Bài hát người em áo dài - Quang Lộc (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
114
lượt xem
13
download

Bài hát người em áo dài - Quang Lộc (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát người em áo dài - quang lộc (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát người em áo dài - Quang Lộc (lời bài hát có nốt)

  1. Ngöôøi em aùo daøi. nhaïc Quang Loäc £ £ thô Nguyeãn Löông Hieäu 4 « b4 « ˆ « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ l « « « « «=l « « « ˆ ll « ˆ « ====================== & « « _ « _ ˆ ˆ « ˆ « « « ˆ « ˆ « « Caùi traâm treân toùc em caøi Hai vaït aùo daøi b « « œ « « « & _ «« »J « « l « ˆ »» ˆ ˆ « « j « ˙ ˆ l « Œ « « « « ˆ « =========================l « « ˆ « « « ˆ « « « « « ˆ ˆ « j j « « ˆ « e aáp laøm duyeân Maét nghieâng theo khoaûng trôøi nghieâng b « « « « « « « « « « l « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « j « =========================l & j ˙ « « « « « « « ˆ ˆ _ l « j j ˆ « « « ˆ « « « « « « « « j j ˆ ˆ ˙ « « « Neùt duyeân trong aùo AÙo thuyeàn £ £ « quyeân maën maø « « « œ « « œ « »»» « ˆ « « « « « &b « « Œ œ »» =========================l ˙ « » l »» » ˆ « ˆ « l « « « ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « « « Em ñi thaû voùc traêng ngaø Thaû höông cho gioù b « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ l « « « « « « j « « ‰ « « « ========================= & ˙ « j ˆ « ˆ « « « « « « l l « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « j j j OÂi taø aùo bay Thaû tình tình ngaát tình ngaây b « « « « « « « « « « « « l « « « « « Ó « « « « « ˆ « « & ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j j j j « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˙ ˆ « « « « j l« =========================l j ˙ « l ˆ « ˆ ˙ j j « « « « Thaû anh vaøo moäng ngöôøi em aùo daøi AÙo daøi ôi b « « ˙ « « « « œ ˆ ˆ ˆ »» l œ « « « »J j j j « « « »»» œ »»» « « ˆ « =========================l & œ « »J « l « . »» ˆ j « « ˙ « « ‰ « j ˆ « « « « « « « « « « « Xinh xinh boùng daùng queâ höông aùo daøi b « « ˆ « « « « « « j « ˆ ˙ « « « « ˙ « « « « « l « « « « « « l ˆ ˆ ˆ j ˆ ˆ ˆ « « ˆ j « j « « « « « ˆ « « j « ˆ ˆ j ========================= & j ˆ « l AÙo daøi ôi Ñeå thöông chi laém cho anh aùo daøi b «. « ‰ « « « « « « l « « « « « « « « « « « « « « « « « « & ˙ ˆ « «j ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « j j l ˆ ˆ ˆ « « « « ˙ jj =========================l l « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j j j « « « « « « j AÙo daøi ôi neùt tình mô Coù ngöôøi em ñeå loøng toâi b « « « « « « « « « j j j « « « ˙ « ˆ ˆ ˆ « « « ˙ « «. « ˆ « « « l « j ˆ « « ˙ « =========================l & « «. ˆ « « « j ˆ j ˆ « l « ngaøy ñeâm thaàm oâm thöông nhôù ô ô ô b « «. « l « « « « « « l « _ « « « & «« « « « _. j « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ ˆ ˆ « ˆ « j « j « j « j w ========================= ˙ ˆ j l w ” ô ô ô Thöông ngöôøi em aùo daøi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản