Bài hát nắng chiều - Lê Trọng Nguyễn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
571
lượt xem
126
download

Bài hát nắng chiều - Lê Trọng Nguyễn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát nắng chiều - lê trọng nguyễn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát nắng chiều - Lê Trọng Nguyễn (lời bài hát có nốt)

  1. Naéng chieàu. £ Leâ troïng Nguyeãn #c œ “{ ˙. »»» »»» œ l «. œ œ « l « « « « l « Œ « l « »»» « »J »»» « « « « « ˆ »» « ˆ « « « ˙. « « « ˆ« « « ====================== l & ˆ ˆ ˙ « « « . «= _ ˆ « ˙ « ˆ « Qua beán nöôùc xöa laù hoa veà chieàu Laïnh luøng meàm # « ...nhôù tröôùc ñaây daùng em gaày gaày Dòu daøng nhìn « . œ œ œ l »»»œ »»»œ »»»œ « . « Œ œ ˙. œ l «. œ œ œ l « »J »»» »»» & «ˆ »J »»» »»» »» ========================= » « ˙ « l « ˙ « »»» l »»» »»» ˆ »» « £ ñöa trong naéng löa thöa Khi ñeán cuoái thoân chaân böôùc anh ñoâi maét long lanh Anh nhôù böôùc em khi naéng # »œ »»œ œ ˙ . ˙ Œ œ «. »» »» »»» »»» »»» »»» l « ˙ « « l « œ œ « l « «. l « Œ œ ” « »J »»» « »»» { « ˆ »» « « « 1. ========================= & l ˆ « « ˆ « _ ˆ ˙ « ˙ « £ « khoâng hoàn Nhôù sao laø nhôù ñeán ngöôøi ngaøy thô Anh... £ vöông theàm Maù em maøu ngaø toùc theà... # 2. « « Œ « « & _ ˙ « « «. ======================== « l ˆ « « « l l « . « « « l œ . ‰ « œ «=l ˆ ˆ « « « ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ « « « j »»» « »»» « ˆ « ˆ « « ˆ « £ ...nheï vöông Nay anh veà qua saân naéng chaïnh nhôù caâu # « « « « « & «. ˆ ˆ « j ˆ « «« « œ l «. ‰ « « « l « »»» ˆ « « « ˆ ˆ. « « « l «. ‰ œ œ « l ˆ « « « ˆ »»» »»» « ˆ « ========================= ˆ « « « _ _ « « « ˆ j ˆ ˆ « « « « £ £ theà tim taùi teâ chaúng bieát baây giôø ngöôøi em gaùi duyeân gheù veà # w œ Œ « « l «. « « « l œ. ‰ « œ « l «. « « œ l »»» ========================= & l « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « j »»» « ˆ « »»» « « « « »»» ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « j £ £ ñaâu nay anh veà nöông daâu uùa gioïng haùt caâu hoø thoâi heát # « ‰ « « « «. « « « « « « «. ‰ œ « « « Œ œ & ˆ« « ˆ ˆ l «. _ _ « l « ˆ « « ˆ « « ˆ ˆ =========================l « « »»» « « l w ˆ ˆ « « l« ˙ « »»» « ˆ ˆ « j « « £ ñöa hình boùng yeâu kieàu keà hoa tím bieát ñaâu maø tìm Anh # ˙. »»» »»» l « . œ œ « l ˆ ˆ ˆ « œ « »J »»» « « « « « ˆ »» « ««« ˆ « « « ˙. « « «« =========================l & « Œ _ l «. l « « « « « ˆ « ˙ « « ˙ ˆ « « nhôù xoùt xa döôùi tre laù ngaø Gôïn buoàn nhìn # « œ œ œ « « Œ œ ˙. œ l «. œ œ œ l « . »J »»» »»» l »œ »œ »œ « . ˆ »» « »» ========================= & »»» »» ˙ « l « ˙ « »»» l »»» »»» « »J »»» »»» ˆ »» « anh em noùi £ "Meán anh" Maây löôùt thöôùt troâi khi naéng # »œ »œ œ . «. « Œ Ó »» »»» »»» ˙ »»» ˙ Œ œ «. »»» »»» l « « l« œœ « « »J »»» « « ========================= & £ l ˙ « « ˆ »» ˆ « « ˆ « l_ ˙ « « « ˆ « l« ˆ « ” vöông ñoài Nhôù em dòu hieàn naéng chieàu ngöøng troâi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản