intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Bài 3: Lựa chọn đề tài nghiên cứu (Phần 2: Luận văn)

Chia sẻ: Hấp Hấp | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

83
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Bài 3: Lựa chọn đề tài nghiên cứu (Phần 2: Luận văn) giới thiệu mục tiêu của giáo dục đại học, các bước lựa chọn một đề tài làm luận văn tốt nghiệp hoặc luận văn thạc sỹ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Bài 3: Lựa chọn đề tài nghiên cứu (Phần 2: Luận văn)

 1. LUẬN VĂN THẠC SĨ
 2. HÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n 1. Gåm GD chÝnh quy vµ GD th-êng xuyªn. 2. C¸c cÊp häc vµ trình ®é ®µo t¹o: a) Gi¸o dôc mÇm non cã nhµ trÎ vµ mÉu gi¸o; b) Gi¸o dôc PT cã TiÓu häc, THCS, THPT; c) Gi¸o dôc nghÒ nghiÖp cã TCCN vµ DN; d) Gi¸o dôc ĐH (c¶ SĐH) cã Cao ®¼ng (CĐ), Đ¹i häc (ĐH), Th¹c sÜ (ThS) vµ TiÕn sÜ (TS)
 3. Môc tiªu cña gi¸o dôc ®¹i häc 1. еo t¹o ng-êi häc cã phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, cã ý thøc phôc vô nh©n d©n, cã kiÕn thøc vµ năng lùc thùc hµnh nghÒ nghiÖp t-¬ng xøng víi trình ®é ®µo t¹o, cã søc khoÎ, ®¸p øng yªu cÇu x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc.
 4. Môc tiªu cña gi¸o dôc ®¹i häc 2. Trình ®é CĐ: SV cã kiÕn thøc chuyªn m«n vµ kü năng thùc hµnh c¬ b¶n ®Ó gi¶i quyÕt những vÊn ®Ò th«ng th-êng thuéc chuyªn ngµnh ®-îc ®µo t¹o. 3. Trình ®é ĐH: SV n¾m vững kiÕn thøc chuyªn m«n vµ cã kü năng thùc hµnh thµnh th¹o, cã kh¶ năng lµm viÖc ®éc lËp, s¸ng t¹o vµ gi¶i quyÕt những vÊn ®Ò thuéc chuyªn ngµnh ®-îc ®µo t¹o.
 5. Môc tiªu cña gi¸o dôc ®¹i häc 4. Trình ®é ThS: HV n¾m vững lý thuyÕt, cã trình ®é cao vÒ thùc hµnh, cã kh¶ năng lµm viÖc ®éc lËp, s¸ng t¹o vµ có năng lùc ph¸t hiÖn, gi¶i quyÕt những vÊn ®Ò thuéc chuyªn ngµnh ®-îc ®µo t¹o. 5. Trình ®é TS: NCS cã trình ®é cao vÒ lý thuyÕt vµ thùc hµnh, cã năng lùc nghiªn cøu ®éc lËp, s¸ng t¹o, ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt những vÊn ®Ò míi vÒ KH, CN, h-íng dÉn NCKH vµ ho¹t ®éng chuyªn m«n.
 6. Luận văn tốt nghiệp ở bậc ĐH Trình độ Đại học Cao học Tiến sĩ Đặc trưng (ĐATN) (LVThS) (LAST) Thời gian ĐT 4 ÷ 5 năm 1,5 năm 2 ÷ 3 năm (thực hiện LV) (10 tuần) (14ĐVHT - 4~5 tháng) Khối lượng 60 ÷ 80 80 ÷ 100 100 ÷ 150 (trang A4) 2 buổi: Thời gian bảo vệ 45 phút 90 phút - HĐ cấp cơ sở LV tại Hội đồng - HĐ cấp nhà nước Chấm điểm theo - Tán thành hoặc không Chấm điểm theo thang điểm 10 (bằng tán thành (Đạt khi ≥ 3/4 Tiêu chí đánh thang điểm 10 trung bình cộng)  phiếu tán thành) giá (bằng phiếu) (bằng trung bình Chú ý viết báo Khoa cộng) - Xuất sắc? học?
 7. ĐỒ ÁN TỐT NGHIÊP ĐATN là chuyên khảo của SV ở cuối khóa học, làm quen với NCKH ở mức độ vận dụng lý thuyết đã học vào một công việc cụ thể hoặc thao tác trong phòng thí nghiệm... để cho ra một sản phẩm nhỏ  SV cần tự lực nhiều, nhưng luôn có sự giúp đỡ của thầy hướng dẫn về hướng đi, cách làm, tìm tài liệu, ...
 8. LUẬN VĂN THẠC SĨ LVThS là chuyên khảo của học viên ở cuối khóa học. Học viên cần nghiên cứu nhiều hơn, tự lực nhiều hơn, năng lực tìm kiếm, kỹ năng sử dụng thiết bị tốt hơn so ĐATN
 9. LUẬN ÁN TIẾN SĨ 3- LATS có thể coi là một công trình NCKH do tác giả gần như tự lực thực hiện hoàn toàn theo hướng dẫn mà thầy đã vạch ra. LATS đánh dấu bước ngoặt của người làm khoa học, nó chứng tỏ tác giả có khả năng làm việc độc lập, có khả năng hướng dẫn hoặc chủ trì một công việc khoa học quan trọng sau này.
 10. Quy ®Þnh vÒ luËn văn th¹c sÜ  ĐÒ tµi LVThS lµ mét vÊn ®Ò khoa häc, kü thuËt hoÆc qu¶n lý cô thÓ do c¬ së ®µo t¹o giao hoÆc do häc viªn ®Ò xuÊt, ®-îc ng-êi h-íng dÉn ®ång ý vµ ®-îc Héi ®ång Khoa häc vµ еo t¹o cña khoa vµ cña c¬ së ®µo t¹o chÊp thuËn  C¸ch lµm cña Tr-êng ĐHTL?.  Néi dung cña LVThS ph¶i thÓ hiÖn ®-îc c¸c kiÕn thøc vÒ lý thuyÕt vµ thùc hµnh trong lÜnh vùc chuyªn m«n, vÒ ph-¬ng ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®· ®-îc ®Æt ra. C¸c kÕt qu¶ cña luËn văn ph¶i chøng tá t¸c gi¶ ®· biÕt vËn dông ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu vµ những kiÕn thøc tiÕp thu ®-îc trong qu¸ trình häc tËp ®Ó xö lý ®Ò tµi.
 11. Quy ®Þnh vÒ luËn văn th¹c sÜ  ĐÒ tµi LVThS x¸c ®Þnh riªng cho tõng HV, kh«ng ®-îc trïng lÆp. ĐÓ tr¸nh trïng lÆp, c¬ së ®µo t¹o ph¶i cã hÖ thèng qu¶n lý theo dâi những ®Ò tµi ®· thùc hiÖn t¹i c¬ së mình vµ c¸c c¬ së ®µo t¹o kh¸c  Xem Danh mục Đề tài Thạc sĩ?.  ĐÒ tµi cÇn ®-îc giao sím cho häc viªn  Hiện nay quy định nộp Đề cương LVThS ngay tõ đầu häc kú 2!
 12. Quy ®Þnh vÒ luËn văn th¹c sÜ  LVThS ®-îc trình bµy tõ 15.000 ®Õn 25.000 chữ (nÕu tÝnh ra trang: mçi trang A4 kho¶ng 250 tõ thì sÏ tõ 60 ®Õn 100 trang kh«ng kÓ phô lôc, hình vÏ, biÓu b¶ng…) theo trình tù: më ®Çu, c¸c ch-¬ng, kÕt luËn vµ tµi liÖu tham kh¶o. VÒ hình thøc, chÕ b¶n, c¸ch trình bÇy cã thÓ tham kh¶o quy ®Þnh ®èi víi LATS.
 13. ViÕt ®Ò c-¬ng LVThS I. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi: trình bµy râ lý do lùa chän, c¬ së KH vµ thùc tiÔn cña ®Ò tµi, tªn gäi cña ®Ò tµi. Hay nãi c¸ch kh¸c lµ t¸c gi¶ ph¶i tr¶ lêi c©u hái: T¹i sao chän ®Ò tµi nµy?  Từ đó đặt Tªn ®Ò tµi (Chú ý nếu sẽ làm NCS? Một mũi tên bắn nhiều đích?  "Có hai mục tiêu trong đời này: thứ nhất là được cái mình muốn và sau đó biết hưởng nó. Chỉ có những người khôn ngoan nhất trong nhân loại mới thực hiện được mục tiêu thứ hai" (L.P.Smith)) II. Môc tiªu vµ ph¹m vi nghiªn cøu: nªu râ c¸c kÕt qu¶ cÇn hoÆc sÏ ®¹t ®-îc cña ®Ò tµi – chØ râ c¸c giíi h¹n vÒ thêi gian, kh«ng gian, c¸c ®Þa chØ cÇn hîp t¸c nghiªn cøu, v.v…
 14. Viết đề cương thạc sĩ III. Néi dung nghiªn cøu: tõ c¸c vÊn ®Ò ®· ®-îc trình bÇy ë trªn sÏ hình thµnh néi dung nghiªn cøu vµ thÓ hiÖn trong bè côc nh- sau: Më ®Çu Ch-¬ng 1: …………………….. ...... Ch-¬ng 2: …………………….. ...... KÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o Phô lôc
 15. Vài nét về luận án tiến sĩ LATS ph¶i lµ mét c«ng trình KH s¸ng t¹o, chøa ®ùng những ®ãng gãp míi vµ những kiÕn gi¶i míi lµm s¸ng tá c¸c tri thøc, gióp cho viÖc ph¸t triÓn hay më réng những vÊn ®Ò quan träng cña mét ngµnh KH th«ng qua c¸c NC s¸ng t¹o, míi mÎ vµ ®éc ®¸o, thÓ hiÖn kh¶ năng ®éc lËp, s¸ng t¹o NCKH cña NCS. ĐÒ tµi LATS ph¶i nh»m vµo gi¶i quyÕt những vÊn ®Ò cÊp thiÕt ®· vµ ®ang ®Æt ra trong lÜnh vùc KH chuyªn ngµnh.
 16. Vài nét về luận án tiến sĩ Đãng gãp míi cña luËn ¸n cã thÓ lµ: - Những kÕt qu¶ míi hay ®Ò xuÊt míi cã t¸c dông bæ sung, ph¸t triÓn hoÆc lµm phong phó thªm vèn kiÕn thøc, lÝ luËn ®· cã cña chuyªn ngµnh. - Những øng dông s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn cã c¬ së KH dùa trªn c¸c thµnh tùu ®· cã nh»m gi¶i quyÕt những yªu cÇu thiÕt thùc cña KT-XH, KH- CN.
 17. Chọn đề tài LATS: 10 câu hỏi? 1- Đề tài có mới mẻ không? (vấn đề mới, hướng đi mới, phương pháp mới, khám phá mới, ...) 2- Mình có thích đề tài này không? (có thuộc sở trường của mình, không thích thì chọn đề tài khác) 3- Khả năng mình có đủ để làm đề tài này không? ( (2) và (3) phải nhân nhượng và trung hòa nhau)
 18. Chọn đề tài LATS: 10 câu hỏi? 4- Lợi ích của đề tài? (cả lợi ích của cá nhân và tập thể) 5- Có tài liệu tham khảo không? (sách báo, tạp chí, thực tế địa phương, ...) 6- Thời gian có đủ để làm không? (với thời gian cho phép, nội dung nghiên cứu có quá nhiều không, cần giới hạn thế nào, ...)
 19. Chọn đề tài LATS: 10 câu hỏi? 7- Giới hạn đề tài thế nào? 8- Phương tiện nghiên cứu có đủ không? 9- Dùng phương pháp nghiên cứu nào? 10- Ai hướng dẫn? (Thầy hướng dẫn: trình độ, tư cách, phong cách của thầy rất có tác dụng đến NCS  Rất quan trọng!?).
 20. 7 tiêu chí để trở thành NCS 1- Phải có những kiến thức cơ bản và chuyên ngành mình đang theo đuổi 2- Phải am hiểu các tài liệu chuyên ngành và thường xuyên cập nhật 3- Phải có khả năng phát hiện vấn đề nghiên cứu
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2