Bài hát ngày hạnh phúc - Lam Phương (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
523
lượt xem
91
download

Bài hát ngày hạnh phúc - Lam Phương (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát ngày hạnh phúc - lam phương (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát ngày hạnh phúc - Lam Phương (lời bài hát có nốt)

  1. Ngaøy haïnh phuùc. #c Lam Phöông « « « « « ˆ « “{ « ˆ « ˆ j j j « « « « « ˆ « « « « « « « « « ˆ ˆ « « « «= j j j « « j ====================== l & j j « « « ˆ ˆ ˆ ˆ j ˆ « « Trôøi hoâm nay thanh thanh gioù ñöa caønh môn man taø # ˙ « « « « œ œ « « « « « »J »J « ...öông sôùm sum vaày vui trong haïnh »»» œ œ œ œ »J J J J l œ »» »»» »»» »»» »»» « « ˆ ˆ »» ˆ « « « ˆ j j »» ˆ j « =========================l & aùo Laøn maây xanh vaây quanh aùnh vöôøn hoàng chieáu xuoáng nieàm # « « « « « l « phuùc Vaø ñoâi tay thaân yeâu seõ laø nguoàn soáng cuûa dôøi « « « « « « « ˙ « « « « « j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « ˆ « « _ _ _ _ « =========================l & ˆ « _ _ « ˆ j « « « « j « ˆ « « ˆ « j j j j ˆ ˆ « « tin Ñaøn chim non tung taêng nhö ñoùn chaøo ngaøy vui theá ta Nhieàu khi moøng traêng leân chung cheùn traø keå chuyeän thuôû # « « « « « « 1. « « « « « « w « Œ « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ l j j j j j j « « « « « « l « ˆ « « « «= & « « ======================== ” ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ { « j j j j « « « gian chuùc ai vöøa tìm ñöôïc beán mô Möøng cho ñoâi uyeân... xöa beân beáp hoàng ñuøa vui treû... # 2. « Œ Œ œ œ œ œ « « »J »J »J « « « « w « ˆ « »»» l l œ »»» =========================l & l »» »» »» ˆ ˆ j « « « l ˙. « « ˆ « # « « « « œ œ œ œ « œ œ ...thô Töø laâu saùnh vai neân ñoâi baïn hieàn Ñeâm œ. »»» »J « »» »»» & ˆ « « « œ « « l «. « ˆ « « ˆ »»» ˆ « ˆ j « j « j « « ˆ « =========================l j « »»» »»» »»» j ˆ « l »» ˆ »« £ £ # ˙ £ « »»» œ »»»» veà nghe con khoùc vui trieàn mieân Lôøi ru trong ñeâm vaéng vôùi tình thöông chöùa »»» « « « « ˆ ˆ « « l « « œ »» œ l ˙ « « ˆ « »»» « « « « « « ˆ l « ˆ ˆ « ˆ « ========================= & « ˆ « £ « j j j ˆ « « « j # « « « « « « « « « chan Coøn mong öôùc gì vì ta vaãn beân nhau Ngaøy em lo nöông « ˆ « ˆ ˆ « « « « l ˙ « « ˆ ˆ ˆ ˆ j j j j j j « « « »»» œ œ œ J »J »J »»» »» »» œ »J »» =========================l & « # œ « « « « khoai döôùi möa daàm anh lo caøy caáy Duø cho bao gian »»» « « « « œ œ « « « ˆ ˆ »J »J « l « ˆ « « « »» »» ˆ « « « « « l ˆ j j j « ========================= & ˙ « « « « « j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « # « « « lao nhöng tình ngheøo goùp söùc maø vui Caàu mong cho mai « « « « « « « l « « « « « « « l w l« Œ Ó ” ˆ « « « « « « « ˆ _ _ _ _ ˆ j « j j « j ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « j « « j « ˆ « j « « « « j « ========================= & « ˆ _ _ ˆ « j j j j ˆ « ˆ ˆ « « sau gioù ñöa thuyeàn tình veà beán mô phuùt baïc ñaàu ñeïp loøng löùa ñoâi.
Đồng bộ tài khoản