Bài hát người về bỗng nhớ - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
128
lượt xem
35
download

Bài hát người về bỗng nhớ - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát người về bỗng nhớ - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát người về bỗng nhớ - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Ngöôøi veà boãng nhôù. % #2 Trònh coâng Sôn »»» »»» »»» . »J « « « »»» 4 œ œ l œ œ l « « « l ˙ »» ˆ ˆ ˆ ====================== l & jj « « « «. ˆ «. œ « « « « ˆ « ˆ J « ˆ « « j « « « l « « l « »»» l ˆ « = jˆj « # « « « « « « « « « & « « l « « l _« « « l « l « « =========================l ˙ « ˆ ˆ « « « ˆ « ˆ « ˙ « ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ l « « l « « l ˆ « « « « « « « ˙ « # « « « « Œ « « « « ˆ ˆ l l »»»œ kk ˆ « « =========================l & ˙ « l j « œ œ œ l ˙ »J »K »K »»» »» »» »» œ œ œ œ l »»» »J »K »K »» »» »» « « « « « « « Muøa xuaân yeâu em ñoài nuùi theânh thang Hoà nöôùc long # « « « « « « « ˆ ˙ œ. »»» k ˆ l ˙ ˆ « « k « Œ « « ˆ « « ˆ ˆ l « kk « « =========================l & l « ˆ « l « ˆ k« « j « k « _ j ˆ « « # « « « « « lanh ngaøn caùnh vaøng Ngaøy ta yeâu em maøu laù thanh xuaân « « « « ˆ. ˆ ˆ ˆ ˆ l « kk « j « « « « « « Œ « « «l « « « « « « « « « « l « ˆ ˆ ˙ « k k« « =========================l & l « « « kk ˆ ˆ ˆ « _ « « « j ˆ « ˆ ˆ ˆ « kk j « « Chôø ñeán thu sang roài haõy taøn Ñaøn chim beân soâng chieàu chieàu rung # ˙ œ « « « l œ. « « « »»» »»» « « »»» « ˆ « k ˆ « k ˆ « ˆ ˆ l ˙ l « Œ ll œ œ « « « kk « « « =========================l & l j « ˆ « »»» »»» caùnh Ngöôøi ngoài treân beán nhôù meânh moâng # œ. »»» œ l « « « l ˙ »J « « « »»» »» ˆ ˆ ˆ jj « « « «. « «. œ « « « « « « l « « l « »J l ˆ « « l « ˆ « ˆ »» « ˆ ˆ ˙ =========================l & j « ˆ jj « « « # « « « « « « « « « & « « l _ « « « l « l « « =========================l ˆ ˆ « « « ˆ « ˆ « ˙ « ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ l « « l « « l ˆ « l « « « « « « « « ˙ « ˙ « # Œ « «« œ œ œ ˙ »K »K »» œ œ œ œ l œ. « « « « « « »» kˆ ˆ «l » «k œ »J »» =========================l & j ˆ « »» »» l » l »»» »J »K »K »»» »» »» »» « « « kk ˆ ˆ l ˙ « « « «« « « «« « « Maët ñaát aâm u ngaøy thaùng hoang vu Chôït thaáy em qua rôïp boùng côø # Œ kk «« ˆ « ˆ ˆ l ˙ l « « « « l «. «« « « «« « k« « « ˆˆl « ˆ «k « « ˆ « « ˆ ˆ kˆ ˆ « « « « « k « « « « « l « = kk ˆ ˆ ˙ =========================l & « _ j ˆ « j j « « « Nhìn ra quanh ñaây ñoài nuùi reo ca Chôø naéng leân thöa roài haõy veà # Œ« « « « « « « ˙ « « l « « « « l »»» l œ k ˆ »»» « « « œ. « « « « Œ « « « l »»» « « l « l « = & « j ˆ « ˆ k « ˆ ˆ k « ˆ j« k « ========================= _ « ˆ « ˆ ˆ ˆ « kk j « « kk ˆˆ ˙ ˆ ” «« « « Baøn chaân ñi hoang ngöôøi veà boãng nhôù Töøng ñeâm nghe gioù ru ô hôø...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản