Bài hát người mẹ Ô Lý - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
179
lượt xem
45
download

Bài hát người mẹ Ô Lý - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát người mẹ ô lý - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát người mẹ Ô Lý - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Ngwôøi Meï O lyù. Trònh coâng Sôn ### 3 « & 4 « j “{ ˙ ˆ « »»» œ »»» « l « ˙ « ====================== l « « l ˙ ˆ « »»» œ »»» « l « ˙ « « «= ˆ « Moät sôùm leân ñöôøng Meï ra sau vöôøn hoûi ...sôùm beân leà vöôøn sao vaéng veû naøy ### « « « « l ˙ «« l « »»» « « « ˆ« ˙ « l «. l «. l « ‰ « ” «. « « « «{ « « l «. 1. 2. ˙ ˆ « « «« « ˆ « =========================l & ˆ « ˙ « ˙ « « ˆ ˙ ˙ « « j ˙ « thaêm traùi bí treân giaøn coøn xanh Moät... ### « « thoâi bí nheù leân ñöôøng cuøng... ...me « « « « & « « ll « « l « « l « « l « « l « « l « œ l « « « « ˆ ˙ « « ˆ ˙ »»» ˙ ˆ _ ˆ _ _ ˙ « « « « ˙ ˆ « ========================= « « ˆ ˙ « « « « ˙ « « « Bí naèm bí nguû ñöoøng xa treân vai Meï giaø bao nhieâu voán ### ˙ . ˙ ‰ œ »»»˙ ‰ « « . œ œ ˙ ‰ œ »»˙ ‰ « « . œ œ »»» »»» »J »» l « l « »J »»» l »»» ˆ « »» j « ˆ =========================l & l »J l » »» « l ˆ »J »»» ˆ « »» j « « lieáng Nhôù tôùi moät ñôøi ñaõ xôùi vun Hoâm nay boû vöôøn vôùi xoùm ### « « ˆ ˆ « l « « « « l »»» « . « « « « « ˆ ˙ œ »»œ œ . œ œ « . Ó ‰ « ˙ œ « « ˆ« « «ˆ « j« =========================l & »»» » »»» l »J »»» »» ˆ » l « l « “ { »» ˙ « j « »»» _ _. j ˆ ˆ « « thoân Chaân Meï giaø sao run quaù qua xöông traéng vôùi maùu hoàng Moät sôùm ñaõ ### « ...vaéng beân & « ˙ « « « l ˙ ˆ « »»» œ l « »»» « « l « « =========================l ˙ « ˆ « « ˙ « « « l ˙ « « l « ˆ « »»» « « « ˆ « ˙ « « « ˆ « « ˆ « veà döøng chaân phoá thò Meï oâm traùi bí maét coøn ngaån leà moät thaân raát nhoû Meï mang traùi bí ñi veà chôï... ### 1. « « « ‰ « 2.« « « « ###### « « « « «. ˙ « l «. ˙ « l« ˙ « « ” «. j ˆ{ ˙ « « =========================l & l «. ˙ « l ˙ « ll « ˆ « « ˙ ˆ « « ngô Ñöôøng... Meï nhôù maùi #### # « « ˙ œ « « ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ . » ...xa. & # « « l »»» ˙ ˆ « « »»» l « « l »»» ˙ ˆ « « ========================= »»» l »» »»» l »»» »»» l »»» ” nhaø haøng cau sau heø coøn rieâng traùi bí nhôù giaøn ñaày hoa.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản