Bài hát người già em bé - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
237
lượt xem
69
download

Bài hát người già em bé - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát người già em bé - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát người già em bé - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Ngöôøi giaø em beù. Trònh coâng Sôn « « « « « « « œ « « ˆ « ˆ « bb c Ó Œ ˆ « « ll ˆ « ˆ ˆ « « « « « « « « « ˆ »» « « « » « ˆ « ====================== l & « « « « « « ˆ « = ˆ « Gheá ñaù coâng vieân Dôûi ra ñöôøng phoá Ngöôøi giaø co « « « « «« bb œ « « « « « « « « « ˆ ˆ « « ˆ ˆ « « « ˆ « »»» « « «« « «« l « « «« ˆ « ˆ ˆˆ « «« ˆ « «« « « « « «« ˆ « « «˙ ˆ « « « « « « « « l « « ˆ « « =l ˆ « « ˆ « ««« ========================= & ˆ ˆ « « « ˆ _ ˆ « « ro Chieàu thiu thiu nguû Ngöôøi giaø co ro Buoàn nghe tieáng noå Em beù loõa loà Khoùc tuoåi thô ñi b « Œ Œ« « ˆ « « « « œ « ˆ ˆ œ « « « « « « « b « « « « « « « « »» «ˆ « « ˆ « « « ˆ « «l « « ˆ « » « « « » « « « » ˆ « « l » « « «« « « ˆ « « « ˆ « «= ˆ « ˆ ========================= l & ˆ « « « « ˆ ˆ« « ˆ « ˆ ˆ « « « « Gheá ñaù coâng vien Dôøi ra ñöôøng phoá Ngöôøi giaø co ro Buoàn trong maét ñoû Ngöôøi giaø co « « « bb « « « « « « ˆ ˆ l « « « ˆ « « « « « « « « « « « «« « « «« ˆ « ˆˆ_ « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ« ˙ « « « « «« « ========================= & « l « Œ Œ œ »œ œ « ˆ « »»» »» » =l l ˆ ˆ « « ro Nhìn ra phoá chôï Khi chieán tranh veà Ñoát löûa queâ höông Ngöôøi giaø co »»» » »»» »» »» « « « »» « ««ˆ » « « « « « « « « « « « « «« « b b œ »œ œ œ œ « « « l œ « « « « « « « l « « « ˆ « l « ˆ « ˆ « « « ˆ « « « ˙= ˆ « « « ˆ « « ˆ« « & » » » » « « ˆ ˆ « « ========================= ˆ « ˆ ˆ « ˆ « ro Em beù loõa loà Töøng haït côm khoâ Trong mieáng höõng hôø Ruoäng ñoàng queâ höông Daáuveát bom qua b « Œ Œœ »œ œ »»œ « « « « « « œ « ˆ « « « « ˆ b « »» » ˆ »»» » »»»œ œ œ œ »»» »» »» « « « »» ˆ » « « l ˆ ˆ « « « « « « « « « ˆ ˆ « « « « « « « ˆ « « « « «= « ========================= l & l » » » « « « ˆ ˆ Töøng baøn tay thoâ Laáp kín moâi cöôøi Töøng cuoän daây gai Xeù naùt da ngöôøi Ñaïn veà ñeâm b « « ˆˆ « « «« « « «« ˙ b « « ««« « « Œ Œ « «« « « «« « « ˆ « ˆˆ ˆ «« « « ˆ « œ « « ˆ »» « « « « « « ˆ ˆ « « « « « « ˆ «= ˆ ˆ « « ˆ « ========================= l & l ll « « « » « ˆ « « ñeâm ñoát chaùy töông lai Gheá ñaù coâng vieân Dôøi ra ñöôøng phoá Töøng haøng caây « «« « «« b b œ « « « « « « ˆ l « « ˆ ˆ « « ˆ ˆ l « « « « « =l »»» « ««« « « « « « «« ˆˆˆ « « « ˆ « «« « «« « « ««« « « « ˆ « « « « «_ « « « ˆ « « «˙ ˆ « ˆ « ========================= & « « « ˆ « ˆ ˆ « « ˆ «ˆ« « ˆ nghieâng Chìm trong tieáng noå Töøng baøn chaân quen Chaïy ra phoá chôï Em beù loõa loà Giaác nguû khoâng yeân « «« « «« » « « « b b « Œ Œ « « « l « « ˆ ˆ œ ˆ « « l œ « « « « « « =l « ˆ ˆ « « « « « « »»» « ˆ« ˆ « « « ˆ « « «« « « «« » « «ˆ » « ˆ « ˆ ˆ ˆ « ˆ « « « « « « « ˆ ˆ « « « « & « ========================= « ˆ ˆ « « « « Gheá ñaù coâng vieân Dôøi ra ñöôøng phoá Ngöôøi giaø ho hen Ngoài im tieáng thôû Töøng vuøng ñeâm « « « bb « « « « « « « « « ˆ « « l « « « « « ˆ « « « « « « « « ˆ « « ˆ « ˙ « Œ Œ Œ & ˆ « « « « « « ˆ « ˆ ˆ _ ˆ « « ˆ ˆ « =========================ˆ « « « « « l« ˆ « = ” ñen Hoûa chaâu thaép ñoû Em beù loõa loà Suoát ñôøi lang thang.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản