Bài giảng xử lý tiếng nói part 9

Chia sẻ: Ashfjshd Askfaj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
67
lượt xem
26
download

Bài giảng xử lý tiếng nói part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lượng tử đều • Tổng quát, bước lượng tử là hàm của biên độ tín hiệu x (lượng tử không đều) đơn giản nhất là lượng tử đều. • Mức lượng tử được chọn giữa 2 mức tín hiệu y(i) = (1/2)[x(i-1)+x(i)] • Luật lượng tử đều và đối xứng đặc trưng bởi: - các mức bão hoà xs - mức lượng tử L hoặc (L+1) = 2b.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng xử lý tiếng nói part 9

  1. 3. M· ho¸ tiÕng nãi L­îng tö ®Òu • Tæng qu¸t, b­íc l­îng tö lµ hµm cña biªn ®é tÝn hiÖu x (l­îng tö kh«ng ®Òu) ®¬n gi¶n nhÊt lµ l­îng tö ®Òu. • Møc l­îng tö ®­îc chän gi÷a 2 møc tÝn hiÖu y(i) = (1/2)[x(i-1)+x(i)] • LuËt l­îng tö ®Òu vµ ®èi xøng ®Æc tr­ng bëi: - c¸c møc b·o hoµ xs - møc l­îng tö L hoÆc (L+1) = 2b. • B­íc l­îng tö  = 2xs/L 49
  2. 3. M· ho¸ tiÕng nãi L­îng tö ®Òu L=9 50
  3. 3. M· ho¸ tiÕng nãi L­îng tö ®Òu L=? 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1 0 2 4 6 8 10 12 14 51
  4. 3. M· ho¸ tiÕng nãi L­îng tö ®Òu L = 16 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1 0 2 4 6 8 10 12 14 52
  5. 3. M· ho¸ tiÕng nãi L­îng tö ®Òu 1 0 -1 0 2 4 6 8 10 12 1 0 -1 0 2 4 6 8 10 12 1 0 -1 0 2 4 6 8 10 12 Quantification Error 0.2 0 -0.2 0 2 4 6 8 10 12 53
  6. 3. M· ho¸ tiÕng nãi C¸c tÝnh chÊt l­îng tö ®Òu • MËt ®é x¸c suÊt sai sè l­îng tö l  p (i   ), pe ( )  l  ( L  1) / 2 x i  l ph©n bè ®Òu gi÷a -/2 vµ + -/2 pe ( )  1/  ,    / 2  0,    / 2 • Trung b×nh t¹p ©m l­îng tö = 0 • Ph­¬ng sai  /2  e2   2 /  d    2 /12   / 2 54

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản