intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 3 - Trần Thị Kim Chi

Chia sẻ: Hấp Hấp | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

60
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 3: Hệ thống số" trình bày các nội dung: Biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử, chuyển một hệ thống số từ cơ số này sang cơ số khác, câu hỏi và bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 3 - Trần Thị Kim Chi

 1. CHƯƠNG III HỆ THỐNG SỐ - NUMBER SYSTEM
 2. Nội Dung 1 ể ễ ệ ử ể ộ ệ ố ố ừ ơ ố ơ ố ỏ ậ
 3. Biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử 2 • Biểu diễn số trong các hệ đếm • Hệ đếm thập phân (Decimal system, b=10) • Hệ đếm nhị phân (Binary system, b=2) • Hệ đếm bát phân (Octal system, b=8) • Hệ đếm thập lục phân (Hexa-decimal system, b=16)
 4. Biểu diễn số trong các hệ đếm 3 • Hệ đếm là tập hợp các ký hiệu và qui tắc sử dụng tập ký hiệu đó để biểu diễn và xác định các giá trị các số. Mỗi hệ đếm có một số ký số (digits) hữu hạn. • Tổng số ký số của mỗi hệ đếm gọi là cơ số (base hay radix), ký hiệu là b. • Hệ đếm cơ số b (b ≥ 2, b là số nguyên dương) mang tính chất sau : • Có b ký số để thể hiện giá trị số. Ký số nhỏ nhất là 0 và lớn nhất là b-1. • Giá trị vị trí thứ n trong một số của hệ đếm bằng cơ số b lũy thừa n: bn • Số N(b) trong hệ đếm cơ số (b) được biểu diễn bởi: N(b)=anan-1an-2…a1a0a-1a-2…am trong đó, số N(b) có n+1 ký số biểu diễn cho phần nguyên và m ký số là biểu diễn cho phần b_phân, và có giá trị là: N(b)=an.bn+an-1.bn-1+an-2.bn-2+…+a1.b1+a0.b0+a-1.b-1 +a-2.b-2+…+a-m.b-m
 5. Biểu diễn số trong các hệ đếm 3
 6. Biểu diễn số trong các hệ đếm 3
 7. Hệ đếm thập phân (Decimal system) 4 • Là một trong các phát minh của người Ả Rập Cổ, bao gồm 10 ký số theo ký hiệu sau: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 • Qui tắc tính giá trị của hệ đếm này là mỗi đơn vị ở một hàng bất kỳ có giá trị bằng 10 đơn vị của hàng kế cận bên phải.
 8. Hệ đếm thập phân (Decimal system) 4 Ví dụ 1: 123 = 1 * 102 + 2 * 101 + 3*100 5246 = 5 * 103+ 2 *102+ 4 * 101+ 6 * 100 = 5 * 1000 + 2 * 100 + 4 * 10 + 6 * 1 = 5000 + 200 + 40 + 6 Ví dụ 2: 254.68 = 2 * 102+ 5 * 101+ 4 * 100+ 6 * 10-1+ 8 * 10-2
 9. Hệ đếm nhị phân (Binary system) 5 • Là hệ đếm đơn giản nhất với 2 chữ số là 0 và 1. Mỗi chữ số nhị phân gọi là BIT.
 10. Hệ đếm nhị phân (Binary system) 5 Ví dụ: Số 11101.11(2) sẽ tương đương với giá trị thập phân là : Số nhị phân : 1 1 1 0 1. 1 1 Số vị trí : 4 3 2 1 0 -1 -2 Trị vị trí : 24 23 22 21 20 2-1 2-2 Hệ 10 là : 16 8 4 2 1 0.5 0.25 Như vậy: 11101.11(2) =1x16+1x8+1x4+0x2+1x1+1x0.5+1x0.25 = 29.75(10) 10101(2) = 1x24+ 0x23+ 1x22+ 0x21+ 1x20 = 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 21(10)
 11. Hệ đếm nhị phân (Binary system) 6 Hệ Nhị Phân Hệ Thập Phân 000 0 001 1 010 2 011 3 100 4 101 5 110 6 111 7
 12. Hệ đếm bát phân (Octal system) 7 • Là hệ đếm với b = 8 = 23. Trong hệ bát phân, trị vị trí là lũy thừa của 8. • Nếu dùng 1 tập hợp 3 bit thì có thể biểu diễn 8 trị khác nhau : 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Các trị này tương đương với 8 trị trong hệ thập phân là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ví dụ: 235.64(8) = 2x82 + 3x81 + 5x80+ 6x8-1+ 4x8-2 = 157.8125(10)
 13. Hệ đếm bát phân (Octal system) 7
 14. Hệ thập lục phân (Hexa-decimal system) 8 • Hệ đếm thập lục phân là hệ cơ sơ b=16 = 24, tương đương với tập hợp 4 chữ số nhị phân (4 bit). • Khi thể hiện ở dạng hexa-decimal, ta có 16 ký tự gồm 10 chữ số từ 0 đến 9, và 6 chữ in A, B, C, D, E, F để biểu diễn các giá trị số tương ứng là 10, 11, 12, 13, 14, 15. Với hệ thập lục phân, trị vị trí là lũy thừa của 16. Ví dụ: 34F5C(16) = 3x164 + 4x163 + 15x162+ 5x161+ 12x160 = 216294(10) Ghi chú: một số ngôn ngữ lập trình qui định viết số hexa phải có chữ H ở cuối chữ số. Ví dụ: Số 15 viết là FH.
 15. Hệ thập lục phân (Hexa-decimal system) 8
 16. Chuyển từ cơ số b (khác 10) sang hệ thập phân 10 Bước 1: Xác định giá trị vị trí của mỗi ký số Bước 2: Nhân giá trị vị trí với ký số của cột tương ứng. Bước 3: Cộng kết quả của các phép tính nhân trong bước 2. Tổng cuối cùng sẽ là giá trị của hệ thập phân. Ví dụ 1: 11001(2) = ?(10) = 1x24 + 1x23 +0x22 + 0x21 + 1x20 =16 + 8 + 0 + 0 +1 = 25(10) Ví dụ 2: 4706(8) = ?(10) = 4x83 + 7x82 + 0x81 + 6x80 = 2048 + 448 + 0 + 6 = 2502 Kết quả: 4706(8) = 2502(10)
 17. Chuyển từ cơ số b (khác 10) sang hệ thập phân 11 Ví dụ 3: 1AC(16) = ?(10) Giải 1AC(16) = 1x162 + Ax161 + Cx160 = 1x256 + 10x16 + 12x1 = 256 + 160 +12 = 428 Kết quả: 1AC(16) = 428(10) Ví dụ 4: 4052(7) = ?(10) Giải 4052(7) = 4x73 + 0x72 + 5x71 + 2x70 = 1372 + 0 + 35 + 2 = 1409 Kết quả: 4052(7) = 1409(10)
 18. Chuyển từ cơ số b (khác 10) sang hệ thập phân 11 Bài tập 12. Convert the following numbers to decimal numbers: a) 1101102 c) 2A3B16 b) 25736 d) 12349
 19. Chuyển một số nguyên từ hệ thập phân sang hệ cơ số b 12 Tổng quát: • Lấy số nguyên thập phân N(10) lần lượt chia cho b cho đến khi thương số bằng 0. • Kết quả số chuyển đổi N(b) là các dư số trong phép chia viết ra theo thứ tự ngược lại. Ví dụ: Số 12(10) = ?(2). Dùng phép chia cho 2 liên tiếp, ta có một loạt các số dư như Kết quả: 1210 = 1100(2)
 20. Chuyển một số nguyên từ hệ thập phân sang hệ cơ số b 11 Bài tập 13. Convert the following decimal numbers to binary numbers: a) 43510 c) 3210 b) 169410 d) 13510 14. Convert the decimal numbers of question 13 to octal numbers 15. Convert the decimal numbers of question 13 to hexadecimal numbers
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2