intTypePromotion=1

Bài giảng: Nhiệt động kĩ thuật - PGS. Hà Mạnh Thư

Chia sẻ: Tran Huu Hieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:66

1
395
lượt xem
160
download

Bài giảng: Nhiệt động kĩ thuật - PGS. Hà Mạnh Thư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ nhiệt động: Hệ kín: Một lượng nhất định chất môi chất được nghiên cứu (khối lượng, chỉ có nhiệt và công đi qua ranh giới của hệ). Hệ hở - một khu vực nào đó trong không gian: chiếm một thể tích nhất định, Nhiệt và công đi qua ranh giới của hệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Nhiệt động kĩ thuật - PGS. Hà Mạnh Thư

 1. PGS Hµ M¹nh Th− Bé m«n Kü thuËt nhiÖt C7-201, 869.2333 ViÖn khoa häc vµ c«ng nghÖ NHiÖt l¹nh 2006
 2. NhiÖt ®éng kü thuËt C¸c ®¸nh gi¸: 1. 2 bµi kiÓm tra gi÷a kú 20% 2. 2 bµi tËp dµi 20% 3. Thi vÊn ®¸p cuèi n¨m kh«ng ®−îc dïng tµi liÖu, ®−îc dïng c¸c lo¹i b¶ng biÓu ®Ó tra c¸c th«ng sè cña khÝ thùc vµ khÝ lý t−ëng. 60% 4. NghØ qu¸ 20% sÏ kh«ng ®−îc thi lÇn ®Çu
 3. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Ph¹m Lª DÇn, Bïi H¶i, NhiÖt ®éng kü thuËt, NXB KHKT, Hµ Néi, 2005 2.Bïi H¶i, TrÇn ThÕ S¬n, Bµi tËp nhiÖt ®éng truyÒn nhiÖt vµ kü thuËt l¹nh, NXB KHKT, Hµ Néi, 2005, 3. J.B Jones, Engineering thermodynamics,1996
 4. C¸c lo¹i b¶ng biÓu cÇn cã • B¶ng h¬i n−íc vµ ®å thÞ • B¶ng vµ ®å thÞ m«i chÊt l¹nh
 5. NhiÖt vµ c«ng DÊu cña nhiÖt vµ c«ng a). §¬n vÞ ®o nhiÖt q vµ c«ng l [ J] hoÆc [J / kg ] Q [kJ] hoÆc q [kJ/kg ] (1 Btu ( British thermal unit ) = 252 Cal = 1050,04 J ) 1 W = 1 J/s, 1 kW = 1000 W, 1 kW = 1,341 hp • 1 BTU/hr = 0,293 W, 1 hp = 2545 BTU/hr • 1 hp = 0,7457 kW 1 kW = 3412 BTU/hr b). DÊu cña nhiÖt lượng: q>0 cÊp nhiÖt; q0 d·n në; l
 6. NhiÖt
 7. NhiÖt
 8. C«ng
 9. HÖ nhiÖt ®éng • §Þnh nghÜa: T©p hîp c¸c ®èi t−îng cÇn nghiªn cøu • M«i tr−êng ; c¸i ngoµi hÖ N§ • Ta nghiªn cøu q l • Ph©n lo¹i : HÖ ®o¹n nhiÖt : q=0; l ≠ 0 HÖ c« lËp; q=0; l=0 • Lµm sao x¸c ®Þnh ®−îc hÖ nhiÖt ®éng? Ph¶i biÕt th«ng sè tr¹ng th¸i cña nã !!!!
 10. HÖ nhiÖt ®éng HÖ kÝn: mét l−îng nhÊt ®Þnh chÊt m«i chÊt ®−îc nghiªn cøu HÖ hë - mét khu vùc nµo ®ã - khèi l−îng trong kh«ng gian ChiÕm 1 thÓ tÝch nhÊt ®Þnh - ChØ cã nhiÖt vµ c«ng ®i NhiÖt vµ c«ng ®i qua ranh giíi cña qua ranh giíi cña hÖ hÖ ChÊt m«i giíi còng cã thÓ v−ît qua ranh giíi
 11. ®¬n vÞ ®o Specification of units C¸c ®¹i l−îng SI Unit EES Unit ChiÒu dµi Length meter (m) foot (ft) Khèi l−îng Mass kilogram (kg) pound mass (lbm) Lùc Force Newton(N) pound force (lbf) Thêi gian Time second (s) second (s) English Engineering Units EES Unit
 12. Tr¹ng th¸i
 13. Tr¹ng th¸i
 14. Th«ng sè tr¹ng th¸i tíi h¹n M«i chÊt ®iÓm 3 thÓ ®iÓm tíi h¹n TC P kPa TkC P k bar Hg 1490 1510 H20 +0,01 0,6113 374,15 221,29 CO2 -56,5 518 31 73,8 SO2 -75,4 167 157,2 78 NH3 -77,6 6,06 132,3 112,8 O2 -219 0,15 -118,8 50,8
 15. C¸c th«ng sè tr¹ng th¸i c¬ b¶n a) P ¸p suÊt [N/m2] • P tuyÖt ®èi • Pk ¸p suÊt khÝ quyÓn pk= f(h) • Pd ¸p suÊt d−: l−îng ¸p suÊt lín h¬n ¸p suÊt khÝ quyÓn P=Pd+Pk §é ch©n kh«ng Pck l−îng ¸p suÊt nhá h¬n ¸p suÊt khÝ quyÓn: P= Pk-Pck
 16. Th«ng sè tr¹ng th¸i b) NhiÖt ®é : t 0C ( Celcius) thang nhiÖt ®é B¸ch ph©n T K thang nhiÖt ®é tuyÖt ®èi t [0C] = T [K] -273 = 5/9 ( t [0F] -32 ) = 5/9 ( T[0R] ) - 273

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản