Bài hát người con gái Việt Nam - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
220
lượt xem
100
download

Bài hát người con gái Việt Nam - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát người con gái việt nam - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát người con gái Việt Nam - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Ngwôøi con gaùi Vieät Nam. ## 2 « « Trònh coâng Sôn « 4 «. « l «. « l «. « l « « j « ˆ ˆ « ˆ « « ˆ ˆ « j « ====================== l & « j « ˆ « ˙ « l «. « ˆ « « l ˆ. « « ˆ « j « « «= « ˆ j « Ngöôøi con gaùi Vieät nam da vaøng Yeâu queâ höông nhö Ngöôøi con gaùi moät hoâm qua laøng Ñi trong ñeâm ñeâm ## £ « « « l « l « « l «. « l «. « l « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « « « ˙ « ˆ. ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ j « « « « « j j l «. « « « & « « =========================l ˆ « j ˆ « yeâu ñoàng luùa chín Ngöôøi con gaùi Vieät nam da vaøng Yeâu queâ vang aàm tieáng suùng Ngöôøi con gaùi chôït oâm tim mình Treân da ## «. « l «. « ˆ « j ˆ «« « ˆ « « « l « ˆ j « « « l « « l « =========================l & « « «. « ˆ « l «. « l ˆ « « j « ˆ j « ˙ « ˙ « ˙ « ˆ « höông nöôùc maét löng gioøng Ngöôøi con gaùi Vieät thôm veát maùu loang daàn Ngöôøi con gaùi Vieät ## « £ «. ˆ « « « « l « j ˆ ˙ « « «. l « « l «. « j « =========================l & ˆ « ˆ « ˆ « « l « « « l « j « « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « « ˙ « nam da vaøng Yeâu queâ höông neân yeâu ngöôøi yeáu keùm nam da vaøng Mang giaác mô queâ höông lìa kieáp soáng ## « « l «. « l «. « l « « « « « « « «. ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « «. « l ˆ. « l «. « l j « « l « « « « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « ˆ « j ˆ « j j ========================= & « « « « j j Ngöôøi con gaùi ngoài mô thanh bình Yeâu queâ höông nhö ñaõ yeâu Ngöôøi con gaùi Vieät nam da vaøng Yeâu queâ höông nay ñaõ khoâng ## «. « œ. « «. « « « « « « « « « « « l « « l « l l ˆ ˆ l »»» « «j =========================l & ˆ l ˆ ˆ l ˙ j « « « « j ˙ « ˙ « ˙ « mình Em chöa bieát queâ höông thanh bình coøn OÂi caùi cheát ñau thöông voâ tình ## « « œ . « « « « « . « »» « «. « « «. « œ. « «. « « « « « « « j ˆ ˆ l » j ˆ l ˆ ˆ l ˙ « « « « j =========================l & l ˆ ˆ l »»» « «j j ˆ l ˆ « « « ˆ j « Em chöa thaáy xöa kia Vieät nam Em chöa haùt ca dao moät OÂi ñaát nöôùc u meâ ngaøn naêm Em ñaõ ñeán queâ höông moät ## « « «. « « « « « « ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ ˙ l «. « l ˆ « l «. « l « « « « « « « « j j ========================= & ˙ « j l « « ˙ « l « « ˙ « ” laàn Em chæ coù con tim caêm hôøn. mình Rieâng toâi vaãn aâu lo ñi tìm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản