Bài hát như giọt mưa buồn - Trần Thiết Hùng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
96
lượt xem
7
download

Bài hát như giọt mưa buồn - Trần Thiết Hùng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát như giọt mưa buồn - trần thiết hùng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát như giọt mưa buồn - Trần Thiết Hùng (lời bài hát có nốt)

  1. Nhö gioït möa buoàn. « nhaïc vaø lôøi : Traàn Thieát Huøng bb c ˙ œ « « « »»» »J « « « »» ˆ ˆ l ˙ « « « « « « «ˆ« « « « « ««« « l « « « l ˆ ˆ ˆ ˆ«ˆ ˆ « « « j ===================== & “{ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « j j j j j = Tieáng gui - tar buoàn buoàn nhö gioït möa möa rôi maõi trong taâm Nhôù thöông xa vôøi ñaøn ôi buoàn teânh baøi ca vieát khoâng neân bb « . « Œ ˙ »»» »J »» œ œ »» » « ˆ l « « j « =========================l & ˙ « « « « « « « « l ˙ « ˆ ˆ « « j j ˆ « hoàn Tieáng gui - tar buoàn buoàn ôi chieàu lôøi Tieáng möa raõ rôøi chieàu ñi quaïnh... b 1. « œ œ »»œ œ œ »»œ . œ œ Œ 2. « œ œ »»œ œ « b « « »J »»» » »»» »J » »J »»» « ˆ » j ˆ « » »» l »» « « »J » »» « « =========================l & j ” ˆ ˆ »» »» » » #ˆ ” w = { « « « { j « nay laøm ta nhôù tieáng haùt ñaém ñuoái... ...hiu tình yeâu ñoù bao giôø nguoâi bb œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ ˙ »J »»» »J »» »» »» » »J l »J »»» »J »»» »» »» =========================l & “{ »» »»» « « œ. « ˆ ‰ « œ œ œ ˙ ˆ « j « « « »J »»» »J »»» j ˆ l »» « »» = l Nhôù hoaøi ngaøy xa xöa aáy baây giôø tìm ñaâu khoâng thaáy Ñeám töøng gioït ñaøn xa vaéng ñi tìm nuï hoa trong naéng bb œ . « « ‰ « « œ œ ˙ »»» « l « »»» »J »»» œ. « « Œ « œ « « « « « « « « l »»» ˆ ˆ l « »»» ˆ ˙ ” 1. j « ˆ ˆ « j ˆ « ˆ j « ========================= & »» j « « j ˆ « j « « { aâm thaàm tình yeâu boûng chaùy trong ta nieàm ñaéng cay ñaâu coøn bôø moâi trong traéng b 2.. œ »»œ ‰ « œ œ œ ˙ b œ »J » »»» « »J »»» »J »»» œ « « « »» j ˆ l »» « =========================l & »» l ˙ »»» »J « « l « »» ˆ ˆ ˙ « « « j « « = « « « ˆ ˆ « « « ˆ j j « Coâ ñôn lôøi ca nhöù thöông Tieáng gui - tar buoàn nheï nhö lôøi Tieáng möa moûi moøn lôøi ca nheï « bb « « « « ˆ « « « . Œ ˙ « « « ««« « l « ˆ ˆ ˆ ˆ«ˆ ˆ ˙ j j « « « « « « « j »»» œ œ « « »J »» « « j »» » ˆ l ˙ « « « « = « « « =========================l & l ˆ ˆ « « « ˆ j j « kinh xöa ru noãi ñau voâ thöôøng Tieáng gui - tar buoàn dòu eâm hoài naâng niu nhöõng caùnh hoa khoâng coøn rôi rôi trong hoàn tình ôi tình... b 1. « œ œ œ œ œ . œ œ Œ 2. « œ œ »œ œ « b « « »J »J »»» « ˆ » »» j ˆ « » »J »»» »J »»» »» l »» « « »J » » »» « « « ========================= & j ” ˆ ˆ »» »» » » #ˆ l w = { « « j « ” chuoâng trong möa traéng xoùa saùng laáp laùnh ...cho ta nhöõng noãi ñau vuøi choân.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản