Bài hát nai tím - Kiều Tấn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
128
lượt xem
18
download

Bài hát nai tím - Kiều Tấn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát nai tím - kiều tấn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát nai tím - Kiều Tấn (lời bài hát có nốt)

  1. Nai tím. nhaïc : Kieàu Taán thô : Böûu Khaùnh Hoà « « « bC ‰ « « « « ˆ j « « « ll ˙ « « « « ˆ « « l « j ˙ ˆ « ====================== l & « « ‰ « « ˆ « « j ˆ= « _ ˆ « _ j ˆ « Hoaøng hoân loang chieàu troâi ñi ñaâu Coâ beù b « « «. « « « « « ««« ««ˆ «ˆ« ˆ ˆ ˆ _ l « « « « « « « « ˙ j j j ˆ « ‰ œ œ « « »»» J l « « »»» ˆ « « œ œ nœ « J »»» ˆ »»» j « J »»» = ========================= l & «ˆ j « j ˆ « £tím £ « aû « « « « cöôõi con nai rong eâm maøu hoàn nhieân ñi treân b ˙ ‰ « « »»» « « ˆ ˆ « « l « « « « « « l « ˆ « « ˆ « « ˆ « ˆ « ˙ « ‰ « « « ========================= l & j « j _ ˆ « « ˙ « _ ˆ= « ˆ « j « phoá reõ traêm chieàu traêm ngoõ tô vöông Naøy con « « « l « ‰ « « « ˆ l « « « « « b « « ˙ « « « ˆ « ˆ « j « ˆ « ˙ « « ˆ « « j « « « « « « ˆ ˆ ˙ j « ========================= l & « _ j « j ˆ « « j _ ˆ « « j ˆ= « nai maøu tím thaân thöông chôû bím toùc chôû muøa aùo b « ‰ « « « ˙ « « « ˆ « « l «. j « ˆ « ˆ « « œ « « »»» j j ˆ ˆ œ »J »» l »»»˙ ‰ « « « «= ˆ ˆ « « & ˆ « j « « « « ========================= l j « « « œ « naéng chôû baàu trôøi vaø vaàng traêng chôùm chín Boùng caây b « « « « «« « Ó «« « ˙. œ »»» « « « . « ˆ »»» « « « « ««l ˙ & _. ˆ ˆ « ˆ « j j « « ˆ ˆˆ « « « ll »»» ========================= l l« j ˆ « ˆ ˆ j « « « j j ˆ= « daøi nhö ai ngoùng coå cao Toâi nhoùng maõi moät con nai maøu b w «. « ˙ « j œ « »»» «. « « œ « « »»» j j ˆ ˆ « « « « j ˆ l « l « ========================= l & ˆ « l _ « w = ˆ « « tím Traêm ngaõ ñöôøng theâm moät saéc vu vô & b ˙. »»» œ »»» «. l « « « ˆ « « « « « ˆ « « j « ˆ « ˆ j œ l »J »» ========================= l w = j ˆ « « « £ « Xin nhaén gôûi veà em maøu löu luyeán b ˙ « œ œ »»» »J »» « »» » j ˆ « « « l œ j ˆ « »»» . « « œ « j ˆ ˆ « « »»» D.C. ========================= & ˆ l « w = ” Toâi chôït hieåu vaøo thu trong chieàu tím ñôïi chôø.
Đồng bộ tài khoản