Bài hát người yêu tôi bệnh - Nguyễn Đức Quang (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
171
lượt xem
22
download

Bài hát người yêu tôi bệnh - Nguyễn Đức Quang (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát người yêu tôi bệnh - nguyễn đức quang (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát người yêu tôi bệnh - Nguyễn Đức Quang (lời bài hát có nốt)

  1. Ngöôøi yeâu toâi beänh. Nguyeãn Ñöùc Quang #c œ œ œ « œ « « « « « « « »J « »»» Em C »J »»» »» »» ˆ « l «. « « l «. ====================== l & ˆ ˆ ˙ « «j« ˆ « « « «= j « « ˆ ˆ ˆ « Naéng noùng chaùy da ñaõ veà roài treân thaân ngöôøi ñeïp # œ œ œ « œ l «. « « »J « »»» « « « Em B Bm l »J »»» »» »» ˆ « « =========================l & w ˆ « « « j « ˆ ˙ « l « ˙ « « « ˆ ˆ « « toâi Baõo toá buoát xöông cuõng veà roài cho theâm taøn # « « œ «. « « « « Em Am C « « »»» ˙ « œ »»» =========================l & w l ˙ ˆ l l « ˙ « « « ˆ ˆ « « « « phai Naøng naèm ñôùn ñau thaùng naêm daøi buoàn # « « œ «. « « Em Am C « »»» œ »»» « « & w « l ˙ « ˆ « l ˙ « =========================l l « ˙ « « « ˆ ˆ « « thiu Naøng caàu cöùu toâi tröôùc côn beänh ñaày # œ œ »J »»» »» œ œ »J »» »» œ »»» »»» . Em » =========================l & w ll l œ œ ˙ »J »»» »» vôi Ñaõ laém luùc thao thöùc vì naøng # œ œ œ »J »»» œ œ »J »» œ »»» œ « »J « « « »» »» » B Em & »J œ »» »»» »» ˆ « ˆ « w =========================l l l "Yeâu nhau ñaâu ñaønh dôû dang" Nghó ñeán maét kia luùc # . « « « « « « « « « B Em & œ »»» œ ˙ »J »»» »» l j ˆ ˆ « « j ˆ ˆ « « « ˆ « =========================l l w lìa traàn Vôõ naùt traùi tim muoân phaàn # « « œ «. « « « Am C Em « »»» œ »»» « & ˙« « ˆ « l ˙ « l « ˙ « « =========================l ˆ « « ˆ « l w Giôø coøn coù nhau giuùp nhau cho thaät nhieàu # « « œ «. « « Am C Bm Em « »»» œ »»» « « l w & ˙« « ˆ « l ˙ « l « ˙ « « « ========================= ˆ ˆ « « =” Ngaøy naøo maát nhau sôùt chia khoâng ñöôïc ñaâu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản