intTypePromotion=1

Bài giảng Thực hành chương 5: Cấu hình Group Policy để tự động map ổ đĩa mạng cho Client - Từ Thanh Trí

Chia sẻ: Codon_03 Codon_03 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
78
lượt xem
7
download

Bài giảng Thực hành chương 5: Cấu hình Group Policy để tự động map ổ đĩa mạng cho Client - Từ Thanh Trí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Share một Public folder; cấu hình Group policy để tự động MAP ổ đĩa mạng cho Client là những nội dung chính mà "Bài giảng Thực hành chương 5: Cấu hình Group Policy để tự động map ổ đĩa mạng cho Client" hướng đến trình bày.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thực hành chương 5: Cấu hình Group Policy để tự động map ổ đĩa mạng cho Client - Từ Thanh Trí

  1. THỰC HÀNH CHƢƠNG 5 (Windows Server 2003) Bài 5: CẤU HÌNH GROUP POLICY ĐỂ TỰ ĐỘNG MAP Ổ ĐĨA MẠNG CHO CLIENT Mô hình Lab minh họa. Mô hình này chúng ta vẫn thực hiện ở trên máy server01 và client01nhƣ trƣớc. Thực hành Một trong những cộng việc khá thƣờng xuyên của các nhà Quản trị mạng là MAP một ổ đĩa cho máy tính client. Việc này có thể thực hiện đƣợc bằng nhiều cách khác nhau : MAP ổ đĩa bằng tay trên từng máy tính client. Sử dụng mục Logon script trong hộp thọai properties của User hoặc sử dụng Logon script trong Group Policy. MAP ổ đĩa bằng tay trên từng máy tính client là một công việc đòi hỏi rất nhiều thời gian. Tƣơng tự, việc sử dụng Logon script trong hộp thọai Properties của User không phải là một cách tốt, nó đòi hỏi bạn phải mở hộp thọai properties của từng User. Chỉ có cách thích hợp nhất là chúng ta sử dụng Logon script trong Group policy. Trong chƣơng này chúng ta sẽ thảo luận một cách chi tiết các bƣớc để triển khai một Logon script làm nhiệm vụ MAP một ổ đĩa mạng cho User. Giáo viên: Từ Thanh Trí Trang 1
  2. THỰC HÀNH CHƢƠNG 5 (Windows Server 2003) Trong chƣơng này, chúng ta sẽ thảo luận các vấn đề sau: 1. Share một Public folder 2. Cấu hình Group policy để tự động MAP ổ đĩa mạng cho Client. Bước 1: Share một Public folder. Trƣớc khi tiến hành MAP một ổ đĩa mạng cho User, bạn phải Share một folder trên file server. Ví dụ này chúng ta sẽ Share một folder trên máy tính server01. Thực hiện các bƣớc dƣới đây để share một máy tính trên server01.  Double click vào My computer, chọn ổ đĩa cần tạo Folder là C hay D... (trong ví dụ này tôi chọn ổ C)  Right click chọn New, chọn Folder đặt tên cho folder này là Public  Right click vào folder này chọn Properties  Trong hộp thọai Public properties, di chuyển qua Tab Sharing. Trên tab sharing, đánh dấu chọn vào mục Share this folder để share folder này. Chấp nhận tên share default là Public(xem hình minh họa 1). Hình 1: Giáo viên: Từ Thanh Trí Trang 2
  3. THỰC HÀNH CHƢƠNG 5 (Windows Server 2003)  Click vào nút Permission. Trong hộp thọai Permission for public, chắc chắn rằng group Everyone đã đƣợc chọn, đánh dấu Check vào cột Allow để cấp quyền Full control cho Everyone group(xem hình minh họa 2). Hình 2:  Click Apply và click OK để đóng hộp thọai Permission for Public  Click Apply và click OK để đóng hộp thọai Public Properties. Bước 2: Cấu hình Group policy để tự động MAP ổ đĩa mạng cho client. Bƣớc kế tiếp là tiến hành cấu hình Group policy để MAP ổ đĩa mạng từ Folder public đã đƣợc Share cho client. Trong ví dụ này, chúng ta cần giả sử MAP ổ đĩa mạng này lên tất cả các máy trong toàn Domain. Giáo viên: Từ Thanh Trí Trang 3
  4. THỰC HÀNH CHƢƠNG 5 (Windows Server 2003) Vì vậy, chúng ta sẽ tạo một Group policy và áp đặt Group policy này lên toàn domain hocmang.com. Thực hiện các bƣớc dƣới đây để tạo ra một Group policy để tự động MAP một ổ đĩa mạng cho máy tính client trong toàn Domain:  Trên máy server01, click Start, chọn Programs / Administrative tools rồi click Group Policy Manegement để mở trình trình quản lý Group Policy.  Trên cửa sổ Group Policy Manager, mở rộng nút Forest: hocmang.com, mở rộng nút domains rồi right click vào domain hocmang.com và click chọn lệnh Create and Link a GPO Here. Lệnh này sẽ tạo ra một Group Policy và áp đặt Group Policy này lên tòan domain(xem hình 3). Hình 3: Giáo viên: Từ Thanh Trí Trang 4
  5. THỰC HÀNH CHƢƠNG 5 (Windows Server 2003)  Trong hộp thọai New GPO, nhập tên của Group Policy trong hộp thọai text Name. Trong ví này chúng ta nhập là MAP Network Drive. Click OK (xem hình 4) Hình 4:  Group Policy mà bạn mới tạo sẽ xuất hiện trong cửa sổ Group Policy Management. Right click vào Group Policy MAP NetWork Drive, click chọn Edit.  Trong cửa sổ Group Policy Object Editor, mở rộng Windows Setting nằm dƣới ngăn Users Configuration. Click vào mục Script(Logon/Logoff), Double click vào mục Logon nằm trong khu vực bên phải. Hộp thọai Logon properties xuất hiện (xem hình minh họa 5) Hình 5: Giáo viên: Từ Thanh Trí Trang 5
  6. THỰC HÀNH CHƢƠNG 5 (Windows Server 2003)  Trong hộp thọai Logon properties, click nút Add để đƣa File script vào. Hộp thọai Add a script xuất hiện (xem hình minh học 6). Hình 6:  Trong hộp thọai Add a Script. Click nút Browse để tìm và chọn file script cần đƣa vào. Hộp thọai Browse xuất hiện nhƣ sau(xem hình minh họa 7) Giáo viên: Từ Thanh Trí Trang 6
  7. THỰC HÀNH CHƢƠNG 5 (Windows Server 2003) Hình 7  Trong hộp thoại Browse, right click vào khu vực trống nào đó… chọn New rồi chọn Wordpad Document hiệu chỉnh tên File New wordpad Document.doc thành MAP drive.bat. Click Yes trên hộp thọai Rename để hòan thành việc đổi tên (xem hình minh họa 8) Hình 8  Right click vào file MAP drive.bat rồi click chọn Edit. Hộp thọai cảnh báo file open xuất hiện(xem hình minh họa 9) Giáo viên: Từ Thanh Trí Trang 7
  8. THỰC HÀNH CHƢƠNG 5 (Windows Server 2003) Hình 9  Click run để mở file. File này đƣợc mở sử dụng bằng phần mền Notepad trong cửa sổ MAP drive – notepad, bạn nhập nội dung nhƣ bên dƣới nhƣ sau: net use P:\\server01\public . Đóng cửa sổ sọan thảo, click Yes để lƣu lại các thay đổi vào file MAP drive.bat (xem hình minh họa 10) Hình 10  Click Open trong hộp thọai browse  Click Ok trong hộp thọai add a script để đóng hộp thọai này  Click Apply và rồi click Ok để đóng hộp thọai Logon properties.  Đóng hộp thọai Group Policy Object Editor Giáo viên: Từ Thanh Trí Trang 8
  9. THỰC HÀNH CHƢƠNG 5 (Windows Server 2003)  Đóng cửa sổ Group Policy Management. Bƣớc kế tiếp là cập nhật Group policy để các Setting vừa cấu hình có hiệu lực nhƣ sau: Vào start, chọn run, gõ câu lệnh cmd, click ok để vào dos Trong cửa sổ dos, nhập lệnh gpupdate/force (xem hình minh họa 11) Hình 11: Để kiểm tra việc triển khai MAP ổ đĩa mạng cho User, trên máy client bạn cần phải Log off và Log on lại máy tính này. Sau khi Log on xong, mở my computer lên để kiểm tra kết quả sẽ thấy ổ đĩa đƣợc MAP (xem hình minh họa 12) Hình 12 Giáo viên: Từ Thanh Trí Trang 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2