intTypePromotion=1

Bài giảng Tập huấn Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, NĐ 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn lựa chọn nhà thầu - TS. Nguyễn Việt Hùng

Chia sẻ: Sung Sung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:152

0
391
lượt xem
122
download

Bài giảng Tập huấn Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, NĐ 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn lựa chọn nhà thầu - TS. Nguyễn Việt Hùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tập huấn Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, NĐ 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn lựa chọn nhà thầu gồm có ba chuyên đề chính với các nội dung về khái quát về Luật Đấu thầu 2013 & NĐ63/CP; nội dung chi tiết của Luật Đấu thầu 2013 và NĐ 63/CP; hỏi và đáp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tập huấn Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, NĐ 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn lựa chọn nhà thầu - TS. Nguyễn Việt Hùng

 1. T ẬP HU ẤN  LU ẬT Đ ẤU TH ẦU S Ố 43/2013/QH13   (LU ẬT Đ ẤU TH ẦU 2013)  NĐ 63/2014/NĐ­CP H ƯỚNG D ẪN L ỰA  CH ỌN NHÀ TH ẦU   (NĐ63/CP)      Trình bày: TS. Nguyễn Việt Hùng                    Nguyên Vụ trưởng Vụ Q.Lý Đấu  Thầu                   Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 2. CÁC CHUYÊN ĐỀ I. Khái quát v ề Lu ật đ ấu th ầu 2013&NĐ63/CP II.N ội dung chi ti ết c ủa Lu ật  đ ấu th ầu 2013 và  NĐ 63/CP. III.H ỏi và đáp. Cách trình bày :   So sánh Lu ật 2013 v ới Lu ật 2005 (g ạch ch éo)  Chi ti ết Lu ật 2013 thông qua NĐ 63/CP 2
 3.     CHUYÊN Đ Ề I Khái quát về  Lu ật đ ấu th ầu 2013  và Ngh ị đ ịnh 63/CP
 4. Lu ật 2013   Đ ịnh nghĩa Đ ấu th ầu là quá trình: ­L/c  NT  đ ể  ký  k ết  và  th ực  hi ện  HĐ  cung  c ấp DVTV, DV phi TV, MSHH, XL;  ­L/c  Nhà  đ ầu  t ư  đ ể  ký  k ết  và  th ực  hi ện  HĐ  d ự  án đ ầu t ư theo hình th ức  đ ối tác công t ư,  d ự  án  đ ầu  t ư  có  s ử  d ụng  đ ất            trên  c ơ  s ở  b ảo  đ ảm  c ạnh  tranh ,  công  b ằng ,  minh  b ạch  và hi ệu qu ả kinh t ế. (K12, Đ4) 4
 5.  Lĩnh v ực đ ấu th ầu m ới: D ịch v ụ phi t ư v ấn (K9  Đ4) ­ Logistics ­ B ảo hi ểm ­ Qu ảng cáo ­ L ắp đ ặt (không thu ộc XL) ­ Nghi ệm thu ch ạy th ử ­ T ổ ch ức đào t ạo ­ B ảo trì, b ảo d ưỡng ­ V ẽ b ản đ ồ     ­ Ho ạt đ ộng khác không ph ải DVTV. 5
 6. Lu ật 2005 Đ ịnh nghĩa Đ ấu th ầu là quá trình l ựa ch ọn  nhà th ầu đáp  ứng các yêu c ầu c ủa  BMT trên c ơ s ở đ ảm b ảo tính  c ạnh tranh , công b ằng , minh b ạch   và hi ệu qu ả kinh t ế (K2, Đ4) 6
 7. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH • 1996 – 2005: Quy ch ế đ ấu th ầu (NĐ) • 2006 – 6/2014: ­ Lu ật đ ấu th ầu 2005    ­ Lu ật s ố 38, 2009     ­ NĐ 85/CP + NĐ 68/CP     ­ Các TT c ủa B ộ KH&ĐT. • T ừ 1/7/2014:   ­ Lu ật đ ấu th ầu 2013, 26/11/2013 • T ừ 15/8/2014:  ­ NĐ 63/CP, 26/6/2014 HD l/c NT.   (Văn b ản 4054/BKH ĐT, 27/6/2014) S ẽ ban hành:   + NĐ h ướng d ẫn l/c Nhà đ ầu t ư.   + Các TT h ướng d ẫn thi hành. 7
 8. CÁC NHÓM THÔNG T Ư (16TT)  C ỦA B Ộ KH&ĐT  1. Ch ứng ch ỉ đ ấu th ầu  2. M ẫu HSMT ­ XL & XL quy mô nhỏ ­ MSHH ­ DVTV 3. M ẫu HSYC ­ Ch ỉ đ ịnh th ầu XL ­ Ch ỉ đ ịnh th ầu DVTV ­ Chào hàng c ạnh tranh 4. M ẫu Báo cáo ­ Đánh giá HSDT ­ Th ẩm đ ịnh k ết qu ả đánh giá HSDT ­ Th ẩm đ ịnh HSMT, HSYC 5. Đăng t ải thông tin trên Báo Đ ấu th ầu 6. Đ ấu th ầu qua m ạng (thí đi ểm) 7. Ki ểm tra v ề công tác đ ấu th ầu 8
 9. K ẾT C ẤU V Ề LU ẬT Đ ẤU TH ẦU 2013 ­ S ố Ch ương: 13 (so v ới 6 c ủa Lu ật 2005) ­ S ố Đi ều: 96 (so v ới 77 c ủa Lu ật 2005): + Ch ương I : Quy đ ịnh chung (19 Đi ều) + Ch ương II : Hình th ức, ph ương th ức l/c NT,  NĐT và t ổ ch ức đ ấu th ầu chuyên nghi ệp (13 Đi ều). + Ch ương III : K ế ho ạch và quy trình l/c Nhà th ầu (6  Đi ều). + Ch ương IV : Ph ương pháp đánh giá HSDT/HSĐX  ;xét duy ệt trúng th ầu (5 Đi ều). 9
 10.  (ti ếp)  + Ch ương V:  MS t ập trung, MS th ường  xuyên, mua thu ốc, v ật t ư y t ế, cung c ấp s ản ph ẩm,  d ịch v ụ công (11 Đi ều). + Ch ương VI:  L/c Nhà đ ầu t ư (5 Đi ều) + Ch ương VII:  L/c NT, NĐT qua m ạng (2  Đi ều). + Ch ương VIII : H ợp đ ồng (11 Đi ều) + Ch ương IX : Trách nhi ệm c ủa các bên trong    l/c NT, NĐT (8 Đi ều). 10
 11.  (ti ếp) + Ch ương X:  Qu ản lý NN v ề ho ạt đ ộng  đ ấu th ầu (8 Đi ều) + Ch ương XI : Hành vi b ị c ấm v à x ử lý vi ph ạm v ề  đ ấu th ầu (2 Đi ều) + Ch ương XII : Gi ải quy ết ki ến ngh ị v à tranh ch ấp  trong đ ấu th ầu (4 Đi ều) + Ch ương XIII : Đi ều kho ản thi hành (2 Đi ều) Thông qua: 26/11/2013 Hi ệu l ực thi hành : 1/7/2014 11
 12. V ề hình th ức trình bày : ­ Các quy đ ịnh đ ược chi ti ết hóa. ­ T ạo s ự th ống nh ất →   B ỏ m ục 1 Ch ương VI Lu ật XD, 2003 (t ừ  Đi ều 95  đ ến Đi ều 106 v ề l/c NT) K ết lu ận : Lu ật đ ấu th ầu 2013 k ế th ừa c ác n ội  dung c ủa Lu ật đ ấu th ầu 2005 song c ó s ự thay đ ổi  c ả v ề n ội dung và hình th ức. 12
 13.   Khái quát v ề Lu ật đ ấu th ầu 2013 V ề n ội dung c ần l ưu  ý : 1. Ph ạm vi đi ều ch ỉnh. 2. Ph ương pháp đánh giá, TCĐG. 3. Trình t ự l/c NT. 4. V ề th ời gian l/c NT. 5. X ử lý vi ph ạm. 6. Phân c ấp trách nhi ệm. 7. C ạnh tranh trong  đ ấu th ầu 8.  M ột s ố đ ịnh nghĩa, quy đ ịnh đ ược đi ều ch ỉnh, b ổ sung 9. Mua s ắm t ập trung. 10. Đ ấu th ầu qua m ạng . 13
 14.  K ết c ấu NĐ 63/CP v ề l ựa ch ọn NT  S ố Ch ương: XV (so v ới XIII c ủa N Đ 85/CP)  S ố Đi ều: 130 (so v ới 77 c ủa N Đ 85/CP)  Ch ương I.  Nh ững quy đ ịnh chung:  (10 Đi ều)  Ch ương II.  Quy đ ịnh đ ấu th ầu RR, HC, 1 gđ (Phi  TV, HH, XL, h ỗn h ợp):  (21 Đi ều)  Ch ương III.  Quy đ ịnh đ ấu th ầu RR, HC cho DVTV: (12Đi ều)  Ch ương IV.  Quy đ ịnh đ ấu th ầu RR, HC, 2 g đ (HH,  XL, H ỗn h ợp):  (10 Đi ều)  Ch ương V.  Ch ỉ đ ịnh th ầu, chào hàng c ạnh tranh,  MSTT, T ự th ực hi ện:  (9 Đi ều)
 15. K ết c ấu NĐ 63/CP (ti ếp)  Ch ương VI.  L ựa ch ọn NT gói quy mô nh ỏ, gói th ầu  có s ự tham gia th ực hi ện c ủa c ộng  đ ồng:  (5 Đi ều)  Ch ương VII.  Mua s ắm t ập trung, mua s ắm th ường  xuyên, mua thu ốc, v ật t ư y t ế v à s ản ph ẩm, d ịch  v ụ công:  (16 Đi ều)  Ch ương VIII.  L ựa ch ọn NT qua m ạng:  (5 Đi ều)  Ch ương IX.  H ợp đ ồng:  (11 Đi ều)  Ch ương X.  Phân c ấp trách nhi ệm th ẩm đ ịnh, phê  duy ệt trong l ựa ch ọn nhà th ầu:  (7 Đi ều)  Ch ương XI.  Đào t ạo, b ồi d ưỡng v ề đ ấu th ầu, t ổ  ch ức đ ấu th ầu chuyên nghi ệp và đi ều ki ện đ ối v ới  thành viên t ổ chuyên gia:  (10 Đi ều)
 16. K ết c ấu NĐ 63/CP (ti ếp)  Ch ương XII . Xử lý tình huống và giải quyết kiến  nghị trong đấu thầu (4 Đi ều)  Ch ương XIII.  Xử lý vi phạm, kiểm tra, giám sát và  theo dõi hoạt động đấu thầu (6 Đi ều)  Ch ương XIV.  Các vấn đề khác (2 Đi ều)  Ch ương XV.  Điều khoản thi hành (2 Đi ều)
 17. CHUYÊN Đ Ề II N ội dung chi ti ết c ủa  Lu ật đ ấu th ầu 2013  và Ngh ị đ ịnh 63/CP 17
 18. A. V ề quy đ ịnh liên quan t ới  l ựa ch ọn Nhà th ầu 18
 19.  1 Ph ạm vi đi ều ch ỉnh 19
 20.  Ph ạm vi đi ều ch ỉnh (Đ1) 1. L/c NT cung c ấp DVTV,  DV phi t ư  v ấn,  HH, XL đ ối v ới: a) D ự án đ ầu t ư phát tri ển  s ử d ụng v ốn NN   (K11 Đ4) c ủa: ­ C ơ quan NN ­ T ổ ch ức chính tr ị, xã h ội…,l ực l ượng vũ  trang, đ ơn v ị s ự nghi ệp công l ập. b) D ự án đ ầu t ư phát tri ển c ủa DNNN. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2