intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 4: Giới thiệu hệ điều hành

Chia sẻ: ảnh ảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

73
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 4: Giới thiệu hệ điều hành" có cấu trúc gồm 3 phần trình bày các nội dung: Khái niệm về hệ điều hành, tập tin và thư mục, các ví dụ hệ điều hành. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 4: Giới thiệu hệ điều hành

 1. NHẬP MÔN TIN HỌC Chương 4 GIỚI THIỆU HỆ ðIỀU HÀNH
 2. Nội dung chương 4 I. Khái niệm về hệ ñiều hành II. Tập tin và thư mục III.Ví dụ hệ ñiều hành 2
 3. I. Khái niệm về hệ ñiều hành 1. ðịnh nghĩa hệ ñiều hành 2. Phân loại hệ ñiều hành 3. Các khái niệm cơ bản 3
 4. 1. ðịnh nghĩa hệ ñiều hành Với người sử dụng (users): • HDH là chương trình nạp vào máy ñầu tiên • HDH quản lý tương tác người máy Với người lập trình (programmers): • HDH là máy tính mở rộng • HDH quản lý tài nguyên, quản lý hoạt ñộng của các chương trình ứng dụng Mục tiêu: • Tiện lợi, hiệu quả • Dễ phát triển 4
 5. Các lớp hoạt ñộng của máy tính 5
 6. 2. Phân loại hệ ñiều hành Phân loại theo thứ tự xuất hiện Lịch sử hệ ñiều hành Phân loại theo hoạt ñộng 6
 7. Phân loại theo thứ tự xuất hiện Thế hệ 1 1945 - 1955 • ðèn ñiện tử chân không – tuần tự Thế hệ 2 1955 - 1965 • Transistors – batch systems Thế hệ 3 1965 - 1980 • Mạch tích hợp (ICs) – ña chương Thế hệ 4 1980 - nay • Máy vi tính – ña chương hiện ñại 7
 8. Ví dụ: batch system 8
 9. Các loại hệ ñiều hành hiện ñại Hệ ñiều hành máy tính lớn (mainframe) Hệ ñiều hành server Hệ ñiều hành ña xử lý (multiprocessor) Hệ ñiều hành máy vi tính Hệ ñiều hành thời gian thực (real-time) Hệ ñiều hành nhúng (embeded) 9
 10. Hệ thống máy tính lớn 10
 11. PDA (Personal Digital Assistant) 11
 12. 3. Các khái niệm cơ bản a. Process (tiến trình) và Thread (luồng) b. File c. System Calls – Lệnh gọi hệ thống d. Shell – Giao diện với người sử dụng 12
 13. a. Process và thread Process: chương trình ñược cho thực thi • ðược nạp vào bộ nhớ • Có các thông tin trạng thái Hệ thống ña chương: tập hợp các process tồn tại ñồng thời • Các process của hệ ñiều hành Kernel mode • Các process ứng dụng User mode 13
 14. Thread Process có 2 ñặc trưng: • ðơn vị ñược cấp phát tài nguyên • ðơn vị ñược thực thi Thread là sự trừu tượng hoá ñặc trưng thực thi của process • Control path • Lightweight process • Context of execution 14
 15. Mô hình thread a. Dạng 1-1 b. Dạng n-1 15
 16. Ví dụ ứng dụng thread Một word processor với 3 thread 16
 17. 2. File File: ñơn vị lưu trữ trên thiết bị nhớ ngoài Là sự trừu tượng hoá dữ liệu (che dấu phần cứng) Các thiết bị xuất nhập có thể trừu tượng hoá như file Hệ ñiều hành tổ chức và quản lý theo hệ thống file (file system), ví dụ: FAT, NTFS, … 17
 18. 3. Lệnh gọi hệ thống Chương trình ứng dụng (user program) truyền thông và yêu cầu dịch vụ của hệ ñiều hành thông qua lệnh gọi hệ thống (system calls) System call: • Hàm thư viện của hệ ñiều hành • Phụ thuộc từng loại hệ ñiều hành 18
 19. Ví dụ: UNIX/Win32 API (Application Programming Interface)19
 20. Ví dụ: các bước gọi read(fd, buffer, nbytes) 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2