intTypePromotion=3

Bài giảng Thuốc điều chỉnh rối loạn tiêu hóa - TS.Trần Thanh Tùng

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
116
lượt xem
16
download

Bài giảng Thuốc điều chỉnh rối loạn tiêu hóa - TS.Trần Thanh Tùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thuốc điều chỉnh rối loạn tiêu hóa trình bày về thuốc chữa viêm loét dạ dày-tá tràng, thuốc điều chỉnh chức năng vận động và bài tiết đường tiêu hóa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thuốc điều chỉnh rối loạn tiêu hóa - TS.Trần Thanh Tùng

 1. 3/11/2015 Mục tiêu học tập Sau khi học xong bài này sinh viên phải: 1. Nêu được cơ chế tác dụng, tác dụng không mong muốn và áp THUỐC ĐIỀU CHỈNH dụng lâm sàng của các thuốc kháng acid tại chỗ, thuốc kháng H2 và thuốc ức chế bơm H+/ K+- ATPase. RỐI LOẠN TIÊU HÓA 2. Phân tích được vị trí tác dụng và chỉ định của các thuốc gây nôn và chống nôn. 3. Phân tích được cơ chế, chỉ định và áp dụng điều trị của các TS.Trần Thanh Tùng thuốc nhuận tràng và tẩy. Bộ môn Dược lý 4. Phân biệt được cơ chế của các thuốc lợi mật và thông mật, cho Đại học Y Hà Nội 1 ví dụ và áp dụng. 2 Nội dung trình bày A. Thuèc ch÷a viªm loÐt A. Thuốc chữa viêm loét dạ dày-tá tràng d¹ dµy-t¸ trµng (ANTIULCER AGENTS) B. Thuốc điều chỉnh chức năng vận động 1. Đại cương và bài tiết đường tiêu hóa 2. Điều trị loét dạ dày-tá tràng 3 4 1
 2. 3/11/2015 1. ĐẠI CƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG Điều hòa bài tiết H+ Sinh lý dạ dày 5 ở dạ dày 6 1. ĐẠI CƯƠNG 2. ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG LoÐt d¹ dµy-t¸ trµng lµ hËu qu¶ sù mÊt c©n b»ng gi÷a: 2.1. Chèng c¸c yÕu tè x©m h¹i: + Kh¸ng acid: toµn th©n & t¹i chç YÕu tè b¶o vÖ + Gi¶m tiÕt acid vµ pepsin: kh¸ng histamin H2, YÕu tè x©m h¹i Lớp nhày-bicarbonat øc chÕ b¬m proton Nội sinh: HCl, pepsin, muối mật Lớp tế bào biểu mô + C¸c kh¸ng sinh diÖt HP Ngoại sinh: vi khuẩn HP, NSAIDs Prostaglandin 2.2. T¨ng c−êng c¸c yÕu tè b¶o vÖ: corticoid, rượu, cà phê… + Các muối bismuth + Sulcralfat + Misoprostol 7 8 2
 3. 3/11/2015 2.1. CHỐNG CÁC YẾU TỐ XÂM HẠI Thuèc kh¸ng acid toµn th©n 2.1.1. Thuèc kh¸ng acid (antacid) C¸c thuèc: NaHCO3, CaCO3 §Æc ®iÓm: - HÊp thu vµo m¸u Thuèc - Gi¶i phãng nhanh CO2 Acid dÔ ch¶y m¸u, thñng æ loÐt dÞch vÞ Trung hoµ - T¸c dông nhanh song chãng hÕt acid Rebound - G©y base m¸u - Gi÷ Na vµ Ca HiÖn nay Ýt dïng 9 10 Thuèc kh¸ng acid t¹i chç Thuèc kh¸ng acid t¹i chç T¹o phøc hîp base kh«ng tan nªn kh«ng cã t¸c dông toµn th©n • Nh«m hydroxyd: Al(OH)3 • Magnesi hydroxyd: Mg(OH)2 Al(OH)3 + 3HCl ↔ AlCl3 + 3H2O Ở dạ dày, magnesi hydroxyd phản ứng nhanh với acid clohydric: Mg(OH)2 + 2HCl ↔ MgCl2 + 2H2O - KÕt tña pepsin - Xuèng ruét: kÕt hîp víi P043- , C032- - T¸c dông trung hoµ yÕu nªn kh«ng g©y tiÕt acid håi øng - Mg2+ gi÷ n−ưíc nªn hay g©y tiªu ch¶y - T¹o nh«m phosphat ë ruét, kÐo phosphat tõ xư¬ng nªn g©y Kh¾c phôc: dïng cïng CaC03 hoÆc Al(OH)3 nhuyÔn xư¬ng - KÕt hîp víi protein ruét nªn hay g©y t¸o Kremil-S = 325mg Al(OH)3 + 325mg MgC03 Kh¾c phôc: dïng cïng Mg(OH)2 11 12 3
 4. 3/11/2015 Thuèc kh¸ng acid t¹i chç 2.1.2. Thuèc lµm gi¶m tiÕt HCl vµ pepsin d¹ dµy Thuèc kh¸ng histamin H2 Thuèc thưêng dïng (H2 receptor blockers, H2 antagonists) • Mg(OH)2: tiªu ch¶y * Cimetidin • Al(OH)3: t¸o - C¬ chÕ t¸c dông Phèi hîp: + Công thức cấu tạo gièng histamin tranh chÊp trªn 400mg Mg(OH)2 + 400mg Al(OH)3 receptor H2 t¹i d¹ dµy tiÕt acid = MAALOX + C¸c nguyªn nh©n g©y t¨ng tiÕt histamin t¹i d¹ dµy: c−êng pgc, thøc ¨n, Nh¾c BN: Nhai kü tr−íc khi nuèt 13 14 Thuèc kh¸ng histamin H2 (H2 receptor blockers) * Cimetidin * Cimetidin - T¸c dông kh«ng mong muèn vµ theo dâi sö dông + Th−êng gÆp: - T¸c dông . Tiªu ho¸: ph©n láng, buån n«n Gi¶m tiÕt c¶ sè lưîng vµ nång ®é HCl . ThÇn kinh: chãng mÆt, nhøc ®Çu, ®au c¬ Møc ®é phô thuèc vµo liÒu + Dïng l©u: ThiÓu n¨ng t×nh dôc, vó to ë ®µn «ng + Uèng cimetidin liÒu 200mg: lµm t¨ng PH lªn trong 1,5h (Giảm gắn testosteron vào receptor, tăng tiết prolactin, + Uèng liÒu 400mg trưíc khi ®i ngñ sÏ gi÷ PH d¹ dµy=3,5 suèt ®ªm ức chế CYP chuyển hóa estradiol) + Uèng 1000mg/ngµy → tû lÖ liÒn sÑo 60% sau 4 tuÇn vµ 80% sau 8 Gi¶m b¹ch cÇu, suy tuû (cã håi phôc) tuÇn 15 16 4
 5. 3/11/2015 + Hai tai biÕn cÇn theo dâi: Các thuốc kháng histamin H2 thế hệ sau . TiÕt acid håi øng cña d¹ dµy . Ung thư- d¹ dµy: Vi khuÈn t¹o nitrosamin tõ thøc ¨n (Ranitidin, Nizatidin, Famotidin) - Chỉ định Nhìn chung là an toàn hơn + Loét dạ dày- tá tràng lành tính - Ít có tác động lên hormon sinh dục nam nên ít gây ra biến chứng + Bệnh trào ngược dạ dày- thực quản (GERD) suy giảm ham muốn tình dục ở nam giới. + Hội chứng tăng tiết acid dịch vị (Zollinger- Ellison) - Ít tác động lên các men chuyển hoá ở gan nên cũng ít ảnh hưởng + Làm giảm tiết acid dịch vị trong một số trường hợp loét đường tiêu hóa tới chuyển hoá các thuốc được sử dụng đồng thời. khác có liên quan đến tăng tiết dịch vị Đây là hai tác dụng được cải thiện nhất so với cimetidin. + Làm giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa do thừa acid dịch vị. GERD = Gastroesophageal reflux disease 17 18 Các thuốc kháng histamin H2 thế hệ sau Thuốc ức chế bơm proton (PPI) * Ranitidin: Lịch sử nhóm thuốc PPIs T¸c dông m¹nh h¬n cimetidin 4 -10 lÇn, Ýt Từ năm 1967 bắt đầu nghiên cứu thuốc ức chế t¸c dông phô h¬n, thêi gian t¸c dông dµi h¬n bơm proton nhưng không thành công khi muốn chuyển thành sản phẩm thuốc * Nizatidin: Năm 1979 tìm ra omeprazol có tác dụng ức chế T¸c dông tư¬ng ®ư¬ng ranitidin bơm proton và không gây độc trên súc vật * Famotidin M¹nh h¬n cimetidin 30 lÇn. Dïng liÒu thÊp, Năm 1982 lần đầu công bố nghiên cứu ngµy 1 lÇn 40mg tr−íc ®i ngñ lâm sàng thuốc nhóm PPI: Omeprazol - øc chÕ histamin H2 m¹nh nhÊt PPI=proton pump inhibitors - Ýt øc chÕ Cyt P450, Ýt t¸c dông phô nhÊt 19 20 5
 6. 3/11/2015 Thuốc ức chế bơm proton (PPI) Thuốc ức chế bơm proton (PPI) PPI - Tác dụng và cơ chế (-) + Thuốc ức chế bơm proton là những “tiền thuốc” (prodrug) + Ở tế bào thành dạ dày: thuốc chuyển thành các chất có hoạt tính, gắn vào bơm proton, ức chế đặc hiệu và không hồi phục bơm → làm giảm bài tiết acid do bất kỳ nguyên nhân nào. Tác dụng mạnh hơn nhóm thuốc kháng histamin H2 + Rất ít ảnh hưởng đến: khối lượng dịch vị, sự bài tiết pepsin, yếu tố nội tại của dạ dày. Omeprazol là thuốc được phát PPI=proton pump inhibitors + Dùng một liều, bài tiết acid dạ dày bị ức chế trong 24 giờ minh đầu tiên 21 22 Parietal cell: tế bào thành Thuốc ức chế bơm proton (PPI) Thuốc ức chế bơm proton (PPI) Chỉ định Tác dụng không mong muốn - Loét dạ dày- tá tràng lành tính. - Nói chung thuốc dung nạp tốt - Phòng và điều trị các trường hợp loét do dùng thuốc NSAIDs. - Có thể gặp: khô miệng, rối loạn tiêu hóa, đau đầu, chóng mặt, tăng - Bệnh trào ngược dạ dày- thực quản (GERD) enzym gan, rối loạn thị giác, thay đổi về máu, viêm thận, liệt dương, - Hội chứng Zollinger- Ellison dị ứng. - Esomeprazol có thêm tác dụng: Diệt HP và ngăn ngừa nguy cơ tái - Tăng nguy cơ gây ung thư dạ dày nhiễm ở bệnh nhân loét dạ dày-tá tràng (Phối hợp với kháng sinh). (làm giảm độ acid dạ dày → tăng nguy cơ nhiễm khuẩn tiêu hóa) Chống chỉ định: quá mẫn với thuốc - Viêm đại tràng giả mạc do Clostridium difficile Thận trọng: bệnh gan, phụ nữ có thai hoặc cho con bú. Phải loại trừ - Tăng nguy cơ gãy xương khi dùng kéo dài trên người già 23 khả năng ung thư dạ dày trước khi dùng 24 6
 7. 3/11/2015 Các thuốc ức chế bơm proton thế hệ sau Thuốc ức chế bơm proton (PPI) So sánh với omeprazol: Lưu ý khi sử dụng: - Thuốc ức chế bơm proton bị phá huỷ trong môi trường acid nên - Ít hoặc không bị chuyển hóa bởi hệ men cytocrom P450 trong gan phải dùng dưới dạng viên nang hoặc viên nén bao tan trong (Chủ yếu là CYP2C19) nên hạn chế tương tác với thuốc khác ruột. Khi uống phải nuốt nguyên cả viên với nước - Ức chế tiết acid mạnh hơn (không nhai, không nghiền) - Esomeprazol có tác dụng ức chế tiết acid kéo dài nhờ trong công thức có đồng phân quang học S - Nên uống thuốc 30 phút trước ăn (sáng hoặc tối): cần thời gian chuyển tới tế bào thành ở dạ dày và chuyển thành dạng có hoạt tính. Thức ăn có ảnh hưởng tới hấp thu thuốc. 25 Enteric coated tablets: viên nén bao tan trong ruột 26 Thuốc ức chế bơm proton (PPI) 2.1.3. Kháng sinh diệt Helicobacter pylori C¸c thuèc: omeprazol, lanzoprazol, Test HP(+) → dùng kháng sinh: vết loét liền nhanh và tránh tái phát pantoprazol, esomeprazol. * Phác đồ 3 thuốc dùng trong 1 tuần: 1 thuốc ức chế bơm proton + 2 kháng sinh (amoxicilin + clarithromycin hoặc amoxicilin + metronidazol hoặc metronidazol + clarithromycin) VD: lanzoprazol 30mg x 2 lần/ngày + Amoxicilin 1g x 2 lần/ngày + clarithromycin 0,5g x 2 lần/ngày. Phác đồ này diệt H.pylory 85% trường hợp * Phác đồ 4 thuốc dùng trong 2 tuần: 1 thuốc ức chế bơm proton + muối bismuth + 2 kháng sinh 27 28 7
 8. 3/11/2015 2.2. T¨ng cư−êng c¸c yÕu tè b¶o vÖ 2.2. T¨ng cư−êng c¸c yÕu tè b¶o vÖ * Các muối bismuth dùng dạng keo * Các muối bismuth - Bảo vệ tế bào niêm mạc dạ dày do - Chống chỉ định: quá mẫn với thuốc, suy thận nặng, phụ nữ có thai. + Tăng tiết dịch nhày và bicarbonat - Tác dụng phụ: buồn nôn, nôn, đen miệng, đen lưỡi, đen phân (phản + Ức chế hoạt tính của pepsin ứng với H2S của vi khuẩn tạo bismuth sulfit có màu đen) + Bao phủ chọn lọc lên đáy ổ loét, tạo chelat với protein, làm thành -Chế phẩm: Bismuth subcitrat viên nén 120 mg hàng rào bảo vệ ổ loét + Uống mỗi lần 1 viên, ngày 4 lần vào 30 phút trước các bữa ăn và 2 + Diệt H. pylori. Khi phối hợp với kháng sinh và thuốc ức chế bơm giờ sau bữa ăn tối proton → tăng khả năng diệt khuẩn. + Hoặc mỗi lần uống 2 viên, ngày 2 lần vào 30 phút trước bữa ăn - Bismuth dạng keo ít hấp thu qua đường uống (~1%) nên ít gây độc sáng và tối. Điều trị trong 4- 8 tuần. với liều thông thường. 29 30 2.2. T¨ng cư−êng c¸c yÕu tè b¶o vÖ 2.2. T¨ng cư−êng c¸c yÕu tè b¶o vÖ * Sucralfat (Ulcar, Antepsin) * Misoprostol (Cytotec) -Là phức hợp của nhôm hydroxyd và sulfat sucrose. - Là prostaglandin E1 tổng hợp -Ít hấp thu, chủ yếu tác dụng tại chỗ - Tác dụng: -Gắn với protein tại ổ loét, bao phủ vết loét, bảo vệ khỏi bị tấn công + Kích thích cơ chế bảo vệ ở niêm mạc dạ dày bởi acid dịch vị, pepsin và acid mật. + Giảm bài tiết acid, làm tăng liền vết loét dạ dày- tá tràng hoặc dự -Ngoài ra: kích thích sản xuất prostaglandin (E2, I1,) tại chỗ, nâng pH phòng loét dạ dày do dùng thuốc chống viêm phi steroid. dịch vị, hấp phụ các muối mật. - Hấp thu được vào máu → gây tác dụng phụ: tiêu chảy, đầy bụng, - Sucralfat làm giảm hấp thu của nhiều thuốc→ thuốc dùng đồng thời khó tiêu, buồn nôn, đau quặn bụng, chảy máu âm đạo bất thường, gây phải uống trước sucralfat 2 giờ. sẩy thai, phát ban, chóng mặt, hạ huyết áp. 31 - Chống chỉ định phụ nữ có thai, cho con bú. 32 8
 9. 3/11/2015 B. THUỐC ĐIỀU CHỈNH 1. Thuốc kích thích và điều chỉnh vận động đường tiêu hóa CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG, BÀI TIẾT ĐƯỜNG TIÊU HÓA - Thuốc gây nôn 1. Thuốc kích thích và điều chỉnh vận động - Thuốc làm tăng nhu động ruột đường tiêu hóa - Thuốc điều hòa chức năng vận động đường tiêu hóa 2. Thuốc chống co thắt và làm giảm nhu động đường tiêu hóa 3. Thuốc chống tiêu chảy 4. Thuốc lợi mật và thông mật 33 34 1. Thuốc kích thích và điều chỉnh vận động đường tiêu hóa 1.2. Thuốc làm tăng nhu động ruột 1.1. Thuốc gây nôn - Thuốc nhuận tràng Là thuốc làm tăng nhu động ruột già, dùng khi bị táo bón, tránh lạm dụng thuốc vì có thể gây hậu quả hạ kali máu và mất trương lực đại tràng. - Theo cơ chế tác dụng, thuốc nhuận tràng chia thành các nhóm + Thuốc nhuận tràng làm tăng khối lượng phân: methylcellulose. + Thuốc nhuận tràng kích thích: bisacodyl, glycerin + Chất làm mềm phân: parafin lỏng + Thuốc nhuận tràng thẩm thấu: muối magnesi, sorbitol 35 36 9
 10. 3/11/2015 1.2. Thuốc làm tăng nhu động ruột 1.2. Thuốc làm tăng nhu động ruột - Thuốc nhuận tràng - Thuốc tẩy Bisacodyl Là thuốc tác dụng ở ruột non và ruột già, dùng tống mọi chất - Làm tăng nhu động ruột do kích thích đám rối thần kinh trong thành chứa trong ruột ra ngoài (chất độc, giun sán), thường chỉ dùng 1 lần. ruột, làm tăng tích lũy ion và dịch trong lòng đại tràng. + Thuốc tẩy muối Magnesi sulfat ít hấp thu, làm tăng áp lực thẩm thấu, giữ nước, làm tăng Là thuốc nhuận tràng thẩm thấu. Do ít được hấp thu, magnesi sulfat thể tích lòng ruột. VD magnesi sulfat làm tăng áp lực thẩm thấu trong lòng ruột, giữ nước, làm tăng thể tích liều cao 15-30g với nhiều nước có tác dụng tẩy lòng ruột, gây kích thích tăng nhu động ruột. + Thuốc tẩy dầu liều thấp 5g có tác dụng thông mật, nhuận tràng Thường dùng dầu thầu dầu có chứa triglycerid của acid ricinoleic. 37 38 1.3. Thuốc điều hòa chức năng vận động đường tiêu hóa - Thuốc kháng dopamin Domperidon Metoclopramid - Đối kháng với dopamin chỉ ở - Phong bế receptor dopamin. - Làm hồi phục lại nhu động ruột đã bị ỳ, đồng thời hấp phụ hơi, ngoại biên Đối kháng dopamin cả trung trung hòa acid - Chống nôn trung ương: ức chế ương và ngoại biên - Điều trị chứng khó tiêu, đầy hơi receptor dopamin vùng nhận cảm hóa - Ngoại biên tác dụng tương Các thuốc: học ở sàn não thất IV tự như domperidon. + Cường PGC đường tiêu hóa (nằm ngoài HRMN) - Có tác dụng an thần Prepulsid - Tăng tốc độ đẩy các chất chứa trong + Tác dụng trên hệ enkephalinergic dạ dày xuống ruột Trimebutin (Debridat) - Tăng trương lực cơ thắt tâm vị, 39 40 chống trào ngược dạ dày- thực quản. 10
 11. 3/11/2015 Domperidon Metoclopramid 2. Thuốc chống co thắt, giảm nhu động tiêu hóa - Thuốc chống nôn - Thuốc chống co thắt cơ trơn đường tiêu hóa 2.1. Thuốc chống nôn - Gây tê ngọn dây cảm giác ở dạ dày - Thuốc ức chế phó giao cảm - Thuốc kháng histamin H1 - Thuốc kháng receptor D2 (hệ dopaminergic) - Thuốc kháng serotonin - Các thuốc khác 41 42 2. Thuốc chống co thắt, giảm nhu động tiêu hóa 3. Thuốc chống tiêu chảy 3.1. BÖnh tiªu ch¶y ? 2.2. Thuốc chống co thắt cơ trơn đường tiêu hóa Chống co thắt cơ trơn với cơ chế khác nhau, điều trị triệu chứng các Tiêu chảy là sự gia tăng số lần đi tiêu cơn đau do co thắt đường tiêu hóa, đường mật, sinh dục, tiết niệu. trong một ngày (trên 3 lần) Phân chứa trên 90% nước Nguyên nhân: nhiễm vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, thuốc, rối loạn đường ruột 43 44 11
 12. 3/11/2015 3.2. Thuốc điều trị tiêu chảy 3.2. Thuốc điều trị tiêu chảy 3.2.1. Thuốc uống bù nước và điện giải Ph©n lo¹i - Thành phần một gói bột (ORS của Unicef) pha với 1 lít nước - Thuốc uống bù nước và điện giải Natri clorid 3,5g; Kali clorid 1,5g; Natribicarbonat 2,5g; Glucose 20,0g. - C¸c chÊt hÊp phô, bao phñ niªm m¹c ruét - Cơ chế tác dụng: hấp thu của natri và nước ở ruột được tăng cường - C¸c chÊt lµm gi¶m tiÕt dich ruét, gi¶m nhu bởi glucose. ®éng ruét - Chỉ định: phòng, điều trị mất nước và điện giải mức độ nhẹ và vừa. - C¸c chÊt lµ vi khuÈn, nÊm - Chống chỉ định: giảm niệu hoặc vô niệu do giảm chức năng thận, mất nước nặng, nôn nhiều và kéo dài, tắc ruột, liệt ruột. 45 46 ORS có độ thẩm thấu thấp ORS có độ thẩm thấu thấp Năm 2008, WHO và UNICEF lại đưa ra khuyến cáo dùng oresol có tỷ trọng thấp (so với oresol cũ) Các nghiên cứu cho thấy nhóm trẻ dùng ORS mới làm: Giảm tới 33% số trẻ phải truyền dịch Giảm 20% số lượng phân bài tiết Giảm 30% số trẻ bị nôn so với nhóm trẻ dùng dung dịch oresol cũ (có tỷ trọng cao hơn). Lưu ý: Oresol được đóng gói trong giấy nhôm hàn kín, pha trong nước đun sôi để nguội, không được pha đặc hay loãng hơn. Dung dịch pha xong chỉ nên uống trong ngày, qua ngày hôm sau thừa phải đổ đi và pha gói mới. ORSTTT: ORS thẩm thấu thấp 47 48 12
 13. 3/11/2015 3.2.2. ChÊt hÊp phô, bao phñ niªm m¹c ruét - Trọng lượng phân tử cao, cấu trúc phiến mỏng (leaflet structure) - Tính chất dẻo dai → gắn với protein của niêm mạc đường tiêu hóa, tạo thành một lớp mỏng bao phủ, bảo vệ niêm mạc. * Smecta * Actapulgit - B¶o vÖ niªm m¹c ruét - B¶o vÖ niªm m¹c ruét - HÊp phô ®éc tè vi khuÈn vµ h¬i khÝ trong ruét, cÇm m¸u Lưu ý: uèng xa b÷a ¨n, kh«ng dïng ®iÒu trÞ tiªu ch¶y cÊp ë trÎ em 49 50 3.2.3. ChÊt lµm gi¶m tiÕt dich ruét, gi¶m nhu ®éng ruét 3.2.4. ChÊt lµ vi khuÈn, nÊm Lactobacilus acidophilus Loperamid * Cơ chế Lµ thuèc tæng hîp, t¸c dông theo kiÓu - B×nh thưêng: morphin do cã cÊu tróc t−¬ng tù C©n b»ng gi÷a vi khuÈn huû saccharose vµ vi khuÈn huû protein T¸c dông (®Òu céng sinh trong ruét) - Chèng xuÊt tiÕt niªm m¹c ruét do t¨ng t¸i - Mét sè yÕu tè (rưîu, stress, kh¸ng sinh,) lµm ↓ vi khuÈn huû hÊp thu n−ưíc saccharose vµ ↑ vi khuÈn huû protein g©y tiªu ch¶y, t¸o bãn, trưíng - Lµm chËm sù chuyÓn vËn trong ®¹i trµng bông - Cã t¸c dông nhanh, kÐo dµi, kh«ng cã t¸c dông trung ư¬ng 51 52 13
 14. 3/11/2015 * T¸c dông Saccharomyces boulardii * T¸c dông: * ChØ ®Þnh: - LËp l¹i th¨ng b»ng vi khuÈn céng sinh trong ruét - Tæng hîp c¸c vitamin nhãm B - §iÒu trÞ vµ dù phßng tiªu ch¶y - KÝch thÝch vi khuÈn huû saccharose ph¸t triÓn do kh¸ng sinh - KÝch thÝch miÔn dÞch cña niªm m¹c ruét - K×m khuÈn, diÖt nÊm Candida albican - Tiªu ch¶y cÊp ë mäi løa tuæi - DiÖt khuÈn - KÝch thÝch miÔn dÞch - C¸c tiªu ch¶y do lo¹n khuÈn * ChØ ®Þnh: * Lưu ý Chøa nÊm men cßn sèng kh«ng cßn kh¶ n¨ng ph¸t triÓn trong C¸c tiªu ch¶y do lo¹n khuÈn c¬ thÓ → Kh«ng trộn vµo thøc ¨n, nưíc > 500C hoÆc qu¸ l¹nh, thøc ¨n Chế phẩm: Antibio cã rư−îu. Kh«ng dïng cïng thuèc chèng nÊm Chøa vi khuÈn sèng Lactobacilus * Chế phẩm: Ultra-levure Chøa nÊm Saccharomyces boulardii ®«ng acidophilus kh« 53 54 4. Thuốc lợi mật và thông mật 4. Thuốc lợi mật và thông mật Chỉ định: các rối loạn tiêu hóa như đầy bụng, chậm tiêu, ợ hơi, buồn nôn Chống chỉ định: sỏi đường mật, có tiền sử amip. 55 56 14
 15. 3/11/2015 57 15

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản