Bài giảng Phần 3: Mở rộng phạm vi của truyền thông

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
31
lượt xem
2
download

Bài giảng Phần 3: Mở rộng phạm vi của truyền thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phần 3: Mở rộng phạm vi của truyền thông bao gồm những nội dung về quá trình phát triển mới, mô hình truyền thông liên kết, vai trò truyền thông, phương pháp truyền thông, các loại truyền thông,... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phần 3: Mở rộng phạm vi của truyền thông

Phần 3: Mở rộng phạm vi của<br /> Truyền thông<br /> <br /> External Affairs Vice Presidency<br /> <br /> Quá trình phát triển mới<br />  Tăng cường dân chủ hóa trong quá trình phát<br /> triển<br />  Yêu cầu về tính minh bạch<br />  Các tiếp cận tổng thể: các vấn đề kinh tế, xã hội,<br /> chính trị, thể chế, văn hóa và môi trường đều được<br /> xem xét<br />  Yêu cầu tăng sự tham gia của người dân vào quá<br /> trình ra quyết định<br /> <br /> External Affairs Vice Presidency<br /> <br /> Mô hình Truyền thông liên kết<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Đối thoại<br /> Sự tham gia (ở nhiều mức độ)<br /> Hai chiều (bên cạnh truyền thông 1 chiều)<br /> Dựa vào quy trình (và dùng phép phân tích)<br /> hơn là chú tâm vào sản phẩm<br /> <br /> External Affairs Vice Presidency<br /> <br /> Tại sao phải truyền thông?<br /> Có phải là …<br /> <br /> <br /> Phân tích vấn đề hay giải quyết vấn đề<br /> <br /> <br /> <br /> Phổ biến thông tin hay tạo kiến thức<br /> <br /> <br /> <br /> Thực tế hay Nhận thức<br /> <br /> External Affairs Vice Presidency<br /> <br /> Truyền thông để làm gì?<br /> Để Thông<br /> báo<br /> <br /> Để Thuyết<br /> phục<br /> <br /> Để Tìm hiểu<br /> <br /> Để Tạo sức<br /> mạnh<br /> <br /> Mục đích<br /> chính<br /> <br /> Nâng cao<br /> Khuyến khích<br /> nhận thức,<br /> thay đổi quan<br /> tăng kiến thức điểm và hành<br /> vi<br /> <br /> Đánh giá, điều<br /> tra sự việc, tìm<br /> hiểu và ngăn<br /> ngừa những mâu<br /> thuẫn<br /> <br /> Xây dựng<br /> năng lực, lôi<br /> kéo các đối<br /> tượng có liên<br /> quan<br /> <br /> Mô hình<br /> tham khảo<br /> chính<br /> <br /> Một chiều<br /> (độc diễn)<br /> <br /> Một chiều<br /> (độc diễn)<br /> <br /> Hai chiều<br /> (đối thoại)<br /> <br /> Hai chiều<br /> (đối thoại)<br /> <br /> Các phương<br /> tiện truyền<br /> thông và<br /> phương pháp<br /> cá nhân – cá<br /> nhân<br /> <br /> Nặng về phương Đối thoại để<br /> pháp truyền<br /> khuyến khích<br /> thông cá nhân – sự tham gia<br /> cá nhân<br /> <br /> Các phương Đa truyền<br /> thông chiếm<br /> pháp và<br /> phương tiện ưu thế<br /> truyền<br /> thông được<br /> đề ra<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản