intTypePromotion=3

Bài giảng Tiếng Anh 11 - Unit 10: Nature in danger (Listening)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

0
36
lượt xem
0
download

Bài giảng Tiếng Anh 11 - Unit 10: Nature in danger (Listening)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tiếng Anh 11 - Unit 10: Nature in danger (Listening) cung cấp thông tin về các công viên quốc gia trên thế giới, qua đó giúp học sinh rèn luyện kỹ năng nghe để nắm bắt thông tin đúng hoặc sai cùng với việc trả lời câu hỏi sau khi lắng nghe nội dung bài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tiếng Anh 11 - Unit 10: Nature in danger (Listening)

 1.    
 2. NATURE IN DANGER    
 3. Part C: LISTENING Before you listen Work in pairs: Name some national parks in Vietnam.
 4.   Cuc Phuong National Park  
 5.   Cat Tien National Park  
 6. Bach Ma National Park
 7. s c e nic  fe ature s ['si:nik 'fi:t∫ə]:nét đặc biệt về cảnh vật appro ximate ly [ə'prɔksimitli] khoảng chừ ng de vas tating ['devəsteitiη] tàn phá, phá huỷ ve hic le s [ 'vi:hikl] xe cộ mainte nanc e ['meintənəns] sự giữ gi ̀n; duy tri ̀ c o mple te ly [kəm'pli:tli] hoàn toàn
 8. IMPORTANT WORDS AND PHRASES protect: bảo vệ visitor: khách thăm  preserve: giữ gìn kill: giết  contain: bao gồm hunt: săn a variety of: nhiều loại fur: lông mountain: núi skin: da cave: động wood: gỗ lake: hồ fire: lửa, vụ cháy rare animal: đ/v hiếm due to: do plant: thực vật pollution: sự ô nhiễm cover: bao phủ park’s staff: nhân viên  vườn quốc gia
 9. While you listen Task 1 Listen to the passage and decide if the   following statements are true (T) or false (F). T F 1. National parks protects and preserve the natural  beauty of the land. T 2. They usually contain a variety of scenic features. T 3. All national parks are in danger of being  destroyed. F 4. Large areas of national parks can be destroyed by  fire. T 5. Visitors do not help to preserve and protect  national parks. T
 10. Task 2: Listen again and answer the  questions 1. How may national parks are there in the United  States? There are 52 national parks in the United States 2. How many people visit national parks every year? Millions of people visit national parks every year. 3. Can you name some problems which national parks  are facing currently? ­ Rare animals are killed or hunted for fur.  ­ Trees are cut down for wood.  ­ Forest fires ­ Pollution from visitors’ vehicles    
 11. 4. What should be done to protect them? ­ Rare animals and trees should be protected. ­ Fires caused by careless people should be  limited. ­ Pollution from their vehicles should be  decreased ­ Money should be raised for the parks’ staff  and maintenance of their sources.
 12. AFTER YOU LISTEN (Work in groups) Summarize the passage Fill in each gap with a suitable word. National parks are to protect and ……………the preserve natural beauty of land. They ............... a variety of contain scenic features. There are ……… national parks in 52 the UAS and …………of people visit it every year. millions Many national parks are in …………of being danger destroyed. If their problems are not solved, they will be …………. completely. destroyed
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản