intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị marketing - Chương 6: Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu (Đại học Kinh tế Quốc dân)

Chia sẻ: Lin Yanjun | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

14
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị marketing - Chương 6: Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu (Đại học Kinh tế Quốc dân) có nội dung trình bày về xác định vị thế hiện tại của doanh nghiệp trên thị trường; phân đoạn thị trường; đánh giá tiềm năng của các đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu; lựa chọn phương thức marketing nhằm khai thác thị trường mục tiêu;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị marketing - Chương 6: Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu (Đại học Kinh tế Quốc dân)

  1. Bô môn Marketing Học phần Quản trị Marketing 46 CHƢƠNG 6 PHÂN ĐOẠN VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƢỜNG MỤC TIÊU
  2. Mục tiêu nghiên cứu 47  Nghiên cứu quá trình phân đoạn thị trường vơi snooij dung của từng bước công việc cụ thể  Tìm hiểu cách thức mà nhà QTM đánh giá và lựa chọn thị trường mục tiêu  Nghiên cứu nội dung các bước trong quy trình đsnah giá và lựa chọn thị trường mục tiêu  Kết nối được các quyết định về phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tieu với các quyết định marketing cụ thể
  3. Nội dung 48  6.1 Xác định vị thế hiện tại của DN trên thị trƣờng  6.2 Phân đoạn thị trƣờng  5.2.1 Khái quát về phân đoạn thị trường  5.2.2 Yêu cầu của phân đoạn thị trường  5.2.3 Quy trình phân đoạn thị trường  6.3 Đánh giá tiềm năng của các đoạn thị trƣờng và lựa chọn thị trƣờng mục tiêu  5.3.1 Lựa chọn các yếu tố đánh giá mức độ hấp dẫn của các đoạn thị trường  5.3.2 Đánh giá sức mạnh hiện tại và tiềm ẩn của DN  5.3.3 Đánh giá tầm quan trọng của từng yếu tố  5.3.4 Tổng hợp kết quả đánh giá  5.3.5 Quyết định lựa chọn thị trường mục tiêu và phân bổ nguồn lực  6.4 Lựa chọn phƣơng thức marekting nhằm khai thác thị trƣờng mục tiêu  6.5 Kết nối thị trƣờng mục tiêu với chiến lƣợc marketing
  4. Khái niệm: Phân đoạn thị trƣờng 49  Khái niệm:  Phân chia thị trường tổng thể thành nhiều nhóm KH khác nhau theo những tiêu thức nhất định cho mỗi nhóm gồm những KH có những đặc điểm chung, có nhu cầu và hành vi mua giống nhau  Đặc điểm 1 đoạn thị trường:  Là một phần của thị trường tiềm năng  KH có cùng mong muốn, nhu cầu, hành vi tiêu dùng  Phản ứng như nhau đối với 1 chương trình marketing
  5. Khái niệm: Thị trƣờng mục tiêu 50  Thị trƣờng mục tiêu: Là những nhóm KH mà DN có lợi thế cạnh tranh khác biệt, có điều kiện phục vụ tốt nhât và có khả năng thu được lợi nhuận cao nhất
  6. Đánh giá tiềm năng của các đoạn thị trƣờng và lựa chọn thị trƣờng mục tiêu 51 Quy trình đánh giá, lựa chọn thị trƣờng mục tiêu  B1: Lựa chọn các yếu tố đo lường sức hấp dẫn của đoạn thị trường và vị thế cạnh tranh của DN  B2: Đánh giá sức mạnh hiện tại và tiềm ẩn của DN về mức độ thích ứng với các đoạn thị trường tiềm năng  B3: Xác định tầm quan trọng của từng yếu tố đo lường mức độ hấp dẫn của thị trường và vị thế cạnh tranh của DN  B4: Đánh giá vị trí hiện tại từng đoạn thị trường về từng yếu tố  B5: Quyết định lựa chọn các đoạn thị trường phù hợp
  7. Quyết định lựa chọn thị trƣờng mục tiêu – Phân bổ nguồn lực Các phƣơng án lựa chọn thị trƣờng mục tiêu Một đoạn TT Chuyên môn hóa tuyển chọn M1 M2 M3 P1 P2 P3 Chuyên môn hóa theo Chuyên môn hóa theo Bao phủ thị trƣờng đặc tính sản phẩm đặc tính thị trƣờng
  8. Lựa chọn các phƣơng thức marketing nhằm khai thác các đoạn TTMT Thị trường tổng thể là thị Hệ thống marketing mix trường mục tiêu Chiến lƣợc marketing không phân biệt Hệ thống marketing mix 1 Đoạn thị trường mục tiêu 1 Hệ thống marketing mix 2 Đoạn thị trường mục tiêu 2 Hệ thống marketing mix 3 Đoạn thị trường mục tiêu 3 Chiến lƣợc marketing phân biệt Đoạn thị trường mục tiêu 1 Hệ thống marketing mix Đoạn thị trường mục tiêu 2 Chiến lƣợc marketing tập trung Đoạn thị trường mục tiêu 3
  9. Câu hỏi 54  Hãy cho biết khái niệm thị trường mục tiêu, phân đoạn thị trường và định vị thị trường?  Trình bày các bước lựa chọn thị trường mục tiêu?  Trình bày tiến trình định vị thị trường?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2