Bài hát nhắn mây - Xuân Tiên (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
80
lượt xem
5
download

Bài hát nhắn mây - Xuân Tiên (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát nhắn mây - xuân tiên (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát nhắn mây - Xuân Tiên (lời bài hát có nốt)

  1. Nhaén maây. Xuaân Tieân ## C « « « « œ œ « œ ˆ « « « « « « « »J »» « »» « « « « « « ˆ ˆ »» » ˆ » « « l ˆ « « « « «=l j « ====================== & l « ˆ « « j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « ˆ j « ## « « « « « « »J »»» « « « « « l « Œ Œ « l w l « ˆ ˆ œ œ «=l ˆ j « ˆ ˆ « « j_ _ « « ˆ « ======================== & ˆ « « »» « « « « « j ˆ « ˆ « « _ « « ˆ « ˆ « Maây ôi veà ñaây theo gioù cuøng ## « « w œ « « « « « l w »»» « « « « ˆ ˆ « « ˆ « « « « œ « l « « l « « « ˆ »»» ˆ l « ˆ ˆ j « « j ======================== & « ˆ ˆ j ˆ « « « « j « = bay Gieo yù thô vaøng ñoù ñaây Ngaøn lôøi chim haùt yeâu ## « Œ Œ « « « « « œ œ « w « « « J »»» « & w l « ˆ « ˆ l « w l ˆ « « »»» « « ˆ ˆ ======================== l ˆ l j « = ñôøi Chim ôi Döøng ñaây ñoâi caùnh ngaøn phöông ## œ « « « « « « « « ˆ « « « « « « « & »»» « ˆ « « « l ˆ j ˆ ˆ j « l « ======================== l w ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ _ _= « j « « « « « « ˆ « « « j _ ˆ « Muoân caùnh hoa hoàng thaém höông Cuøng chim ñoùn chaøo tình ## « « « « ll œ œ œ « « « l « « ˆ ˆ »J »»» »» »J « ======================== l & w »» ˙ « « « « œ ˆ ˆ « l « « ˆ »»» = « « « ˆ ˆ « « « « thöông Döøng ñaây hoaøng hoân taém söông trôøi Döøng ñaây maây ## œ œ »J »» « « « « « œ œ œ »»» »»» œ œ « œ œ »J »» « »» »»» »» » ˆ ˙ j « « « ˆ « »»» ======================== l & l l »» » ˆ » j « = ngaùt höông yeâu ñôøi Ngaøn hoa ngaát ngaây cuøng cöôøi theo yù ## œ « « Œ Œ « J « »»» ˆ « « « « « ˆ j ˆ « « œ »»» l w « l ˆ « ======================== l & « ˆ = « thô vaøng chieàu chieàu thaém töôi Ca ## « « « œ œ « « « w « ˆ « »J »»» ˆ « « »» « « ˆ « « ˆ l w j « ======================== & l l œ « « « « «=l »»» « « « « ˆ ˆ « « ˆ j « « j « ˆ ˆ leân Ngaøy vui xöa ñaõ veà ñaây Chim hoùt vang löøng döôùi ## « « « « « « « « « j « « ˆ _ ˆ ˆ « « « l w l « Œ Ó = ======================== ” & w l ˆ « « « ˆ « « _ « j _ ˆ « ˆ « maây Ñôqì töôi saùng cuøng böøng say...
Đồng bộ tài khoản