Bài giảng tổng đài điện tử_chương 5

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
165
lượt xem
112
download

Bài giảng tổng đài điện tử_chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các hệ thống chuyển mạch số hiện nay là những hệ thống chuyển mạch lớn, nên nó đòi hỏi không chỉ giao tiếp với các thiết bị mới, hiện đại mà còn phải được trang bị khả năng giao tiếp với mạng tương tự.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng tổng đài điện tử_chương 5

 1. Ng−êi so¹n: NguyÔn Duy NhËt ViÔn Ch−¬ng 5 Giao tiÕp kÕt cuèi I. tæng quan : Group Switch Unit digital trunk DLTU analogue trunk ATTU DLTU N DSLTU M DLTU DLTU T U U X S CAS DLTU Group M D B Sw. D tones D S Block F MF F M C DLTU U sig. MF SLTU X DLTU sig. CCS DLTU Telephone SBSC tones controler & DLTU ann. Subscriber GSB Concentrator Unit controler Exchange control system H×nh 5-1 : Giao tiÕp kÕt cuèi ®−êng d©y. MDF (Main Distribution Frame) : Gi¸ phèi d©y chÝnh. SLTU (Subscriber Line Terminal Unit) : §¬n vÞ kÕt cuèi ®−êng d©y thuª bao. MUX (Multiplexer) : GhÐp kªnh. DLTU (Digital Line Terminal Unit) : §¬n vÞ kÕt cuèi ®−êng d©y sè. SCSB (Subscriber Concentrator Switch Block) : Khèi chuyÓn m¹ch tËp trung thuª bao. GSB (Group Switch Block) : Khèi chuyÓn m¹ch nhãm. DDF (Digital Distribution Frame) : Gi¸ phèi sè. SCU (Subscriber Concentrator Unit) : §¬n vÞ tËp trung thuª bao. GSU (Group Switch Unit) : §¬n vÞ chuyÓn m¹ch nhãm. Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 5.1
 2. Ng−êi so¹n: NguyÔn Duy NhËt ViÔn C¸c hÖ thèng chuyÓn m¹ch sè hiÖn nay lµ nh÷ng hÖ thèng chuyÓn m¹ch lín, nªn nã ®ßi hái kh«ng chØ giao tiÕp víi c¸c thiÕt bÞ míi, hiÖn ®¹i mµ cßn ph¶i ®−îc trang bÞ kh¶ n¨ng giao tiÕp víi m¹ng t−¬ng tù. Yªu cÇu cã kh¶ n¨ng xö lý ®−îc nhiÒu l¹i trang bÞ kh¸c nhau kÓ c¶ t−¬ng tù cò. Do ®ã, ë m¹ch giao tiÕp nã ph¶i giao tiÕp ®−îc víi thuª bao sè lÉn t−¬ng tù, trung kÕ sè vµ t−¬ng tù. ThiÕt bÞ giao tiÕp ®−êng d©y lµ phÇn giao tiÕp gi÷a m¹ch ®iÖn ®−êng d©y thuª bao vµ trung kÕ víi tæng ®µi. Mét sè thiÕt bÞ analog l¹i lµ 1 trong nh÷ng nh©n tè quan träng ®Ó quyÕt ®Þnh gi¸ c¶, kÝch th−íc, møc tiªu thô ®iÖn ... Gi¸ cña nh÷ng thuª bao t−¬ng tù chiÕm 80% gi¸ thµnh s¶n xuÊt hÖ thèng. V× vËy, c¸c nhµ s¶n xuÊt hÖ thèng chuyÓn m¹ch sö dông m¹ch VLSI thay cho giao tiÕp analog ®Ó gi¶m gi¸ thµnh . Th«ng tin t−¬ng tù ®−îc ®−a vµo hÖ thèng chuyÓn m¹ch sè qua bé MDF víi c¸c bé phËn h¹n chÕ ®iÖn thÕ cao do sÐt hay nguån cao thÕ kh¸c, cung cÊp c¸c ®Þa ®iÓm thuËn lîi cho viÖc chuyÓn m¹ch víi c¸c nguån bªn ngoµi. II. giao tiÕp ®−êng d©y thuª bao : II.1. Tæng quan vÒ c¸c kÕt cuèi ®−êng d©y thuª bao : §−êng d©y thuª bao ngoµi viÖc mang tÝn hiÖu tho¹i mµ nã cßn mang c¸c tÝn hiÖu kh¸c nhau cña c¸c hÖ thèng b¸o hiÖu víi c¸c yªu cÇu vÒ dßng chu«ng, cÊp nguån, b¶o vÖ vµ kiÓm tra. Sù ®a d¹ng vµ phøc t¹p cña ®−êng d©y thuª bao cßn thÓ hiÖn qua c¸c h×nh thøc cña chóng còng nh− kho¶ng c¸ch tõ c¸c thuª bao ®Õn tæng ®µi lu«n kh¸c nhau. KÕt cuèi ®−êng d©y thuª bao lµ phÇn chiÕm tû lÖ gi¸ thµnh cao nhÊt. HiÖn nay, ®a sè ®−êng d©y thuª bao lµ t−¬ng tù, sö dông ®«i d©y xo¾n tõ tæng ®µi ®Õn thuª bao. Tuy nhiªn, víi sù ph¸t triÓn cña kü thuËt vµ c«ng nghÖ cïng víi nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña x· héi vÒ mét hÖ thèng th«ng tin an toµn vµ chÊt l−îng nªn yªu cÇu c¸c tæng ®µi ph¶i giao tiÕp ®−îc víi c¸c thuª bao sè. Lóc nµy, sù phøc t¹p trong giao tiÕp thuª bao cµng t¨ng lªn. Ta cã thÓ liÖt kª mét sè kiÓu kÕt cuèi ®−êng d©y thuª bao nh− sau : II.1.1. §−êng d©y thuª bao Analogue : • Nèi trùc tiÕp ®Õn tæng ®µi : - B¸o hiÖu LD. - B¸o hiÖu MF. • §−êng d©y tæng ®µi PBX : - B¸o hiÖu LD. - B¸o hiÖu MF. Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 5.2
 3. Ng−êi so¹n: NguyÔn Duy NhËt ViÔn • §iÖn tho¹i dïng thÎ. • C¸c thiÕt bÞ phô trî. II.1.2. §−êng d©y thuª bao sè. • Nèi trùc tiÕp ®Õn tæng ®µi : Thuª bao ISDN. • §−êng d©y tæng ®µi PBX : Truy cËp 1,5Mbps hoÆc 2Mbps trªn 4 d©y truyÒn dÉn sè. II.2. ThiÕt bÞ giao tiÕp thuª bao t−¬ng tù : 64kbps (H) (C) Encoder (T) (R) (O) (B) (S) Ring Over Test Line Supervi Balanced relay & volt access battery -sion trip protec- Telephone relay feed unit detector tion 2Mbps Decoder M SLTU SLTU SLTU U other other other ... X ... ... ... SLTU other test bus ring bus line feed bus ... ... SLTU controler H×nh 5-2 : Giao tiÕp ®−êng d©y thuª bao t−¬ng tù. II.2.1. Chøc n¨ng cÊp nguån (Battery feed): Micro trong m¸y ®iÖn tho¹i yªu cÇu ph¶i ®−îc cung cÊp 1 n¨ng l−îng víi dßng tèi ®a lµ 80mA, ®iÖn ¸p kho¶ng -50V so víi ®Êt. Do ®ã, tæng ®µi sö dông nguån mét chiÒu cÊp cho thuª bao trªn ®«i d©y tho¹i ®Ó gi¶m kinh phÝ, ®ång thêi, nã cßn ®−îc sö dông ®Ó mang c¸c tÝn hiÖu b¸o hiÖu nh− DC, LD. Dßng ®iÖn cung cÊp cho thuª bao kho¶ng 20!100mA tïy thuéc vµo t×nh tr¹ng tæ hîp. §Ó h¹n chÕ t¹p ©m, ng−êi ta dïng m¹ch cÇu ®Ó cÊp nguån vµ sö dông cuén chÆn ®Ó ng¨n sù ®o¶n m¹ch tÝn hiÖu tÇn sè ®iÖn tho¹i ®Õn nguån chung. Ngoµi ra, nã cßn ®−îc dïng ®Ó nhËn biÕt t×nh tr¹ng ®−êng d©y thuª bao. Dßng ®iÖn ®−îc x¸c ®Þnh bëi ®iÖn trë ®−êng d©y vµ m¸y nh− sau: Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 5.3
 4. Ng−êi so¹n: NguyÔn Duy NhËt ViÔn I = U/ (2*(RM+RD). Trong ®ã, Rm, Rd lµ ®iÖn trë m¸y vµ ®iÖn trë d©y. §iÖn trë cho phÐp tèi ®a cña ®−êng d©y vµ m¸y ®iÖn tho¹i lµ 1800Ω. Do kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thuª bao ®Õn tæng ®µi lµ kh¸c nhau, do ®ã, ng−êi ta sö dông bé æn dßng ®Ó cÊp nguån cho thuª bao. §iÖn ¸p lín nhÊt cung cÊp cho ®−êng d©y lµ 50VDC, tïy thuéc vµo c¸c tæng ®µi kh¸c nhau mµ c¸c tæng ®µi cÊp cho thuª bao c¸c gi¸ trÞ ®iÖn ¸p sau : 50, 48, 24VDC khi thuª bao ë tr×nh tr¹ng ®Æt tæ hîp, cßn khi thuª bao nhÊc tæ hîp th× gi¸ trÞ ®iÖn ¸p lóc ®ã kho¶ng 5!6V. II.2.2. Chøc n¨ng b¶o vÖ qu¸ ¸p (Over Voltage Protection): Tæng ®µi yªu cÇu cã sù b¶o vÖ khi cã ®iÖn ¸p cao xuÊt hiÖn trªn ®−êng d©y nh− sÐt, ®iÖn ¸p c¶m øng, chËp ®−êng d©y tho¹i víi ®−êng d©y ®iÖn ¸p l−íi ... Ng−êi ta sö dông c¸c biÖn ph¸p sau: èng phãng, h¹t næ nèi víi ®Êt, gi¸ ®Êu d©y, diode, biÕn ¸p c¸ch ly ... §ßi hái ph¶i cã thêi gian phãng ®iÖn nhá h¬n 1 ms. II.2.3. Chøc n¨ng rung chu«ng (Ringging) : Tæng ®µi ph¸t tÝn hiÖu chu«ng cho thuª bao víi ®iÖn ¸p xoay chiÒu, gi¸ trÞ ®iÖn ¸p lín -48V NhËn biÕt nhÊc m¸y Telephone nhÊt kho¶ng 80VAC, dßng 200mA víi tÇn sè kho¶ng 16!25Hz. H×nh 5-3 : Protect Over Volt, Battery Feed and Ringging. Ph¸t tÝn hiÖu chu«ng cho thuª bao vµ ph¸t hiÖn thuª bao tr¶ lêi trong giai ®o¹n cÊp chu«ng. Khi thuª bao bÞ gäi nhÊc tæ hîp, tæng ®µi sÏ x¸c nhËn tr¹ng th¸i nµy vµ ng−ng cÊp chu«ng, nèi d©y thuª bao víi m¹ch tho¹i. Th«ng th−êng sö dông r¬le hay diode ®Ó cÊp chu«ng. II.2.4. Gi¸m s¸t (Supervision): Theo dâi, nhËn biÕt t×nh tr¹ng thuª bao b»ng c¸ch dùa vµo ®iÖn trë m¹ch vßng ®Ó nhËn biÕt c¸c tr¹ng th¸i nh− quay sè, nhÊc, ®Æt m¸y... cña thuª bao, tõ ®ã ®−a ®Õn bé ®iÒu khiÓn ®Ó cã nh÷ng xö lý thÝch ®¸ng. Sö dông c¸c photo-diode ®Ó c¸ch ly masse t−¬ng tù vµ sè. Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 5.4
 5. Ng−êi so¹n: NguyÔn Duy NhËt ViÔn -48v 5v Telephone HSO H×nh 5-4 : Supervision. Yªu cÇu cã ®é tin cËy cao. Tr¹ng th¸i cña thuª bao ®−îc quÐt víi chu kú nhá h¬n sù biÕn ®éng cña xung quay sè (
 6. Ng−êi so¹n: NguyÔn Duy NhËt ViÔn Trong ®ã, Txclk, Rxclk : ®ång hå ph¸t vµ thu, cã tÇn sè 2MHz. Txsyn, Rsyn : ®ång bé ph¸t vµ thu lµ tÝn hiÖu cã tÇn sè 8KHz. II.2.6. Sai ®éng (Hibrid) : TÝn hiÖu tho¹i ®−îc truyÒn trªn ®−êng d©y thuª bao trªn 2 tuyÕn d©y nh−ng ®Õn tæng ®µi ®−îc t¸ch ra riªng lµ th«ng tin ph¸t vµ th«ng tin thu ®Ó tiÕn hµnh gi¶i m· vµ m· ho¸. Do ®ã, nã ®ßi hái ph¶i chuyÓn ®æi 2 d©y sang 4 d©y vµ ng−îc l¹i. §Ó chuyÓn ®æi 2 d©y-4 d©y, ®¬n gi¶n nhÊt lµ sö dông biÕn ¸p c¸ch ly, ®Ó lo¹i bá tiÕng väng, th−êng sö dông m¹ch cÇu biÕn ¸p, ®iÖn trë c©n b»ng hay IC. 2 d©y ®Õn Codec BALANCED 2 d©y tho¹i 2 d©y tõ Decodec Ph¸t M¹ch c©n TuyÕn hai d©y b»ng TuyÕn 4 d©y Thu H×nh 5-6 : Hybrid. II.2.7. KiÓm tra (Test) : §Ó t¨ng ®é an toµn vµ tin cËy cña tæng ®µi yªu cÇu ph¶i trang bÞ cho m×nh chøc n¨ng tù kiÓm tra. Yªu cÇu: - Mçi d©y thuª bao ph¶i cã kh¶ n¨ng kiÓm tra. - KiÓm tra cã thÓ thiÕt lËp hay gi¶i to¶ khi cã yªu cÇu ®−a ®Õn. - Truy cËp gi÷a giao tiÕp thuª bao vµ thiÕt bÞ kiÓm tra cã thÓ qua bus hay qua khèi chuyÓn m¹ch. C¸c kho¶ng ®o thö vµo bao gåm: BiÕn d¹ng tÇn sè, tiªu hao ®i vÒ, dßng ®iÖn m¹ch vßng, ®¶o ®Þnh cùc, ph¸t hiÖn ©m mêi quay sè, c¾t dßng chu«ng... C¸c kho¶ng ®o thö ra bao gåm: §o thö ®iÖn¸p xoay chiÒu, ®iÖn ¸p 1 chiÒu, ®é c¸ch ®iÖn, ®iÖn dung gi÷a trip - ring trip, ring - ®Êt vµ c¸c ©m thanh ph¸t tíi thuª bao ®ang ®Æt tæ hîp... Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 5.6
 7. Ng−êi so¹n: NguyÔn Duy NhËt ViÔn II.2.8. C¸c khèi liªn quan l©n cËn : • §iÒu khiÓn SLTU : Lµ thiÕt bÞ chung cho mét nhãm SLTU, cung cÊp mét sè chøc n¨ng tËp trung chãLTU, bao gåm : - §iÒu khiÓn gi¸m s¸t. - §iÒu khiÓn dßng chu«ng. - KiÓm tra truy cËp. - CÊp nguån. - … • GhÐp t¸ch c¸c SLTU : Mçi SLTU giao tiÕp víi 4, 8, 16, 32… thuª bao, do ®ã, nã cÇn ph¶i ®uîc ghÐp l¹i ®Ó t¹o thµnh c¸c luång sè 2Mbps. II.3. Giao tiÕp ®Çu cuèi thuª bao sè : d©y thuª bao 144kbps TA D/SLTU Codec 64kbps " & Tx 1 Hybrid MUX B¶o . NhËn KiÓm vÖ CÊp MUX & & . truyÒn cÊp tra qu¸ nguån nguån ¸p truyÒn . dÉn sè dÉn sè . M Giao U 2Mbps . # tiÕp d÷ . X liÖu Rx . . HÖ thèng b¸o hiÖu c¬ 16kb/s . b¶n . Bus kiÓm Bus tra nguån NTU 30 thuª bao tæng ®µi HÖ thèng b¸o hiÖu thuª bao H×nh 5-7 : Giao tiÕp ®Çu cuèi thuª bao sè. MÆc dï trong hÖ thèng hiÖn nay, thiÕt bÞ thuª bao chñ yÕu lµ t−¬ng tù nh−ng vÉn cã 1 vµi giao tiÕp thuª bao sè ®Ó giao tiÕp víi CPU. §−êng dÉn sè s¬ cÊp cung cÊp 2 kªnh giao th«ng 64Kbps vµ mét kªnh b¸o hiÖu 16Kbps. Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 5.7
 8. Ng−êi so¹n: NguyÔn Duy NhËt ViÔn C¸c kªnh giao th«ng ®−îc t¸ch ra bëi D/SLTU ®Ó ®Õn tr−êng chuyÓn m¹ch. D/SLTU thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng T, O, B vµ MUX. Trong ®ã, khèi MUX t¸ch tÝn hiÖu b¸o hiÖu tõ thuª bao ®Õn hÖ thèng ®iÒu khiÓn b¸o hiÖu thuª bao. Chøc n¨ng H vµ C (Hybrid vµ Codec) ®−îc ®Æt bªn trong bé t−¬ng hîp kÕt cuèi (TA : Terminal Adapter) g¾n víi ®¬n vÞ ®Çu cuèi m¹ng NTU (Network Terminal Unit). NTU kh«ng thùc hiÖn chøc n¨ng H vµ C v× xu h−íng hiÖn nay lµ truyÒn dÉn sè trªn hai ®«i d©y thu ph¸t riªng biÖt. Chøc n¨ng gi¸m s¸t ®−êng d©y ®−îc tiÕn hµnh trong TA. Dßng chu«ng còng kh«ng ®−îc cÊp tõ tæng ®µi mµ tæng ®µi gëi 1 th«ng b¸o b»ng b¸o hiÖu kªnh chung ®Õn TA vµ lóc nµy, TA sÏ cÊp dßng chu«ng cho thuª bao. §èi víi ®Çu cuèi d÷ liÖu, yªu cÇu ph¶i cã 1 sè phÇn mÒm phô trî trong hÖ thèng ®iÒu khiÓn tæng ®µi ®Ó xö lý qóa tr×nh gäi phi tho¹i. NTU sö dông giao tiÕp d÷ liÖu tiªu chuuÈn kÕt cuèi nh− X.21, X.21bis… vµ ë ®©y kh«ng cã sai ®éng vµ m· hãa. III. ThiÕt bÞ tËp trung : ThiÕt bÞ tËp trung lµm nhiÖn vô tËp trung t¶i tõ c¸c ®−êng d©y thuª bao cã l−îng t¶i nhá thµnh c¸c ®−êng cã l−îng t¶i lín h¬n ®Ó ®−a vµo tr−êng chuyÓn m¹ch chÝnh. Nh− vËy, n©ng cao ®−îc hiÖu suÊt sö dông thiÕt bÞ trong tæng ®µi. Trong tæng ®µi sè, thiÕt bÞ t©p trung sè tËp trung t¶i tõ c¸c ®−êng d©y thuª bao tíi tr−êng chuyÓn m¹ch sè vµ nã xö lý trao ®æi khe thêi gian ®Ó ®Êu nèi cho c¸c thiÕt bÞ ®−êng d©y thuª bao, tr−êng chuyÓn m¹ch vµ c¸c b¸o hiÖu theo sù ®iÒu khiÓn cña thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn chuyÓn m¹ch. ThiÕt bÞ ®ång bé C¸c m¹ch Bé tËp trung ThiÕt bÞ chuyÓn GTTB sè m¹ch nhãm ThiÕt bÞ t¹o ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn ThiÕt bÞ giao tiÕp ThiÕt bÞ c¶nh ©m b¸o ngo¹i vi m¸y Ên phÝm ®a tÇn b¸o H×nh 5-8 : Giao tiÕp thiÕt bÞ tËp trung sè vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c. III.1. Giao tiÕp thiÕt bÞ ®ång bé : Cung cÊp c¸c ®ång hå nhÞp cÇn thiÕt cho bé tËp trung nh− tÝn hiÖu ®ång bé khung, ®ång hå nhÞp ghÐp kªnh PCM tèc ®é cao. ë hÖ thèng ghÐp PCM kh¸c nhau th× tÝn hiÖu ®ång bé còng kh¸c nhau. Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 5.8
 9. Ng−êi so¹n: NguyÔn Duy NhËt ViÔn III.2. Giao tiÕp thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch nhãm : Thùc hiÖn giao tiÕp nµy b»ng c¸c tuyÕn truyÒn dÉn PCM tõ bé tËp trung sè tíi thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch nhãm ®Ó t¹o tuyÕn nèi cho c¸c cuéc gäi. III.3. Giao tiÕp víi khèi m¹ch giao tiÕp thuª bao : §Çu ra cña c¸c khèi chuyÓn m¹ch giao tiÕp thuª bao cña tæng ®µi sè, tÝn hiÖu tiÕng nãi ®−îc truyÒn sang d¹ng sè víi tèc ®é 64kb/s cho h−íng ®i vµ chuyÓn ®æi tõ tÝn hiÖu sè sang t−¬ng tù ë h−íng vÒ. V× vËy giao tiÕp nµy còng lµ c¸c tuyÕn truyÒn dÉn PCM c¬ së . Sè l−îng c¸c tuyÕn truyÒn dÉn PCM tuú thuéc vµo dung l−îng mçi module ®iÖn thuª bao cña tæng ®µi. III.4. Giao tiÕp thiÕt bÞ t¹o ©m b¸o : C¸c lo¹i ©m b¸o cung cÊp cho thuª bao trong qu¸ tr×nh xö lý gäi ®−îc t¹o ra tõ bé dao ®éng ©m b¸o. Chóng ®−îc chuyÓn sang PCM tr−íc khi ph©n phèi cho c¸c tuyÕn nèi thuª bao ë c¸c tæng ®µi sè. C¸c ©m b¸o nµy cã thÓ ®−a qua bé tËp trung sè hay qua tÇng chuyÓn m¹ch thêi gian ra thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch nhãm. III.5. Giao tiÕp víi thiÕt bÞ m¸y ®iÖn tho¹i chän sè ®a tÇn : Giao tiÕp nµy nh»m thu th«ng tin chän sè thuª bao. Ngoµi ra, tÝn hiÖu ®ång bé khung vµ bit tuyÕn PCM c¬ së còng ®−îc cung cÊp cho thiÕt bÞ giao tiÕp nµy. III.6. Giao tiÕp víi thiÕt bÞ c¶nh b¸o : C¸c nguån c¶nh b¸o tõ thiÕt bÞ tËp trung sè ( tõ c¸c phiÕn m¹ch ghÐp kªnh, t¸ch kªnh, chuyÓn m¹ch, nguån...) ®−îc ®Êu nèi víi thiÕt bÞ c¶nh b¸o ®Ó th«ng b¸o sù cè x¶y ra trong thiÕt bÞ tËp trung. III.7. Giao tiÕp thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn : tõ ch.m¹ch ®Õn c.m nhãm T.B T.B nhãm T.B T.B ghÐp chuyÓn tõ g.t t.b ®Öm tiªu t¸ch kªnh m¹ch thêi ®Õn g.t t.b hao kªnh gian tõ t¹o ©m b¸o ®Õn t¹o ©m b¸o H×nh 5-9 : TËp trung sè. Qua giao tiÕp nµy, thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn bé tËp trung cã thÓ ®iÒu khiÓn thiÕt lËp vµ gi¶i to¶ c¸c tuyÕn nèi ©m tho¹i, ®o kiÓm... Ngoµi ra, trong tæng ®µi sè thiÕt bÞ tËp trung cßn ®−îc giao tiÕp víi thiÕt bÞ ®o thö trong ®Ó ®Êu nèi víi thiÕt bÞ ®o thö vµo vµ c¸c tuyÕn tho¹i cña m¹ch thuª bao ®Ó ®o thö c¸c Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 5.9
 10. Ng−êi so¹n: NguyÔn Duy NhËt ViÔn tham sè cña tuyÕn tho¹i. §©y còng lµ c¸c tuyÕn dÉn PCM ®Ó x©m nhËp c¸c tuyÕn tho¹i, ph¸t ®i vµ thu vÒ c¸c tÝn hiÖu ®o kiÓm cÇn thiÕt. Bé tËp trung sè th−êng ®−îc cÊu t¹o tõ c¸c thiÕt bÞ chuyÓn ®æi nèi tiÕp / song song, ghÐp kªnh thø cÊp, chuyÓn m¹ch thêi gian, ®Öm tiªu hao vµ t¸ch kªnh.ThiÕt bÞ ghÐp kªnh bao gåm 2 nhiÖm vô : - ChuyÓn ®æi nèi tiÕp / song song cho c¸c tuyÕn truyÒn dÉn PCM vµo. - GhÐp c¸c tæ hîp mµ 8 bis song song vµo 1 tuyÕn truyÒn dÉn PCM 8 m¹ch d©y cao tèc ®Ó dÉn tíi thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch thêi gian. V× vËy, nã bao gåm c¸c khèi chøc n¨ng: chuyÓn ®æi nèi tiÕp song song cho tõng tuyÕn PCM, chèt, gi¶i m· vµ kiÓm tra chøc n¨ng. TÝn hiÖu ë ®Çu ra cña bé gi¶i m· lµm nhiÖm vô ®äc c¸c tæ hîp m· 8 bÝt song song ë c¸c chèt ra tuyÕn PCM ®Ó ®−a tíi bé chuyÓn m¹ch thêi gian. Bé gi¶i m· nµy th−êng lµ c¸c bé 1/4, 1/8, 1/16... ®Ó ®−a sè liÖu tõ c¸c chèt ra 1 c¸ch lÇn l−ît, t¹o thµnh tuyÕn dÉn PCM 8 m¹ch d©y. Module kiÓm tra chøc n¨ng so s¸nh 8 bits ®Çu vµo vµ 8 bÝt ®Çu ra sau khi ®· chuyÓn ®æi nèi tiÕp song song. Bé chuyÓn m¹ch thêi gian : Lµm nhiÖm vô chuyÓn ®æi khe thêi gian sè liÖu tiÕng nãi còng nh− sè liÖu ©m b¸o vµ tÝn hiÖu ®Þa chØ ®a tÇn ë d¹ng PCM. Th−êng bé chuyÓn m¹ch thêi gian nµy lµm viÖc theo nguyªn lý ®iÒu khiÓn theo ®Çu ra. Khèi ®Öm tiªu hao : Lµm nhiÖm vô ®Þnh gi¸ trÞ tiªu hao cho sè liÖu tiÕng nãi ë ¹ng sè phï hîp víi tuyÕn truyÒn dÉn tíi bé t¸ch kªnh. Bé t¸ch kªnh PCM : Lµm nhiÖm vô t¸ch, chuÓn tÝn hiÖu sè cao tèc trªn m¹ch 8 d©y thµnh tuyÕn PCM c¬ së 32 kªnh(2.048Mb/s) vµ chuyÓn ®æi c¸c tæ hîp m· 8 bits song song thµnh nèi tiÕp. CÊu t¹o bé t¸ch kªnh bao gåm : bé chèt, gi¶i m·, chuyÓn ®æi song song / nèi tiÕp. IV. Giao tiÕp thiÕt bÞ kÕt cuèi trung kÕ: IV.1. Ph©n lo¹i : IV.1.1. Trung kÕ tõ th¹ch : Sö dông ®−êng truyÒn dÉn t−¬ng tù 2 d©y. §«i d©y nµy chØ truyÒn tÝn hiÖu xoay chiÒu. C¸c tæng ®µi b¸o hiÖu víi nhau b»ng c¸c tÝn hiÖu b¸o hiÖu t−¬ng tù. Vai trß cña hai tæng ®µi lµ nh− nhau. Qu¸ tr×nh kÕt nèi cuéc gäi ®−îc thùc hiÖn theo hai chiÒu. Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 5.10
 11. Ng−êi so¹n: NguyÔn Duy NhËt ViÔn IV.1.2. Trung kÕ hai d©y CO-line : §©y lµ trung kÕ t−¬ng tù. Hai tæng ®µi nèi víi nhau cã vai trß kh¸c nhau. Mét tæng ®µi xem ®−êng d©y nµy lµ d©y thuª bao, cßn tæng ®µi kia xem nã lµ ®−êng d©y trung kÕ. Tæng ®µi thø hai ®ãng vai trß nh− 1 thuª bao. Nã b¸o hiÖu cho tæng ®µi thø nhÊt b»ng sù chËp nh¶ ®−êng d©y. V× vËy, viÖc kÕt nèi cuéc gäi, gëi xung quay sè thùc hiÖn theo mét chiÒu. Tæng ®µi thø nhÊt cã nhiÖm vô nèi kÕt thuª bao cña nã víi ®−êng d©y “trung kÕ” nµy mét c¸ch m¸y mãc mµ kh«ng cÇn biÕt cuéc gäi cã thµnh c«ng hay kh«ng. §Ó thùc hiÖn tÝch c−íc, tæng ®µi thø hai t¹o ra s−ên xuèng trªn m¹ch vßng ®−êng d©y sau khi ®· kÕt nèi xong cuéc gäi vµ tæng ®µi thø nhÊt sÏ dùa vµo ®ã ®Ó tÝnh c−íc. IV.1.3. Trung kÕ E&M (4 d©y) : Läai naú cã mét ®«i d©y dµnh cho tÝn hiÖu tho¹i. B¸o hiÖu ®−îc truyÒn ®i trªn mét cÆp E/M (4 d©y), hai d©y nµy chÐo nhau. Hai tæng ®µi cã vai trß nh− nhau vµ viÖc kÕt nèi cuéc gäi ®−îc thùc hiÖn theo c¶ hai chiÒu. Tæng ®µi nµy b¸o hiÖu cho tæng ®µi kia b»ng d©y M vµ nhËn b¸o hiÖu b»ng d©y E. ViÖc tÝnh c−íc còng ®−îc thùc hiÖn theo c¶ hai chiÒu. IV.1.4. Trung kÕ depart (3 d©y) : Gièng nh− trung kÕ E&M nh−ng chØ cã 1 ®Çu ph¸t M ®Õn ®Çu thu E cña tæng ®µi kia. Nh− vËy, viÖc truyÒn b¸o hiÖu còng nh− kÕt nèi céc gäi chØ theo mét h−íng. IV.1.5. Trung kÕ 6 d©y : Gièng nh− trung kÕ E&M nh−ng cã 2 ®«i d©y cho tÝn hiÖu tho¹i. IV.1.6. Trung kÕ sè : Sö dông ®−êng truyÒn dÉn sè. TÝn hiÖu truyÒn lµ c¸c tÝn hiÖu PCM ®· ®−îc ghÐp kªnh, ghÐp tèc ®é, m· hãa ®−êng d©y. Th«ng dông nhÊt lµ sö dông m· ®−êng d©y HDB3. Gi÷a tæng ®µi nµy víi tæng ®µi kia cã thÓ sö dông c¸c hÖ thèng truyÒn dÉn kh¸c nhau nh− : quang, vÖ tinh, viba… IV.2. Giao tiÕp thiÕt bÞ kÕt cuèi trung kÕ t−¬ng tù : Chøa c¸c m¹ch ®iÖn gäi ra, gäi vµo, gäi chuyÓn tiÕp. Chóng cßn lµm nhiÖm vô cÊp nguån, gi¸m s¸t cuéc gäi, phèi hîp b¸o hiÖu...gièng nh− thuª bao t−¬ng tù. Truy cËp B¶o Gi¸m C kiÓm tra vÖ s¸t t¸ch CÊp Sai o d qu¸ b¸o hiÖu nguån ®éng e ¸p c H×nh 5-10 : Giao tiÕp trung kÕ t−¬ng tù. Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 5.11
 12. Ng−êi so¹n: NguyÔn Duy NhËt ViÔn IV.2.1. B¸o hiÖu : Sù cung cÊp trªn d©y cña bé thu ph¸t b¸o hiÖu lµ kh«ng hiÖu qu¶ vµ ®¾t tiÒn, ®Æt biÖt lµ c¸c bé phËn cÊu thµnh hay c¸c r¬le logic ®−îc sö dông. Dï vËy, viÖc sö dông logic b¸n dÉn tèc ®é cao cïng víi bé ®iÒu khiÓn trung t©m cho hÖ thèng b¸o hiÖu ®¬n gi¶n ®Ó ®ång bé b»ng 1 nhãm cña m¹ch. Do ®ã, viÖc ®iÒu khiÓn b¸o hiÖu analog trong tæng ®µi sè lµ tËp trung l¹i trong thiÕt bÞ. B¸o hiÖu DC trong m¹ch trung kÕ ®−îc chuyÓn sang CAS TS16 trong luång 2Mb/s tiÕn hµnh b»ng ATTU. B¸o hiÖu ®−îc xö lý riªng víi CAS tõ trung kÕ PCM b»ng sù gép chung l¹i cña b¸o hiÖu kªnh kÕt hîp c¸c thiÕt bÞ trong tæng ®µi. B¸o hiÖu 1VF hay MF trong trung kÕ analog kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn bé t¸ch b¸o hiÖu DC. IV.2.2. CÊp nguån : Th«ng th−êng, m¹ch trung kÕ lµ 2 d©y hay 4 d©y mang ra ngoµi b¨ng gi÷a tæng ®µi vµ thiÕt bÞ FDM trong tr¹m truyÒn dÉn. Trung kÕ analog sö dông hÖ thèng truyÒn dÉn FDM ph¶i sö dông tÝn hiÖu tho¹i bëi v× tr¹ng th¸i DC kh«ng thÓ truyÒn ®i xa ®−îc. IV.2.3. Sai ®éng : §−îc yªu cÇu trong m¹ch 2 d©y trong ATTU. BiÕn ¸p sai ®éng t−¬ng tù nh− SLTU. IV.2.4. GhÐp kªnh vµ ®iÒu khiÓn : GhÐp kªnh ho¹t ®éng gièng nh− SLTU, ngo¹i trõ ATTU gi¶i quyÕt tèi ®a lµ 30 kªnh ( mét kªnh bÊt kú cña hÖ thèng cã thÓ ®−îc mang tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn). IV.3. Giao tiÕp thiÕt bÞ kÕt cuèi trung kÕ sè : IV.3.1. S¬ ®å khèi : Tõ thiÕt bÞ ®Çu cuèi tíi ®Õn thiÕt T¹o m·, ®ång CÊy b¸o hiÖu bÞ chuyÓn bé khung TriÖt d·y’0’ vµo m¹ch §ång hå §ång hå bé chuyÓn m¹ch Kh«i phôc ®ång hå §Öm ®ång hå ®Õn NhËn d¹ng §iÒu khiÓn t¸i T¸ch b¸o thiÕt bÞ c¶nh b¸o lËp ®ång hå hiÖu ®iÒu khiÓn H×nh 5-11 : Trung kÕ sè. Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 5.12
 13. Ng−êi so¹n: NguyÔn Duy NhËt ViÔn • ThiÕt bÞ nh¸nh thu gåm : Khèi kh«i phôc ®ång hå : Lµm nhiÖm vô kh«i phôc ®ång hå vµ cuyÓn ®æi tõ m· ®−êng d©y sang m· nhÞ ph©n. Khèi ®Öm ®ång hå : ThiÕt lËp sù ®ång bé gi÷a khung trong vµ khung ngoµi. Khèi nhËn d¹ng c¶nh b¸o : §Ó nhËn d¹ng tÝn hiÖu c¶nh b¸o. Khèi ®iÒu khiÓn t¸i lËp khung : §iÒu khiÓn sù ho¹t ®éng cña bé ®nÖm ®ång hå. T¸ch tÝn hiÖu b¸o hiÖu : Lµm nhiÖm vô t¸ch th«ng tin b¸o hiÖu tõ d·y tÝn hiÖu sè chung. • ThiÕt bÞ nh¸nh ph¸t gåm : Khèi cÊy b¸o hiÖu : DÓ ®−a c¸c d¹ng b¸o hiÖu cÇn thiÕt vµo dßng sè . Khèi triÖt d∙y 'O' : Lµm nhiÖm vô t¹o tÝn hiÖu ra kh«ng cã nhiÒu sè 0 liªn tiÕp. Khèi t¹o m∙ khung : §Ó chuyÓn ®æi tÝn hiÖu nhÞ ph©n thµnh ®−êng d©y. IV.3.2. Ho¹t ®éng : Th«ng tin sè tõ ®−êng trung kÕ ®−a vµo thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch qua thiÕt bÞ giao tiÕp nh¸nh thu . Dßng tÝn hiÖu sè ®−a vµo ®−îc ®−a tíi m¹ch ®iÖn kh«i phôc ®ång hå vµ d¹ng sãng cña tÝn hiÖu vµo ®−îc chuyÓn ®æi tõ d¹ng l−ìng cùc sang møc logic ®¬n cùc tiªu chuÈn. TÝn hiÖu ®¬n cùc nµy lµ d·y tÝn hiÖu nhÞ ph©n. Th«ng tin ®−a tíi thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch ®−îc l−u vµo bé ®Öm ®ång bé khung bëi nguån ®ång hå võa ®−îc kh«i phôc tõ d·y tÝn hiÖu sè. TÝn hiÖu lÊy ra tõ bé ®Öm ®−îc ®ång bé khung víi bé chuyÓn m¹ch nhê ®ång hå tõ bé chuyÓn m¹ch. Dßng th«ng tin sè lÊy ra tõ bé chuyÓn m¹ch ®−îc cÊy th«ng tin b¸o hiÖu råi ®−a tíi thiÕt bÞ triÖt '0'. C¸c d·y sè '0' dµi liªn tiÕp trong d·y tÝn hiÖu sè mang tin ®−îc khö t¹i khèi chøc n¨ng nµy ®Ó ®¶m b¶o sù lµm viÖc cña bé lÆp trªn truyÒn dÉn. HÖ thèng b¸o hiÖu kªnh riªng th× kh«ng cã nhiÖm vô ph¶i chÌn t¸ch b¸o hiÖu. Chøc n¨ng kÕt cuèi trung kÕ sè ®−îc m« t¶ qua tËp hîp c¸c tõ viÕt t¾t sau: GAZPACHO: Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 5.13
 14. Ng−êi so¹n: NguyÔn Duy NhËt ViÔn G: t¹o m· khung. A: S¾p xÕp khung. Z:Khö d·y '0' liªn tiÕp. P: §¶o ®Þnh cùc. A:Xö lý c¶nh b¸o. C: T¸i t¹o ®ång hå. H: T¸i lËp ®ång hå. O: B¸o hiÖu liªn tæng ®µi. V. Bé tËp trung xa: V.1. CÊu tróc: HÖ tËp trung xa bao gåm 2 bé phËn chÝnh: Mét bé phËn ®Æt t¹i tæng ®ai trung t©m vµ 1 bé phËn ë xa. Hai bé phËn nµy ®Êu nèi nhau b»ng c¸c ®−êng truyÒn PCM nh− h×nh vÏ. Khèi ®iÖn tho¹i M¹ch M¹ng Bé KÕt KÕt ®iÖn chuyÓn chuyÓn cuèi cuèi TCM " ®−êng ®æi PCM tæng tæng m¹ch d©y ®µi ®µi Bé ®iÒu Bé xö lý §iÒu §iÒu Bé quÐt khiÓn ®Êu b¸o hiÖu khiÓn khiÓn nèi vïng vïng Bé ®iÒu khiÓn xa Bé ®iÒu khiÓn trung t©m Bé phËn xa §−êng truyÒn Bé phËn Bé chän PCM trung t©m sè H×nh 5-12 : S¬ ®å khèi bé tËp trung xa • Bé phËn trung t©m : Bao gåm bé ®iÒu khiÓn vïng vµ 1 phÇn chøc n¨ng cña bé ®iÒu khiÓn trung t©m ®Ó ®iÒu khiÓn bé tËp trung. • Khèi kÕt cuèi tæng ®µi : Lµm nhiÖm vô giao tiÕp gi÷a tæng ®µi vµ ®−êng truyÒn. Nã lµm nhiÖm vô ®Þnh h×nh khung vµ t¸ch khung ®ång hå, ®−a th«ng tin b¸o hiÖu vµo vµ t¸ch b¸o hiÖu ra cho c¸c tuyÕn PCM ph¸t vµ thu. Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 5.14
 15. Ng−êi so¹n: NguyÔn Duy NhËt ViÔn • PhÇn ra cña hÖ thèng tËp trung : Th−êng ®−îc coi lµ bé tËp trung thËt sù. Nã ®−îc chia thµnh khèi ®iÖn tho¹i vµ khèi ®iÒu khiÓn. Khèi ®iÖn tho¹i gåm cã : -C¸c m¹ch ®iÖn ®−êng d©y thuª bao, nã ®¶m nhiÖm c«ng viÖc b¸o hiÖu ®−êng d©y thuª bao cho c¸c lo¹i b¸o hiÖu kh«ng thÓ cÊp cho tr−êng chuyÓn m¹ch. Ngoµi ra, chóng cßn lµm nhiÖm vô biÕn ®æi tÝn hiÖu tiÕng nãi sang d¹ng phï hîp víi tr−êng chuyÓn m¹ch. - Tr−êng chuyÓn m¹ch : Lµm nhiÖm vô tËp trung t¶i cña 1 sè l−îng ®−êng d©y thuª bao vµo 1 sè l−îng kªnh tiÕng nãi Ýt h¬n. - Bé chuyÓn ®æi PCM : Bé chuyÓn ®æi nµy chØ cÇn khi tÝn hiÖu qua m¹ng chuyÓn m¹ch ch−a ph¶i lµ PCM. Tr−êng hîp nµy chØ cÇn thiÕt khi ph¶i biÕn ®æi sang PCM vµ ng−îc l¹i, v× ®Çu cuèi tæng ®µi cÇn tÝn hiÖu PCM chuÈn ë c¶ hai phÝa ®−êng truyÒn vµ phÝa tr−êng chuyÓn m¹ch. Khèi ®iÒu khiÓn xa bao gåm : - Bé quÐt: Lµm nhiÖm vô dß thö c¸c ®−êng d©y thuª bao ®Ó ph¸t hiÖn tr¹ng th¸i nhÊc hay ®Æt tæ hîp vµ tÝn hiÖu chËp d©y. - Bé ®iÒu khiÓn ®Êu nèi: Thùc hiÖn thao t¸c chuyÓn m¹ch ë m¹ng chuyÓn m¹ch. - Bé xö lý b¸o hiÖu : Thu c¸c lÖnh ë bé ®iÒu khiÓn trung t©m qua kªnh b¸o hiÖu, kiÓm tra lçi ë c¸c tÝn hiÖu nµy, nÕu ®óng th× ®−îc chuyÓn tíi c¸c khèi chøc n¨ng thùc thi t−¬ng øng. NÕu lÖnh ®−îc ph¸t hiÖn lµ sai th× yªu cÇu ph¸t l¹i. Th«ng tin b¸o hiÖu theo h−íng ng−îc l¹i còng ®−îc xö lý t−¬ng tù. V.2. Ph©n phèi c¸c chøc n¨ng ®iÒu khiÓn : Cã hai ph−¬ng ph¸p ph©n phèi chøc n¨ng cho phÇn xa vµ phÇn trung t©m cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn: V.2.1. Ph−¬ng ph¸p ph©n bè : C¸c chøc n¨ng ®iÒu khiÓn lÖnh cßn ®−îc ®Æt ë bé phËn ®iÒu khiÓn xa. C¸c chøc n¨ng ®iÒu khiÓn phøc t¹p vµ ®ßi hái trÝ tuÖ th× ®Æt ë bé phËn trung t©m vµ ë bé ®iÒu khiÓn trung t©m. V.2.2. Ph−¬ng ph¸p tËp trung : Toµn bé chøc n¨ng ®iÒu khiÓn ®Æt ë bé phËn tËp trung cña tæng ®µi trung t©m. Ph−¬ng ph¸p nµy phï hîp víi c¸c bé tËp trung dung l−îng nhá. Vµi bé tËp trung cã thÓ dung chung 1 bé vi xö lý. Tuy vËy, hÖ thèng b¸o hiÖu gi÷a bé phËn xa vµ bé phËn trung t©m rÊt phøc t¹p. Ph−¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn ph©n bè thÝch hîp víi c¸c bé tËp trung dung l−îng lín. Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 5.15
 16. Ng−êi so¹n: NguyÔn Duy NhËt ViÔn V.3. B¸o hiÖu : Cã hai lo¹i b¸o hiÖu cã thÓ ®−îc truyÒn dÉn th«ng tin b¸o hiÖu gi÷a bé phËn xa vµ bé phËn trung t©m ; ®ã lµ b¸o hiÖu kªnh riªng vµ b¸o hiÖu kªnh chung. HiÖu qu¶ th«ng tin b¸o hiÖu sÏ cao h¬n nÕu ta t¹o lËp c¸c b¶n tin dµi h¬n nh−ng lóc ®ã thÓ thøc hiÖu chØnh lçi sÏ phøc t¹p h¬n vµ chi phÝ cao h¬n. V.4. C¸c ®Æc ®iÓm øng dông cña hÖ thèng tËp trung xa : M¹ng l−íi tËp trung xa cïng víi tæng ®µi chñ ®· t¹o ra nhiÒu −u ®iÓm vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ dÔ dµng cho c«ng t¸c quy ho¹ch m¹ng kh«ng chØ ë c¸c vïng ngo¹i vi mµ cßn cho c¶ c¸c vïng n«ng th«n cã mËt ®é d©n c− th−a thít. V.4.1. HÖ thèng t¶i 3 thuª bao vµ c¸c bé tËp trung ph©n bè : ë n«ng th«n, do kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thuª bao lín nªn ¸p dông 1 kiÓu ghÐp kªnh nµo ®ã. VÝ dô t¶i 3 thuª bao : 1 vµi thuª bao ®−îc ghÐp trªn ®−êng truyÒn TDM hay FDM. NÕu thuª bao ph©n bè r¶i r¸c th× cã thÓ sö dông 1 hÖ thèng ghÐp kªnh (mµ cã thÓ t¸ch ra ë 1 chæ nµo ®ã däc theo tuyÕn. Gi¸ thµnh cao do ®−êng truyÒn cao mµ t¶i thÊp). Kh¾c phôc b»ng c¸ch dïng nhiÒu bé tËp trung nhá trªn ®−êng truyÒn. C¶i thiÖn møc ®é an toµn cho hÖ thèng nhê c¸c tuyÕn bé trÓ lµm viÖc theo ph−¬ng ph¸p ph©n t¶i hoÆc dù phßng. Mét ®¬n vÞ n¨ng l−îng nhá cÇn ph¶i ®−îc trang bÞ 1 m¹ng chuyÓn m¹ch kh«ng gian hay thêi gian. Mçi bé tËp trung cÇn cã bé ®iÒu khiÓn tõ xa. Tr−êng hîp nµy ®Ó ®¬n gi¶n cho khèi ®iÒu khiÓn ta dïng gi¶i ph¸p tËp trung ho¸ ®Ó ph©n bè chøc n¨ng ®iÒu khiÓn. V.4.2. Gäi néi bé : Khi nhu cÇu gäi néi bé lín, ta sö dông bé tËp trung lµm tæng ®µi c¬ quan PABX hoÆc cho tõng lµng xãm nhá tiÕt kiÖm ®¸ng kÓ ®−êng truyÒn vµ cöa vµo cña bé chän nhãm sè DGS khi cã cïng l−u l−îng tæng thÓ. §¬n gi¶n nhÊt lµ nÕu sö dông bé chuyÓn m¹ch thêi gian th× ta t¨ng tÇn sè trong bé tËp trung ®Ó t¹o ra c¸c khe thêi gian ngo¹i lÖ dïng riªng cho ®Êu nèi néi bé. §Ó cã kh¶ n¨ng t¹o tuyÕn nèi néi bé th× bé tËp trung ph¶i cã bé thu ®Þa chØ kiÓu thËp ph©n hay ®a tÇn vµ ®ñ c«ng suÊt tÝnh to¸n ®Ó ph©n tÝch cho c¸c ch÷ sè, ®Þa chØ thu ®−îc. MÆt kh¸c, ®Ó t¨ng ®é tin cËy vµ an toµn th× toµn bé cuéc gäi néi bé ph¶i ®−îc xö lý vµ lËp tuyÕn khi hÖ thèng truyÒn dÉn hoÆc bé chän nhãm sè DGS bÞ ng−ng trÖ hoµn toµn. KÕt luËn : M¹ch ®iÖn kÕt cuèi thuª bao vµ trung kÕ lµ bé phËn kh«ng thÓ thiÕu cña c¸c tæng ®µi ®iÖn tö sè SPC. M¹ch ®iÖn kÕt cuèi thuª bao ngoµi nhiÖm vô BORSCHT cßn lµm chøc n¨ng tËp trung t¶i, xö lý b¸o hiÖu thuª bao. M¹ch ®iÖn kÕt cuèi trung kÕ ®¶m nhiÖm chøc n¨ng GAZPACHO, nã kh«ng lµm chøc n¨ng tËp trung t¶i nh−ng nã vÉn cã m¹ch ®iÖn tËp trung ®Ó trao ®æi khe thêi gian c©n b»ng t¶i, trén tÝn hiÖu b¸o hiÖu vµ tÝn hiÖu mÉu dïng ®Ó ®o thö. Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 5.16
 17. Ng−êi so¹n: NguyÔn Duy NhËt ViÔn §Ó linh ho¹t trong c«ng t¸c quy ho¹ch m¹ng vµ t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ cho m¹ng, ng−êi ta sö dông bé tËp trung xa. C¸c bé tËp trung cã thÓ sö dông cho c¸c khu vùc n«ng th«n, thµnh thÞ tuú thuéc vµo mËt ®é t¶i mµ cã nh÷ng ph−¬ng thøc ph©n bè thÝch hîp. Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 5.17
Đồng bộ tài khoản