intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 1 - Trần Phước Tuấn

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

98
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nhập môn tin học chương 1 trình bày các kiến thức đại cương về tin học như: Máy tính là gì? Thông tin là gì? Sự cần thiết phải biết sử dụng máy vi tính, tin học là gì? Các thành phần chính của tin học, phần cứng, phần mềm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 1 - Trần Phước Tuấn

 1. Ch ng 1 i C ng V Tin H c Tr n Ph c Tu n tranphuoctuan.khoatoan.dhsp@gmail.com http://baigiang.tranphuoctuan.com i dung bài h c 1. Máy tính là gì ? 2. Thông tin là gì? 3. n thi t ph i bi t s ng MVT 4. Tin h c là gì? Các l nh v c chính c a tin h c 5. Ph n c ng, ph n m m là gì? 6. Quy trình x lý thông tin trong máy tính 7. Các thành ph n trong máy tính 8. ch s phát tri n c a máy tính nt 9. m 10. Bi u di n thông tin trong máy tính 11. n v o thông tin trong máy tính Page 2 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009
 2. 1. Máy tính là gì? So n th o v n b n Thi t k a Nghe nh c Máy tính là gì? u tr n b n, sách Xem phim So n giáo án, u tr giáo án Qu n lý tài chính, k toán Ch i game Qu n lý nhân viên ............. Qu n lý h c sinh Page 3 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009 1. Máy tính là gì? • Máy tính là công c dùng u tr và x lý thông tin. Nh v y Thông tin là gì? Page 4 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009
 3. 2. Thông tin là gì? Ti p nh n thông tin Page 5 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009 2. Thông tin là gì? • Thông tin là m t khái ni m tr u t ng, ch nh ng gì em l i hi u bi t cho con ng i. • Khái ni m tr u t ng có ngh a là chúng ta ch có th m nh n c mà không th mô t c. Page 6 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009
 4. 3. S n thi t ph i bi t s ng MVT Th so sánh kh ng làm vi c gi a MT và con ng i trong m t s nh v c n b n gi y, ch nh s a khó kh n, u tr , trao i không thu n l i Ch m ch p i v i So n th o v n b n nh ng phép toán ph c t p. n nhi u th i gian khi d li u quá nhi u Tính toán n b n d ng s , d dàng ch nh Tìm ki m thông tin a, u tr ng nh trao i c tính toán c c k nhanh. Tìm ki m hi u qu ud li u c t ch c t t Page 7 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009 3. S n thi t ph i s ng bi t MVT Khi s ng máy vi tính ta c gì? • ng hi u qu công vi c c a con ng i • ng kh ng trao i thông tin • Phát tri n kinh t • u tr thông tin g n gàn, ít t n không gian • Tìm ki m thông tin d dàng • Gi i phóng con ng i ra kh i môi tr ng làm vi c c h i, n ng nh c. • Nâng cao i s ng tinh th n • o u ki n cho m i ng i có i u ki n tham gia h c t p su t i (thông qua internet) • … Page 8 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009
 5. 4. Tin h c Khái ni m • Tin h c là m t nghành khoa h c chuyên nghiên c u vi c thu th p và x lý thông tin a trên công c là máy tính nt . (MT T c hi u nh là m t công c ) Page 9 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009 4. Tin h c nh v c chính c a Tin h c • Ph n c ng: Bao g m các k thu t n xu t ra các thi t b a MT T. • Ph n m m: là h th ng các ch ng trình gi i quy t các bài toán ng d ng. – Ph n m m h th ng: là h th ng các ch ng trình m o cho máy ho t ng t t – Ph n m m ng d ng: bao g m các ch ng trình gi i quy t các bài toán ng d ng (t n n nh ). Page 10 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009
 6. 5. Ph n c ng, ph n m m là gì? • Ph n c ng (Hardware) • Ph n m m (Software) 5. 10. 2. 9. 1. 6. 7. 8. 3. 4. Page 11 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009 5. Ph n c ng, ph n m m là gì? Ph n m m: Nh ng ch ng trình l p trình s n làm nhi m v u khi n ho t ng c a máy tính hay ph c v t công vi c nào ó, ng i ta chia ph n m m làm hai nhóm chính: • Ph n m m h th ng (System Software) – i u hành (Operating System – OS) – Ti n ích h th ng (System Utilities) • Ph n m m ng d ng (Application Software) – Ph n m v n phòng – Ph n m m a, multimedia – Các ph n m m khác… Page 12 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009
 7. 6. Quy trình x lý thông tin trong máy tính Nguyên lý Von Neumann • John Von Neumann (1903 - 1957) là nhà toán cM . • m 1946 ông ã ra m t nguyên lý máy tính ho t ng theo m t ch ng trình c u tr và truy nh p theo a ch . Nguyên lý này c trình bày t bài báo n i ti ng nhan : Th o lu n s b thi t k logic c a máy tính nt Page 13 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009 6. Quy trình x lý thông tin trong máy tính i dung nguyên lý Von Neumann • Máy tính ho t ng theo ch ng trình ã c l u tr – Máy thi hành theo m t ch ng trình c thi t k và coi ó nh m t p d li u – li u (ch ng trình) c cài vào trong máy và c truy n b ng xung n C i thi n t c r t l n so v i tr c ó • B nh c a ch hóa – i d li u u có m t a ch a vùng nh ch a s li u ó – truy nh p d li u ta ch n xác nh a ch a nó trên b nh . • B m c a ch ng trì trình – Máy c g n m t thanh ghi ch ra v trí c a l nh ti p theo c n c th c hi n và n i dung c a nó t ng c t ng lên m i l n l nh c truy c p – Mu n i th nh ta ch n thay i n i dung thanh ghi b ng m t a ch a l nh c n c th c hi n ti p. Page 14 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009
 8. 6. Quy trình x lý thông tin trong máy tính U TR (lâu dài) LÝ NH N U TR XU T (t m th i) Page 15 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009 6. Quy trình x lý thông tin trong máy tính Num Caps Scroll Esc F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F 10 F 11 F 12 Print Screen Scroll Lock Pause Lock Lock Lock ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) + Backspace Insert Home Page Num / * ` 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = Up Lock Tab Q W E R T Y U I O P { } | Dele te End Page 7 8 9 [ ] \ Down Home PgUp + Caps A S D F G H J K L : " 4 5 6 Enter Lock ; ' Shif t Z X C V B N M < > ? Shif t 1 2 3 , . / End PgDn Enter 0 . Ctrl Alt Alt Ctrl Ins Del u tr Nh p d li u lý Xu t thông tin Chu k lý Thông tin (Information Processing Cycle). Page 16 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009
 9. 7. Các thành ph n bên trong máy tính • CPU – nv lý trung tâm (Central Processing Unit) • ROM – nh ch c (Read Only Memory) • RAM – nh truy c p ng u nhiên (Random Access Memory) • Mainboard – Bo m ch chính Page 17 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009 7. Các thành ph n trong máy tính • CPU – nv lý trung tâm (Central Processing Unit) 933 Mhz, 1Ghz, 2Ghz (T c lý) Page 18 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009
 10. 7. Các thành ph n trong máy tính • ROM – nh ch c (Read Only Memory) Page 19 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009 7. Các thành ph n trong máy tính • RAM – nh truy c p ng u nhiên (Random Access Memory) 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1GB (Dung ng b nh ) Page 20 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009
 11. 7. Các thành ph n trong máy tính • Mainboard – Bo m ch chính Page 21 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009 7. Các thành ph n trong máy tính MAINBOARD Page 22 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009
 12. 7. Các thành ph n trong máy tính HARD DISK Page 23 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009 7. Các thành ph n trong máy tính TH PL I Page 24 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009
 13. 7. Các thành ph n trong máy tính TH PL I Page 25 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009 8. L ch s phát tri n c a máy tính nt . • Th th I – Th i gian: Th này kéo dài t kho ng gi a n m 1940 n m 1955 – c tr ng: máy tính th th nh t là s ng èn n làm ph n c b n , cùng v i vi c s ng b nh làm b ng dây tr và b nh nh n. Ph n l n các máy tính th này u hi n th c khái ni m ch ng trình l u tr , vào/ra d li u b ng b ng gi y c l , phi u c l , ng t . Các máy tính th này gi i quy t c nhi u bài toán khoa h c k thu t và các bài toán ph c t p v báo th i ti t và ng ng h t nhân Page 26 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009
 14. 8. L ch s phát tri n c a máy tính nt . • Th th I 1946 EDVAC 1948 EDSAC Manchester Mark-I Page 27 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009 8. L ch s phát tri n c a máy tính nt . • Th th II – Th i gian: Th này kéo dài t kho ng n m 1955 nn m 1960 – c tr ng: máy tính th th hai là s ng Transistor cùng v i èn n t . B nh trong làm ng xuy n t . Cùng làm vi c v i b ng t xu t hi n thêm tr ng t và a t . Nh ng ý nh v p trình ng ngôn ng p cao ã d n n s ra i c a các ngôn ng BO, Comercial Translator, Fact, Fortran, Mathmatic Page 28 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009
 15. 8. L ch s phát tri n c a máy tính nt . • Th th II "Setun" computer 1958 Page 29 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009 8. L ch s phát tri n c a máy tính nt . • Th th III – Th i gian: Th này kéo dài t kho ng n m 1960 n n m 1970. Do quá trình ch o các máy tính s phát tri n không ng ng, nên khó xác nh c th này b t u và k t thúc khi nào – c tr ng: Nh ng có l tiêu chu n quan tr ng nh t phân bi t máy tính th hai và máy tính th th ba là các tiêu chu n d a trên khái ni m ki n trúc máy tính. Ki n trúc máy tính là h th ng tính toán p ng th , bao g m h th ng l nh , t ch c b nh , ho t ng vào/ra,ph ng ti n l p trình cho ng i s ng .... Nh ng thành t u trong l nh v c n t , ã cho phép các nhà thi t k máy tính xây d ng t ki n trúc máy tính th a mãn yêu c u c a bài toán c n gi i quy t, ng nh c a ng i l p trình. H i u Hành tr thành m t b ph n c a máy tính, i u khi n m i ho t ng c a máy tính, kh ng a l p trình ã ló d ng. Nhi u v n qu n lý b nh , qu n lý các thi t xu t/ nh p và các tài nguyên khác ã c ãm nh n b i H i u Hành ho c tr c ti p b ng ph n c ng c a máy tính Page 30 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009
 16. 8. L ch s phát tri n c a máy tính nt . • Th th IV – Th i gian: c g m các máy tính chúng ta ang dùng. c thi t k nh m s ng hi u qu các ngôn ng p trình c p cao và gi m nh quá trình l p trình cho ng i s ng. c tr ng cho máy tính th th là vi c s ng các m ch tích h p làm pn n t n, và s xu t hi n b nh làm b ng MOS (Metal Oxide Semiconductor) có t c truy xu t nhanh và dung l ng b nh ng lên, c tính b ng Mega Bytes Page 31 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009 9. H m Khái ni m h m: • Các ch b n c a m t h m là các ch i thi u bi u di n m i s trong h m y. • Ví d : – th p phân có các ch b n là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. – nh phân có các ch b n là 0, 1. Page 32 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009
 17. 9. H m Khái ni m h m: • s 10: 00,01,02,03, …, 09,10,11, ... • s 2: 00,01,10,11,… • Trong phép m c a hai h s trên ta nh n ra có m t s ng ng. Quy lu t c a s ng ng trên là gì? Page 33 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009 9. H m Bi u di n s trong h m: • c bi t h th p l c phân có các ch b n c ký hi u là 0,.., 9, A, B, C, D, E, F. N u m t s có giá tr n h n các s b n thì nó s c bi u di n b ng cách t p các ch b n theo công th c sau: X = an an-1 ... a1 a0 = anbn + an-1bn-1 +... + a1b + a0 (*) i b là s m, a0, a1, a2,...., an là các ch b n X là s m c s b. Ví d : X=73241=73241(10)=7*104+3*103+2*102+4*10+1 X=10110(2)=1*24+0*23+1*22+1*2+0=22(10) Page 34 +/(2) T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C +/(10) 12/12/2009
 18. 9. H m Quy t c chuy n i s gi a các h m: • Quy t c I: chuy n t 10 b (b b t k ) • Quy t c II: chuy n b 10 (b b t k ) • Quy t c III: chuy n 2 16 • Quy t c IV: chuy n 16 2 Page 35 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009 9. H m Chuy n i gi a các h m: • công th c t ng quát trên ta có Quy t cI im ts s 10 ts s b nh d i ây. • Quy t c I: y s th p phân chia cho c s b cho n khi ph n th ng c a phép chia b ng 0, s i c chính là các ph n d c a phép chia theo th ng c l i. • Ví d : 6(10)=110(2) ây b=2) Page 36 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009
 19. 9. H m Chuy n i gi a các h m: Th p phân Nh phân Th p l c phân • Quy t c II: Chuy n it 0 0 0 1 1 1 b sang h s 10 s ng 2 10 2 công th c (*) 3 11 3 4 100 4 • Ví d : X = 1102 thì 5 101 5 X= 1*22 + 1*21 + 0 = 6(10). 6 110 6 ây b=2) 7 111 7 8 1000 8 9 1001 9 10 1010 A 11 1011 B 12 1100 C 13 1101 D 14 1110 E 15 1111 F Page 37 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009 9. H m Chuy n i gi a các h m: Th p phân Nh phân Th p l c phân • Quy t c III: chuy n s 0 0 0 1 1 1 nh phân(2) v th p l c 2 10 2 phân(16) ta th c hi n nh sau: 3 11 3 Nhóm l n l t 4 bit t ph i sang 4 100 4 5 101 5 trái, sau ó thay th các nhóm 4 6 110 6 bit b ng giá tr ng ng v i h 7 111 7 th p l c phân (tra theo b ng 8 1000 8 9 1001 9 chuy n i trên) 10 1010 A • Ví d : 11 1011 B 12 1100 C X = 11’1011(2) = 3B(16) 13 1101 D 14 1110 E 15 1111 F Page 38 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009
 20. 9. H m Chuy n i gi a các h m: Th p phân Nh phân Th p l c phân • Quy t c IV: chuy n s 0 0 0 1 1 1 th p l c phân(16) sang h nh 2 10 2 phân(2) ta th c hi n nh sau: 3 11 3 ng v i m i ch c bi u 4 100 4 5 101 5 di n d i d ng 4 bit 6 110 6 • Ví d : 7 111 7 8 1000 8 X = B3(16) 9 1001 9 = 1011’ 0011(2) 10 11 1010 1011 A B 12 1100 C 13 1101 D 14 1110 E 15 1111 F Page 39 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009 10. Bi u di n thông tin trong máy tính s cs ng trong máy tính • Máy tính nt c c u t o t các thi t b i n t . Các thi t b này ch có th th hi n c hai tr ng thái ó là có (có i n - 1) ho c không (không có i n – 0). • Máy tính s ng h s 2(g m hai ch 0, 1) bi u di n thông tin. Page 40 T.P.Tu n-NH P MÔN TIN H C 12/12/2009
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2