Bài giảng sinh hóa - Hóa sinh tổ chức thần kinh part 4

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
42
lượt xem
6
download

Bài giảng sinh hóa - Hóa sinh tổ chức thần kinh part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Glucid - 1% (glycogen, glucose). glycogen, glucose). - Hàm lượng glycogen ở TCTK thấp. thấp. - Glucose được máu cung cấp. cấp. 1.4. Enzym - Enzym chuyển hoá P, G, L: hexokinase, aldolase, CHE, GLDH, MAO, creatinkinase, … 1.5. Các chất vô cơ - Na+, Ca++, Fe2+, Mg2+, phân bố ở chất trắng chất xám. - Cation (+) anion (-): do các a.a acid, PL và acid syalic có nồng (độ cao ở TCTK.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng sinh hóa - Hóa sinh tổ chức thần kinh part 4

  1. 1.1. 1.1. Protid * Protein liªn hîp: + Protein S-100 vµ 14-3-2: - Lµ protein acid, ë n·o > c¬ quan ≠ nhiÒu lÇn Lµ - Lµ TP cÊu t¹o nªn neuron vµ h¹ch TK. - Liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh nhí. Pro S-100 . Giµu a.a acid (Glu, Asp) Giµu . ë TBTK ®Öm 85-90%, ë neuron 10-15%, cã nhiÒu trong h¹ch. 15%, . Liªn quan ®Õn h×nh th¸i cña neuron Liªn nh . ¶nh h­ëng ®Õn h­íng cña xung ®éng TK. nh h­íng . N.§é protein S-100  100 lÇn ë §V ®­îc luyÖn tËp " häc". 100 100 Pro 14-3-2 . ≠ S-100: chñ yÕu ë neuron (chÊt x¸m), Ýt ë TBTK ®Öm. . Vai trß: ch­a râ.
  2. Protid Protid Protein tan Protein liªn hîp C¸c peptid Neuroalbumin Nucleoprotein Thyreotropin Neuroglobulin Lipoprotein Somatostatin Neurocollagen Proteolipid C¸c peptid trÝ nhí Neuroelastin Phospholipoprotein Glycoprotein Protein S-100 Protein 14-3-2
  3. 1.1. 1.1. Protid * C¸c peptid cña TCTK (neuropeptid): + Thyreotropin: - Hor ®iÒu hßa. -  ¶nh h­ëng cña Ach trªn 1 sè vïng cña b¸n cÇu ®¹i n·o. - §­a vµo n·o thÊt -> thay ®æi nh©n c¸ch. ­a thay + Somatostatin: - Cã ë nhiÒu phÇn cña n·o, cã c¶ ë tuþ vµ ruét. Cã - §­a vµo n·o -> thay ®æi nh©n c¸ch. ­a + C¸c peptid trÝ nhí: - Scotophobin (ph©n tö trÝ nhí): 15 a.acid (n·o chuét). - G©y sî bãng tèi.
  4. 1.2. Lipid n·o + 51-54% chÊt kh« cña n·o. + NhiÒu ë chÊt tr¾ng, Ýt h¬n ë chÊt x¸m. + TCTK chñ yÕu: TCTK - Lipid thuÇn (glycerid, cholesterol) Lipid - Lipid t¹p (sphingolipid, cerebrosid, ganglyosid) Lipid cerebrosid - Ganglyosid: tham gia v/c Na+, K+ qua mµng TBTK. - NhiÒu a.bÐo ch­a no (a. arachidonic, a.docosahexaenoic-DHA). + Myelin (chøa cholesterol, P.lipid, sphingolipid): (chøa cholesterol P.lipid, - ë n·o ng­êi lín: cholesterol TD n·o - ë trÎ em vµ trong mét sè bÖnh: cholesterol este. - cÊu t¹o mµng tÕ bµo TK. tèc ®é dÉn truyÒn X§TK. Êu
  5. 1.2. Lipid n·o Thµnh phÇn lipid cña TCTK (g%) ChÊt x¸m ChÊt tr¾ng Tuû sèng TK ngo¹i biªn 4 - 7,9 13,9 - 23,1 15,5 - 22,7 4,4 - 23 Lipid TP Cholesterol 0,6- 1,4 3,6- 5,4 3,9- 5,9 1,1- 4,8 Phospholipid 3,1- 4,6 6,2- 4,3 7,8- 10,6 2,2 - 13,9 Cerebrosid 0,3- 1,9 4,1- 7,4 3,8- 6,2 1,1 - 6,7 Sphingomyelin 0,3- 1,9 1,8- 4,3 2,1- 3,4 1,3- 4,7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản