intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Nhạc sinh hoạt chia tay

Chia sẻ: Nguyen JB.Hung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

0
7
lượt xem
0
download

Bài giảng Nhạc sinh hoạt chia tay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng sưu tầm các bài hát để phục vụ cho buổi sinh hoạt chia tay tại các trường học. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích đối với với giáo viên Tổng Phụ Trách trong quá trình tổ chức, điều hành sinh hoạt chia tay như lễ tổng kết năm học, lễ ra trường... Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhạc sinh hoạt chia tay

 1. TRƯỜNG ĐOÀN LÝ TỰ TRỌNG KHOA CÔNG TÁC ĐỘI TRƯƠNG ĐÌNH DU Phó Trưởng khoa Công tác Đội 0909.44.3210 – 0963.44.3210 0906.44.3210 – 0917.44.3210 dinhdu_75@yahoo.com.vn; Web: truongdinhdu-amnhac.jimdo.com
 2. NGỒI LẠI BÊN NHAU Ngồi lại bên nhau này bạn thân ơi. Ngồi lại bên nhau cùng hát ca. Bạn bè thân yêu cách xa lâu rồi. Giờ ngồi bên nhau hát ca vui đùa. Truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè. Ngồi lại bên nhau kể chuyện nhau nghe. Chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta. Về ngày xa xưa ở bên ngôi trường. Về ngày hôm nay với bao ước vọng. Nắm chặt tay nhau ta bước vững vàng. ĐK: Nhớ những lúc gắn bó bên nhau hôm nào. Nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười. Nhớ tiếng nói tiếng hát thiết tha trong lòng. Và những ngấn nước mắt của ngày chia tay ta xa nhau. - Hãy thắp sáng thắp sáng trong tim bạn bè. Những ước muốn ước muốn với bao hy vọng. Những sóng gió bão tố có nhau trong đời. Và gắng sống xứng đáng cho nhau.
 3. MONG ƯỚC KỈ NIỆM XƯA Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm. Kỉ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến yêu ơi vẫn còn nhớ lúc giận hờn. Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè nhớ mái trường xưa. Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sao đi mau xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. ĐK: Nếu có ước muốn cho cuộc đời này. Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng. Sẽ còn mãi trong tim mọi người. Để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn cho cuộc đời này. Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm. Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi. Trên bờ môi và trong những kỉ niệm xưa.
 4. BAÏN ÔI COÙ NHÔÙ Mai  chia  tay  baïn  ôi  coù  nhôù,  nhôù  töøng  nuï  cöôøi  trong  aùnh  maét  thaân  quen.  Mai  ñi  xa  baïn  ôi  coù  nhôù,  nhôù  töøng  kyû  nieäm  tình baïn hoâm nay.   Mai  chia  tay  loøng  toâi  vaãn  nhôù.  Nhôù  luùc  beân  nhau,  nhôù  kyû  nieäm  thaân  trao.  Nhôù  luùc  chia  tay  nhôù  tieáng  cöôøi  thaân  quen. Mai ñi xa roài tình ñoïng laïi 
 5. CHIA TAY Vui  ñaõ  nhieàu  roài  baây  giôø  mình  chia  tay.  Chuùc  caùc  anh  chò  thaønh  coâng  treân  ñöôøng  daøi.  Mình  chia tay hoâm nay cuøng ñi  chung  chí  höôùng.  Mình  chia  tay  hoâm  nay  seõ  coù 
 6. BAØI CA TAÏM BIEÄT Gaëp  nhau  ñaây  roài  chia  tay,  ngaøy  daøi  nhö  ñaõ      vuït qua trong phuùt giaây. Nieàm haêng  say  coøn  chöa  phai,  ñöôøng  tröôøng  soâng  nuùi  heïn mai ta sum vaày. Coøn  trong  ta,  tình  bao  la,  cuoäc  ñôøi  nieân  thieáu  böøng  leân  trong  bao  öôùc  mô.  Roài  suy  tö,  lôøi  ñeâm  qua,  daën  loøng  haõy  nhôù  lôøi  yeâu thöông nhaén veà. Röøng linh thieâng, röøng Lam Sôn, röøng traàm  leân  tieáng  goïi  caây  xanh  Chí  Linh.  Veà  queâ  höông,  veà  Chi  Laêng.  Ñöôøng  veà  xao  xuyeán 
 7. GIAÂY PHUÙT BEÂN  Nhöõng  NHAUgiaây  phuùt  vui  beân  nhau  qua  roài.  Chæ  coøn laïi trong tim ta laø noãi  nhôù.  Chæ  coøn  laïi  trong  tim  ta  laø  kyû  nieäm.  Taïm  bieät nheù! Taïm bieät nheù!  Baïn ôi!
 8. BÚP BÊ BẰNG BÔNG Búp  bê  bằng  bông  biết  bay  bay  bay.  Búp  bê  biết  bò,  biết  bắn,  biết  bơi.  Búp  bê  bằng  bông  bên  bạn  bươm  bướm.  Bươm  bướm  bềnh  bồng bỏ bạn bay bay.  Bươm  bướm  bay,  bươm  bướm  bay.  Bỏ  bạn  bỏ  bè,  bỏ  búp  bê.  Bươm  bướm  bay,  bươm  bướm  bay.  Búp  bê  buồn  buồn,  biền  biệt  bay  bay.
 9. CA TAÏM BIEÄT Vì  ñaâu  anh  em  chuùng  ta,  giôø  ñaây  saép  cuøng  buøi  nguøi  xa  caùch.  Côù  sao  ta  khoâng  coøn  troâng  roài  ñaây  coù  ngaøy  mình  coøn gaëp nhau.  Caùch nhau nhöng ta haèng vui vì  nay  bieát  sau  coøn  ngaøy  sung  söôùng.  Caùch  xa  nhöng  ta  haèng 
 10. HAÙT CHIA TAY 1 Naém tay nhau thaät laâu, baïn ôi. Moät ngaøy vui mau choùng ñaõ  qua. Giôø ñaây, baïn ôi ñeán luùc chia  tay. Haùt vôùi nhau baøi ca tình baïn. Giôø chia tay xin nhôù nhau nhieàu 
 11. HAÙT CHIA TAY 2    Giôø  chia  tay,  giôø  chia  tay  đaõ  saép  ñeán  roài  baïn  ôi!  Naøo  cuøng  haùt,  naøo  cuøng haùt vang leân ñoùn chaøo ngaøy môùi.  Ta haùt ca vang vang trong giôø taïm bieät, ta  giöõ trong tim ta nhöõng ngaøy vui ñaõ qua.       Taïm bieät nheù! Taïm bieät nheù! Ñaõ  ñeán  giôø  chia  tay.  Taïm  bieät  nheù!  Taïm  bieät nheù! Duø caùch xa nhöng ta vaãn nhôù  nhau hoaøi.          Heïn  gaëp  nheù!  Heïn  gaëp  nheù!  Ñaõ  ñeán giôø chia tay. Heïn gaëp nheù! Heïn gaëp  nheù! Duø caùch xa nhöng ta vaãn nhôù nhau 
 12. CHIA TAY TÌNH BAÏN  Theá laø ta phaûi chia tay nhö   traêm soâng cuøng veà bieån roäng.         Theá laø ta phaûi xa nhau, ngaøn  ñaøi hoa keát thaønh voøng hoa.         Tuoåi xuaân traøn ñaày söùc soáng.  Khoâng ngaïi gì ñeán baõo gioâng.         Caàm tay cöù  maõi baâng khuaâng.  Mong sao tình baïn beàn laâu. (2 laàn).
 13. DAÂY THAÂN AÙI Dây thân ái lan rộng muôn nhà. Tay sắp xa, nhưng tim không xa. Vui tươi ta biết trong lòng nhớ lòng. Ca hát vang không gian đơm hoa. Đường tuy xa nhưng tình bao la. Tiến bước theo hương thơm ngàn lưu truyền. Dù cách xa ngàn dặm nhưng gần. Gang thép ta chia tay đừng buồn.
 14. HEÏN GAËP NHAU 1.  Qua  roài  nhöõng  ngaøy  vui,  anh  em  ta  vaãn  coøn  löu  luyeán.  Bay  veà  nhöõng  mieàn  xa,  ñoâi  tay  ta  ñaép  xaây  tình  ngöôøi.  ĐK:  Heïn  gaëp  nhau  trong  nieàm  mô  öôùc.  Heïn  gaëp  nhau  treân  ñaát  nöôùc  chuùng  mình.   2.  Baây  giôø  ñaõ  chia  tay,  trong  tim  ta  vaãn  coøn  xao  xuyeán.  Con  ñöôøng  tôùi  töông  lai,  löu  luyeán  chi  caùch  xa  ngaøn 
 15. TRƯỜNG ĐOÀN LÝ TỰ TRỌNG KHOA CÔNG TÁC ĐỘI TRƯƠNG ĐÌNH DU Phó Trưởng khoa Công tác Đội 0909.44.3210 – 0963.44.3210 0906.44.3210 – 0917.44.3210 dinhdu_75@yahoo.com.vn; Web: truongdinhdu-amnhac.jimdo.com
 16. LUÙC THUÙ VUI  NAØY Luùc thuù vui naøy loøng coøn quyeán  luyeán anh em chuùng mình. Luùc thuù vui  naøy loøng mình nhöõng muoán anh em  thaáu tình.  Rôøi tay nhau nhôù laâu nheù. Tình anh  em chôù queân nheù. Loøng anh em nhôù  nhau tuy xa maø hoaù ra gaàn. Quyeán luyeán nhau laø tình mình ñeán  vôùi anh em ôû Ñoaøn. Quyeán luyeán 
 17. LÖU LUYEÁN Ñaõ ñeán giôø chia tay, hoâm nay.  Baïn thaân yeâu nay saép xa rồi. Ta  taïm bieät chia tay ôû ñaây. Trong  phuùt giaây löu luyeán nôi naøy.  Ta taïm bieät chia tay nôi ñaây.  Ñem aùnh saùng soi roïi ban ngaøy.  Ñem aùnh löûa baäp buøng ñeâm  ñeâm. Heïn ngaøy mai, ta laïi coù  nhau 
 18. PHUÙT CHIA TAY Trong giaây phuùt chia tay. Tay caàm tay buøi  nguøi.  OÂi  quanh  ta  môùi  ngaøy  naøo  bôõ  ngôõ  khi  vaøo  nay  chia  tay  löu  luyeán  vaán  vöông nhôù thöông trong loøng Cuøng  caàm  tay  ca  haùt  ôù  ô  trong  voøng  tay  baïn beø. Ta chia tay trong laàn naøy muoán  noùi  bao  ñieàu  ñeâm  lieân  hoan  vui  haùt,  haùt ca, haùt ca vui ñuøa.  Nay  ta  coù  xa  nhau,  nhöng  ngaøy  mai  ta  laïi  gaàn. Ta chia tay  ñeâm hoäi naøy. Chia tay  ta  nhôù  maõi...  Naøy  baïn  thaân  ôi!  (Heïn 
 19. RÔØI TAY Rời  tay  phuùt  chia  ly.  Baïn  ôi!  Vui  leân  ñi.  Bạn  hỡi,  vui đi!  Gian  khoù  ta  khoâng  neà.  Luoân nhớ nhau trong đời.  Töø ñaây caùch xa.
 20. TAÏM BIEÄT Ñaõ  ñeán  giôø  taïm  bieät.  Taïm  xa  caùch  nhau  roài.  Nhöng  trong  tim  moãi  ngöôøi  coøn  bao  nhieâu  vaán  vöông. Ñaõ ñeán giôø taïm bieät. Taïm  xa caùch nhau roài. Nhöng ta luoân tin  raèng voøng troøn seõ keát ngaøy mai.  Thoâi  nheù!  Taïm  bieät.  Thoâi  nheù  heïn  mai.  Thoâi  nheù!  Taïm  bieät.  Thoâi nheù heïn mai. (2 lần)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản