Bài hát này cô em mắt nhung - Quốc Vượng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
111
lượt xem
28
download

Bài hát này cô em mắt nhung - Quốc Vượng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát này cô em mắt nhung - quốc vượng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát này cô em mắt nhung - Quốc Vượng (lời bài hát có nốt)

  1. Naøy coâ em maét nhung. Quoác Vöôïng ## 4 Ó « « « « « « « « 4 ˆ « ˆ « ˆ ˆ ˆ « « ˙ « « “{ « « « « « l « « « « ˆ « « ====================== l & ˆ « « « «= ˆ ˆ « « Naøy coâ em xinh xinh maét nhung Ñöøng nhìn Naøy em ôi xin haõy laéng nghe Chuyeän tình ## « « « « « « « « « « « ˆ « « ˆ ˆ « l w l « « « œ « l « « « « ˙ Ngoài beân anh ñi coâ beù ôi Cuøng laëng « « ˆ « « ˆ ˆ j j « « « »J « « « « « « ˆ ˆ ˆ »» ˆ ˆ « « ˆ « « « « =========================l & j « « ˆ « j ˆ « « « toâi eâm aùi nhö vaäy Laøm loøng toâi vaán vöông nhöõng chieàu yeâu ñaâu coù xa vôøi Ñöøng laøm cho traùi tim öu phieàn nghe chim hoùt treân ñoâi Roài cuøng phieâu laõng queân thaùng ngaøy ## 1. « « « « œ œ « l w »»» »J « »» ˆ j « « « l ˙ « « ” œ œ « « =l « ˆ { »»» »»» « « « ˆ « 2. & « « ˆ ˆ « « ˆ « « ========================= _ « jj ˆ ˆ « « ## Vì hình boùng em yeâu Naøy em... ...ñaõ coù anh keà beân « Ó ˙ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ « œ œ » « “ { »» »»» »» »»» »J »J »» =========================l & w » l »» »» » »J l »»» »» »»» « »J »J ˆ »» »» « l˙ « Hôõi coâ naøng quaù xinh ñeïp Em ñeán cho ñôøi öôùc mô Hôõi coâ naøng quaù yeâu kieàu Ñoâi maét nhung huyeàn thieát tha ## w ˙ »»» œ « »»» « « »»» « « »J ˆ ˆ =========================l & »» j « « « 1.« ˆ l œ œ « « . « l #ˆ « « ˆ « « ˆ j « « ˆ « « « œ œ »J »J »» »» l Khieán toâi moäng öôùc bao ñieàu mong ñöôïc gaàn em yeâu maõi Traùi tim thoån thöùc bao chieàu mong... ## »œ »œ « « « « « œ « « « »» »» »œ ˙ . « #ˆ « « »J « l w « ˆ ˆ »» ˆ « « « j « Ó « « 2. & » =========================l l { ” l ˆ ˆ « « % ## œ œ « ...ñöôïc gaàn em daáu yeâu Ngoài beân... »»» »»» « « « ˆ « « lw « ========================= & l »»» »»» l l œ œ œ œ œ l Ó œ œ »»» »»» »»» »J »J »» » » _ ˆ j j ˆ « « ## »˙ œ œ œ œ « « «. œ œ œ œ œ œ œ J »»» »»» »»» »»» l « « « »»» »»» l »»» »»» »»» »»» »J l ...aám aùp trong voøng tay Naøy coâ em ngaây thô maét nhung »» œ œ »»» »» ««ˆ ˆ«« ˆ »» & » ========================= l ## »˙ Haõy leân ñöôøng cuøng anh laõng du Cuøng caây ghi ta anh ñaõ mang œ œ »»» »» w œ œ œ œ œ w »»» »J J »» »»» w Fine & »» » l l »»» =========================»»» l l ” Ñeán khung trôøi thaàn tieân öôùc mô.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản