạm khắc  những đặc điểm gì? loaïi hình kiến trúc trang trí thời Lê?  2. Đề tài trang trí trên  naøo? 2. Vai trò của chạm  gốm là gì? 2. Đặc điểm của  khắc trang trí? từng loại hình kiến  trúc đó? Thời gian thảo luận: 05 phút HẾT GIỜ
 5. Baøi 2: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT THÔØI LE  ( Töø theá kæ XV ñeán ñaàu theá kæ XVIII ) I)  Vài nét về boái caûnh lòch söû II) Sơ lược về mĩ thuật thời Lê 1) Nghệ thuật kiến trúc: + Kieán truùc cung Leâ ­ Ki ếLôïi ñaõ cho xaâyề c n trúc Thăng Long v ñình: döïng ơ bản v nhöõng ẫn giữ nguyên l cung ñieän ối sắp x lôùn ếp như  naøo ôû Thaêng Long? thành Thăng Long th ời Lý­Trần. Trong khu vực Hoàng thành đã xây  dựng và sữa chữa nhiều công trình kiến trúc to lớn: Kính Thiên, Cần  Chánh, Vạn Thọ,… ­ Bên ngoài thành đã xây dựng những công trình khá đẹp như: đình  Quảng Văn ở ngoài cửa Đại Hưng, Cầu Ngoạn Thiềm để vào Hoàng  Thành,… ­ Khu kiến trúc Lam Kinh: Do vua Lê Thái Tổ và các vua kế nghiệp đã  xây dựng ỏ đất Lam Kinh (quê hương nhà Lê). Được xây dựng từ năm  1433. Laø kinh ñoâ thöù 2 cuûa ñaát nöôùc,ôû Thanh Hoùa. Laø nôi hoïp tuï sinh soáng cuûa hoï haøng thaân thích nhaø Vua. Xung quanh là khu lăng tẩm của các vua và hoàng hậu nhà  Lê. Khu điện Lam Kinh  được xây dựng theo thế đất tựa núi nhìn sông, 
 6. Baøi 2: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT THÔØI  LE  I)  Vài nét v ề boái caûnh lòch söû ( Töø theá kæ XV ñeán ñaàu theá kæ XVIII ) II) Sơ lược về mĩ thuật thời Lê 1) Nghệ thuật kiến trúc:  + Kieán truùc cung  ñình: Kiến trúc Thăng Long về cơ bản vẫn giữ nguyên lối sắp xếp  như thành Thăng Long thời Lý­Trần.  Ngoaøi ra, Leâ Lôïi coøn cho xây dựng nhieàu cung ñieän: Kính Thieân, Caàn Chaùnh, Vaïn Thoï vaø khu Lam Kinh.
 7. Điện Kính Thiên
 8. Baøi 2: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT THÔØI LE  ( Töø theá kæ XV ñeán ñaàu theá kæ XVIII ) I)  Vài nét về boái caûnh lòch söû II) Sơ lược về mĩ thuật thời Lê 1) Nghệ thuật kiến trúc: + Kieán truùc cung + Kieán truùc toân ñình: -giaùo: Vì sao nhaø Leâ cho xaây döïng nhöõng mieáu thôø Khoång Vì nhà Töû Lê đề cao Nho?giáo. + Thời kì đầu nhaø Leâ ñeà cao Nho giaùo xaây döïng nhöõng mieáu thôø Khoång Töû, trường dạy Nho học ( như Quốc Tử Giám, nhà Thái học) được xaây döïng nhiều. Tuy vaäy, vaãn cho tu söûa caùc chuøa cuõ: Thieân Phuùc(1444), Kim Lieân(1445)… vaø cho xaây döïng caùc ñeàn, miếu thôø cúng nhöõng ngöôøi coù coâng ñöùc vôùi daân vôùi nöôùc: ñeàn thôø Traàn Höng
 9. Baøi 2: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT THÔØI LE  ( Töø theá kæ XV ñeán ñaàu theá kæ XVIII ) I)  Vài nét về boái caûnh lòch söû II) Sơ lược về mĩ thuật thời Lê 1) Nghệ thuật kiến trúc: + Kieán truùc cung + Kieán truùc toân ñình: +giaùo: Từ năm 1593 đến năm 1788 là thời kì trở lại nắm chính quyền trên danh nghĩa của nhà Lê ( sau nội chiến giữa nhà Lê và  nhà Mạc). Nhà Lê ñaõ cho xaây döïng vaø tu söûa 1 soá ngoâi chuøa, điển hình là: . Chùa Keo ở Thái Bình (xây dựng từ thời Lý, đến năm 1630 xây dựng  lại). . Chùa Mía ở Đường Lâm(Hà Tây), mảnh đất sinh ra 2 vua là Phùng Hưng  và Ngô Quyền, được xây dựng lại năm 1632 với 27 gian và gần 300 pho  tượng lớn nhỏ rất nổi tiếng.  . Chùa Buùt Thaùp (Bắc Ninh) được tu sữa năm 1642. Ngoài các chất  liệu gạch, gỗ và kĩ thuật xây, chạm khắc đá rất thành công ở nền, lan can,  còn có một  số tác phẩm điêu khắc (tượng tròn, phù điêu) tiêu biểu cho 
 10. Baøi 2: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT THÔØI  LE  I)  Vài nét v ề boái caûnh lòch söû ( Töø theá kæ XV ñeán ñaàu theá kæ XVIII ) II) Sơ lược về mĩ thuật thời Lê 1) Nghệ thuật kiến trúc: + Kieán truùc cung + Kieán truùc toân ñình: giaùo: . Ngoài Nhaøra, nhàñeà Leâ Lê còn caocho xây dựng tö töôûng cácgiaùo Nho chùa Chúc Thánh, ñaõ cho Kim Sơn xaây (Hội döïng An, Quảng nhöõng Nam, mieáu năm thôø 1697), Từ Khoång Đàm (Huế, Töû. nămvaäy, Tuy 1683),… vaãn cho tu söûa caùc chuøa cuõ vaø cho xaây döïng caùc ñeàn thôø nhöõng ngöôøi coù coâng ñöùc vôùi daân vôùi nöôùc. Ñeán thôøi Leâ trung höng, Phaät giaùo höng thònh, ñaõ cho xaây döïng vaø tu söûa 1 soá ngoâi chuøa ôû Ñaøng Ngoaøi: chuøa Keo, chuøa Thái Lạc, chùa Buùt Thaùp, chùa Mía,… Đàng Trong có chùa Bảo Quốc, chùa Thiên  Mụ, Kim Sơn,…
 11. Baøi 2: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT THÔØI  LE  I)  Vài nét v ề boái caûnh lòch söû ( Töø theá kæ XV ñeán ñaàu theá kæ XVIII ) II) Sơ lược về mĩ thuật thời Lê 1) Nghệ thuật kiến trúc:  + Kieán truùc cung Chùa Bút Tháp + Kieán truùc toân ñình: giaùo: Gác chuông (chùa Keo)
 12. Baøi 2: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT THÔØI LE  ( Töø theá kæ XV ñeán ñaàu theá kæ XVIII ) I)  Vài nét về boái caûnh lòch söû II) Sơ lược về mĩ thuật thời Lê 1) Nghệ thuật kiến trúc: + Kieán truùc cung + Kieán truùc toân ñình: giaùo: Chùa Tây Phương Tam quan chùa Kim Liên
 13. Baøi 2: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT THÔØI LE  ( Töø theá kæ XV ñeán ñaàu theá kæ XVIII ) I)  Vài nét về boái caûnh lòch söû II) Sơ lược về mĩ thuật thời Lê 1) Nghệ thuật kiến trúc:  2) Ñieâu khaéc vaø chaïm khaéc trang trí: + Ñieâu  Điêu khaéc:khắc vaø chaïm khaéc trang trí thöôøng gaén vôùi loaïi -hình Coùngheä nhöõngthuaätpho naøotöôïng ? Bằngñaù nhữngtaïc chất ngöôøi liệu gì?vaø caùc con vaät:thuật Nghệ lân, ng ựa,trúc. kiến  tê giác, hổ, voi ôû khu laêng mieáu Lam Kinh  ều nh đVới ỏ và đ các chất ượ ạc r liệuc tđá vàấgỗ. t gần với nghệ thuật dân gian.  - Tượng roàng tạc ôû thành bậc ñieän Kính Thieân(1467), điện Lan Kinh(1433-1448). Tượng rồng bằng đá có kích thước lớn, lượn suốt từ bậc trên cùng xuống bậc dưới cùng,  dài khoảng 9m. Với khối hình tròn trịa, đầu rồng có bờm uốn mượt phủ sau gáy, có sừng và tai nhỏ, mũi sư tử, trên  thân có nhiều dải mây, khúc uốn lượn.
 14. Baøi 2: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT THÔØI LE  ( Töø theá kæ XV ñeán ñaàu theá kæ XVIII )
 15. Rồng Thành Bậc điện Lam Kinh
 16. Tượng ở lăng Lê  Lợi
 17. Baøi 2: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT THÔØI LE  ( Töø theá kæ XV ñeán ñaàu theá kæ XVIII ) Tượng  Hoàng  thái hậu  Trịnh  Thị  Ngọc  Trúc  (Chùa  Bút  Tháp)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2