intTypePromotion=1

Bài giảng Mỹ thuật Lớp 8: Bài 10 - Thường thức mỹ thuật - Nguyễn Thị Kim Chi

Chia sẻ: Nguyễn Thị Kim Ghi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

0
88
lượt xem
4
download

Bài giảng Mỹ thuật Lớp 8: Bài 10 - Thường thức mỹ thuật - Nguyễn Thị Kim Chi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là bài giảng Mỹ thuật Lớp 8: Bài 10 - Thường thức mỹ thuật do Nguyễn Thị Kim Chi biên soạn. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về Mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975; một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 1975.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mỹ thuật Lớp 8: Bài 10 - Thường thức mỹ thuật - Nguyễn Thị Kim Chi

 1. Giaùo vieân thöïc hieân: Nguyeãn Thò Kim  Ghi Ñôn vò: Tröôøng THCS Bình Taân Naêm hoïc: 2011­ 2012
 2. Baøi 10: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT VIEÄT NAM  GIAI ÑOAÏN 1954­1975 I/ Boái caûnh lòch söû: - Naêm 1954 cã Sau chieán sù kiÖn thaéng lÞch §iÖn sö Phñ, Biªn nµo quan hieäpträng? ñịnh Giô-ne-vô -ñöôïc Sau chieán kí keát,thaéng §iÖn Biªn ñaát nöôùc taïmPhñ hieäp chia laømñònh gì ñaõ 2 mieàn, ñöôïc mieàn kí keát? Baéc xaây döïng Chủ Nghĩa Xã Hội, mieàn Nam döôùi -cheá Caùc hoïa Ñaátñoä Mósó-tanguïy. nöôùc ñaõ tíchtình trong cöïctraïng thamnhögia theá vaøo naøo? maët traän saûn xuaát - C¸c ho¹ vaø sÜ ® · lµmchieán g×®Óñaáu. Caùcchèng ®Êu tranh taùc giÆc? phaåm cuûa hoï ñaõ phản ánh sinh động khí thế xây dựng và chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc của nhân dân ta.
 3. Baøi 10: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT VIEÄT NAM  GIAI ÑOAÏN 1954­1975 I/ Boái caûnh lòch söû: I/ Thành tựu cơ bản của Mĩ thuật Việt Nam:
 4. Baøi 10: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT VIEÄT NAM  GIAI ÑOAÏN 1954­1975 I/ Boái caûnh lòch söû:
 5. Baøi 10: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT VIEÄT NAM  GIAI ÑOAÏN 1954­1975 I/ Boái caûnh lòch söû:
 6. Baøi 10: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT VIEÄT NAM  GIAI ÑOAÏN 1954­1975 I/ Boái caûnh lòch söû:
 7. Baøi 10: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT VIEÄT NAM  GIAI ÑOAÏN 1954­1975 I/ Boái caûnh lòch söû:
 8. Baøi 10: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT VIEÄT NAM  GIAI ÑOAÏN 1954­1975 I/ Boái caûnh lòch söû:
 9. Baøi 10: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT VIEÄT NAM  GIAI ÑOAÏN 1954­1975 I/ Boái caûnh lòch söû:
 10. Baøi 10: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT VIEÄT NAM  GIAI ÑOAÏN 1954­1975 I/ Boái caûnh lòch söû:
 11.                Baøi 14: Thöôøng thöùc mó thuaät          MOÄT SOÁ TAÙC GIAÛ, TAÙC PHAÅM TIEÂU  BIEÅU  I/ HOÏA SÓ TRAÀN VAÊN    CUÛA MÓ THUAÄT VIEÄT NAM GIAI ÑOAÏN 1954­ CAÅN: 1975 1. Moät vaøi neùt veà thaân theá söï  nghieäp:
 12. CÂU HỎI THẢO LUẬN 1/ Hoïa só Traàn Vaên Caån sinh naêm naøo? ÔÛ  ñaâu?      Maát naêm naøo? 2/ OÂng toát nghieäp Tröôøng Cao Ñẳng Mĩ  Thuật           Ñông Dương khoùa naøo?  THÔØI GIAN THAÛO LUAÄN: 03 phuùt 3/ Haõy keå nhöõng taùc phaåm noåi tieáng cuûa  oâng? 3 4/ OÂng töøng giöõ nhöõng chöùc vuï gì?  PHUÙ HEÁT T GIÔØ
 13.                Baøi 14: Thöôøng thöùc mó thuaät          MOÄT SOÁ TAÙC GIAÛ, TAÙC PHAÅM TIEÂU  BIEÅU  I/ HOÏA SÓ TRAÀN VAÊN    CUÛA MÓ THUAÄT VIEÄT NAM GIAI ÑOAÏN 1954­ CAÅN: 1975 1. Moät vaøi neùt veà thaân theá söï  nghieäp: - Nhöõng taùc - Hoïa só phaåm Traàn Vaên noåi Caåntieáng sinh cuûa naêmoâng: 1910 Con ñoïc baàm taïi Kieán An, Haûi nghe(luïa), Phoøng. - OÂng toát Nöõ Maát daân1994. naêm nghieäp quaân Cao Tröôøng mieàn Ñẳng Mĩ bieån(sôn Thuật Ñông daàu), Muøa Dương khoùa ñoâng -1931 OÂng– saép töøngñeán(sôn 1936. giöõ maøi), nhöõng Taùt chöùc Laø 1 ngheä só saùng taùc, 1 nöôùc vuï: ñoàng thöchieâm(sôn Mó maøi),… nhaøToång sö phaïm, kínhaø Hoäiquaûnthuaät, lí. laø Hieäu tröôûng Tröôøng Cao ñaúng - OÂng Móñaõthuaät ñöôïc Vieät Nam. truy nhaø nöôùc taëng giaûi thöôûng Hoà Chí Minh veà Vaên hoïc-Ngheä thuaät (1996).
 14.                Baøi 14: Thöôøng thöùc mó thuaät          MOÄT SOÁ TAÙC GIAÛ, TAÙC PHAÅM TIEÂU  BIEÅU    CUÛA MÓ THUAÄT VIEÄT NAM GIAI ÑOAÏN 1954­ I/ HOÏA SÓ TRAÀN VAÊN  1975 1. Moät vaøi neùt veà thaân theá söï  CAÅN: nghieäp: 2. Taùc phaåm Taùt nöôùc ñoàng  chieâm:  Taùc phaåm - Taùc Taùt phaåm nöôùcsaùng ñöôïc ñoàngtaùc chieâm ñöôïc 1958, naêm taùc giaû vôùi saùnglieäu taùc sôn vaøo -chaát Boá Boá cuïc cuïc tranh mangnhö tính naêm naøo? Vôùi maøi. öôùc theáleä, naøo?giaøu tính chaát lieäu gì? trang -Tranh trí. veõ Saûn Ñeà taøi: veà ñeà taøi gìnoâng xuaát ? nghieäp.
 15.                Baøi 14: Thöôøng thöùc mó thuaät          MOÄT SOÁ TAÙC GIAÛ, TAÙC PHAÅM TIEÂU  BIEÅU  I/ HOÏA SÓ TRAÀN VAÊN    CUÛA MÓ THUAÄT VIEÄT NAM GIAI ÑOAÏN 1954­ CAÅN: 1975  Em Thuùy (sôn    Nöõ daân quaân mieàn bieån (sôn daàu,1
 16.                Baøi 14: Thöôøng thöùc mó thuaät          MOÄT SOÁ TAÙC GIAÛ, TAÙC PHAÅM TIEÂU  BIEÅU  I/ HOÏA SÓ TRAÀN VAÊN    CUÛA MÓ THUAÄT VIEÄT NAM GIAI ÑOAÏN 1954­ II/ HOÏA SÓ NGUYEÃN  CAÅN: 1975 1. Moät vaøi neùt veà thaân theá söï  SAÙNG: nghieäp:  - Hoïa só só - Hoïa Nguyeãn Saùng Nguyeãn sinh Saùng naêm sinh naøo? naêm ÔÛ taïi 1923 ñaâu? Mó Maát Tho- naêm Tieàn - OÂngnaøo? Giang. Maát naêm toát nghieäp 1988. nhöõng -tröôøng OÂng toát nghieäp Tröôøng Trung naøo? caáp Mó thuaät Gia Ñònh vaø Tröôøng Cao Ñẳng Mĩ Thuật Ñông -Dương khoùaveõ Laø ngöôøi 1941-1945. maãu tieàn môùi ñaàu tieân cho chính quyeàn caùch maïng cuûa - Laø hoïa sóVieät Nam. tranh veà veõ nhieàu ñeà taøi boä ñoäi.
 17.                Baøi 14: Thöôøng thöùc mó thuaät          MOÄT SOÁ TAÙC GIAÛ, TAÙC PHAÅM TIEÂU  BIEÅU  I/ HOÏA SÓ TRAÀN VAÊN    CUÛA MÓ THUAÄT VIEÄT NAM GIAI ÑOAÏN 1954­ II/ HOÏA SÓ NGUYEÃN  CAÅN: 1975 1. Moät vaøi neùt veà thaân theá söï  SAÙNG: nghieäp: - Giaëc ñoát laøng toâi (sôn daàu), Thanh nieân Thaønh ñoàng (sôn daàu), Keát naïp Ñaûng ôû Ñieän Bieân Phuû (sôn maøi),…là ững tácnhaø - OÂng ñaõnhñöôïc phẩm nổi nöôùc tiếng của ông. truy taëng giaûi thöôûng Hoà Chí Minh veà Vaên hoïc-Ngheä thuaät (1996).
 18.                Baøi 14: Thöôøng thöùc mó thuaät          MOÄT SOÁ TAÙC GIAÛ, TAÙC PHAÅM TIEÂU  BIEÅU  I/ HOÏA SÓ TRAÀN VAÊN    CUÛA MÓ THUAÄT VIEÄT NAM GIAI ÑOAÏN 1954­ II/ HOÏA SÓ NGUYEÃN  CAÅN: 1975 1. Moät vaøi neùt veà thaân theá söï  SAÙNG: nghieäp: 2. Taùc phaåm Kết nạp Đảng ở Điện Biên  Phủ: - Tranh thuoäc  ñeà- Ñe taøi gì? tranh c - Boá c hình m neùt cu nhaân chieát, - Hình chaéc tinh th chieán
 19.                Baøi 14: Thöôøng thöùc mó thuaät          MOÄT SOÁ TAÙC GIAÛ, TAÙC PHAÅM TIEÂU  BIEÅU  I/ HOÏA SÓ TRAÀN VAÊN    CUÛA MÓ THUAÄT VIEÄT NAM GIAI ÑOAÏN 1954­ II/ HOÏA SÓ NGUYEÃN  CAÅN: 1975 SAÙNG: Thiếu nữ bên hoa sen (sôn daàu,1976),
 20.                Baøi 14: Thöôøng thöùc mó thuaät          MOÄT SOÁ TAÙC GIAÛ, TAÙC PHAÅM TIEÂU  BIEÅU  I/ HOÏA SÓ TRAÀN VAÊN    CUÛA MÓ THUAÄT VIEÄT NAM GIAI ÑOAÏN 1954­ II/ HOÏA SÓ NGUYEÃN  CAÅN: 1975 III/ HOÏA SÓ BUØI XUAÂN  SAÙNG: 1. Moät vaøi neùt veà thaân theá söï  PHAÙI: nghieäp:  - Caùc Hoïa só taùc - Hoïa Buøi só phaåm Xuaân Buøi tieâu Phaùi Xuaân bieåu sinh Phaùi naêm cuûa sinh oâng: naøo? naêm Phoá ÔÛ taïi 1920 ñaâu? Nguyeân QuoácMaátBình Oai - naêm (sôn Haø daàu), naøo? Taây. Trong Maát phaân naêm xöôûng 1988. nhuoäm (maøu - OÂng toát boät),tröôøng nghieäp Thieáu Tröôøng nöõ Cao chaûi Ñẳng Mĩtoùc (sônÑông Thuật daàu), Dương Tröôùc khoùa - OÂng giôø naøo? Laø hoïa ñaõ bieåu 1941-1945. sóñöôïc dieãn chuyeân nhaø veõ(sôn nöôùc phoá daàu) coå Haø truy vaø taëng raát Noäi, giaûinhieàu caûnh thöôûng tranh ñeïp Hoà ñaát Phoá nöôùc Chí coå Minh vaø Haø veà Noäi. chaân Vaên dung hoïc-Ngheä ngheä só cheøo. (1996). thuaät
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2